m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Аккерман (Білгород-Дністровський). Фортеця/Наследие. Аккерман. Крепость.

Білгород-Дністровська фортеця (до 1944 року - Аккерманська фортеця) - пам'ятник історії і містобудування XIII-XV століть. Є однією з найбільш збережених на території України. Своїми розмірами вона перевершує всі подібні фортифікаційні споруди країни. Загальна площа території фортеці 9 га. Для порівняння Московський Кремль - 27,7 га. Фортеця лежить на скелястому березі Дністровського лиману, має вигляд неправильного багатокутника, вона складалася з чотирьох дворів, кожен з яких мав специфічне призначення і міг самостійно вести оборону. (В даний час збереглося тільки три кріпостні двори).
-----------
Бе́лгород-Днестро́вская кре́пость (до 1944 года — Аккерма́нская кре́пость) — памятник истории и градостроительства XIII—XV столетий. Является одной из наиболее сохранившихся на территории Украины. Своими размерами она превосходит все подобные фортификационные сооружения страны. Общая площадь территории крепости 9 га. Для сравнения Московский Кремль - 27,7 га. Крепость лежит на скалистом берегу Днестровского лимана, имеет вид неправильного многоугольника, она состояла из четырёх дворов, каждый из которых имел специфическое назначение и мог самостоятельно вести оборону. (В настоящее время сохранилось только три крепостных двора).


Цитадель - найбільш важлива і укріплена частина фортеці, тут розміщувався комендант і офіцери гарнізону, зберігався арсенал і скарбниця, в темниці утримувалися в'язні. Гарнізонний двір - використовувався для постійного проживання гарнізону.
Цивільний двір нагадував житловий укріплений пункт, так як був забудований одноповерховими будинками і непівкриївками, що не збереглися на сьогоднішній день. На територію двору приходило населення міста та прилеглих сіл під час небезпеки при підході ворога. Площа Портового двору, що тягнеться уздовж берега, становила 1,5 га. Тут протягом карантинного терміну (40 днів) зберігалися товари, привезені в місто.
-----------
Цитадель — наиболее важная и укрепленная часть крепости, здесь размещался комендант и офицеры гарнизона, хранился арсенал и казна, в темнице содержались узники. Гарнизонный двор — использовался для постоянного проживания гарнизона.
Гражданский двор напоминал жилой укрепленный пункт, так как был застроен одноэтажными домами и полуземлянками, не сохранившимися на сегодняшний день. На территорию двора стекалось население города и близлежащих сел во время опасности при подходе врага. Площадь Портового двора, тянущегося вдоль берега, составляла 1,5 га. Тут в течение карантинного срока (40 дней) хранились товары, привезенные в город.
Все фортечні будови обнесені міцними стінами, протяжність яких сягає 2,5 км. Через 40-45 м куртини були вбудовані фортечні вежі і бастіони. Їх початкова кількість сягала 34, 12 з них були порожніми бойовими вежами. Решта - бастіони і навівбастіони. Вони пізніше були забутіровани і перетворені в площадки для установки артилерійських знарядь. Багато веж твердині мають власні назви (вежа Овідія (Дівоча), Сторожова вежа, вежа Пушкіна і т. Д.), які стали відображенням місцевих переказів і легенд.
----------
Все крепостные строения обнесены прочными стенами, протяженность которых достигает 2,5 км. Через 40—45 м куртины были встроены крепостные башни и бастионы. Их первоначальное количество достигало 34, 12 из них являлись полыми боевыми башнями. Остальные — бастионы и полубастионы. Они позже были забутированы и превращены в площадки для установки артиллерийских орудий. Многие башни твердыни имеют собственные названия (башня Овидия (Девичья), Сторожевая башня, башня Пушкина и т. д.), ставшие отражением местных преданий и легенд.


Середньовічна фортеця, яка будувалася в період болгарського панування, неодноразово піддавалася нападу. У XV столітті гарнізон тричі відбив спроби Османської імперії захопити цю твердиню. І тільки в 1484 році, зрадивші народ старійшини міста піднесли султанові Баязиду II символічні ключі від міста і фортеці. Протягом трьох століть Аккерман входив до складу султанської Туреччини. Крім того, сюди здійснювали військові походи козацькі загони під проводом отаманів Е. Дашкевича, І. Покотила, Г. Лободи, І. Сірко, С. Палія.
----------
Средневековая крепость, которая строилась в период болгарского господства, неоднократно подвергалась нападению. В XV веке гарнизон трижды отразил попытки Османской империи захватить эту твердыню. И только в 1484 году, предавшие народ старейшины города преподнесли султану Баязиду II символические ключи от города и крепости. В течение трёх веков Аккерман входил в состав султанской Турции. Кроме того, сюда совершали военные походы казачьи отряды под предводительством атаманов Е. Дашкевича, И. Покотила, Г. Лободы, И. Сирко, С. Палия.


З історією міста пов'язані три російсько-турецькі війни. У військових кампаніях брали участь видатні російські полководці і флотоводці: Федір Федорович Ушаков, Михайло Іларіонович Кутузов (в період другої російсько-турецької війни кілька місяців був комендантом фортеці), отаман донських козаків М. Платов - майбутні герої війни з французами 1812-1813 рр. та ін. За Бухарестським мирним договором (1812 роки) землі Нижнього Придністров'я з фортецями Хотин, Бендери, Аккерман, Кілія, Ізмаїл відійшли Російської імперії.
----------
С историей города связаны три русско-турецкие войны. В военных кампаниях участвовали выдающиеся русские полководцы и флотоводцы: Фёдор Фёдорович Ушаков, Михаил Илларионович Кутузов (в период второй русско-турецкой войны несколько месяцев был комендантом крепости), атаман донских казаков М. Платов — будущие герои войны с французами 1812—1813 гг. и др. По Бухарестскому мирному договору (1812 года) земли Нижнего Приднестровья с крепостями Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия, Измаил отошли Российской империи.

У 1832 році Аккерманська фортеця скасовується як військовий об'єкт. А в 1963 році, за Постановою Ради Міністрів УРСР № 970 «Про впорядкування справ обліку та охорони пам'ятників архітектури на території Української РСР», Аккерманська фортеця була внесена в список пам'яток архітектури, які перебувають під охороною держави. Білгород-Дністровська фортеця - унікальна пам'ятка оборонної архітектури середньовіччя. З 1 липня 2011 до управління Білгород-Дністровської середньовічною фортецею приступило керівництво обласного комунального підприємства «Фортеця».
----------
В 1832 году Аккерманская крепость упраздняется как военный объект. А в 1963 году, по Постановлению Совета Министров УССР № 970 «Об упорядочении дел учёта и охраны памятников архитектуры на территории Украинской ССР», Аккерманская крепость была внесена в список памятников архитектуры, которые находятся под охраной государства. Белгород-Днестровская крепость — уникальный памятник оборонной архитектуры средневековья. С 1 июля 2011 года к управлению Белгород-Днестровской средневековой крепостью приступило руководство областного коммунального предприятия «Фортеця».


Джерело:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Белгород-Днестровская_крепость

ну как то так =)
Tags: Одессщина, Одесщина, бастионы, башни, башти, крепость, фортеця
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments