m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Кукавка. Церква Дмитра Солунського/Наследие. Кукавка. Церковь Дмитрия Солунского.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Церква тут була вже у 18 столітті – дерев’яна, згоріла від блискавки у 1795 році. Нова церква св. Дмитра збудована у 1806 році по проекту видатного руського художника-кріпака В.А. Тропініна (1770-1857 роки) – кам’яна, одноверха, з окремою дзвіницею.
—————
Церковь здесь была уже в 18 веке - деревянная, сгорела от молнии в 1795 году. Новая церковь св. Дмитрия построена в 1806 году по проекту выдающегося русского крепостного художника В.А. Тропинина (1770-1857 года) - каменная, одноэтажная, с отдельной колокольней.У другій половині XIX ст. будівлю значно перебудовано. Спочатку західний і східний фасади мали великі колонні портики з трикутними фронтонами, а два малих портика прикрашали півкруги північного і південного фасадів (портики розібрані в 1882 році). Інтер'єр змінювався чотири рази: двічі за життя В.А. Тропініна, потім в 1870 і в 1942 роках.
——————
Во второй половине XIX в. здание значительно перестроено. Сначала западный и восточный фасады имели большие колонные портики с треугольными фронтонами, а два малых портика украшали полукружия северного и южного фасадов (портики разобраны в 1882 году). Интерьер менялся четыре раза: дважды при жизни В.А. Тропинина, затем в 1870 и в 1942 годах.Цегляна, однонефна, трехчастная, однокупольная, з прямокутною східною частиною і круглим нефом. Східний і західний обсяги перекриті хрестовими склепіннями, неф - куполом, встановленим на зрізаний хрестовий звід за допомогою вітрил.
—————
Кирпичная, однонефная, трехчастная, однокупольная, с прямоугольной восточной частью и круглым нефом. Восточный и западный объемы перекрыты крестовыми сводами, неф - куполом, установленным на срезанный крестовый свод с помощью парусов.

Колись вся церква була розписана Тропініним, але до нашого часу дійшла лише одна фреска - зображення Почаївської богоматері (знаходиться напроти іконостасу, нижче купола). Художник виготовив ще й хоругви та плащаницю для храму. Майстер-кріпак був першим, хто обвінчався у щойно збудованому храмі - і вінчався він перед образами іконостасу, написаними ним самим.
—————
Когда то вся церковь была расписана Тропининым, но до нашего времени дошла лишь одна фреска - изображение Почаевской Богоматери (находится напротив иконостаса, ниже купола). Художник изготовил еще и хоругви и плащаницу для храма. Мастер-крепостной был первым, кто обвенчался в только что построенном храме - и венчался он перед образами иконостаса, написанными им самим.Новий іконостас 1853 року – 2-ярусний. Деякі полотна пензля В.А. Тропініна передані в 1926 році Київському музею ім. Т.Г. Шевченко, решта - Вінницькому обласному краєзнавчому музею в 1936 році, малюнки та ескізи В.А. Тропініна зберігаються в Третьяковській галереї і історичному музеї в Москві.
——————
Новий иконостас 1853 года – 2-ярусный. Некоторые полотна кисти В.А. Тропинина переданы в 1926 году Киевскому музею им. Т. Шевченко, остальные - Винницкому областному краеведческому музея в 1936 году, рисунки и эскизы В.А. Тропинина хранятся в Третьяковской галерее и историческом музее в Москве.Купол розписаний у кінці ХІХ столиття. Інші фрески святині - з ХХ столиття. (за одними даними 1950-ті роки, але священик казав, що то 1970-ті).
——————
Купол расписан в конце XIX века. Другие фрески святыни - с ХХ века. (По одним данным 1950-е годы, но священник говорил, там все 1970-е).Спочатку церква була прикрашена фігурами 12 апостолів на зріст людини по краю даху. Вони зняті у 1870 році за наказом єпископа. У 1901 році ще зберігалось 6 фігур. Розглядіти апостолів з Кукавки можна на одній-єдиній картині - "Весіллі у Кукавці Подільської губернії". А вона маленька - 32 на 42 см всього оригінал (він зберігається у Третьяковській галереї у Москві).
—————
Первоначально церковь была украшена фигурами 12 апостолов в рост человека по краям крыши. Они сняты в 1870 году по приказу епископа. В 1901 году еще сохранялось 6 фигур. Разглядеть апостолов с Кукавки можно на одной-единственной картине - "Свадьбе в Кукавке Подольской губернии". А она маленькая - 32 на 42 см всего оригинал (он хранится в Третьяковской галерее в Москве).На картині Тропініна видно не лише Дмитрівську церкву, а й неіснуючі зараз споруди - легку, барокову дзвіницю під зеленим дахом (перед церквою) - та панський палац графа Іраклія Моркова вдалині. Церкву Дмитра Солунського теж будували на кошти Моркова. Дзвіницю церква має нову, але та дуже невдало мімікрує під козацьке бароко старої.
——————
На картине Тропинина видно не только Дмитриевскую церковь, но и несуществующие сейчас сооружения - легкую, бароккую колокольню под зеленой крышей (перед церковью) - и барский дворец графа Ираклия Моркова вдали. Церковь Дмитрия Солунского тоже строили на средства Моркова. Колокольню церковь имеет новую, но она очень неудачно мимикрирует под казацкое барокко старой.

З щоденника Данила Щербаківського про “Екскурсію на Поділля й Волинь 24 липня – 10 вересня 1926 року”.
…Їхав до Кукавки спеціально, щоб забрати деякі з картин пензля Тропініна, що знаходяться в церкві кукавецькій. Вони всі описані й опубліковані Рогозинським в «Искусстве» Кульженка. Цей самий Рогозинський – син покійного священика Кукавецького, щоб не здохнути з голоду – зараз священиком в цій самій Кикавці у власному будинку (належить трьом братам)…
—————
Из дневника Данила Щербаковского про "Экскурсию на Подолье и Волынь 24 июля - 10 сентября 1926".
…Ехал в Кукавкі специально, чтобы забрать некоторые из картин кисти Тропинина, находящихся в церкви кукавецькой. Они все описанные и опубликованы Рогозинским в «Искусстве» Кульженко. Этот самый Рогозинский - сын покойного священника Кукавецького, чтобы не сдохнуть с голода - сейчас священником в этой самой Кикавке в собственном доме (принадлежит трем братьям)…

…Кукавська церква, збудована під доглядом Тропініна, камінна, була в ампірному стилі, але зараз перероблена, кольонки зняті, й вона дала декілька простовісних щілин дуже небезпечних, які в вівтарній частині виникли завдяки існуванні склепу. Церкву конче треба стягнути залізними тягами, й на це треба не більше 50-100 крб. В церкві сиро, тропінівські ікони деякі ззаду від стіни покрились цвіллю. Я взяв три…
—————
…Кукавськая церковь, построенная под присмотром Тропинина, каменная, была в ампирном стиле, но сейчас переделана, колёнки сняты, и она дала несколько сквозных щелей очень опасных, которые в алтарной части возникли благодаря существованию склепа. Церковь очень нужно стянуть железными тягами, и на это надо не более 50-100 руб. В церкви сыро, тропинивськие иконы некоторые сзади от стены покрылись плесенью. Я взял три……Біля церкви інтересні нагробки – хрести камінні. Між іншим один з них з написом «Надежда Аркадиевна Маркова, скончалась августа 26 д.». Цілком такий як на звичайних могилах в цій окрузі. У Ник/олая/ Ник/олаевича/ Ляшкевича – зятя Маркових (живе в Могилеві був/ша/ Дворянська вул. № 5/?/ – вул. Урицького проти ГПУ) були фамільні портрети Маркових роботи Тропініна, був краєвид Кукавки з видображенням церкви до перебудови з чотирома ампірними портиками. Усі ці картини, здається, вже продано кудись до Москви. Інтересна дзвіниця Кукавецької церкви – широкий купол на шісти цегляних стовпах…
—————
... У церкви интересные надгробия - кресты камянные. Между прочим один из них с надписью «Надежда Аркадиевна Маркова, скончалась августа 26 д.» Вполне такой как на обычных могилах в этой округе. У Ник/Олая / Ник/олаевича/ Ляшкевича - зятя Марковых (живет в Могилеве бывша/я / Дворянская ул. № 5 /? / - ул. Урицкого против ГПУ) были фамильные портреты Марковых работы Тропинина, был вид Кукавки с изображением церкви до перестройки с четырьма ампирными портиками. Все эти картины, кажется, уже продано куда то в Москву. Интересна колокольня Кукавецькой церкви - широкий купол на шесть кирпичных столбах ...У пам'ятці ще в 1985 році був присутній краєзнавчий музей. Зараз церква віддана вірянам і єї обслуговує дуже привітний та щирий священник.
——————
В памятке еще в 1985 году присутствовал краеведческий музей. Сейчас церковь отдана верующим и её обслуживает очень приветливый и искренний священник.

єдине знайдене старе фото


Джерела/источники:
pslava.info
castles.com.ua


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".

ну как то так =))
Tags: Винничина, Вінниччина, розписи, росписи, храм, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments