m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Categories:

Спадщина. Київ. Вознесенська церква/Наследие. Киев. Демиевский Свято-Вознесенский храм.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/KYIV_2013/Demievskaya_church/IMG_4543_4547_middle.jpg

Місце для храму було визначено над дорогою до Василькова, причому по іншу сторону дороги, і будується церква виявилася зовсім на околиці Деміївки.
----------
Место для храма было определено над дорогой в Васильков, причем по другую сторону дороги, и строящаяся церковь оказалась совсем на окраине Демиевки.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/KYIV_2013/Demievskaya_church/IMG_4560_4564_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/KYIV_2013/Demievskaya_church/IMG_4535_4540_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/KYIV_2013/Demievskaya_church/IMG_4528_4534_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/KYIV_2013/Demievskaya_church/IMG_4440_4443_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/KYIV_2013/Demievskaya_church/IMG_4456_4460_middle.jpg

Стараннями прихожан та за пожертвуванням директора цукрорафінадного заводу пана Раузера церква була побудована і в 1883 році освячена на честь Вознесіння Господнього.
----------
Тщанием прихожан и пожертвованием директора сахарорафинадного завода господина Раузера церковь была построена и в 1883 г. освящена в честь Вознесения Господня.З ростом числа жителів росла необхідність у відкритті шкіл і бібліотек. Так за даними Київської повітової земської Управи в 1911 році в межах Деміївки діяло шість шкіл (училищ).
-----------
С ростом числа жителей росла необходимость в открытии школ и библиотек. Так по данным Киевской уездной Земской Управы в 1911 г. в пределах Демиевки действовало шесть школ (училищ).У 1900 році церква значно розширюється і її західний боковий вівтар перебудовується. Переноситься дзвіниця вперед і вся споруда обкладається цеглою. Усередині робляться хори і проводиться капітальний ремонт. Однак домогтися дозволу на це було дуже важко. Церковному старості Симеону Травкіну від імені причта церковного довелося звернутися до самого Імператору. І ось в "1900 році березня 6 дня. Згідно з указом Його Імператорської Величності, Київська Духовна Консисторія слухала рапорт від 20 січня 1900 року за № 22" Деміївського церковного старости Симеона Травкіна, в якому він просить дозволу на перебудову церкви і всі витрати бере на себе ... Так і хочеться молитовно сказати: "Пішли йому, Господи, Царство Небесне" за його старанність і тщеніе до Деміївської церкви, яку будували і розширювали такі хороші люди, як цей перший її староста, відставний фельдфебель Симеон Травкин (фонд 127 , оп.875, д. 2217). Може бути, ретельністю і молитвами їх Господь і зберіг Свято-Вознесенську церкву в роки лихоліття і гонінь, що вона вистояла і ніколи не закривалася з часу її освячення в 1883 року.
----------
В 1900 г. церковь значительно расширяется и её западный придел перестраивается. Переносится колокольня вперед и вся постройка обкладывается кирпичом. Внутри делаются хоры и производится капитальный ремонт. Однако добиться разрешения на это было очень трудно. Церковному старосте Симеону Травкину от имени причта церковного пришлось обратиться к самому Императору. И вот в "1900 г. марта 6 дня. По указу Его Императорского Величества, Киевская Духовная Консистория слушала рапорт от 20 января 1900 г. за № 22" Демиевского церковного старосты Симеона Травкина, в котором он просит разрешения на перестройку церкви и все расходы берет на себя... Так и хочется молитвенно сказать: "Пошли ему, Господи, Царствие Небесное" за его усердие и тщение к Демиевской церкви, которую строили и расширяли такие хорошие люди, как этот первый её староста, отставной фельдфебель Симеон Травкин (фонд 127, оп.875, д. 2217). Может быть, усердием и молитвами их Господь и сохранил Свято-Вознесенскую церковь в годы лихолетья и гонений, что она выстояла и никогда не закрывалась со времени её освящения в 1883 г.

Прилеглі райони Києва почали інтенсивно забудовуватися і заселятися. Подібне сталося і з Деміївкою, яка з підміського села дуже швидко перетворюється на велике передмістя Києва. Так що нинішній залізничний вокзал Київ-Московський іменувався тоді - Деміївська.
----------
Близлежащие районы Киева начали интенсивно застраиваться и заселяться. Подобное произошло и с Демиевкой, которая из подгороднего села очень быстро превращается в обширное предместье Киева. Так что нынешний железнодорожный вокзал Киев-Московский именовался тогда - Демиевским.

У 1900 році Деміївка приєднана до Києва (ф.1260, д.345. Л.1-10).
----------
В 1900 г. Демиевка присоединена к Киеву (ф.1260, д.345. л.1-10).На карті 1905 роцу позначено, що церква однією стороною виходила на вул. Велику Васильківську. Дорога йшла навколо церкви, огинаючи її з боку нинішнього інституту, по території теперішнього дітсадка. Дорогу перетинала вул. Наливайка, приблизно там, де зараз стоїть бібліотека ім. В.Вернадського. Праворуч від церкви, в сторону Голосіївськой площі, стояв пам'ятник Олександру III, за ним кондитерська фабрика Єфімова, а далі трамвайне депо.
----------
На карте 1905 г. обозначено, что церковь одной стороной выходила на ул. Большую Васильковскую. Дорога шла вокруг церкви, огибая её со стороны нынешнего института, по территории теперишнего детсада. Дорогу пересекала ул. Наливайка, примерно там, где сейчас стоит библиотека им. В.Вернадского. Справа от церкви, в сторону Голосеевс-кой площади, стоял памятник Александру III, за ним кондитерская фабрика Ефимова, а далее трамвайное депо.У документах звітності церковно-парафіяльних шкіл того часу зустрічається згадка про церковно-приходську школу на Деміївці, що знаходиться при цукрорафінадному заводі (орендоване приміщення). Однак в "клірської відомості" за 1910 рік при перерахуванні будинків, що належать церкви, значиться і церковно-парафіяльна школа на Деміївці, а в "Відомостях" за 1915 записано, що побудована нова церковно-парафіяльна школа в 1915 році. Вона-то і варто стоїть понині, дерев'яна, обкладена цеглою, як і сама церква.
У церковній бібліотеці було тоді вже 1200 томів книг.
У розділі: "Будинкі для священно- і церковнослужителів на церковній садибної землі" згадується, що на Деміївці побудовано два будинки - "священикам в 1907 році, псаломщикам в 1914 і складають вони власність церковну".
----------
В документах отчетности церковно-приходских школ того времени встречается упоминание о церковно-приходской школе на Демиевке, находящейся при сахарорафинадном заводе (арендуемое помещение). Однако в "Клировых ведомостях" за 1910 г. при перечислении домов, принадлежащих церкви, значится и церковно-приходская школа на Демиевке, а в "Ведомостях" за 1915 г. записано, что построена новая церковно-приходская школа в 1915 г. Она-то и стоит поныне, деревянная, обложенная кирпичом, как и сама церковь.
В церковной библиотеке имелось тогда уже 1200 томов книг.
В разделе: "Дома для священно- и церковнослужителей на церковной усадебной земле" упоминается, что на Демиевке построено два здания - "священникам в 1907 г., псаломщикам в 1914 г. и составляют они собственность церковную".

У 1883 році, ймовірно, першим "священиком був Иерофей Йосипів Шмигельський, а церковним старостою відставний фельдфебель Симеон Травкин".
У 1889 році "священиком був Никанор Леонтієв Данкевич", при якому навчалося 135 хлопчиків і 60 дівчаток, мабуть в орендованому приміщенні.
У 1900 році благочинним Старокиївських церков був протоієрей Павло Троїцький, який і представив Рапорт Київської Духовної Консисторії про розширення Деміївської церкви за Указом Його Імператорської Величності.
Згідно "клірської відомості" за 1917 рік "Церква має два престоли: 1) в ім'я Вознесіння Господнього і 2) в ім'я свят. Василія Великого. Земля при церкві разом з цвинтарем становить 1 десят. 600 квадр. саж." Кількість парафіян більше 4 тисяч чоловік.
----------
В 1883 г., вероятно, первым "священником был Иерофей Иосифов Шмигельский, а церковным старостой отставной фельдфебель Симеон Травкин".
В 1889 г. "священником был Никанор Леонтиев Данкевич", при котором обучалось 135 мальчиков и 60 девочек, видно в арендуемом помещении.
В 1900 г. благочинным Старокиевских церквей был протоиерей Павел Троицкий, который и представил Рапорт Киевской Духовной Консистории о расширении Демиевской церкви по Указу Его Императорского Величества.
Согласно "Клировым ведомостям" за 1917 г. "Церковь имеет два престола: 1) во имя Вознесения Господня и 2) во имя свят. Василия Великого. Земля при церкви вместе с погостом составляет 1 десят. 600 квадр. саж." Количество прихожан более 4 тысяч человек.В даний час в 1990 році була побудована нова дзвіниця, однак про колишню, на жаль, ніяких відомостей немає, ким і коли вона була зруйнована. У тому ж році, видно вперше, були позолочені хрести та під ними круглі кулі над куполами храму і дзвіниці і 3 хреста біля них.
-----------
В настоящее время в 1990 г. была построена новая колокольня, однако о прежней, к сожалению, никаких сведений нет, кем и когда она была разрушена. В том же году, видно впервые, были позолочены кресты и под ними круглые шары над куполами храма и колокольни и 3 креста около них.

От дороги поставлен новый каменный (из бутана) забор с металлической решеткой, которую сделали очень умелые руки старинных кузнецов, и смотрится она как современная.Над трапезною надбудований верхній цегляний поверх, бо не було де проводити заняття по Закону Божому. 7 років в тісноті проводилися заняття з дітьми та дорослими, поки в 1997 році не виклопотали повернення приміщення колишньої церковно-парафіяльної школи, в якій тепер вільніше проводити заняття, а також співанки кліросу і хору, який у фестивальні роки 2000-річчя Різдва Христова був відзначений як кращий серед церковних хорів.
Навколо всієї церковної території замінений старий паркан новим залізобетонним.
Всі вікна в храмі і в повернутому будинку замінені, як всередині, так і зовні, причому зовнішні рами все дубові і покриті яхтіним більш стійким лаком. Вся підлога в храмі покрита дубовим паркетом. Під куполом восьмерік церкви весь покритий сайдингом. Дзвіниця знову пофарбована, і до Великодня повішені нові дзвони. Але самою благоліпною прикрасою всередині храму з'явилася позолота (теж вперше) всього іконостасу і десять найбільших кивот з іконами в храмі.
----------
Над трапезной надстроен верхний кирпичный этаж, ибо не было где проводить занятия по Закону Божию. 7 лет в тесноте проводились занятия с детьми и взрослыми, пока в 1997 г. не выхлопотали возвращения помещения бывшей церковно-приходской школы, в которой теперь более свободно проводить занятия, а также спевки клироса и хора, который в фестивальные годы 2000-летия Рождества Христова был отмечен как лучший среди церковных хоров.
Вокруг всей церковной территории заменен старый забор новым железобетонным.
Все окна в храме и в возвращенном доме заменены, как внутри, так и снаружи, причем внешние рамы все дубовые и покрыты яхтиным более стойким лаком. Весь пол в храме покрыт дубовым паркетом. Подкуполь-ный осьмерик церкви весь покрыт сайдингом. Колокольня вновь окрашена, и к Пасхе повешены новые звоны. Но самым благолепным украшением внутри храма явилась позолота (тоже впервые) всего иконостаса и десять самых крупных кивотов с иконами в храме.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/KYIV_2013/Demievskaya_church/IMG_4577_4581_middle.jpg

За словами священика: Раніше ми ніяких даних про церкву не мали. Знали лише, що в 1907 році вінчалася в ній Леся Українка, тобто Косач Лариса Петрівна, з Климентом Квіткою і що освячена вона в 1883 році. От і все. Але, як то кажуть, нашому щастю допомогло нещастя. Довго ми клопотали про повернення нам колишньої церковно-парафіяльної школи. З нас вимагали документальні докази, що будівля побудована церквою і т.д. І ось довелося відвідати багато міських архівів, щоб буквально по крупинці зібрати необхідні дані. До того ж архітектурний архів м.Києва загинув в 1942 році. Але з ласки Божої дещо зібрали і, видно вперше після Великої Вітчизняної війни, публікуються деякі відомості про Свято-Вознесенської Деміївської церкви...
----------
Со слов священника: Раньше мы никаких данных о церкви не имели. Знали лишь, что в 1907г. венчалась в ней Леся Украинка, т.е. Косач Лариса Петровна, с Климентом Квиткой и что освящена она в 1883г. Вот и всё. Но, как говорится, нашему счастью помогло несчастье. Долго мы ходатайствовали о возвращении нам бывшей церковно-приходской школы. С нас требовали документальные доказательства, что здание построено церковью и т.д. И вот пришлось посетить много городских архивов, чтобы буквально по крупице собрать требуемые данные. К тому же архитектурный архив г.Киева погиб в 1942г. Но по милости Божией кое-что собрали и, видно впервые после Великой Отечественной войны, публикуются некоторые сведения о Свято-Вознесенской Демиевской церкви...


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/KYIV_2013/Demievskaya_church/IMG_4571_4574_middle.jpg

...Ювілейну дату 120-річчя церкви ми відзначали в день нашого храмового свята Вознесіння Господнього (5 червня). Запросили і Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, але на Вознесіння він приїхати не зміг, був випуск в Київській духовній академії. Він приїхав 8 червня, взявши з собою для нас несподівано ще двох єпископів: Павла Вишгородського і Митрофана Переяслав-Хмельницького. Ми такого торжества не очікували і природно трошечки розгубилися, зате богослужіння пройшло благоліпно. Був хресний хід і співали многоліття. Всі люди були дуже задоволені і відгукувалися, що воістину велика благодать Божа була в цей день в храмі. Всі оточили Блаженнішого Владику, щоб взяти благословення. Слава Милосердного Бога, що сподобив так урочисто відзначити 120-річний ювілей нашого святого храму.
Все вищевикладене на підставі документів, що зберігаються в Київському Міському архіві, Державному Архіві Київської області та Центральному Державному Архіві України.

Настоятель Свято-Вознесенської Деміївської церкви
Протоієрей Мефодій Фінкевіч

----------
...Юбилейную дату 120-летия церкви мы отмечали в день нашего храмового праздника Вознесения Господня (5 июня). Пригласили и Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, но на Вознесение он приехать не смог, был выпуск в Киевской духовной Академии. Он приехал 8 июня, взяв с собой для нас неожиданно еще двух епископов: Павла Вышгородского и Митрофана Переяслав-Хмельницкого. Мы такого торжества не ожидали и естественно немножечко растерялись, зато богослужение прошло благолепно. Был крестный ход и пели многолетие. Все люди были очень довольны и отзывались, что поистине великая благодать Божия была в этот день в храме. Все окружили Блаженнейшего Владыку, чтобы взять благословение. Слава Милосердному Богу, что сподобил так торжественно отметить 120-летний юбилей нашего святого храма.
Всё вышеизложенное на основании документов, хранящихся в Киевском Городском Архиве, Государственном Архиве Киевской области и Центральном Государственном Архиве Украины.

Настоятель Свято-Вознесенской Демиевской церкви
Протоиерей Мефодий Финкевичкартинка на 360°
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/KYIV_2013/Demievskaya_church/IMG_4432_4438_middle.jpg

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Demievskaya Holy Ascension Church

Джерела:
http://demievka.kiev.ua/Demeevka/Prihod/Istoriy/IstoriyMefodiy.html#a1
http://demievka.kiev.ua/Demeevka/Prihod/Istoriy/DialogMefodiy.html#a1


ну как то так =)
Tags: Киев, православие, росписи, храм, церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 9 comments