m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Галич. Церква Різдва Христового/Наследие. Галич. Церковь Рождества Христового.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Церква Різдва Христового є пам’яткою архітектури національного значення. Знаходиться в центрі Галича. Точна дата побудови церкви невідома. Дослідники вважають, що вперше дерев’яна церква побудована на окраїнах княжого Галича у XII ст. на місці язичницького капища.
—————
Церковь Рождества Христового является памятником архитектуры национального значения. Находится в центре Галича. Точная дата постройки церкви неизвестна. Исследователи считают, что впервые деревянная церковь построена на окраинах княжеского Галича в XII в. на месте языческого капища.Як стверджував Й.Пеленський, тут було святилище слов’янського бога Перуна. У 1286 р. величезне спустошення Галичу принесла навала орди хана Телебуги. Храми були майже повністю зруйновані. Під час пожежі була пошкоджена і церква Різдва Христового. Невдовзі храм відбудували. Однак в 1349 р., в процесі завоювання Галичини поляками, горів знову.
—————
Как утверждал Й.Пеленський, здесь было святилище славянского бога Перуна. В 1286 году огромное опустошение Галичу принесло нашествие орды хана Телебуги. Храмы были почти полностью разрушены. Во время пожара была повреждена и церковь Рождества Христова. Вскоре храм отстроили. Однако в 1349 году, в процессе завоевания Галичины поляками, он горел снова.

2013
1367 р. староста Галицької Русі Отто Пілецький надіслав зі Львова галицькому воєводі Генріху грамоту, у ній надав монахам жебручого ордену францисканців дозвіл на будівництво костелу. Місцем для будівництва костелу обрали площу перед входом у церкву Різдва Христового. На Ринковій площі у Галичі, поблизу церкви Різдва Христового, був францисканський монастир Чесного Хреста. Мурована церква Різдва Христового будувалась після останнього знищення у 1349 р., була завершена до приїзду францисканців (60-ті роки XIV ст.). Будівництво церкви фінансувалося митрополитом Олексієм через намісника у Крилосі Андрія Свістельницького.
—————
В 1367 году староста Галицкой Руси Отто Пилецкий прислал из Львова галицкому воеводе Генриху грамоту, в ней предоставил монахам нищенствующего ордена францисканцев разрешение на строительство костела. Местом для строительства костела выбрали площадь перед входом в церковь Рождества Христова. На Рыночной площади в Галиче, возле церкви Рождества Христова, был францисканский монастырь Честного Креста. Каменная церковь Рождества Христова строилась после последнего уничтожения в 1349 году, была завершена до приезда францисканцев (60-е годы XIV в.). Строительство церкви финансировалось митрополитом Алексеем через наместника в Крылосе Андрея Свистельницького.

Макет стародавнього Галича/Макет древнего Галича 2013


У XIV ст. церква згадується в історичних джерелах як головна культова споруда ремісничих об’єднань, цехів. У 1593 р. польський король Сизігмунд ІІІ затвердив статут гончарного цеху в Галичі. За цим статутом церква Різдва Христового вважалась повною його власністю. Через рік церквою вже опікувалися братства. Тоді влада єпископа стала обмеженою. У XVIII ст. церква повністю перейшла у власність братств. Провадились судові суперечки за храм між братствами та вищим духовенством. Сильний спалах боротьби розпочався у 1668 р. за посаду Львівського та Галицького єпископів.
—————
В XIV в. церковь упоминается в исторических источниках как главное культовое сооружение ремесленных объединений, цехов. В 1593 году польский король Сизигмунд ІІІ утвердил устав гончарного цеха в Галиче. По этому уставу церковь Рождества Христова считалась полной его собственностью. Через год церковью уже занимались братства. Тогда власть епископа стала ограниченной. В XVIII в. церковь полностью перешла в собственность братств. Проводились судебные споры за храм между братствами и высшим духовенством. Сильная вспышка борьбы начался в 1668 году за пост Львовского и Галицкого епископов.зайдем в середину/зайдем во внутрь
2018

В період XVI-XVIII ст. Церква Різдва Христового часто руйнувалась татарами. У др. пол. XVIII ст. починає відбудовуватись.
Один з дослідників галицьких храмів Ю. Лукомський стверджує, що об’ємно-просторова композиція церкви Різдва Христового мала колись хрестоподібний план, була трибанна з традиційним входом із заходу. Згодом церкву добудували із заходу, півночі й півдня. Сусідство з монастирем ускладнило обрядовий обхід навколо храму, притаманний візантійському обрядові. Внаслідок прибудови західна стіна стала глухою, а з північного та південного боків було зроблено двоє дверей. Один із дзвонів для дзвіниці вилито у 1785 р. Тоді зроблено дерев’яний позолочений одноярусний іконостас, виготовлено три металевих панікадила.
Церкву реставрували в 1825 р. Керував відбудовою архітектор Берґер. Тоді з північного і південного боків ліквідували контрфорси, у притворі розмістили відсутні раніше хори.
—————
В период XVI-XVIII вв. Церковь Рождества Христова часто разрушалась татарами. Во второй половине XVIII в. начинает отстраиваться.
Один из исследователей галицких храмов Ю. Лукомский утверждает, что объемно-пространственная композиция церкви Рождества Христова имела прежде крестообразный план, была трехбанная с традиционным входом с запада. Впоследствии церковь достроили с запада, севера и юга. Соседство с монастырем осложнило обрядовый обход вокруг храма, присущий византийскому обряду. Вследствие пристройки западная стена стала глухой, а с северной и южной сторон было сделано две калитки. Один из колоколов для колокольни вылито в 1785году. Тогда был сделан деревянный позолоченный одноярусный иконостас, изготовлено три металлических паникадила.
Церковь реставрировали в 1825 году. Руководил восстановлением архитектор Бергер. Тогда с северного и южного сторон ликвидировали контрфорсы, в притворе разместили отсутствуют ранее хоры.У 1895 р. отець Микола Винницький (1869–1929) став співпрацівником, а за 7 років – парохом Галицької парафії. Він  допомагав архітекторові Л. Левинському реставрувати храм у 1904–1906 рр.  Після реставрації церква набула сучасного вигляду. До початку ХХ ст. вона була покрита двосхилим дахом із бароковим західним фронтоном. До західного фасаду прилягала дерев’яна дзвіниця. Під час реставрації (1904–1906) споруджено нову баню, відновлено інтер’єр. Після закінчення робіт церкву освятив у 1906 р. митрополит Андрей Шептицький.
—————
В 1895 году отец Николай Винницкий (1869-1929) стал сотрудником, а через 7 лет - настоятелем Галицкого прихода. Он помогал архитектору Л. Левинскому реставрировать храм в 1904-1906 гг. После реставрации церковь приобрела современный вид. К началу ХХ в. она была покрыта двускатной крышей с барочным западным фронтоном. К западному фасаду примыкала деревянная колокольня. Во время реставрации (1904-1906) построена новая баня, восстановлен интерьер. После окончания работ церковь освятил в 1906 году митрополит Андрей Шептицкий.

а так було у 2013 році/а так было в 2013 году


За політичними поглядами настоятель церкви Різдва отець Микола Винницький був москвофілом. На початку Першої світової війни він співпрацював з організацією «Карпаторуський освободітельний комітет», яка пропагувала об’єднання з Росією. Австрійська влада жорстоко переслідувала москвофілів. Разом із 127 жителями Галича отець Микола потрапив до австрійського концтабору в місті Талергофі. За кілька років йому, одному з небагатьох, вдалося повернутися додому. З ініціативи священика і в пам’ять про жертви австрійського геноциду біля церкви у 1929 р. було зведено пам’ятник, на якому викарбувано прізвища 20 жителів Галича, замучених у Талергофі.
—————
По политическим взглядам настоятель церкви Рождества отец Николай Винницкий был москвофилом. В начале Первой мировой войны он сотрудничал с организацией «Карпаторусский освободительний комитет», которая пропагандировала объединения с Россией. Австрийские власти жестоко преследовала москвофилов. Вместе с 127 жителями Галича отец Николай попал в австрийский концлагерь в городе Талергофе. За несколько лет ему, одному из немногих, удалось вернуться домой. По инициативе священника и в память о жертвах австрийского геноцида у церкви в 1929 году был возведен памятник, на котором высечены фамилии 20 жителей Галича, замученных в Талергофе.У церкві 1960 р. провели ще один ремонт, ґрунтовно оновлено внутрішній інтер’єр. Олійний живопис на євангельські сюжети виконали брати Михайло і Петро Щупаки. Нині від цих розписів НЕ залишилося і сліду, вони знищені останнім ремонтом церкви ...
На відміну від княжих білокам’яних соборів церква Різдва Христового побудована з місцевого м’якого каменю – мергелю і цегли на вапняному розчині.
—————
В церкви в 1960 году провели еще один ремонт, основательно обновлен внутренний интерьер. Масляная живопись на евангельские сюжеты выполнили братья Михаил и Петр Щучки. Нынче от этих росписей не осталось и следа, они уничтожены последним ремонтом церкви…
В отличие от княжеских белокаменных соборов церковь Рождества Христова построена из мягкого камня - мергеля и кирпича на известковом растворе.

На сьогодні церква Різдва Христового триапсидна, чотиристопна, однокупольна, тринефна. Об’ємно-просторова композиція має хрестоподібний вигляд. Центральний неф перекритий куполом. Бічні нефи перекриті склепіннями.
В 2015 раз начата реставрация храма в результате которой утрачены роспись, иконостас, большинство икон расстворились в неизвестном направлении (говорят что переданы каким то соседним храмам), исчезла деревянная звонница, яка ще в 2013 році стояла за церквою, похилена, але ще жива ...
—————
Сегодня церковь Рождества Христова трехапсидное, четырехстопного, однокупольная, трехнефное. Объемно-пространственная композиция крестообразный вид. Центральный неф перекрыт куполом. Боковые нефы перекрыты сводами.
В 2015 раз начата реставрация храма в результате которой утрачены роспись, иконостас, большинство икон расстворились в неизвестном направлении (говорят что переданы каким то соседним храмам), исчезла деревянная звонница, которая еще в 2013 году стояла за церковью, покосившаяся, но еще живая ...

Церква Різдва Христового – цінна пам’ятка архітектури пізнього середньовіччя і одна з найдавніших церков Галича. Сьогодні храм Різдва Христового — це діючий собор Української Греко-Католицької Церкви. Він входить до комплексу заповідника «Давній Галич».
—————
Церковь Рождества Христова - ценный памятник архитектуры позднего средневековья и одна из древнейших церквей Галича. Сегодня храм Рождества Христова - это действующий собор Украинской Греко-Католической Церкви. Он входит в комплекс заповедника «Древний Галич».

1. План на рівні стін. 2. Реконструкція первісного вигляду за І.Могитичемдекілька старих фото/несколько старых фото


Джерела/источники:
http://galych.com.ua/index.php/istoriia-halycha/arkhitektura/item/257-tserkva-rizdva-khrystovoho-xiixv-st
http://www.pslava.info/GalychM_CerkRizdvaXrysta,2938.html

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Архитектурні Пам'ятки . Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус.

Благодарим всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Архитектурные Достопримечательности. Наследие".

Технічний партнер весняної експедиції 2018 року:
авторизований роздрібний магазин DJI - dji-kyiv.com

ну как то так =))
Tags: Івано-Франківщина, Ивано-франковщина, взгляд с небес, музей, оборнні споруди, оборонные сооружения, погляд з небес, храми, церкви
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments