m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина . Кам'янка (Mannheim). Церква Різдва Пресвятої Діви Мариї/Наследие. Каменка. Церковь.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Перед вами живий приклад того навіщо варто зберегати пам'ятники архітектури. Якби не ці руїни костелу середини XIX століття вже ніхто, крім допитливих істориків і краєзнавців, напевно і не згадав би, що крихітне село Кам'янка в Одеській області, в 50 кілометрах від Одеси, колись було засновано німецькими колоністами і гордо носило назву Мангейм! Проект відвідував пам'ятку в травні 2013 року і в липні 2015. За цей час церква втратила практично всю праву колонаду всередині. Прогрес деградації і руйнування видно в повній мірі не озброєним оком.
—————
Перед вами живой пример того зачем стоит сохранят памятники архитектуры. Если бы не эти руины костела середины XIX века уже никто, кроме пытливых историков и краеведов, наверное и не вспомнил бы, что крошечное село Каменка в Одесской области, в 50 километрах от Одессы, когда-то было основано немецкими колонистами и гордо носило название Мангейм! Проект посеща памятку в мае 2013 года и в июле 2015. За это время церковь потеряла практически всю правую колонаду внутри. Прогресс деградации и разрушения виден в полной мере не вооруженным глазом.Заселення півдня України колоністами, в тому числі і німецькими, почалося ще при Катерині ІІ в слідстві маніфесту імператриці від 22 липня 1763 року, але після її смерті в 1796 році процес значно сповільнився. При царювання її сина Павла І колоністів почали обкладати новими податками, що ніяк не сприяло появі нових колоній і розвитку вже існуючих.
—————
Заселение юга Украины колонистами, в том числе и немецкими, началось еще при Екатерине ІІ в следствии манифеста императрицы от 22 июля 1763 года, но после ее смерти в 1796 году процесс значительно замедлился. При царствовании ее сына Павла І колонистов начали облагать новыми налогами, что никак не способствовало появлению новых колоний и развитию уже существующих.Друга хвиля колонізації починається в 1808-му році з ініціативи Олександра I. На Одещині утворюється два колоніальних округа, Лібентальскій і Кучурганський. Поселення Мангейм відноситься до другого з них. Селилися німці не тільки в околицях Одеси. У ті ж часи виникають поселення в околицях сучасного Дніпропетровська, Кіровограда, Мелітополя, Маріуполя, Херсона, Миколаєва та інших міст.
—————
Вторая волна колонизации начинается в 1808-му году по инициативе Александра I. В Одесской области образуется два колониальных округа, Либентальский и Кучурганский. Поселение Мангейм относится ко второму из них. Селились немцы не только в окрестностях Одессы. В те же времена возникают поселения в окрестностях современного Днепропетровска, Кировограда, Мелитополя, Мариуполя, Херсона, Николаева и других городов.Зараз переселення німців на південь України виглядає дещо дивним, але виходячи з політичних та економічних реалій того часу, все дуже навіть логічно. Німеччина тоді перебувала під владою Франції та місцеве населення обкладалося досить високими податками. Тут же, на родючих і відносно недавно відвойованих у Османської Імперії землях, поселенцям надавалися значні пільги. Аж до звільнення від податків на довгі роки.
——————
Сейчас переселение немцев на юг Украины выглядит несколько странным, но исходя из политических и экономических реалий того времени, все очень даже логично. Германия тогда находилась под властью Франции и местное население облагалось довольно высокими налогами. Здесь же, на плодородных и относительно недавно отвоеванных у Османской Империи землях, поселенцам предоставлялись значительные льготы. Вплоть до освобождения от налогов на долгие годы.2013


2013


До того ж не варто вважати, що переселення сюди означало розрив культурних зв'язків з батьківщиною. Колоністи мали свої школи і вільно спілкувалися рідною мовою, до того ж їх часто пов'язували з Західною Європою і економічні відносини.
——————
К тому же не стоит считать, что переселение сюда означало разрыв культурных связей с родиной. Колонисты имели свои школы и свободно общались на родном языке, к тому же их зачастую связывали с западной Европой и экономические отношения.

2015


Німці називали поселення на свій манер, часто за назвою міст або земель звідки самі були родом. Так в Кучурганському окрузі був свій Страсбург, Ельзас, Кандель, Зельц і, природно, Мангейм. Всі ці поселення були перейменовані за радянських часів.
—————
Немцы называли поселения на свой манер, часто по названию городов или земель откуда сами были родом. Так в Кучурганском округе был свой Страсбург, Эльзас, Кандель, Зельц и, естественно, Мангейм. Все эти поселения были переименованы в советское время.

Поселення процвітали до Першої Світової війни і що послідуючей за нею революції. Природно, що колоністи, м'яко кажучи, не підтримали продрозверстку і мобілізацію в червону армію. За що і постраждали після встановлення радянської влади. Костели і кірхи закривалися або перепрофілювалися, а поселення перейменовувалися і заселялися росіянами, молдаванами і українцями.
——————
Поселения процветали до Первой Мировой войны и последовавшей за ней революции. Естественно, что колонисты, мягко говоря, не поддержали продразверстку и мобилизацию в красную армию. За что и пострадали после установления советской власти. Костелы и кирхи закрывались или перепрофилировались, а поселения переименовывались и заселялись русскими, молдаванами и украинцами.

2013


2015


2015


2013


Проте німецьке населення тут збереглося аж до 1944 року коли, ті нащадки колоністів що були переміщені у внутрішні області країни, відступили разом з німецькою армією. Участь залишившіхся в рідних селах була по-радянськи сувора і трагічна.
——————
Тем не менее немецкое население тут сохранилось вплоть до 1944 года когда, те потомки колонистов что не были перемещены во внутренние области страны, отступили вместе с немецкой армией. Участь оставшихся в родных селах была по-советски сурова и трагична.

2013


2015


2015


2015


2015


2013


Повернемося ж до нашого Мангейму. Це поселення було засновано в 1809 році, тобто вже через рік після початку другої хвилі колонізації. Мангейм, як і весь Кучурганський округ, був заселений німцями католицького віросповідання тому центральною будівлею поселення традиційно ставали католицькі церкви. У Ленінтальском окрузі переважало протестантсько-реформатське віросповідання, тому поряд з католицькими там зустрічаються і лютеранські.
———————
Вернемся же к нашему Мангейму. Это поселение было основано в 1809 году, то есть уже через год после начала второй волны колонизации. Мангейм, как и весь Кучурганский округ, был заселен немцами католического вероисповедания оттого центральным зданием поселения традиционно становились католические церкви. В Ленинтальском округе преобладало протестантско-реформатское вероисповедание, поэтому наряду с католическими там встречаются и лютеранские.

2013
2015
Католицька церква Різдва Пресвятої Діви Марії була побудована в 1850 році. На кошти колоністів звели кам'яний храм з двома вежами в стилі неоготики. Яке було оздоблення нам не відомо, можна тільки припускати, що не бідним. У церкві стояв орган фірми "Schupper". За радянських часів зданіе явно використовувалось не за призначенням, про що свідчать комуністичні написи на стінах. Варіантів вистачає, в сусідніх селищах, наприклад, подібні споруди використовувалися і як склади пального і як спортзали.
—————
Католическая церквь Рождества Пресвятой Девы Марии была построена в 1850 году. На средства колонистов возвели каменный храм с двумя башнями в стиле неоготики. Каково было убранство нам не известно, можно только предполагать, что не бедным. В церкви стоял орган фирмы “Schupper”. В советское время зданіе явно использовался не по назначению, о чем свидетельствуют коммунистические надписи на стенах. Вариантов хватает, в соседних селениях, к примеру, подобные сооружения использовались и как склады горючего и как спортзалы.

2015
В Кам'янку Мангейм був перейменований в 1924 році. Можливо тоді і були знесені коммунарами дві його вежі-дзвіниці, що прикрашали церкву. Інформацію про те що ж конкретно в ньому було знайти не вдалося. Зараз в цьому селі Роздільнянського району Одеської області живе всього 721 чоловік. Ну і цитату Стуліна вам в стрічку: «Сучасна війна є війна моторів. Війну виграє той, у кого буде переважання у виробництві моторів ... ». Можливо тут колись був музей або будинок культури або якийсь партійно-номенклаторное заклад.
—————
В Каменку Мангейм был переименован в 1924 году. Возможно тогда и были снесены коммунарами две его башни-колокольни, украшавшие церковь. Информацию о том что же конкретно в нем было найти не удалось. Сейчас в этом селе Раздельнянского района Одесской области живет всего 721 человек. Ну и цитату Стулина вам в ленту: «Современная война есть война моторов. Войну выиграет тот, у кого будет подавляющее преобладание в производстве моторов...». Возможно тут когда-то был музей или дом культуры или какое то партийно-номенклаторное заведение.

2013


Чого ці стіни тільки не витримали, і визнання в любові, і прокляття, заклики, гасла і герби.
А ось цей напис розібрати вже практично неможливо. В цілому, мова йде про подвиг автомобілістів і дорожників під час Великої Вітчизняної Війни.
—————
Чего эти стены только не выдержали, и признания в любви, и проклятья, призывы, лозунги и гербы.
А вот эту надпись разобрать уже практически невозможно. В целом, речь идет о подвиге автомобилистов и дорожников во время Великой Отечественной Войны.

2013


2013


2015


2013
залишки обгорілих свічок/останки обгоревших свечей


Ось такий він, один з уламків пам'яті про колонізацію тутешніх земель. Давно вже немає тут німців, і стоїть, з року в рік все більше руйнующаяся церква. Осиротіла і нікому не потрібна, хоча і є місцевою пам'яткою, яку не минають проїжджаючи поряд туристи ...
——————
Вот такой он, один из осколков памяти о колонизации здешних земель. Давно уже нет тут немцев, и стоит, из года в год всё больше разрушающаяся церковь. Осиротевшая и никому не нужная, хотя и являющаяся местной памяткой, которую не минуют проезжающие рядом туристы…

2015

Джерела/источники:
tim-taller15.livejournal.com
mir-mak.livejournal.com
Органы: от Киевской Руси до Украины
7dorog.livejournal.com
zruchno.travel


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


ну как то так =))
Tags: Одессщина, взгляд с небес, костел, погляд з небес, руина, руїна, церква, церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments