?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Залізці. Замок/Наследие. Заложцы. Замок.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Тип споруди: замок
Так само відомий як:
- Заложцы (рус.), Заложці (укр.) - назва селища до 1993 року
- Залізці (укр.) - назва селища після 1993 року
- Залісці (укр.) - таку назву селища зустрічається в деяких історичних документах
- Залозецькій замок (укр.), Залізецькій замок (укр.)
Перший етап будівництва: початок 16 століття (1516 рік)
Останній етап будівництва: 18 - 19 століття
—————
Тип сооружения: замок
 Так же известен как:
- Заложцы (рус.), Заложці (укр.) – название селища до 1993 года
- Залізці (укр.) - название селища после 1993 года
- Залісці (укр.) – такое название селища встречается в некоторых исторических документах
- Залозецкий замок (рус.), Залізецький замок (укр.)
 Первый этап строительства: начало 16 века (1516 год)
Последний этап строительства: 18 – 19 векаа в'їздний білокам'яний портал, складався з рустованих пілястр, що несуть антаблемент тосканського ордера без фронтону.../
а въездной белокаменный портал, состоял из рустованных пилястр, несущих антаблемент тосканского ордера без фронтона ...обійдемо навколо замку з лівого боку/обойдем вокруг замка с левой сторони
Залізці були засновані у річки Серет.
Середина 15 століття (?). Шляхтич Ян з Сієнно (Ян Сенінскій) стає власником кількох десятків поселень, серед яких були Залізці та Олесько.
1483 рік. Перша письмова згадка про Залізці. Тоді поселення переходить у власність Петра (в джерелах Петро фігурує з приставкою Олеський), син Яна Сенінского.
Початок 16 століття. Польський король Сигізмунд I Старий (1467 - 1548) дарує Залізці Мартіну Кам'янецькому (? - 1530).
—————
Заложцы были основаны у реки Серет.
Середина 15 века (?). Шляхтич Ян из Сиенно (Ян Сенинский) становится владельцем нескольких десятков поселений, среди которых были Заложцы и Олеско.
1483 год. Первое письменное упоминание Заложцев. Тогда поселение переходит в собственность Петра (в источниках Петр фигурирует с приставкой Олеский), сын Яна Сенинского.
Начало 16 века. Польский король Сигизмунд I Старый (1467 - 1548) дарит Заложцы Мартину Каменецкому (? - 1530).
 


тут була північна-східна вежа/тут была северо-восточная башня


рештки її першого ярусу/останки её первого яруса


все що залишилось від східної стіни/все что осталось от восточной стены


а це - південно-східна вежа, вірніше те що від неї залишилося/а это - юго-восточная башня, вернее то что от неё осталось


провал в її підвали/провал в её подвалы


заглянемо.../заглянем...


незрозумілі резервуари, явно сучасного походження .../непонятные резервуары, явно современного происхождения...


1516 рік. Мартін Каменецький будує в Залізці кам'яний замок. В якості будівельного матеріалу використовувався піщаник. Є згадка про те, що в середні століття місцевість, де був побудований замок, була болотистою, що давало укріпленню додатковий природний захист.
1520 рік. Залізці отримують Магдебурзьке право.
—————
1516 год. Мартин Каменецкий строит в Заложцах каменный замок. В качестве строительного материала использовался песчаник. Есть упоминание о том, что в средние века местность, где был построен замок, была болотистой, что давало укреплениям дополнительную естественную защиту.
1520 год. Заложцы получают Магдебургское право.пірнаємо в низьку нішу і потрапляємо в сусіднє приміщення/ныряем в низкую нишу и попадаем в соседнее помещение
бійниця з внутрішньої сторони/бойница с внутренней стороны


вибираємося назовні і йдемо далі навколо замку, все таже південно-східна вежа/
выбираемся наружу и идем дальше вокруг замка, всґ таже юго-восточная башнятут була південна стіна/тут была южная стена


останки південно-західної вежи/останки юго-западной башни


Кінець 16 століття. Замок перебудовується. У цей період замок являв собою регулярне чотиристороннє спорудження, витягнуте по осі північний захід - південний схід. Кути замкового комплексу посилювали чотириярусні вежі. Ворота в замок перебували в північно-західній стіні, південно-східну частину комплексу займав палац зі склепінчастими підвалами. До внутрішньої північно-східній і південно-західній стіні, ймовірно, примикали господарські будівлі замку.
Найбільш важливим вузлом оборони була північно-західна частина замку. Тут, між двома п'ятигранними вежами, знаходилося 2-поверхова будівля, яке становило одне ціле з замкової стіною. У 1-му ярусі будівлі були влаштовані каземати, стіни 2-го ярусу прорізали бійниці. У 1-му ярусі будівлі (по центральній осі фасаду) була влаштована арка воріт. Її білокам'яний портал складався з рустованих пілястр, що несуть антаблемент тосканського ордера без фронтону. До воріт вів підйомний міст, перекинутий через рів з водою.
—————
Конец 16 века. Замок перестраивается. В этот период замок представлял собой регулярное четырёхстороннее сооружение, вытянутое по оси северо-запад – юго-восток. Углы замкового комплекса усиливали четырехъярусные башни. Ворота в замок находились в северо-западной стене, юго-восточную часть комплекса занимал дворец со сводчатыми подвалами. К внутренней северо-восточной и юго-западной стене, вероятно, примыкали хозяйственные постройки замка.
 Наиболее важным узлом обороны была северо-западная часть замка. Здесь, между двумя пятигранными башнями, находилось 2-этажное здание, составлявшее одно целое с замковой стеной. В 1-ом ярусе здания были устроены казематы, стены 2-го яруса прорезали бойницы. В 1-м ярусе здания (по центральной оси фасада) была устроена арка ворот. Её белокаменный портал состоял из рустованных пилястр, несущих антаблемент тосканского ордера без фронтона. К воротам вёл подъёмный мост, переброшенный через ров с водой.
 


погляд на вежу з останків рову/взгляд на башню от останков рва
західна стіна/западная стена
а тут в західній стіні у північно-західній вежі схоже бив ще якийсь вхід за замкову стіну, або вікно, а може і бійниця .../
а тут в западной стене у северо-западной башни похоже был еще какой то вход за замковую стену, или окно, а может и бойница...Праворуч від арки воріт розміщувалася неправильна в плані п'ятигранна вежа (західна), що має бастіонні накреслення. Підвальний ярус цієї вежі був перекритий напівциркульним склепінням. В цей ярус вежі можна було потрапити з двору замку по вузькому довгому коридору. Коридор був потроєний між казематами замку і сполучався з ними. Ймовірно, точно така ж вежа (північна) розміщувалася зліва від арки воріт. Укріплення на південному кутку замкового комплексу представляло собою башнеобразне укріплення, висунуте далеко за межі південно-західної стіни. Це баштове укріплення добре фланкировало південно-західну стіну, оскільки розташовувалося по відношенню до неї під прямим кутом. У той же час за межі південно-східної стіни ця вежа сильно не виступала - стіна башти як би продовжувала лінію південно-східній замкової стіни. Точно невідомо, яка башта височіла спочатку в північному кутку замку. В період останніх перебудов замку там знаходився лише невеликий баштовий виступ, висунутий на невелику відстань щодо лінії північно-східної стіни. У той же час (як і у випадку з південною баштою) північна вежа не виступала за лінію південно-східній замкової стіни, лінія стіни замку переходила в лінію стіни башти, розташовану з нею на одній осі.
—————
Справа от арки ворот размещалась неправильная в плане пятигранная башня (западная), имеющая бастионные начертания. Подвальный ярус этой башни был перекрыт полуциркульным сводом. В этот ярус башни можно было попасть со двора замка по узкому длинному коридору. Коридор был утроен между казематами замка и сообщался с ними. Вероятно, точно такая же башня (северная) размещалась слева от арки ворот. Укрепление на южном углу замкового комплекса представляло собой башнеобразное укрепление, выдвинутое далеко за пределы юго-западной стены. Это башенное укрепление хорошо фланкировало юго-западную стену, поскольку располагалось по отношению к ней под прямым углом. В то же время за пределы юго-восточной стены эта башня сильно не выступала – стена башни как бы продолжала линию юго-восточной замковой стены. Точно неизвестно, какая башня возвышалась изначально в северном углу замка. В период последних перестроек замка там находился лишь небольшой башенный выступ, выдвинутый на небольшое расстояние относительно линии северо-восточной стены. В то же время (как и в случае с южной башней) северная башня не выступала за линию юго-восточной замковой стены, линия стены замка переходила в линию стены башни, расположенную с ней на одной оси.ще не так давно тут стояла найкраще збережена вежа, а тепер ось така розруха ...
еще не так давно тут стояла лучше всего сохранившаяся башня, а теперь вот такая разруха...на цій вежі (справа) ще недавно були герби володарів замку, зараз тут пустеля.../
на этой башни (справа) еще недавно были гербы владельцев замка, сейчас здесь пустыня...зайдемо на подвірья замку/зайдем во двор замка360º панорама, краще розглядати в режимі Architectural View, для чого княпаем правою кнопкою миші і вибираємо цей режим перегляду/
360º панорама, лучше рассматривать в режиме Architectural View, для чего княпаем правой кнопкой мыши и выбираем этот режим просмотра.

Zaliatsy. Zaliztsivskyy castle. Lower point shooting.?. Залізці переходять у власність роду Мнишков.
1603 рік (?). Напередодні російсько-польської війни (1605 - 1618) в Залізці прибув Лжедмитрій I (? - 1606), який видавав себе за чудово врятувався молодшого сина Івана IV Грозного - царевича Дмитра. У той час Залізцями володів воєвода сандомирський Єжи (Юрій) Мнішек (близько 1548 - 1613), батько Марини Мнішек (близько 1588 - 1 614), майбутньої дружини Лжедмитрія I.
1604 рік. Єжи Мнішек використовував місто в якості застави. Він передав Залізці угорському магнатові Ю. Другету в обмін на отримані кошти в розмірі 40 000 злотих, які планувалося витратити на підтримку Лжедмитрія I в його планах захоплення і утримання Московського трону.
—————
?. Заложцы переходят в собственность рода Мнишков.
 1603 год (?). В преддверии русско-польской войны (1605 - 1618) в Заложцы прибыл Лжедмитрий I (? - 1606), выдававший себя за чудесно спасшегося младшего сына Ивана IV Грозного - царевича Дмитрия. В то время Заложцами владел воевода сандомирский Ежи (Юрий) Мнишек (около 1548 - 1613), отец Марины Мнишек (около 1588 - 1614), будущей жены Лжедмитрия I.
 1604 год. Ежи Мнишек использовал город в качестве залога. Он передал Заложцы венгерскому магнату Ю. Другету в обмен на полученные средства в размере 40 000 злотых, которые планировалось потратить на поддержку Лжедмитрия I в его планах захвата и удержания Московского трона.
 
залишки палацової частини/останки дворцовой части
вхід на нижній рівень північно-західної вежі/вход на нижний уровень северо-западной башни


перебираємося до південно-західній вежі/перебираемся к юго-западной башне


?. Місто і замок перейшли у власність роду Вишневецьких. У замку знаходилася одна з найважливіших резиденцій цього знаменитого роду.
1649 рік (?). В ході першого етапу Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, козаки, очолювані Максимом Кривоносом, захопили замок.
1675 рік. У період Польсько-турецької війни (1672 - 1676) Залізці атакують татари. Вони не змогли захопити замок, але сильно зруйнували місто і посіви.
1677 рік. Польський Сейм (з метою ліквідувати наслідки татарського погрому 1675-го року) звільняє Залізці від сплати податків на 12 років.
—————
?. Город и замок перешли в собственность рода Вишневецких. В замке находилась одна из важнейших резиденций этого знаменитого рода.
1649 год (?). В ходе первого этапа Национально-освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого, казаки, возглавляемые Максимом Кривоносом, захватили замок.
1675 год. В период Польско-турецкой войны (1672 - 1676) Заложцы атакуют татары. Они не смогли захватить замок, но сильно разрушили город и посевы.
1677 год. Польский Сейм (с целью ликвидировать последствия татарского погрома 1675-го года) освобождает Заложцы от уплаты налогов на 12 лет.

південно-східна вежа/юго-восточная башня
найбільш аварійна - північно-східна вежа, в яку ми не ризикнули навіть сунутися .../
наиболее аварийная - северо-восточная башня, в которую мы не рискнули даже соваться...Початок 18 століття. У період Північної війни (1700 - 1721) між Росією і Швецією (Річ Посполита виступала на боці росіян) Залізці неодноразово піддавалися нападам, які приносили місту нові руйнування.
1-ша половина 18 століття. Замок ремонтується і перебудовується.
?. Бійниці 2-го ярусу будівлі, в якому була влаштована арка воріт, растесуються в прямокутні вікна.
1743 рік. Місто і замок переходять у власність роду Потоцьких.
1768 рік. Потоцькі продають замок М. Ронікерову.
?. У замкових приміщеннях розмістилася суконна фабрика.
—————
Начало 18 века. В период Северной войны (1700 - 1721) между Россией и Швецией (Речь Посполитая выступала на стороне русских) Заложцы неоднократно подвергались нападениям, которые приносили городу новые разрушения.
1-ая половина 18 века. Замок ремонтируется и перестраивается.
?. Бойницы 2-го яруса здания, в котором была устроена арка ворот, растёсываются в прямоугольные окна.
1743 год. Город и замок переходят в собственность рода Потоцких.
1768 год. Потоцкие продают замок М. Роникерову.
?. В замковых помещениях разместилась суконная фабрика.

ну а тепер прогулянка, просто неба, над замком .../ну а теперь прогулка, просто небом, над замком...

360º панорама, краще розглядати в режимі Architectural View, для чого княпаем правою кнопкою миші і вибираємо цей режим перегляду/
360º панорама, лучше рассматривать в режиме Architectural View, для чего княпаем правой кнопкой мыши и выбираем этот режим просмотра.

Zaliatsy. Zaliztsivskyy castle. Fly.

18??. У замку була влаштована пивоварня. Великі замкові підвали використовувалися для зберігання пива.
1916 - 1918 роки. У період Першої Світової війни Залізці сильно постраждали, місто було майже повністю зруйноване. Населення міста було евакуйовано. Замок отримав ґрунтовні ушкодження.
1920-ті - 1950-ті роки. Руїни замку використовуються місцевим населенням в якості будівельного матеріалу для своїх потреб.
1961 рік. Залізці отримують статус селища міського типу. До цього моменту основна частина замкових укріплень припинила своє існування.
—————
18??. В замке была устроена пивоварня. Обширные замковые подвалы использовались для хранения пива.
1916 – 1918 годы. В период Первой Мировой войны Заложцы сильно пострадали, город был почти полностью разрушен. Население города было эвакуировано. Замок получил основательные повреждения.
1920-е – 1950-е годы. Руины замка используются местным населением в качестве строительного материала для своих нужд.
1961 год. Заложцы получают статус посёлка городского типа. К этому моменту основная часть замковых укреплений прекратила своё существование.Наші дні. Замок зберігся у вигляді фрагментарних руїн, які піднімаються максимум до рівня ¼ висоти початкових будівель. У деяких місцях замкові укріплення розібрані до рівня фундаментів. Найкраще збереглася невелика частина південно-західних стін на висоту одного ярусу, склепінні підвали палацу (в південно-східній частині замку) і північно-західна частина замку (так само на висоту одного ярусу). Збереглася північно-західна частина комплексу представлена ​​казематами нижнього ярусу будівлі (спочатку 2-ярусного) з арочним проїздом головних воріт, а також кутовою п'ятигранною вежею (західної), наземна частина стін якої збереглася до рівня першого ярусу. Зберігся підвальний ярус вежі, перекритий напівциркульним склепінням. На зовнішній стіні північної вежі ще до не давна були два кам'яних різьблених герба власників замку, на сьогоднішній день їх вже, на жаль, немає. Замчище не забудовано, що дає можливість проводити повноцінні дослідження споруд комплексу.
—————
Наши дни. Замок сохранился в виде фрагментарных руин, которые поднимаются максимум до уровня ¼ высоты первоначальных строений. В некоторых местах замковые укрепления разобраны до уровня фундаментов. Лучше всего сохранилась небольшая часть юго-западных стен на высоту одного яруса, сводчатые подвалы дворца (в юго-восточной части замка) и северо-западная часть замка (так же на высоту одного яруса). Сохранившаяся северо-западная часть комплекса представлена казематами нижнего яруса здания (первоначально 2-ярусного) с арочным проездом главных ворот, а также угловой пятигранной башней (западной), наземная часть стен которой сохранилась до уровня первого яруса. Сохранился подвальный ярус башни, перекрытый полуциркульным сводом. На наружной стене северной башни были два каменных резных герба владельцев замка, проверить их сохранность неудалось. Замчище не застроено, что даёт возможность проводить полноценные исследования сооружений комплекса.

Джерело/Источник:
http://zamki-kreposti.com.ua/ternopolskaya-oblast/zamok-zalizcy
http://www.olejow.pl/readarticle.php?article_id=1020
https://polona.pl/search/?query=Załoźce&filters=public:1


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))

  • 1
Потрясающе...... Огромное Вам спасибо! С большим удовольствием "прогулялась" при помощи Ваших панорамных видов по окрестностям, просто-таки воздухом местным подышала:-) Фото изумительные, не перестану Вас благодарить за Ваши посты!

Спасибо =), всегда - welcome...

  • 1