m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Підгірці. Замок. Ззовні/Наследие. Подгорцы. Замок. Извне.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Podgotscy/_a_vokrug/IMG_2946_middle.jpg

Підгорецький замок (рос. Подгоре́цкий за́мок) - добре збережений ренесансний палац, оточений оборонними спорудами. Розташований на сході Львівської області в с. Підгірцях. Разом з Олеським і Золочівським замками утворює «Золоту підкову України». Тут знімалися епізоди радянського фільму «Д'Артаньян і три мушкетери». У радянський період всередині замку розміщувався туберкульозний диспансер.
----------
Подгоре́цкий за́мок (укр. Підгорецький замок) — хорошо сохранившийся ренессансный дворец, окружённый оборонительными сооружениями. Расположен на востоке Львовской области в с. Подгорцах. Вместе с Олесским и Золочевским замками образует «Золотую подкову Украины». Здесь снимались эпизоды советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра». В советский период внутри замка размещался туберкулёзный диспансер.Замок має форму квадрата. Зі сходу, півдня і заходу замок оточує лінія оборонних укріплень, оточена глибоким ровом і земляними валами.
----------
Замок имеет форму квадрата. С востока, юга и запада замок окружает линия оборонительных укреплений, окруженная глубоким рвом и земляными валами.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Podgotscy/_a_vokrug/IMG_2642_2648_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Podgotscy/_a_vokrug/IMG_2652_2660_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Podgotscy/_a_vokrug/IMG_2664_middle.jpg

На місці сьогоднішнього замку існували більш давні укріплення, які згадуються близько 1530 року. На замовлення коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського який купив замок в 1633 році у Підгорецьких, відомий архітектор фортифікацій Гійом Левассер де Боплан створив проект укріплень, а Андреа дель Аква - двоповерхового палацу з триповерховими павільйонами по боках і вежею, в стилі бароко та пізнього ренесансу. Будівництво велося протягом 1635-1640 років. Службові приміщення утворювали квадратний двір з терасою, пристосованою для можливої ​​оборони. З трьох сторін палац був оточений глибоким ровом, з північного боку, зверненого до долини, він мав гарну терасу з балюстрадою і скульптурами. До замку виїжджали через велику арку - портал з двома колонами. Уже в 1646 році замок відвідує король Владислав IV, на честь якого влаштовується феєрверк. Під час бойових дій в період визвольної війни під командуванням Богдана Хмельницького замок отримує серйозні пошкодження. Станіслав Освецім в 1651 році писав:
«Я бачив Підгірці, гарний палац і фортеця ... тепер здебільшого руками розлючених холопів зруйновані і пошкоджені».
----------
На месте сегодняшнего замка существовали более древние укрепления, которые упоминаются около 1530 года. По заказу коронного гетмана Станислава Конецпольского который купил замок в 1633 году у Пидгорецких, известный архитектор фортификаций Гийом Левассер де Боплан создал проект укреплений, а Андреа дель Аква — двухэтажного дворца с трёхэтажными павильонами по сторонам и башней, в стиле барокко и позднего ренессанса. Строительство велось на протяжении 1635—1640 годов. Служебные помещения образовывали квадратный двор с террасой, приспособленной для возможной обороны. С трех сторон дворец был окружен глубоким рвом, с северной стороны, обращенной к равнине, у него была красивая терраса с балюстрадой и скульптурами. К замку выезжали через большую арку — портал с двумя колоннами. Уже в 1646 году замок посещает король Владислав IV, в честь которого устраивается фейерверк. Во время боевых действий в период освободительной войны под командованием Богдана Хмельницкого замок получает серьёзные повреждения. Станислав Освецим в 1651 году писал:
«Я видел Подгорцы, красивый дворец и крепость… теперь по большей части руками разозленных холопов разрушены и испорчены».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Podgotscy/_a_vokrug/IMG_2669_2676_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Podgotscy/_a_vokrug/IMG_2696_2701_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Podgotscy/_a_vokrug/IMG_2710_2711_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Podgotscy/_a_vokrug/IMG_2712_2718_middle.jpg

У 1656 році починається відновлення палацу. Онук коронного гетьмана дарує замок Яну ІІІ Собеському разом з селами Підгірці і Загірці з умовою, що той буде контролювати Бродівськуї фортецю до повноліття Якуба Собєського. Реставрація замку тривала до 1680 року, а в 1688 році він постраждав від нападу татар.
У 1720 році замок разом з навколишніми селами купує у Костянтина, сина Яна ІІІ Собеського, Станіслав Ржевуський. У 1728 році його син Вацлав Ржевуський починає масштабну реконструкцію Підгорецького замку. Між павільйонами і стіною будуються додаткові приміщення і палац стає триповерховим. Підйомний міст з іншим павільйоном розбираються. Для частих відвідувачів маєтку будується так званий Гетьманський заїзд з сонячним годинником. Вацлав Ржевуський зібрав велику колекцію цінних картин та старовинної зброї, перевозить найцінніші речі з Олеського замку. Створюються друкарня, театр.
У 1779 році помирає Вацлав Ржевуський, який прожив останні роки як чернець-капуцин. Проходить три аукціони з розпродажу майна і на останньому, в 1787 році, Підгірці разом з селами Хватів, Гутище і Загірці викупає син Вацлава Северин Ржевуський, який відомий своїми алхімічними дослідами і пошуками скарбів. В цей час замок поступово занепадає. Фактичним власником стає управитель Ремішевський, який поступово розпродає цінності.
Такий стан триває і за спадкоємця Северина Ржевуського Вацлава, який проводить більшу частину часу в подорожах і гине в 1831 році. У 1833 році в замок переїздить Лев Ржевуський (1808-69). Він відновлює зірваний дах, двері, призводить замок в порядок. Через те, що він був бездітним, Леон передає замок князю Євстахію Сангушко з умовою, що той відреставрує замок. У 1867-1903 роках проводяться ґрунтові реставраційні роботи.
----------
В 1656 году начинается восстановление дворца. Внук коронного гетмана дарит замок Яну ІІІ Собескому вместе с селами Подгорцы и Загорцы с условием, что тот будет контролировать бродовскую крепость до полнолетия Якуба Собеского. Реставрация замка продолжалась до 1680 года, а в 1688 году он пострадал от нападения татар.
В 1720 году замок вместе с окружающими селами покупает у Константина, сына Яна ІІІ Собеского, Станислав Ржевуский. В 1728 году его сын Вацлав Ржевуский начинает масштабную реконструкцию Подгорецкого замка. Между павильонами и стеной строятся дополнительные помещения и дворец становится трехэтажным. Подемный мост с другим павильоном разбираются. Для частых посетителей имения строится так называемый Гетманский заезд с солнечными часами. Вацлав Ржевуский собрал большую коллекцию ценных картин и старинного оружия, перевозит ценнейшие вещи из Олесского замка. Создаются типография, театр.
В 1779 году умирает Вацлав Ржевуский, который прожил последние годы как монах-капуцин. Проходит три аукциона по распродаже имущества и на последнем, в 1787 году, Подгорцы вместе с селами Хватов, Гутище и Загорцы выкупает сын Вацлава Северин Ржевуский, который известен своими алхимическими опытами и поисками кладов. В это время замок постепенно приходит в упадок. Фактическим владельцем становится управитель Ремишевский, который постепенно распродает ценности.
Такое положение продолжается и при наследнике Северина Ржевуского Вацлаве, который проводит большую часть времени в путешествиях и погибает в 1831 году. В 1833 году в замок переезжает Лев Ржевуский (1808-69). Он восстанавливает сорванную крышу, двери, приводит замок в порядок. Из-за того, что он был бездетным, Леон передает замок князю Евстахию Сангушке с условием, что тот отреставрирует замок. В 1867—1903 годах проводятся грунтовые реставрационные работы.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Podgotscy/_a_vokrug/IMG_2724_2725_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/TRIP/Podgotscy/_a_vokrug/IMG_2743_2747_middle.jpg

До 1939 року в замку діяв приватний музей князів Сангушків. У 1940 році, з приходом радянської влади, замок-палац передається Львівському історичному музею. Під час Другої світової війни палац сильно постраждав. У 1945 році він був розграбований військовослужбовцями Золочівського гарнізону. У 1947 році музей був закритий і в 1949 році відкрито санаторій для хворих на туберкульоз. У 1956 році в Підгорецькому замку була велика пожежа, яка знищила більшу частину внутрішньої обстановки, після чого проводилися реставраційні роботи. Надалі тут продовжує функціонувати санаторій.
----------
До 1939 года в замке действовал частный музей князей Сангушко. В 1940 году, с приходом советской власти, замок-дворец передается Львовскому историческому музею. Во время Второй мировой войны дворец сильно пострадал. В 1945 году он был разграблен военнослужащими Золочевского гарнизона. В 1947 году музей был закрыт и в 1949 году открыт санаторий для больных туберкулезом. В 1956 году в Подгорецком замке был большой пожар, который уничтожил большую часть внутренней обстановки, после чего проводились реставрационные работы. В дальнейшем здесь продолжает функционировать санаторий.

и… входим во внутрьдалі тут/продолжение тут

текст взят из Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Подгорецкий_замок

ну как то так =)
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 5 comments