m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Умань. Церква Внебовзяття Пресвятої Діви Марії/Наследие. Умань. Успенская церковь.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Церква Успіння Пресвятої Діви Марії (також Церква Успіння Пресвятої Богородиці, Церква Внебовзяття Пресвятої Діви Марії)  — єдиний в Умані римо-католицький храм (ще є каплица для мьогоденніх потреб). Нині в ньому розміщується Уманська картинна галерея. Римо-католицька громада міста щонеділі відправляє в ньому богослужіння. Кошти для будівництва надала Олександра Браницька, дружина Францішека Ксаверія Браницького.
Незважаючи на втрату первинного вигляду (втрачено дві вежі з боків фасаду), пам'ятка є важливим містоформуючим елементом у забудові центральної частини міста і являє характерний добуток пізнього класицизму
—————
Церковь Успения Пресвятой Девы Марии (также Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Церковь Успения Пресвятой Девы Марии) - единственный в Умани римско-католический храм (еще есть часовня для ежедневних потреб). Сейчас в нем размещается Уманская картинная галерея. Римско-католическая община города еженедельно отправляет в нем богослужения. Средства для строительства предоставила Александра Браницкая, жена Францишека Ксаверия Браницкого.
Несмотря на потерю первоначального вида (потеряно две башни по бокам фасада), достопримечательность является важным градообразующим элементом в застройке центральной части города и представляет характерное произведение позднего классицизма.Перша згадка про «містечко Гумань» датована серпнем 1616 року. У 1648-1667 роках Умань була полковим містом. 1760 року місто отримало магдебурзьке право. У 1795 році Умань стає повітовим центром. Нині є містом обласного значення та районним центром. Ймовірно, що раніше в Умані був дерев'яний храм св. Антонія
—————
Первое упоминание о «городок Умань» датирована августом 1616. В 1648-1667 годах Умань была полковым городом. 1760 город получил магдебургское право. В 1795 году Умань становится уездным центром. Сейчас является городом областного значения и районным центром. Вероятно, что ранее в Умани был деревянный храм св. Антония.

Храм почали розбудовувати у 1780 році на території старого польського кладовища. Тоді було закладено лише кам'яний фундамент, після чого будівництво надовго припинилося. Воно було відновлене лише на початку 1820 року, через 6 років доведене до кінця. 15 липня 1826 року відбувся урочистий акт посвячення на вшанування пам'яті Внебовзяття (Успіння) Пресвятої Діви Марії. Кошти для будівництва надала російська православна за віросповіданням Олександра Браницька, дружина Францішека Ксаверія Браницького.
—————
Храм начали строить в 1780 году на территории старого польского кладбища. Тогда были заложены каменный фундамент, после чего строительство надолго прекратилось. Оно было восстановлено только на начале 1820 года, через 6 лет доведено до конца. 15 июля 1826 состоялся торжественный акт посвящения в память Внебовзятия (Успения) Пресвятой Девы Марии. Средства для строительства предоставила русская православная по вероисповеданию Александра Браницкая, жена Францишека Ксаверия Браницкого.

У приміщенні сучасного Центру здоров'я розташовувались кімнати для проживання ксьондзів, а вулиця, що проходить ліворуч споруди, отримала назву Костельна (радянська назва — Піонтковського). Розвиток церкви у ХХ столітті досить неоднорідний. Еміграція поляків у 1918–1923 роках, викликана Громадянською війною та непривітним ставленням радянської влади до розвитку релігійного життя у союзних республіках, фактично завершила діяльність церкви, хоча офіційно він вважався діючим до 1934 року. Потім, внаслідок зменшення чисельності римо-католиків в Умані, церкву закрили, розібрали дві вежі та зняли хрести, після чого будівля певний час виконувала роль філії Уманського краєзнавчого музею, а пізніше була передана під склад різних знарядь.
—————
В помещении современного Центра здоровья располагались комнаты для проживания ксендзов, а улица, проходящая слева сооружения, получила название Костельная (советское название - Пионтковского). Развитие церкви в ХХ веке весьма неоднороденым. Эмиграция поляков в 1918-1923 годах, вызванная гражданской войной и неприветливым отношением советской власти к развитию религиозной жизни в союзных республиках, фактически завершила деятельность церкви, хотя официально он считался действующим до 1934 года. Затем, вследствие уменьшения численности римо-католиков в Умани, церковь закрыли, разобрали две башни и сняли кресты, после чего здание определенное время выполняла роль филиала Уманского краеведческого музея, а позже было передано под склад различных предметов.

У 1964 році у церкві було проведено капітальний ремонт для його майбутнього використання у культурних цілях. З березня 1974 року тут розміщено Уманську картинну галерею як відділення Уманського краєзнавчого музею. У 1993 році з метою задовольнити претензії віруючих міська влада зробила спробу перевести картинну галерею до іншого приміщення, але внаслідок погіршення економічної ситуації в країні ці роботи проведені не були, і це питання так і не було вирішене. Із 1998 року в Умані ведуться проектно-дослідницькі роботи з відновлення втрачених елементів будинку, тобто веж і бань із хрестами.
—————
В 1964 году в церкве был проведен капитальный ремонт для его дальнейшего использования в культурных целях. С марта В 1974 году здесь размещено Уманский картинную галерею как отделение Уманского краеведческого музея. В 1993 году с целью удовлетворить претензии верующих городские власти сделали попытку перевести картинную галерею в другое помещение, но вследствие ухудшения экономической ситуации в стране эти работы проведены не были, и этот вопрос так и не был решен. С 1998 года в Умани ведутся проектно-изыскательские работы по восстановлению утраченных элементов дома, то есть башен и куполов с крестами.

Цегляний, прямокутний у плані, 3-навний, 8-стовпний, з напівциркульною апсидою і прямокутними, симетрично розташованими захристями. Головний східний фасад акцентований 4-колонним портиком тосканського ордера, який піднятий на ступінчастий стилобат і несе антаблемент з тригліфами по фризу і модульйонами під карнизом, завершений трикутним фронтоном. Стіни бічних фасадів ритмічно розчленовані віконними прорізами з напівциркульними перемичками, завершені антаблементом, аналогічним головному фасаду. Декоративне оформлення фасадів зводиться до простих наличників, що обрамляють віконні прорізи, стрічкової рустовки східної частині будівлі і частково бічних фасадів, прямокутних сандриків класицистичного профілю над вхідними дверима.
—————
Кирпичный, прямоугольный в плане, 3-навный, 8-столпный, с полуциркульной апсидой и прямоугольными, симметрично расположенными захристьями. Главный восточный фасад акцентирован 4-колонным портиком тосканского ордера, который поднят на ступенчатый стилобат и несет антаблемент с триглифами по фризу и модульёнами под карнизом, завершеный треугольным фронтоном. Стены боковых фасадов ритмично расчленены оконными проемами с полуциркульными перемычками, завершены антаблементом, аналогичным главному фасаду. Декоративное оформление фасадов сводится к простым наличникам, обрамляющим оконные проемы, ленточной рустовки восточной части здания и частично боковых фасадов, прямоугольных сандриков классицистического профиля над входной дверью.

закладний камень/закладной камень


Внутрішній простір розкрито глибинно. Вісім опорних пілонів, з'єднаних напівциркульними арками з напівколонами іонічного ордера, несуть потужний антаблемент, на який спираються склепіння. Широка центральна нава перекритий напівциркульним склепінням, перехідним у конхи в апсиді, вузькі бічні нави перекриті такими ж склепіннями, бічні приміщення — напівциркульними склепіннями з розпалубками, що сходяться в шелигс. Фриз прикрашений ліпним рослинним орнаментом з рокайлевими мотивами, імпости арок, архівольти і капітелі колон — іоніки і мотивами аканта і пальмет.
—————
Внутреннее пространство раскрыто глубоко. Восемь опорных пилонов, соединенных полуциркульными арками с полуколоннами ионического ордера, несут мощный антаблемент, на который опираются своды. Широкий центральный неф перекрыт полуциркульным сводом, переходящим в конхи в апсиде, узкие боковые нефы перекрыты такими же сводами, боковые помещения - полуциркульными сводами с распалубками, сходящихся в шелигс. Фриз украшен лепным растительным орнаментом с рокайлевимы мотивами, импосты арок, архивольты и капители колонн - ионики и мотивами аканта и пальметт.

Наполеон Орда


кінець ХІХ - початок ХХ століття/конец ХІХ - начало ХХ столетияДжерела/Источники:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Костел_Успіння_Пресвятої_Діви_Марії_(Умань)
https://www.pinakoteka.zascianek.pl/Orda/Orda_Ukraina_R1.htm
http://www.kuria-dodatek.szczecin.opoka.org.pl/Human_kosciol_historia.pdf
http://rkc.in.ua/index.php?l=u&m=k&f=occsum&p=csumumud


Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".</span>

Технічний партнер осінньої експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

Висловлюємо подяку Києво-Житомирськой дієцезії Римо-католицької церкви в Україні за часткове фінансування осінньої експедиції

ну как то так =))
Tags: Черкащина, костел, музей, храм, церква, церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments