m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Біще. Оборонная церква Успіння Пресвятої Діви Марії/Наследие. Бище. Оборонная церковь.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Сьогодні Біще являє собою невелике село в Бережанському районі з населенням трохи більше 500 осіб, проте колись поселення переживало значно успішніші часи, адже було добре укріпленим містечком. Достовірних відомостей про заснування населеного пункту немає. Деякі дослідники датують заснування Біще ще часами Київської Русі (ХІ ст.), а дехто вважає, що поселення виникло вже після падіння Гальцько-Волинського князівства в середині ХIV століття.
—————
Сегодня Бище представляет собой небольшую деревню в Бережанском районе с населением чуть более 500 человек, однако когда-то поселение переживало значительно успешные времена, ведь было хорошо укрепленным городом. Достоверных сведений об учреждении населенного пункта нет. Некоторые исследователи датируют основание Бище еще временами Киевской Руси (XI в.), а некоторые считают, что поселение возникло уже после падения Галицко-Волынского княжества в середине ХIV века.

У 1930-х роках бережанський посадник Вишнєвський, посилаючись на старі документи з костелу, у своїй книжці стверджував, що засновником Біще був Ян Бощ, а сталось це у ХIV столітті. У цьому випадку не важко здогадатись про походження назви поселення.
—————
В 1930-х годах бережанский посадник Вишневский, ссылаясь на старые документы из костела, в своей книге утверждал, что основателем Бище был Ян Бощ, а произошло это в ХIV веке. В этом случае не трудно догадаться о происхождении названия поселения.

180 ° погляд на схил насипного пагорба/180 ° взгляд на склон насыпного холма


Професор Познанського університету Юзеф Відаєвич підтверджує цю версію, і навіть говорить про заснування отцями-домініканами католицької парафії в Біще у 1339 році. З тих же джерел відомо, що Яну Бощу на старості літ довелось пережити "рейдерську" атаку збоку сусідки Клари Романовської, в результаті чого остання стала власницею Біще. Згодом містечком почергово володіли Синявські, Чарторийські, Любомирські і Потоцькі.
—————
Профессор Познанского университета Юзеф Видаевич подтверждает эту версию, и даже говорит об учреждении отцами-доминиканами католического прихода в Бище в 1339 году. Из тех же источников известно, что Яну Бощу на старости лет пришлось пережить "рейдерскую” атаку со стороны соседки Клары Романовской, в результате чего последняя стала обладательницей Бище. Впоследствии городком поочередно владели Синявские, Чарторыйские, Любомирские и Потоцки.А тепер перейдемо до головної пам’ятки Біще - церкві Успіння Діви Марії. Державний реєстр національної культурної спадщини говорить, що храм було побудовано у 1644 році, проте деякі джерела вказують на значно ранішню побудову церкви і датують її ХIV століттям. Якби там не було насправді, але пам"ятка дійсно є вражаючою, адже не часто поруч з основними ренесансовими рисами в нас можна побачити елементи готики.
—————
А теперь перейдем к главной памятке Бище - церкви Успения Девы Марии. Государственный реестр национального культурного наследия говорит, что храм был построен в 1644 году, однако некоторые источники указывают на значительно раньшуее построение церкви и датируют её ХIV веком. Как бы там ни было на самом деле , но памятка действительно впечатляет, ведь не часто рядом с основными ренессансного чертами у нас можно увидеть элементы готики.

З самого початку церква окрім релігійних виконувала ще й оборонні функції, про що окрім ключевидних бійниць яскраво свідчить місце її розташування - храм стоїть на штучно насипаній горі Говда, яка разом з додатковими укріпленнями надавала надійний захист місцевому населенню. Останньої суттєвої перебудови храм зазнав у 1730 році, коли по боках було зведено потужні контрфорси.
——————
С самого начала церковь кроме религиозных выполняла еще и оборонительные функции, о чем кроме ключевидних бойниц ярко свидетельствует место еґ расположения - храм стоит на искусственно насыпанной горе Говда, которая вместе с дополнительными укреплениями оказывала надежную защиту местному населению. Последней существенной перестройки храм получил в 1730 году, когда по бокам были возведены мощные контрфорсы.У 1944 році церква згоріла. З того часу вона стояв пусткою.
Декор навколо головного входу в храм досить непогано зберігся. Скульптури на фасаді храму теж дійшли до наших днів.
Від алтара мало що залішілось. Хоча ненадійні двері в церкву і були закриті на замок, але всередину все одно можна було потрапити - в прибудові поруч з апсидою був відкритий отвір. А там, в середені, все було погано.
—————
В 1944 году церковь сгорела. С тех пор она пустовала.
Декор вокруг главного входа в храм довольно неплохо сохранился. Скульптуры на фасаде храма тоже дошли до наших дней.
От алтаря мало что залишилось. Хотя ненадежные двери в церковь и были закрыты на замок, но внутрь все равно можно было попасть - в пристройке рядом с апсидой был открыт проем. А там, в середине, все было плохо.Здавалося, що доля цієї Святиня така, як більшості її сестер, але ... в 2009 року настоятель парафії cвв. Апп. Петра і Павла у Бережанах римо-католицької церкви о. Андрій Ремінець узявся за відновлення зруйнованого храму, до врятування церкві приєднался “PROJEKT BUSZCZE”. Відтоді йде активна робота у цьому напрямку. Піднялися над церквою і дзвіницею дахи, первинно поштукатурили стіни, зовні і всередині, відновили, руйнующийся контрфорс,с творили заново вівтар і фигури для нього. Роботи ще дуже багато, але церква відроджується, і це не може не радувати.
—————
Казалось, что судьба этой святыня такая, как большинства ее сестер, но ... в 2009 настоятель прихода cвв. Апп. Петра и Павла в Бережанах рімо-католической церкви о. Андрей Ремешок взялся за восстановление разрушенного храма, к спасению церкви присоединился "PROJEKT BUSZCZE". С тех пор идет активная работа в этом направлении. Поднялись над церковью и колокольней крыши, первично поштукатурили стены, снаружи и внутри, восстановили, разрушавшийся контрфорс, создали заново алтарь и статуи для него. Работы еще очень много, но церковь возрождается, и это не может не радовать.

так йшов процесс зовні/так шел процесс снаружи


Інформація з Пам'ятників містобудування та архітектури:
У першому десятиріччі XVIII в. будівлю по всій протяжності бічного північного фасаду (виключаючи каплицю) посилено прибудовами оборонного призначення. У 1730 році південна каплиця укріплена контрфорсами. Споруда з пісковика в готико-ренесансному стилі, крестова в плані: складається з прямокутних нефа, двох бічних каплиць і полігональної апсиди. Перекрита хрестовими нервюрнимі склепіннями. Головний західний фасад фланкирован триярусній оборонною вежею.
—————
Информация из Памятников градостроительства и архитектуры:
В первом десяти летии XVIII в. здание по всей протяженности бокового северного фасада (исключая часовню) усилено пристройками оборонного назначения. В 1730 г. южная часовня укреплена контрфорсами. Сооружение из песчаника в готико-ренессансном стиле, крестовое в плане: состоит из прямоугольных нефа, двух боковых часовен и полигональной апсиды. Перекрыто крестовыми нервюрными сводами. Главный западный фасад фланкирован трехъярусной оборонной башней.та в середені/и внутри
Всі фасади забезпечені ключевіднимі бійницями, що проходять між перекриттями під вінчаючим карнизом будівлі. Зберігся ренесансний декор у вигляді білокам'яних різьблених порталів, п'ят склепінь, профільованих нервюр, що декорують склепіння, стрельчатая арка, ведуча з нефа в пресбітерій, оформлена розетками.
Зовнішній портал входу складається з двох напівколон, що несуть антаблемент, і арки на імпостами, декорованого архівольтом і різьбленим пальметтовим орнаментом. Фасад башти по третьому ярусу прикрашений кам'яними скульптурами в едікули (XVII ст.).
—————
Все фасады снабжены ключевидными бойницами, проходящими между перекрытиями под венчающим карнизом здания. Сохранился ренессансный декор в виде белокаменных резных порталов, пят сводов, профилированных нервюр, декорирующих своды, стрельчатая арка, ведущая из нефа в пресбитерий, оформленная розетками.
Наружный портал входа состоит из двух полуколонн, несущих антаблемент, и арки на импостах, декорированной архивольтом и резным пальметтовым орнаментом. Фасад башни по третьему ярусу украшен каменными скульптурами в эдикулах (XVII в.).

така вона була до другої світової війни/такая она была до второй мировой войны
старий малюнок/старый рисунок


план


У другому ярусі вежі збереглося початкове стрілчасте вікно, перероблене в XVIII ст. Два нижніх яруси вежі перекриті хрестовими склепіннями, верхній не має перекриття. Пам'ятка відображає характерні особливості культової архітектури XVIII ст. східної Галичині, є твором ренесансної культури на Україні.
—————
Во втором ярусе башни сохранилось первоначальное стрельчатое окно, переделанное в XVIII в. Два нижних яруса башни перекрыты крестовыми сводами, верхний не имеет перекрытия. Памятник отражает характерные особенности культовой архитектуры XVIII в. восточной Галиции, является произведением ренессансной культуры на Украине.

1990


а це вже 1991 рік/а это уже 1991 год


для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу

Heritage. Bishe. Defensive Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

Погляд на останок/Взгляд на последок

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))


Джерела/Источники:
rbrechko.livejournal.com
pslava.info
projektbuszcze.org
rkc.in.ua
zamki-kreposti.com.ua
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, костел, оборонна церква, оборонная церковь, реставрация, храм, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment