m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Одеса. Деволанівський узвіз/Наследие. Одесса. Деволановский спуск.Деволановский узвіз, колись носив назву узвіз Левашовський, потім - Вакуленчука, одна з найстаріших вулиць Одеси. Вона простягнулася по Карантинній балці і з'єднує вулицю Єврейську і порт, виходячи на Митну площу. Над нею перекинуті мости, в районі вулиці Жуковського міст Новикова поєднав в 1822-1824 р.р. дві розірваних балкою ділянки вулиці Поліцейській (на той час вона так називалася) ...
----------
Деволановский спуск, некогда носивший название спуск Левашовский, затем - Вакуленчука, одна из старейших улиц Одессы. Она протянулась по Карантинной балке и соединяет улицу Еврейскую и порт, выходя на Таможенную площадь. Над нею перекинуты мосты, в районе улицы Жуковского мост Новикова соединил в 1822-1824 г.г. два разорванных балкой участка улицы Полицейской ( на то время она так называлась)...


Найстаршим з кам'яних мостів Одеси є Новіков міст, споруджений в 1822-1824 роках XIX ст. за проектом знаменитого одеського вченого і інженера Жюста Гаюї. Побудован міст був з ініціативи купця Новікова, який виступав також підрядником при його спорудженні.
----------
Старейшим из каменных мостов Одессы является Новиков мост, сооружённый в 1822-1824 годах XIX ст. по проекту знаменитого одесского учёного и инженера Жюста Гаюи. Построен мост был по инициативе купца Новикова, выступавшего также подрядчиком при его сооружении.Цікаво, що Новіков, поряд з громадським інтересом, переслідував і суто особисту користь, так як, окрім іншого, був ще й власником канатного заводу, який до речі, дав, в свою чергу, назву Канатній вулиці. Даний міст і покликаний був безпосередньо зв'язати вказаний завод з центром міста по Поштовій вулиці, перейменованої згодом на вулицю Жуковського. Втім, Новиков проявив при його спорудженні стільки енергії і розпорядництві, що аж ніяк не випадково цей арочний однопрогоновий міст, перекинутий через балку, узяв би своє ім'я.
----------
Любопытно, что Новиков, наряду с общественным интересом, преследовал и сугубо личную корысть, так как, помимо прочего, являлся ещё и владельцем канатного завода, кстати, давшего, в свою очередь, название Канатной улице. Данный мост и призван был непосредственно связать указанный завод с центром города по Почтовой улице, переименованной впоследствии в улицу Жуковского. Впрочем, Новиков проявил при его сооружении столько энергии и распорядительности, что отнюдь не случайно этот арочный однопролетный мост, перекинутый через балку, получил его имя.... Міст Строгановський, найдовший міст в Одесі, з'єднав вулицю Грецьку .../… Мост Строгановский, самый протяженный мост в Одессе, соединил улицу Греческую...Найдовшим і величним мостом Одеси по праву вважається Строгановський. Він з'єднує «розірвану» Карантиним та Польським узвізами вулицю Грецьку. Його почали будувати в 1851 році, хоча ще з початку 1840-х років в столицю з Одеси відправлялися на твердження різні проекти майбутнього моста, але всі вони схвалення в Санкт-Петербурзі не отримали. Зате потім в Одесу звідти був направлений для виконання проект моста, складений молодим фахівцем, майбутнім академіком архітектури Карлом Маєвським.
Зведення нового споруди стало справжнім довгобудом і було закінчено під керівництвом одеського архітектора Фелікса Гонсіоровського тільки через 12 років з початку будівництва - в 1863 році. Довжина моста склала 120 метрів, висота - понад 13 метрів. Ця вельми оригінальна конструкція складалася з двох кам'яних мостів - трехарочного над Польським узвізов і двухарочного над Левашевскім (нині - Деволановским), - об'єднаних насипом.
----------
Самым протяженным и величественным мостом Одессы по праву считается Строгановский. Он соединяет «разорванную» Карантинным и Польским спусками улицу Греческую. Его начали строить в 1851 году, хотя еще с начала 1840-х годов в столицу из Одессы отправлялись на утверждение различные проекты будущего моста, но все они одобрения в Санкт-Петербурге не получили. Зато потом в Одессу оттуда был направлен для исполнения проект моста, составленный молодым специалистом, будущим академиком архитектуры Карлом Маевским.
Возведение нового сооружения стало настоящим долгостроем и было закончено под руководством одесского архитектора Феликса Гонсиоровского только через 12 лет с начала строительства – в 1863 году. Длина моста составила 120 метров, высота – свыше 13 метров. Эта весьма оригинальная конструкция состояла из двух каменных мостов – трехарочного над Польским спуском и двухарочного над Левашевским (ныне – Деволановским), — объединенных насыпью.У 70-х роках ХХ століття міська влада прийняла рішення цей міст, нібито одряхлілий, розібрати і побудувати новий. Протести фахівців, які стверджували, що існуюча будова досить міцна і після реставрації послужить ще багато років, в розрахунок не бралися. Цей архітектурний пам'ятник дуже довго і з великими труднощами розбирали, а на його місці зібрали єдиний залізобетонний, досить незграбний міст. Як це зазвичай відбувалося в так звані «часи застою», новий міст урочисто відкрили ще до завершення всіх передбачених робіт. Державної комісії був представлений «Перелік недоробок», але про нього незабаром забули і багато важливих роботи так і залишилися на папері. Зокрема, не були встановлені декоративні облицювальні плити. Як результат, тепер дивитися на міст знизу (з спусків) не варто. Від старого ж моста збереглася фактично лише лита чавунна міцна огорожа.
-----------
В 70-х годах ХХ столетия городские власти приняли решение этот мост, якобы одряхлевший, разобрать и построить новый. Протесты специалистов, утверждавших, что существующее строение достаточно крепко и после реставрации послужит еще много лет, в расчет не принимались. Этот архитектурный памятник очень долго и с большими трудностями разбирали, а на его месте собрали единый железобетонный, довольно неуклюжий мост. Как это обычно происходило в так называемые «времена застоя», новый мост торжественно открыли еще до завершения всех предусмотренных работ. Государственной комиссии был представлен «Перечень недоделок», но о нем вскоре забыли и многие важные работы так и остались на бумаге. В частности, не были установлены декоративные облицовочные плиты. Как результат, теперь смотреть на мост снизу (со спусков) не стоит. От старого же моста сохранилась фактически только литая чугунная высокая ограда.Ця огорожа з'явилася на старому Строгановском мосту не відразу. І тут слід згадати, що якийсь час (до установки огорожі) Строгановський міст мав ще одну, неофіційну і досить похмуру назву - «Міст самогубців». Як писав в 1913 році письменник, краєзнавець і мемуарист, знаменитий одеський літописець Олександр Михайлович де Рібас, внучатий племінник засновника Одеси, міст «... забезпечений нині високою чавунною решіткою для запобігання самогубствам. Нещасні, замучені життям, спираючись в розпачі на колишні низькі кам'яні перила мосту, відчували непереборне прагнення полетіти вниз головою. Випадки самогубств так у свій час почастішали, що довелося зробити високу решітку ».
А ще зникла мармурова плита, вмонтована в один з парапетів при вході на старий міст. На ній було зазначено ім'я людини, на честь якого міст був названий.
-----------
Эта ограда появилась на старом Строгановском мосту не сразу. И здесь следует вспомнить, что некоторое время (до установки ограждения) Строгановский мост имел еще одно, неофициальное и довольно мрачное название – «Мост самоубийц». Как писал в 1913 году писатель, краевед и мемуарист, знаменитый одесский летописец Александр Михайлович де Рибас, внучатый племянник основателя Одессы, мост «…снабжен ныне высокою чугунною решеткою для предотвращения самоубийств. Несчастные, замученные жизнью, опираясь в отчаянии на прежние низкие каменные перила моста, испытывали непреодолимое стремление полететь вниз головою. Случаи самоубийств так одно время участились, что пришлось сделать высокую решетку».
А еще исчезла мраморная плита, вмонтированная в один из парапетов при входе на старый мост. На ней было указано имя человека, в честь которого мост был назван.... міст Куцебу - з'єднує нинішню вулицю Буніна. Останній вже багато років залишається в аварійному стані і можна тільки гадати, коли він він завалиться і який мер увійде в історію Одеси, завдяки цій події ...
----------
… мост Куцебу - соединяет нынешнюю улицу Бунина. Последний уже много лет остается в аварийном состоянии и можно только гадать, когда он он рухнет и какой мэр войдет в историю Одессы, благодаря этому событию...Міст Коцебу споруджений архітектором Ландесманом в 1890-1892 роках XIX ст. Металевий каркас для його конструкції був виготовлений в Парижі, а в Одесі тільки зібраний і встановлений.
----------
Мост Коцебу сооружён архитектором Ландесманом в 1890-1892 годах XIX ст. Металлический каркас для его конструкции был изготовлен в Париже, а в Одессе только собран и установлен.

крупно
https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/Odessa_july//_De_Volan_descent/IMG_1649_1653.jpgкрупно
https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/Odessa_july//_De_Volan_descent/IMG_1655_1658.jpg

Названий був міст на честь останнього Новоросійського генерал-губернатора Павла Євгеновича Коцебу, який перебував на цій посаді з 1862 по 1874 рік, до слова, дуже багато зробив для Одеси, але, за курйозним збігом, який відкинув проект будівництва моста на Поліцейській вулиці в період свого правління .
----------
Назван был мост в честь последнего Новороссийского генерал-губернатора Павла Евгеньевича Коцебу, находившегося на этом посту с 1862 по 1874 год, к слову, очень много сделавшего для Одессы, но, по курьёзному совпадению, отвергнувшего проект строительства моста на Полицейской улице в период своего правления.крупно
https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/Odessa_july//_De_Volan_descent/IMG_1665_1671.jpg

крупно
https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/Odessa_july//_De_Volan_descent/IMG_1755_1759.jpg

... Деволаноскій узвіз, розташований в історичній частині міста, однак, поваги у чиновників ніколи не викликав. Втім, як і у жителів спуску, що прозвали його канавою. Район вважали самим похмурим і проживали тут найбідніші одесити. За радянських часів, за словами місцевих жителів, ставлення до спуску не змінилося і з невідомих причин всі блага цивілізації, у вигляді водопроводу і каналізації сюди доходили в останню чергу. Ставлення до найстарішої одеської вулиці не змінилося і сьогодні. Розбиті вікна, відшарувана на фасадних стінах плитка становить неабияку загрозу для поодиноких перехожих.
---------
… Деволаноский спуск, расположенный в исторической части города, однако, уважения у чиновников никогда не вызывал. Впрочем, как и у жителей спуска, прозвавшего его Канавой. Район считали самым мрачным и проживали тут беднейшие одесситы. В советское время, по словам местных жителей, отношение к спуску не изменилось и по неизвестным причинам все блага цивилизации, в виде водопровода и канализации сюда доходили в последнюю очередь. Отношение к старейшей одесской улице не изменилось и сегодня. Разбитые окна, отслоившаяся на фасадных стенах плитка составляет нешуточную угрозу для редких прохожих.

Незважаючи на «історизм», Деволановский узвіз негласно іменується в місті канавою. І справа не тільки в розташуванні.
Велика частина спуску зайнята екс-виробничими приміщеннями, які належать при СРСР заводу Епсілон. Сьогодні вони просто притулок для жебраків і безпритульних.
----------
Несмотря на «историзм», Деволановский спуск негласно именуется в городе Канавой. И дело не только в расположении.
Большая часть спуска занята экс-производственными помещениями, принадлежащими при СССР заводу Эпсилон. Сегодня они просто пристанище для нищих и бездомных.крупно
https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/Odessa_july//_De_Volan_descent/IMG_1741_1749.jpgОсобливо вражаючою є його частина у Митній площі. Варто тільки минути скверик з перенесеним сюди пам'ятником Потьомкінцям і відразу потрапляєш в нетріща позаминулого століття. Одним словом, якщо кому потрібно - знімати кіно можна без декорацій, ласкаво просимо.
----------
Особо впечатляющей является его часть у Таможенной площади. Стоит только миновать скверик с перенесенным сюда памятником Потемкинцам и сразу попадаешь в трущобы позапрошлого века. Одним словом, если кому требуется - снимать кино можно без декораций, добро пожаловать.Ходити тут небезпечно, по-перше, «прогулюються» по спуску часто все ті ж асоціальні типи, по-друге, час від часу обсипається штукатурка і валяться на голову інші елементи фасадів. Будь який дощик або сніг відразу ж перетворює Деволановский узвіз в ще більш убоге місце, а так як будь-яка ділянка тут для тих же маргіналів вважається громадським туалетом, то і «аромати» звідси доносяться відповідні. Що ж, «Канава» і є канава.
Зустрічаються, правда, на спуску і цілком стерпні приміщення, де розмістилися офіси. Але загальний вигляд як і раніше вкрай непривабливий.
Так, і найголовніше. Спуск носить ім'я Франца Сент де Волана, першого архітектора і фортифікатора Одеси. Вшанували творця руїнами, одним словом.
-----------
Ходить здесь опасно, во-первых, «прогуливаются» по спуску зачастую все те же асоциальные типы, во-вторых, время от времени осыпается штукатурка и валятся на голову другие элементы фасадов. Любой дождик или снег сразу же превращает Деволановский спуск в еще более убогое место, а так как любой участок здесь для тех же маргиналов считается общественным туалетом, то и «ароматы» отсюда доносятся соответствующие. Что ж, «Канава» и есть канава.
Встречаются, правда, на спуске и вполне сносные помещения, где разместились офисы. Но общий вид по-прежнему крайне непригляден.
Да, и самое главное. Спуск носит имя Франца Сент де Волана, первого архитектора и фортификатора Одессы. Уважили создателя развалинами, одним словом.

Джерела:
http://www.odessit.ua/news/odessika/9022-devolanovskiy-spusk-kanava-opravdyvaet-svoe-nazvanie-foto.html,
http://kidsi.ru/most-samoubijjc-stroganovskijj-most-v-odesse.htm,
http://www.zastropi.narod.ru/stati/most/Most_Kocebu_v_Odesse.html,
http://www.zastropi.narod.ru/stati/most/Novikov_most_v_Odesse.html и
http://www.tour-odessa.com/afisha/devolanovskij-spusk

ну как то так =))
Tags: Одессщина, Одесщина
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments