m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Білгород-Днестровський (Акерман). Фортеця. 2018/Наследие. Аккерманская крепость. Часть 4.

Продовження, попередни частини/Продолжение, предыдушие части:
Частина 1/Часть 1
Частина 2/Часть 2
Частина 3/Часть 3

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


перейдемо знову до цивільного двіру/перейдем опять на гражданский двор


5-й будівельний період.
Він датується 1476 роком і пов'язаний зі зміцненням головною ворітної вежі No 6 з ініціативи молдавського господаря Стефана III Великого. При ньому перебудовується другий ярус вежі старих воріт, по сторонам і з фасаду прилаштовуються потужні бічні стіни. Проліт воріт продовжений на схід, до додаткової внутрішньої решітці додається нова, зовнішня. Полотнища воріт перенесені під нову, східну арку (де вони знаходяться і зараз). Модернізація відбувається в контексті чергового посилення турецької експансії на південні рубежі Молдавського князівства.
—————
5-й строительный период.
Он датируется 1476 г. и связан с укреплением главной воротной башни No 6 по инициативе молдавского господаря Стефана III Великого. При нем перестраивается второй ярус башни старых ворот, по сторонам и с фасада пристраиваются мощные боковые стены. Пролет ворот продлен на восток, к дополнительной внутренней решетке добавляется новая, внешняя. Полотнища ворот перенесены под новую, восточную арку (где они находятся и сейчас). Модернизация происходит в контексте очередного усиления турецкой экспансии на южные рубежи Молдавского княжества.

Вежа No 24. Південний фасад. Фото після 1929 р./Башня No 24. Южный фасад. Фото после 1929 г.


Вежа No 24 до реконструкції 2008 м.Южне фасад (URL: http://www.panoramio.com/ photo / 21458054)/
Башня No 24 до реконструкции 2008 г. Южный фасад (URL: http://www.panoramio.com/ photo/21458054).Вежа No 24 під час реконструкції 2008 м.Южне фасад. Склепіння завалені реставраторами (URL: http://www.panoramio.com/photo/21719186)/
Башня No 24 во время реконструкции 2008 г. Южный фасад. Своды обрушены реставраторами (URL: http://www.panoramio.com/photo/21719186).панорама на фортечну стіну від вежі №23 до №20/панорама на крепостную стену от башни №23 до №20


6-й будівельний період.
Другий за масштабом проведених робіт із зафіксованих в фортеці. Цей період можна розділити на два основних внутрішніх етапи:
1) зведення веж No 1, No 2, No 4, No 5 і прилеглих куртин;
2) спорудження багатокутних веж по зовнішньому периметру Цивільного двору (від No 7 до No 20 включно). На місці зруйнованої церкви в Цивільному дворі зводиться квадратна в плані мечеть Баезіда. У південно-східній і південно-західній вежах цитаделі повністю перебудовується (під артилерію) третій ярус (якщо не в XVI-XVII ст.).
—————
6-й строительный период.
Второй по масштабу проведенных работ из зафиксированных в крепости. Этот период можно разделить на два основных внутренних этапа:
1) возведение башен No 1, No 2, No 4, No 5 и примыкающих куртин;
2) сооружение многоугольных башен по внешнему периметру Гражданского двора (от No 7 до No 20 включительно). На месте разрушенной церкви в Гражданском дворе возводится квадратная в плане мечеть Баезида. В юго-восточной и юго-западной башнях цитадели полностью перестраивается (под артиллерию) третий ярус (если не в XVI—XVII вв.).

Брама на портовий двір/Ворота на портовый двор
вхід у портовий двір/вход в портовый двор


через отвір в стіні біля вежі №20 пройдемо на територію портового двору/через проем в стене у башни №20 пройдем на территорию портового двора


Також піддаються модернізації Кілійські ворота, над якими з'являється третій ярус. У районі західного гирла рову споруджена вежа No19.1 з потайним ходом. Можливо, в цей же період відновлена центральна частина західної куртини Цивільного двору. Руйнування зовнішньому кріпосного фронту були нанесені в результаті багатоденної облоги і штурму фортеці армією Баезіда II на початку серпня 1484 року. З ініціативи цього ж султана фортеця відновлена. Дані масштабні перебудови повинні бути віднесені до раннього османському періоду в історії фортеці (1480-ті - 1490-і рр.).
—————
Также подвергаются модернизации Килийские ворота, над которыми появляется третий ярус. В районе западного устья рва сооружена башня No19.1 с потайным ходом. Возможно, в этот же период восстановлена центральная часть западной куртины Гражданского двора. Разрушения внешнему крепостному фронту были нанесены в результате многодневной осады и штурма крепости армией Баезида II в начале августа 1484 г. По инициативе этого же султана крепость восстановлена. Данные масштабные перестройки должны быть отнесены к раннему османскому периоду в истории крепости (1480-е — 1490-е гг.).

кріпосна стіна з боку торгового двору/крепостная стена со стороны торгового двора
панорама прибережної частини фортеці/панорама прибрежной части крепости
7-й будівельний період.
Перейшовши під владу османів фортеця Аккерман (Білгород) протягом XVI-XVIII ст. зазнає безліч різних ремонтів і модернізацій. Вони не змінили загального планування оборонного комплексу, але частково торкнулися зовнішнього вигляду багатьох споруд.
—————
7-й строительный период.
Перейдя под власть османов крепость Аккерман (Белгород) на протяжении XVI—XVIII вв. претерпевает множество различных ремонтов и модернизаций. Они не изменили общей планировки оборонительного комплекса, но частично коснулись внешнего облика многих сооружений.

перейдемо в черговий раз на цивільний двір/перейдем в очередной раз на гражданский двор


Вежа #19/Башня №19


Вежа No 19.1. Вид із заходу (фото Красножона)/Башня No 19.1. Вид с запада (фото Красножона).


Вежа No 19.1. Вид з південного сходу (фото Красножона)/Башня No 19.1. Вид с юго-востока (фото Красножона).


Панорама двору від вежі №20 до №11/Панорама двора от башни №20 к №11
У 70-х рр. XVI або XVII ст. Абу-Бакр Ага виробляє деякі ремонтні або будівельні роботи в цитаделі (можливо, ремонт дахів після пожежі в 1674 г.). Ймовірно, в XVII ст. в Цивільному дворі на схід від башти No 22 зводиться октогональне спорудження (швидше за все, тюрбе). Тоді ж перед фортечним ровом насипан гласис, що зберігся в південно-східній стороні до теперішнього часу. У 1756 р в північно-західному куті Цитадельна двору побудован пороховий льох. У південному секторі Цитадельного двору зводяться масивні сходи, які вирішує проблему швидкого доступу на верхні яруси цитаделі, а також всіх чотирьох веж. Ймовірно, в 1763 році вежа No 23 переобладнана під мечеть.
—————
В 70-х гг. XVI или XVII в. Абу-Бекр Ага производит какие-то ремонтные или строительные работы в цитадели (возможно, ремонт крыш после пожара в 1674 г.). Вероятно, в XVII в. в Гражданском дворе восточнее башни No 22 возводится октогональное сооружение (скорее всего, тюрбе). Тогда же перед крепостным рвом насыпан гласис, сохранившийся в юго-восточной стороне до настоящего времени. В 1756 г. в северо-западном углу цитадельного двора построен пороховой погреб. В южном секторе цитадельного двора возводится массивная лестница, которая решает проблему быстрого доступа на верхние ярусы цитадели, а также всех четырех башен. Вероятно, в 1763 г. башня No 23 переоборудована под мечеть.

Ділянка куртини між вежами No 17-18. Бойніца і потерна No 10 (фото Красножона)/
Участок куртины между башнями No 17—18. Бойница и потерна No 10 (фото Красножона).

Вежа No 15 і контрфорс в рові (фото Красножона)/Башня No 15 и контрфорс во рву (фото Красножона)


Вежа No 15: фасад. Фото 1938-1939 рр./Башня No 15: фасад. Фото 1938—1939 гг.


Вежа No 15 і бічна платформа: вид із заходу (фото Красножона)/Башня No 15 и боковая платформа: вид с запада (фото Красножона)


Але найбільш активними з'явилися спроби модернізувати безнадійно застарілі укріплення на зльоті періоду османського панування в історії фортеці, які впевнено виділяються в окремий будівельний період. У прагненні пристосувати стару, середньовічну фортецю під розміщення пороховий артилерії, по зовнішньому периметру у більшості гострокутних веж знесені верхні надбудови. Майже на всіх зовнішніх куртинах скасовані брустверні стінки з мерлонами.
—————
Но наиболее активными явились попытки модернизировать безнадежно устаревшие укрепления на излете периода османского владычества в истории крепости, которые уверенно выделяются в отдельный строительный период. В стремлении приспособить старую, средневековую крепость к размещению пороховой артиллерии, по внешнему периметру у большинства остроугольных башен снесены верхние надстройки. Почти на всех внешних куртинах упразднены брустверные стенки с мерлонами.

Вежа №11 "Дівоча" (Овідія) з боку громадянського двору/Башня №11 "Девичья" (Овидия) со стороны гражданского двора


Комплекс веж No 13 і No 13.1. Вид зі сходу. Фото початку XX ст./Комплекс башен No 13 и No 13.1. Вид с востока. Фото начала XX в.


панорама східної стіни від вежі №11 до башти №8/панорама восточной стены от башни №11 к башне №8


На кутових зламах полігону споруджуються однотипні артилерійські амбразури (в північно-східному куті, навколо вежі No1; в східному секторі, навколо вежі No 8; в південно-східному куті, навколо вежі No 11; в південно-західному куті, навколо вежі No 17, в районі вежі No 20 і на Водному барбакані). Всього шість табій ( «бастіонов»), оснащених важкою артилерією. В цей же час перебудований фрагмент західної стіни Цивільного двору з вежею No 21. На місті вежі No 29 з'являється нова артилерійська площадка ( «бастіон No 30») з фігурою Тетрактіс на фасаді і барельєфом. По всьому периметру рову відбуваються ремонти ескарпу, відмічені різницею в типі кладки і вмурованими кам'яними ядрами або їх осколками, а також пам'ятної плитою і трикутниками.
—————
На угловых изломах полигона сооружаются однотипные артиллерийские амбразуры (в северо- восточном углу, вокруг башни No1; в восточном секторе, вокруг башни No 8; в юго-восточном углу, вокруг башни No 11; в юго-западном углу, вокруг башни No 17, в районе башни No 20 и на Водном барбакане). Всего шесть табий («бастионов»), оснащенных тяжелой артиллерией. В это же время перестроен фрагмент западной стены Гражданского двора с башней No 21. На месте башни No 29 появляется новая артиллерийская площадка («бастион No 30») с фигурой тетрактиса на фасаде и барельефом. По всему периметру рва происходят ремонты эскарпа, отмеченные разницей в типе кладки и вмурованными каменными ядрами или их осколками, а также памятной плитой и треугольниками.

музей під відкритим небом/музей под открытым небом


З тильного боку до стін, збудованих уздовж рову, підсипається валганг, який місцями зберігався аж до другої половини 1970-х рр. У Торговому дворі здійснюються перебудови всередині барбакана (посилення стін). Цей наймасштабніший з часів Баезіда II будівельний період пов'язаний з черговою серьзно військовою загрозою для фортеці. На цей раз - з боку російської армії. Даний період можна датувати 1793 роком, коли Аккерман (Білгород) перетворюється в прикордонне місто і перед османською владою постає завдання модернізації старої середньовічної твердині.
—————
С тыльной стороны к стенам, выстроенным вдоль рва, подсыпается валганг, который местами сохранялся вплоть до второй половины 1970-х гг. В Торговом дворе осуществляются перестройки внутри барбакана (усиление стен). Этот самый масштабный со времен Баезида II строительный период связан с очередной серьзной военной угрозой для крепости. На этот раз — со стороны русской армии. Данный период можно датировать 1793 г., когда Аккерман (Белгород) превращается в пограничный город и перед османскими властями встает задача модернизации старой средневековой твердыни.Середньовічна фортеця Білгорода з'явилася не тільки в результаті вмілої організації численної і не завжди професійної маси підсобних робітників. Перш за все, це результат упорядкування географічного простору завдяки майстерності і досвіду середньовічних зодчих різних шкіл і часів. Білгородська фортеця - це справжній архітектурний палімпсест, повне розуміння якого можливе тільки при проведенні комплексних і довгострокових досліджень.
—————
Средневековая крепость Белгорода появилась не только в результате умелой организации многочисленной и не всегда профессиональной массы подсобных рабочих. Прежде всего, это результат упорядочивания географического пространства благодаря мастерству и опыту средневековых зодчих разных школ и времен. Белгородская крепость — это настоящий архитектурный палимпсест, полное понимание которого возможно только при проведении комплексных и долгосрочных исследований.

Вежа № 8 з боку двору/Башня № 8 со стороны двора


Внутрішнє планування першого ярусу вежі No 8 (фото Красножона)/Внутренняя планировка первого яруса башни No 8 (фото Красножона)


йдемо до вихіду з фортеці до Килійської брами, вони ж вежа №6/идем на выход из крепости к Килийским воротам, они же башня №6


прохід з вежі №8 до зовнішньої сторони фортечних стін/проход из башни №8 к внешней стороне крепостных стен


Платформа для перекидного моста в рові біля вежі No 6. Фото поч. XX ст. (По Репніков 1912)/
Платформа для перекидного моста во рву у башни No 6. Фото нач. XX в. (по Репников 1912)На цьому ми закінчує огляд Аккерманській фортеці з землі, в наступній частині подивимося на неї з неба/
На этом мы заканчивает обзор Аккерманской крепости с земли, в следующей части посмотрим на неё с неба
Проект виражає щиру подяку Андрію Красножону за його дуже цікаву книгу "Фортеця Білгород (Аккерман) на Дністрі. Історія Будівництва", з якої використані старі фотографії до статті.
----------
Проект выражает искреннюю благодарность Андрею Красножон за его очень интересную книгу "Крепость Белгород (Аккерман) на Днестре. История Строительства" из которой использованы старые фотографии к статье.


Далі тут../Продолжение здесь...


Джерела:
zabytki.in.ua
А. Красножон. Крепость Белгород (Аккерман) на Днестре. История Строительства.
dumskaya.net
Використині фотографії з колекцій О. К. Коломийченко та коллекції Т.И. Максимюка, а також з Фондів Білгород-Днестровского краєзнавчого музею.


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


ну как то так =))
Tags: #19, Аккерман, Одессщина, Одесщина, башни, вежи, крепость, фортеця, цитадель, цітадель
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments