m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Бережани. Замок Сенявських. Погляд з землі, з подвір'я/Наследие. Бережаны. Замок. Часть 3.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


Частина 1/Часть 1
Частина 2/Часть 21908 - 1909 роки. Замок продовжує руйнуватися, оскільки в цей період його остаточно перестають використовувати для проживання - замок залишають всі слуги Потоцького.
1916 - 1917 роки. У період Першої Світової війни замок обстріляли з артилерії, в результаті чого його стіни отримали значні пошкодження. Була сильно пошкоджена східна вежа замку і частина південного корпусу (одна з найстаріших ділянок оборонного комплексу).
1918 - 1920 роки. З ініціативи професора Т. Шидловського, голови Управління консерваторського Галичині, і професора Й. Піонтровского, представник служби охорони пам'ятників в Східній Галичині, з замку, що знаходиться в зоні військових дій, вивозять до Кракова всілякі цінності, зокрема різьблені саркофаги представників роду Сенявських.
1921 рік. Власник замку, Якуб Потоцький, вирішує передати комплекс в державну казну. До того моменту Якуб проживав у Франції, і у нього не було ні бажання, ні можливості ремонтувати замкові будівлі і підтримувати їх в нормальному стані.
—————
1908 – 1909 годы. Замок продолжает разрушаться, поскольку в этот период его окончательно перестают использовать для проживания - замок покидают все слуги Потоцкого.
1916 – 1917 годы. В период Первой Мировой войны замок обстреляли из артиллерии, в результате чего его стены получили значительные повреждения. Была сильно повреждена восточная башня замка и часть южного корпуса (один из самых старых участков оборонительного комплекса).
1918 – 1920 годы. По инициативе профессора Т. Шидловского, главы Управления консерваторского Галиции, и профессора Й. Пионтровского, представитель службы охраны памятников в Восточной Галиции, из замка, находящегося в зоне военных действий, вывозят в Краков всевозможные ценности, в частности резные саркофаги представителей рода Сенявских.
1921 год. Владелец замка, Якуб Потоцкий, решает передать комплекс в государственную казну. К тому моменту Якуб проживал во Франции, и у него не было ни желания, ни возможности ремонтировать замковые строения и поддерживать их в нормальном состоянии.

зайдемо в середину/зайдем в середину


в центрі двору замка нас зустрічає вже добре пошарпаний макет/в центре двора замка нас встречает уже хорошо пошарпаний макет


підемо вліво/пойдем влево
більшість віконних і дверних прорізів закладено цеглою, мабуть з міркувань протидії аварійності/
большинство оконных и дверных проемов заложено кирпичем, видимо из соображений противо-аварийности1920-ті - 1930-ті роки. У замку розміщувалися польські війська - 51-й піхотний полк прикордонних стрільців. У цей період проводяться деякі ремонтні роботи в замку, ведуться непрофесійні археологічні розкопки, вивчаються замкові підземелля.
1925 рік. Командир полку Францішек Голинський ініціював проведення робіт, спрямованих на обміри замку і фотофіксацію його підвальних приміщень. Роботи проводилися за допомогою солдат і працівників місцевого управління восстановлення пам'ятників.
1933 - 1934 роки. Полковник Станіслав Відацкій, командувач 51-м полком, запропонував відновити замок станом на 1775 рік. Львівський архітектор Й. Багенскій розробив проект реставрації комплексу. За свою діяльність, спрямовану на збереження замку, Станіслав Відацкій отримав звання почесного громадянина Бережан. Втім, його проект так і не був реалізований.
1934 рік. Помирає Якуб Потоцький - останній офіційний власник Бережанського замку.
1938 рік. Цього року служби охорони пам'ятників зробили останні спроби привернути увагу громадськості до плачевного стану замкового комплексу.
—————
1920-е – 1930-е годы. В замке размещались польские войска – 51-й пехотный полк пограничных стрельцов. В этот период проводятся некоторые ремонтные работы в замке, ведутся непрофессиональные археологические раскопки, изучаются замковые подземелья.
1925 год. Командир полка Францишек Голинский инициировал проведение работ, направленных на обмеры замка и фотофиксацию его подвальных помещений. Работы проводились при помощи солдат и работников местного управления восстанавления памятников.
1933 – 1934 годы. Полковник Станислав Видацкий, командующий 51-м полком, предложил восстановить замок по состоянию на 1775 год. Львовский архитектор Й. Багенский разработал проект реставрации комплекса. За свою деятельность, направленную на сохранение замка, Станислав Видацкий получил звание почётного гражданина Бережан. Впрочем, его проект так и не был реализован.
1934 год. Умирает Якуб Потоцкий – последний официальный владелец Бережанского замка.
1938 год. В этом году службы охраны памятников сделали последние попытки привлечь внимание общественности к плачевному состоянию  замкового комплекса.

але подекуди встречаються і відкриті отвори/но кое-где встречаються и открытые отверстия


заглянемо в середину/заглянем в середину


в великих залах обвалені склепіння/в больших залах обрушенные своды


1960-і роки (?). Розібран житловий корпус біля східної стіни.
1963 рік. Поставленням Ради Міністрів УРСР Бережанський замок внесений до Державного Реєстру як пам'ятка архітектури національного значення. Йому присвоїли охоронний номер №641.
1980 рік. На замовлення Бережанського райвиконкому інститутом «Укрзахідпроектреставрація» були розроблені проектні пропозиції пристосування замку під культурно-освітній центр.
1989 - 1990 роки. На базі Львівського виробничого об'єднання «Конвеєр» створено акціонерне товариство, на замовлення якого був розроблений проект пристосування Бережанського замку під готельно-рекреаційний комплекс. Проект передбачав відновлення не тільки кам'яних укріплень замку, але і часткове відтворення земляних укріплень 2-ий лінії оборони - земляних куртин, бастіонів, ровів.
1999 год. Бережанський замок внесли до списку архітектурних об'єктів України, які підлягають відновленню. Однак розпочаті реставраційні роботи просувалися дуже повільно через погане фінансування.
—————
1960-е годы (?). Разобран жилой корпус у восточной стены.
1963 год. Поставлением Совета Министров УССР Бережанский замок внесён в Государственный Реестр как памятник архитектуры национального значения. Ему присвоили охранный номер №641.
1980 год. По заказу Бережанского райисполкома институтом «Укрзахідпроектреставрація» были разработаны проектные предложения приспособления замка под культурно-образовательный центр.
1989 – 1990 годы. На базе Львовского производственного объединения «Конвеер» создано акционерное общество, по заказу которого был разработан проект приспособления Бережанского замка под отельно-рекреационный комплекс. Проект предусматривал восстановление не только каменных укреплений замка, но и частичное воссоздание земляных укреплений 2-ой линии обороны – земляных куртин, бастионов, рвов.
1999 год. Бережанский замок внесли в список архитектурных объектов Украины, которые подлежат восстановлению. Однако начавшиеся реставрационные работы продвигались очень медленно по причине плохого финансирования.

димоходи колишніх камінів/дымоходы бывших каминов


ось так сумно це виглядає зсередини, але рухаємося далі/вот так печально это выглядит изнутри, но двигаемся дальше


погляд з східного кута на подвір'є замку/взгляд из восточного угла на подворье замка


південно-східний палацовий корпус/юго-восточный дворцовый корпус


2004 рік. Замок передали на баланс Державного історико-культурного заповідника у Бережанах. Представники заповідника незабаром звернулися до інституту «Укрзахідпроектреставрація», співробітники якого (колектив реставраційної майстерні №3 на чолі з провідним архітектором Лідією Горніцькою) почали розробку програми проведення протиаварійних, науково-дослідних і виробничих робіт. Була підготовлена ​​проектна документація. Ці підготовчі роботи обійшлися в 50 000 грн.
2005 рік. Бережанському замку було виділено 250 000 грн. 30 000 грн. було витрачено на створення проекту першочергових протиаварійних робіт, які необхідно було провести в західній вежі і західному крилі замкового комплексу. Частина грошей, що залишилася пішла на проведення інших робіт, зокрема, в центрі уваги перебував церква Святої Трійці, який укріпили тимчасовими протиаварійними кріпленнями.
—————
2004 год. Замок передали на баланс Государственного историко-культурного заповедника в Бережанах. Представители заповедника вскоре обратились в институт «Укрзахідпроектреставрація», сотрудники которого (коллектив реставрационной мастерской №3 во главе с ведущим архитектором Лидией Горницкой) начали разработку программы проведения противоаварийных, научно-исследовательских и производственных работ. Была подготовлена проектная документация. Эти подготовительные работы обошлись в 50 000 грн.
2005 год. Бережанскому замку было выделено 250 000 грн. 30 000 грн. было потрачено на создание проекта первоочередных противоаварийных работ, которые необходимо было провести в западной башне и западном крыле замкового комплекса. Оставшаяся часть денег пошла на проведение других работ, в частности, в центре внимания находился церковь Святой Троицы, который укрепили временными противоаварийными креплениями.в середині/в середине


обратка


тут був туалет/тут был туалет


південний мур замку за церквою/южная стена замка за церковью


западные стена и корпус (с замковой экспозицией)


бійниці/бойницы
прохід в західну вежу/проход в западную башню


внутрішнє вікно західної вежі/внутреннее окно западной башни


2006 рiк. Замку виділили 1 100 000 грн. Західна вежа і західний замковий корпус були внесені в список ділянок комплексу, на які найближчим часом буде направлено пильну увагу реставраторів. Спочатку необхідно було підготувати документацію на проведення протиаварійних робіт, потім документацію на проведення реставрації. Проектна документація (в тому числі і на облаштування тимчасової крівлі над каплицею) коштувала заповіднику 392 240 грн. Незабаром на конкурсній основі до робіт в замку було залучено місцеве ТОВ «Успіх». В ході робіт була розчищена територія двору біля західної стіни, були відкриті залишки фундаментів колись розташовувалися тут будівель. Була відновлена ​​кладка нижнього ярусу західної вежі, проведена реставрація бутового мурування зовнішніх стін вежі і замкової стіни (західної?). З внутрішньої сторони західної вежі (на 2-му ярусі) був відновлений дверний проріз. Над західним корпусом був зведений тимчасовий дах з оцинкованого металопрофілю. Одночасно розчищався 2-й, зруйнований, ярус західного корпусу. Були проведені масштабні роботи з розчищення комплексу - з замку вивезли 950 кубометрів будівельного сміття. Велися роботи і в церкві - в східній каплиці були встановлені протиаварійні кріплення, у головного нефа і куполів храму з'явилися тимчасові покрівлі. Проведені роботи в храмі оцінені в 291 000 грн. Всього на ліквідацію аварійного стану замка і супутніх робіт було витрачено 708 000 грн. Паралельно велися археологічні, геодезичні та гідрологічні дослідження на території замку.
—————
2006 год. Замку выделили 1 100 000 грн. Западная башня и западный замковый корпус были внесены в список участков комплекса, на которые в ближайшее время будет направленно пристальное внимание реставраторов. Вначале необходимо было подготовить документацию на проведение противоаварийных работ, затем документацию на проведение реставрации. Проектная документация (в том числе и на обустройство временной кровли над часовней) стоила заповеднику 392 240 грн. Вскоре на конкурсной основе к работам в замке было привлечено местное ТОВ «Успіх». В ходе работ была расчищена территория двора у западной стены, были открыты остатки фундаментов некогда располагавшихся здесь строений. Была восстановлена кладка нижнего яруса западной башни, проведена реставрация бутовой кладки внешних стен башни и замковой стены (западной?). С внутренней стороны западной башни (на 2-м ярусе) был восстановлен дверной проём. Над западным корпусом была возведена временная крыша из оцинкованного металопрофиля. Одновременно расчищался 2-й, разрушенный, ярус западного корпуса. Были проведены масштабные работы по расчистке комплекса – из замка вывезли 950 кубометров строительного мусора. Велись работы и в церкве – в восточной часовне были установлены противоаварийные крепления, у главного нефа и куполов храма появились временные кровли. Проведённые работы в храме оценены в 291 000 грн.  Всего на ликвидацию аварийного состояния замка и сопутствующих работ было потрачено 708 000 грн. Параллельно велись археологические, геодезические и гидрологические исследования на территории замка.

заглянемо в середину/заглянем в середину


бійниці/бойницы


західний корпус/западный корпус
2007 рік. На проведення ремонтно-реставраційних робіт виділили 1 271 000 грн. З них 518 000 грн. на західну вежу та західний корпус і 653 000 грн. на каплицю. У північному корпусі велися роботи по установці зовнішніх дерев'яних сходів, що ведуть на 2-ий ярус, встановлення вікон і дверей, були завершені роботи по зведенню тимчасової крівлі. Тривали роботи в західній вежі - замуровувалися ділянки стін з проваленою кладкою, частково у вежі відновили карниз. Працівники ЗАТ «Львівреставрація» почали роботи по реставрації куполів і ліхтарів Троїцької церкви. Загальний обсяг майбутніх робіт був оцінений в 1 449 186 грн., з цієї суми в 2007 році було зроблено робіт на 653 000 грн.
2008 рік. Завершено роботи по реставрації куполів і ліхтарів церкви, але перекриття нефа все ще залишалися проблемною зоною церкви.
2009 рік. Після початку фінансової кризи різко скоротилося фінансування ремонтно-реставраційних робіт в замку. Документація на створення даху над навою церкви так і не була завершена.
11 травня 2011 року. Обвалилася частина старої стіни замку в південно-західній частині комплексу, з боку міста. За словами представників заповідника, аварія сталася, оскільки держава практично не фінансує проведення консерваційних робіт у замку. Попередньо вартість відновлення стіни після обвалу оцінили в кілька мільйонів гривень.
—————
2007 год. На проведение ремонтно-реставрационных работ выделили 1 271 000 грн. Из них 518 000 грн. на западную башню и западный корпус и 653 000 грн. на часовню. В северном корпусе велись работы по установке внешних деревянных лестниц, ведущих на 2-ой ярус, установке окон и дверей, были завершены работы по возведению временной кровли. Продолжались работы в западной башне – замуровывались участки стен с обвалившейся кладкой, частично у башни восстановили карниз. Работники ЗАТ «Львівреставрація» начали работы по реставрации куполов и фонарей Троицкй церкви. Общий объём предстоящих работ был оценён в 1 449 186 грн., из этой суммы в 2007 году было проделано работ на 653 000 грн.
2008 год. Завершены работы по реставрации куполов и фонарей церкви, но перекрытия нефа всё ещё оставались проблемной зоной церкви.
2009 год. После начала финансового кризиса резко сократилось финансирование ремонтно-реставрационных работ в замке. Документация на создание крыши над нефом церкви так и не была завершена.
11 мая 2011 года. Обвалилась часть старой стены замка в юго-западной части комплекса, со стороны города. По словам представителей заповедника, авария произошла, поскольку государство практически не финансирует проведение консервационных работ в замке. Предварительно стоимость восстановления стены после обвала оценили в несколько миллионов гривен.

погляд на подвір'є від входу в експозицію на другому поверсі/взгляд на подворье от входа в экспозицию на втором этаже


північно-східний корпус/северо-восточный корпус


вхід в північно-західний корпус/вход в северо-западный корпус
власне, він сам/собственно, он сам


обратка


Наші дні. Замок знаходиться на території міського парку. У свою чергу парк розмістився на площі, яка колись захищалось куртинами і бастіонами 2-ий лінії замкових укріплень. Від земляних укріплень 2-ий лінії оборони слідів практично не залишилося. Кам'яний замок знаходиться в стані руїн і перебуває в стадії перманентної реставрації. Оборонний периметр замку в тій чи іншій мірі зберігся по всій первісної довжині. Місцями збереглися будівлі замку , що піднімаються на первісну висоту 3 - 4-х ярусів (без урахування висоти покрівлі), місцями замкові будівлі зруйновані до рівня нижніх ярусів і фундаментів. Палац в південному корпусі єдиний з усіх споруд замку зберіг оборонний аттиковий ярус, декорований глухою аркадою з ключевіднимі бійницями в простінках пілястр. Західна і північно-східна бастеї збереглися на висоту 2-х ярусів (без перекриттів), південна - на висоту 4-х ярусів. Замкова церква-усипальниця належить до числа видатних пам'яток в стилі ренесансу на території України.
—————
Наши дни. Замок находится на территории городского парка. В свою очередь парк разместился на площади, некогда защищаемой куртинами и бастионами 2-ой линии замковых укреплений. От земляных укреплений 2-ой линии обороны следов практически не осталось. Каменный замок находится в состоянии руин и пребывает в стадии перманентной реставрации. Оборонный периметр замка в той или иной мере сохранился по всей первоначальной длине. Местами сохранившиеся строения замка поднимаются на первоначальную высоту 3 – 4-х ярусов (без учёта высоты кровли), местами замковые строения разрушены до уровня нижних ярусов и фундаментов. Дворец в южном корпусе единственный из всех сооружений замка сохранил оборонный аттиковый ярус, декорированный глухой аркадой с ключевидными бойницами в простенках пилястр. Западная и северо-восточная бастеи сохранились на высоту 2-х ярусов (без перекрытий), южная – на высоту 4-х ярусов. Замковая церковь-усыпальница принадлежит к числу выдающихся памятников в стиле ренессанса на территории Украины.

залишки північного корпусу/останки северного корпуса
там, за стіною, північна вежа/там, за стеной, северная башня


спробуємо зазирнути в неї/попробуем заглянуть в неё
ну і ще один погляд на двір з естрадного постаменту/ну и еще один взгляд на двор с эстрадного постаментаДжерело/источник:
zamki-kreposti.com.ua

Початок тут/начало здесь
Частина 1/Часть 1
Частина 2/Часть 2

Далі буде.../продолжение следует...


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, взгляд с земли, замок, музей, погляд з землі, руины, руїни, церква, церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments