m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Дунаїв. Оборонна церква св. Станіслава/Наследие. Дунаив. Оборонная церковь. 2018. Part 1.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Оборонна церква Святого Станіслава Єпископа — чинна римо-католицька церква у Ду́наєві Перемишлянського району Львівської області. З 1424 року Дунаїв був містом, літньою резиденцією архієпископів Львівської архідієцезії.
—————
Оборонная церковь Святого Станислава Епископа - действующая церковь римо-католическая церковь в Дунаиве Перемышлянского района Львовской области. С 1424 года Дунаив был городом, летней резиденцией архиепископов Львовской архиепархии.

Перша згадка про Дунаїв походить з 1386 року. Існує припущення Т. Трайдоса, що вже 1387 року король Владислав II Ягайло передав поселення галицьким митрополитам РКЦ. На 1404 рік Дунаєвом володів архієпископ Якуб Стрепа і у 1424 Владислав ІІ надав привілей на магдебургію для архієпископа Яна Жешувського.
—————
Первое упоминание о Дунаиве происходит с 1386 года. Существует предположение Т. Трайдоса, что уже 1387 году король Владислав II Ягайло передал поселения галицким митрополитам РКЦ. На 1404 год Дунаивом владел архиепископ Якуб Стреп и в 1424году Владислав ІІ предоставил привилегию на магдебургию для архиепископа Яна Жешувского.

Перша згадка про парафію РКЦ відноситься до 1485 року, коли архієпископ Ян «Вонтробка» Стшелєцкі встановив при парафії препозитуру, що підтверджували архієпископи в 1514, 1575 роках. У декотрих документах пробоство дунаєвське визнавали за каноніками львівської катедри. З 1593 було створено Дунаївський деканат РКЦ, до якого відносили 9-12 парафій, зокрема Бережани, Підгайці, Глиняни, Гологори, Поморяни, Білий Камінь, Золочів.
—————
Первое упоминание о приходе РКЦ относится к 1485 года, когда архиепископ Ян «Вонтробка» Стшелецки установил при приходе препозитуру, что подтверждали архиепископы в 1514, 1575 годах. В некоторых документах пробоство дунаивское признавали за канониками львовской кафедры. С 1593 года был создан Дунаивский деканат РКЦ, к которому относили 9-12 приходов, в частности Бережаны, Подгайцы, Глиняны, Гологоры, Поморяны, Белый Камень, Золочев.1787 року Золочівсько-Дунаївський деканат ліквідували і Дунаїв відійшов до Бережанського деканату. На ХІХ ст. до дунаївської парафії належало 11 селищ, з яких на 1939 залишилось шість.
При парафії існували братства вбогих (кінець XV ст.), Св. Анни (1709), вервечкове (1733). У XV ст. згадувались шпиталь, школа, які 1766 року вже були відсутні. До парафії відносилась замкова каплиця резиденції архієпископів.
—————
В 1787 году Золочевско-Дунаивский деканат ликвидировали и Дунаив отошел к Бережанскому деканату. В XIX в. к дунаивському приходу принадлежало 11 поселков, из которых на 1939 год осталось шесть.
При приходе существовали братства убогих (конец XV в.), Св. Анны (1709), вервечковое (1733). В XV в. упоминались госпиталь, школа, которые к 1766 году уже отсутствовали. К приходу относилась замковая часовня резиденции архиепископов.З XV ст. існувала дерев'яна церква. Час будівництва мурованої оборонної церкви невідомий. Пізньоготична церква стоїть на пагорбі над дорогою до Перемишлян, неподалік колишньої ринкової площі. З північної сторони від нього проходив міський вал, а напроти за забудовою стояв замок архієпископів. Храм збудували з каміння у формі хреста. Двопрясловий неф рівна по ширині однопрясловій апсиді і трансепту, рамена якого утворюють каплиці — південну Матері Божої Болісної і північну Ісуса Розіп'ятого.
—————
С XV в. существовала деревянная церковь. Время строительства каменной оборонной церкви неизвестено. Позднеготическая церковь стоит на холме над дорогой в Перемышляны, недалеко от бывшей рыночной площади. С северной стороны от него проходил городской вал, а напротив за застройкой стоял замок архиепископов. Храм построили из камней в форме креста. Двопрясловый неф равная по ширине однопрясловой апсиде и трансепту, рамена которого образуют часовни - южную Матери Божьей мученицы и северную Иисуса Распятого.До нефу прилягає п'ятиярусна вежа-дзвіниця з входом і присінком внизу, хором на другому ярусі. На рівні першого ярусу наріжники вежі посилені скошеними контрфорсами. До апсиди з півночі прибудоване прямокутне захристя з присінком, скарбницею. Стіни навколо апсиди розчленовані пілястрами з капітелями. Над середхрестям розміщена сигнатурка. Після перебудов збереглись замуровані проходи з готичними стрілчастими арками. Західний і південний входи до вежі зберегли кам'яні портали, на одному з яких збереглась дата 1585. Вони носять певні ренесансні елементи. По периметру церкви у піддашші збережені обернені ключові та круглі бійниці.
—————
К нефа прилегает пятиярусная башня-колокольня с входом и преддверием внизу, хором на втором ярусе. На уровне первого яруса угла башни усилены скошенными контрфорсами. К апсиде с севера пристроена прямоугольная ризница с преддверием, скарбницей. Стены вокруг апсиды расчленены пилястрами с капителями. Над середхрестьем размещена сигнатурка. После перестроек сохранились замурованые проходы с готическими стрельчатыми арками. Западный и южный входы в башню сохранили каменные порталы, на одном из которых сохранилась дата 1585. Они носят определенные ренессансные элементы. По периметру церкви на чердаке сохранены сохранены ключевые и круглые бойницы.Існує декілька гіпотез щодо часу його будівництва. За поширеною гіпотезою його збудував архієпископ Ян Димітр Соліковський (1582–1603), який у звіті до Ватикану 1595 p. писав, що він власним коштом збудував церкву, що підтверджував Томаш Піравський у своїй праці 1615. Александер Чоловський, Богдан Януш на основі форми прорізів вікон, дверей писали про більш раннє походження храму, який Сєраковський відновив чи перебудував. Це гіпотеза неодноразово фігурувала у пізніших виданнях, зокрема у статті в «Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР».
—————
Существует несколько гипотез относительно времени его строительства. По распространенной гипотезой построил архиепископ Ян Димитрий Соликовский (1582-1603), который в отчете в Ватикан 1595 p. писал, что он за свой счет построил церковь, подтверждающий Томаш Пиравський в своей работе 1615 Александр Чоловский, Богдан Януш на основе формы проемов окон, дверей писали о более раннем происхождении храма, Сераковский восстановил или перестроил. Это гипотеза неоднократно фигурировала в более поздних изданиях, в частности в статье в «Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР».

Дунаївському священику Станіславу Бжежанському (1688–1698) архієпископ Константи Ліпський доручив відбудувати церкву, випадково спалений солдатами. Пізніше після двох пожеж його відновив 1724 року архієпископ Ян Скарбек. 1735 року до правого вівтаря після вивчення спеціальною комісією урочисто помістили образ Матері Божої Болісної, яким володів міщанин Дунаєва і який почав сльозоточити. 1738 p. до протилеглої каплиці вервечкового братства помістили образ Розіп'ятого Ісуса, що почав кровоточити. Біля обох образів архієпископ Миколай Вижицький наказав встановити пам'ятні мармурові таблиці.
—————
Дунаивському священнику Станиславу Бжежанському (1688-1698) архиепископ Константы Липский поручил восстановить церковь, случайно сожженый солдатами. Позже после двух пожаров его восстановил в 1724 году архиепископ Ян Скарбек. В 1735 году в правый алтарь после изучения специальной комиссией торжественно поместили образ Матери Божьей мученницы, которым владел мещанин Дунаива и который начал слёзоточить. В 1738 году в противоположной часовне,вервечковым братством помещенный образ Распятого Иисуса, начал кровоточить. У обоих образов архиепископ Николай Вижицкий приказал установить памятные мраморные таблицы.

На вівтарі каплиці Ісуса Розіп'ятого знаходився його герб Осморог, що мало б бути свідченням його фундації. 1742 року з нагоди фундації Вижицьким Хрестної Дороги помістили пам'ятну таблицю у церкві, який тоді ж за кошти архієпископа прикрасили фресками. Їх автора відносять до школи Бенедикта Мазуркевича, що працював у Львові. 1756 року в каплиці Матері Божої Болісної встановили пам'ятну таблицю з нагоди фундації Вижицьким церкві 6000 флоринів з свого маєтку Соколів. За це в церкві належало проводити богослужіння за душу архієпископа і його сестер Єви Мочинської і Людвіки Шембек.
—————
На алтаре часовни Иисуса Распятого находился его герб Осморог, что должно быть свидетельствовать о его учреждении. В 1742 году по случаю учреждения Вижицким Крестной Дороги поместили памятную таблицу в церкве, который тогда же на средства архиепископа украсили фресками. Их автора относят к школе Бенедикта Мазуркевича, работавшего во Львове. В 1756 году в часовне Матери Божои мученницы установили памятную таблицу по случаю учреждении Вижицким церкве 6000 флоринов со своего имения Соколов. За это в церкве надлежало проводить богослужения за душу архиепископа и его сестер Евы Мочинськой и Людвики Шембек.Далі буде тут/Дальше будет здесь

Джерела/источники:
wikipedia.org
relicfinder.info
delcampe.net
opole.pl
pslava.info
zamki-kreposti.com.ua
castles.com.ua

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".


Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, взгляд с небес, костел, оборонна церква, оборонная церковь, погляд з небес, розписи, росписи, храм, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment