m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Старий Чорторийськ. Костел/Наследие. Старый Чарторийск. Костел.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Коротка справка.
У літописах Чорторийськ згадується вже під 1100 р., коли він разом з Дубном та Острогом дістався володимирському князю Давиду Ігоровичу. Близько 1142 р. належав Святославу Ольговичу; у 1228 р., після смерті Мстислава Німого, дістався в долю Данилу, але незабаром перейшов у володіння Пінських князів. Під час польського панування належав князям Чорторийським. Тут знаходили кремінні поліровані знаряддя; на березі ріки залишки валів (за переказами — древнього міста Горбовиці, з яким зв'язані народні легенди). У XII столітті Старий Чорторийськ стає значимим поселенням з могутньою оборонною системою, до якої входив князівський замок, оточений високими земляними валами та дерев'яними, а пізніше, мурованими стінами з могутніми бійницями. Оточений водами Стиру, Чорторийськ був неприступним і довго служив «ключем до Волині».
—————
Краткая справка.
В летописях Чарторийск упоминается уже под 1100 год, когда он вместе с Дубно и Острогом достался владимирскому князю Давиду Игоревичу. Около 1142 года принадлежал Святославу Ольговичу; в 1228 году, после смерти Мстислава Немого, достался в удел Даниилу, но вскоре перешел во владение Пинских князей. Во время польского владычества принадлежал князьям Чарторыйским. Здесь находили кремневые полированные орудия; на берегу реки остатки валов (по преданию - древнего города Горбовицы, с которым связаны народные легенды). В XII веке Старый Чарторийск становится значимым поселением с мощной оборонной системой, в которую входил княжеский замок, окруженный высокими земляными валами и деревянными, а позже, каменными стенами с мощными бойницами. Окруженный водами Стыри, Чарторийск был неприступным и долго служил «ключом к Волыни».

Істория.
Згадується у літописі під 1100 р., коли його одержав Давид Ігоревич, онук Ярослава Мудрого. Засноване над річкою Стир, тепер село Маневицького району Волинської області.
Після смерті луцького князя Мстислава Ярославича Німого (близько 1225 р.) Чорторийськ дістався в уділ Данилові Романовичу, але незабаром його захопили пінські князі. У Великодні дні 1228 року Данило Галицький штурмом оволодів містом і повернув його до числа своїх володінь. Після 1340-го — в складі Волинського князівства Любарта-Дмитра.
В кінці 80-х рр. XIV ст. Чорторийськ отримав в уділ Костянтин Ольгердович. Його внуки Іван та Олександр сини Василя Костянтиновича, вже пишуться князями Чорторийськими з 30-х рр. XV ст., а саме місто стає родинним «гніздом». Згодом їхній молодший брат Михайло отримує у власність Клевань і започатковує клеванську гілку роду. У 1547 р. відбувся поділ володінь між братами Олександром та Іваном Федоровичами Чорторийськими. Перший з них у володіння отримав Чорторийськ і Литовиж, а другий — Клевань і Білів. В XVII ст. з клеванської гілки роду виокремлюються князі Чорторийські-Корецькі.
—————
История.
Упоминается в летописи под 1100 года, когда его получил Давид Игоревич, внук Ярослава Мудрого. Основаное над рекой Стырь, теперь село Маневицкого района Волынской области.
После смерти луцкого князя Мстислава Ярославича Немого (около 1225) Чарторийск достался в удел Даниилу Романовичу, но вскоре его захватили пинские князья. В Пасхальные дни 1228 года Даниил Галицкий штурмом овладел городом и вернул его в число своих владений. После 1340-го - в составе Волынского княжества Лиюбарта-Дмитрия.
В конце 80-х гг. XIV в. Чарторийск получил в удел Константин Ольгердович. Его внуки Иван и Александр сыновья Василия Константиновича, уже пишутся князьями Чарторыйскими с 30-х гг. XV в., а сам город становится семейным «гнездом». Впоследствии их младший брат Михаил получает в собственность Клевань и начинает Клеванскую ветвь рода. В 1547 г.. произошло разделение владений между братьями Александром и Иваном Федоровичем Чарторыйскими. Первый из них во владение получил Чарторийск и Литовиж, а второй - Клевань и Белев. В XVII в. с Клеванской ветви рода выделяются князья Чарторыйские-Корецкие.

У 1601 р. родове гніздо продають Янові Пацу, а той — Лещинським. В цей же час побудували дерев'яний костел.
У 1736-1741 рр. новий кам'яний, парафіяльний костел будують коштом Анджея Лещинськго. Він і залучив до будівництва архітектора на ім'я Павел Гіжицький (єзуїта) як костелу вже домініканського монастиря.
За участь Федора Паца в польському повстанні 1830-1831 рр. цар конфіскував його майно, а монастир домініканців у старому Чорторийську зачинили. Його передали православній громаді і висвятили на честь Успіння Богородиці.
У роки 1-ї світової війни монастир постраждав через військові дії. Ці землі відійшли др Польщі і ксендз разом із парафією відремонтували споруду. У роки війни 1939—1945 костел знов постаждав. У 1945 землі перейшли у склад СРСР. Костел у релігійної громади радянська влада забрала і перетворила на склад зерна. Спустошений кам'яний костел покинули і той стояв пусткою до 1990-х рр. На даху пам'ятки архітектури доби бароко встигли вирости дерева.
Із 1999 р. за часів Незалежності України його надали православній громаді, де створили чоловічий Хрестовоздвиженський монастир.
—————
В 1601 году родовое гнездо продают Яну Пацу, а тот - Лещинским. В это же время построили деревянный костел.
В 1736-1741 гг. новый каменный, костел строят за счет Анджея Лещинськго. Он и привлек к строительству архитектора по имени Павел Гижицкий (иезуита) как костела уже доминиканского монастыря.
За участие Федора Паца в польском восстании 1830-1831 гг. царь конфисковал его имущество, а монастырь доминиканцев в старом Чарторийске закрыли. Его передали православной общине и посвятили в честь Успения Богородицы.
В годы 1-й мировой войны монастырь пострадал от военных действий. Эти земли отошли к Польши и ксендз вместе с приходом отремонтировали сооружение. В годы войны 1939-1945 костел снова пострадал. В 1945 земли перешли в состав СССР. Костел у религиозной общины советская власть забрала и превратила в склад зерна. Опустошен каменный костел покинули и тот пустовал до 1990-х гг. На крыше памятника архитектуры эпохи барокко успели вырасти деревья.
В 1999году во времена независимости Украины его предоставили православной общине, где создали мужской Крестовоздвиженский монастырь.

Домініканський костел — один з шедеврів бароко на Волині, побудований у 1741–1753 рр. Проект костелу належить видатному архітектору, єзуїту Павлу Гіжицькому. Побудований на місці колишнього дерев'яного. Кам'яний, потинькований, видовжений за поземним планом, тринавний. У другому ярусі — хрещатий, хрест утворює трансепт.
Під час перебудови в перехресті спорудили нехарактерну для будівлі дерев'яну баню з приземкуватим куполом. Бічні фасади пласкі, прикрашені лише пілястрами і заокругленими вікнами. Усі архітектурні краси зібрані на західному фасаді — де розкреповані пілястри, вікна з пишною облямовкою, карнизи, бароковий фронтон.
—————
Доминиканский костел - один из шедевров барокко на Волыни, построен в 1741-1753 гг. Проект костела принадлежит выдающемуся архитектору, иезуиту Павлу Гижицкому. Построен на месте бывшего деревянного. Каменный, оштукатуренный, удлиненный по земному плану, трехнавный. Во втором ярусе - крестообразный, крест образует трансепт.
Во время перестройки в перекрестии построили нехарактерную для постройки деревянную баню с приземистым куполом. Боковые фасады плоские, украшенные лишь пилястрами и закругленными окнами. Все архитектурные красоты собраны на западном фасаде - где розкрепованы пилястры, окна с пышной облямовкою, карнизы, барочный фронтон.

Фасад має три западини, що надають йому хвилясту форму. Дві невеликі арки над бічними навами на фасаді колись слугували як дзвіниці. Склепіння костелу хрещаті. Колишні ніші для скульптур католицьких святих нині використані для розташування православних ікон. Під костелом — крипта. Капітелі пілястр мають знаки ордену домініканцців.
На подвір'ї перед костелом дивом зберігся чотирикутний стовп на п'єдесталі. Ченці православного монастиря очистили дах від дерев і покрили його бляхою. Територію монастиря обнесено цегляним парканом.
—————
Фасад имеет три впадины, придают ему волнистую форму. Две небольшие арки над боковыми навами на фасаде когда то служили как колокольни. Своды костела крещатые. Бывшие ниши для скульптур католических святых ныне использованы для размещения православных икон. Под костелом - крипта. Капители пилястр имеют знаки ордена доминиканцев.
Во дворе перед костелом чудом сохранился четырехугольный столб на пьедестале. Монахи православного монастыря очистили крышу от деревьев и покрыли её жестью. Территория монастыря обнесена кирпичным забором.

План та архівні фото/План і архівние фото


1930-ті роки/1930-е годы
"Дев'ятий хрест" в Чорторийську. 1916 р.
Світлини, які зробили в Чорторийську в часи Першої світової війни (1914-1918)/Фотографии, которые сделали в Черторийску во времена Первой мировой войны (1914-1918).

Лучанин Артур Ґаутама у своєму блозі опублікував фото пам'яток архітектури Волинської області виконані під час експедицій у 1959-1962 роках. Серед фотографій є світлини Костелу домініканців XVII століття, що у Старому Чорторийську.
—————
Житель Артур Ґаутама в своем блоге опубликовал фото памятников архитектуры Волынской области выполнены во время экспедиций в 1959-1962 годах. Среди фотографий есть фотографии костела доминиканцев XVII века, в Старом Черторийску.Джерела/источники:
https://castles.com.ua/czartorysk.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Старий_Чорторийськ
http://manevychi.rayon.in.ua/news/44197-starii-chortoriisk-luchanin-opublikuvav-foto-arhitekturnih-pamiatok-sela
http://manevychi.rayon.in.ua/news/60089-starii-chortoriisk-u-roki-pershoyi-svitovoyi-viini
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/100430/a1a684626f4c233c6db99864f51326a9/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Чорторийськ._Домініканський_костел.jpg
https://wkrakowie2013.wordpress.com/2013/08/31/czartorysk-nad-styrem/

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Волинь, Волынь, костел
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments