m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Бердичів. Монастир Босих Кармелітів. Частина 1/Наследие. Бердичев. Монастырь. Часть 1.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


Ще один матеріал 2014-16 років, що загубився в глибинах накопичувачів .../
Еще один материал 2014-16 годов, затерявшийся в глубинах накопителей...

Замок на цьому місці був зведений ще в 16 столітті і належав роду графів Тишкевичів, які володіли цими землями з 14 століття. У 1627 році Януш Тишкевич в честь свого чудесного порятунку з татарського полону подарував замок католицькому ордену Босих кармелітів і виділив кошти для розміщення в замку костелу і монастиря. У 1634 році Босі кармеліти починають будівництво монастиря: зводять "дольний" (підземний) костел, келії, торгові склади, різні господарські приміщення і підсилюють стіни фортеці. В результаті монастир перетворюється в добре укріплену фортецю, оснащену гарматами і обнесенe валом з підйомним мостом. Всередині фортеці постійно знаходився гарнізон для захисту монастиря від нападів татар і козаків. У 1642 році монастир був урочисто відкритий. При висвітленні костелу Януш Тишкевич подарував монахам чудотворну ікону Пресвятої Діви Марії, яка здавна зберігалася в його роду.
——————
Замок на этом месте был возведен еще в 16 веке и принадлежал роду графов Тышкевичей, которые владели этими землями с 14 века. В 1627 году Януш Тышкевич в честь своего чудесного спасения из татарского плена подарил замок католическому ордену Босых кармелитов и выделил средства для размещения в замке костела и монастыря. В 1634 году Босые кармелиты начинают строительство монастыря: возводят "дольный" (подземный) костел, кельи, торговые склады, различные хозяйственные помещения и усиливают стены крепости. В результате монастырь превращается в хорошо укрепленную крепость, оснащенную пушками и обнесенную валом с подъемным мостом. Внутри крепости постоянно находился гарнизон для защиты монастыря от нападений татар и козаков. В 1642 году монастырь был торжественно открыт. При освещении костела Януш Тышкевич подарил монахам чудотворную икону Пресвятой Девы Марии, которая издавна хранилась в его роду.

Незабаром, в 1648 році під час національно-визвольної війни українського народу проти польського панування війська Максима Кривоноса штурмом взяли фортецю і майже повністю її знищили. Кармелітам вдалося втекти з Бердичева, захопивши з собою чудотворну ікону. Лише після придушення народного повстання, кармеліти на початку 18 століття повертаються в свою колишню обитель і починають відновлювати зруйновану фортецю-монастир. Роботи по відновленню фортеці починаються в 1717 році і так як час було неспокійне, особливу увагу ченці ордена приділяють укріплень фортеці: відновлюють і підсилюють кріпосні стіни, всередині розміщується посилений гарнізон і потужна артилерія. Фортеця перетворюється в значне військове укріплення.
——————
Вскоре, в 1648 году во время национально-освободительной войны украинского народа против польского господства войска Максима Кривоноса штурмом взяли крепость и почти полностью ее уничтожили. Кармелитам удалось бежать из Бердичева, захватив с собой чудотворную икону. Лишь после подавления народного восстания, кармелиты в начале 18 века возвращаются в свою бывшую обитель и начинают восстанавливать разрушенную крепость-монастырь. Работы по восстановлению крепости начинаются в 1717 году и так как время было неспокойное, особое внимание монахи ордена уделяют укреплениям крепости: восстанавливают и усиливают крепостные стены, внутри размещается усиленный гарнизон и мощная артиллерия. Крепость превращается в значительное военное укрепление.З 1739 по 1754 роки всередині фортеці ведеться будівництво великого надземного костьолу над старим дольним (підземним) костелом. На будівництво розкішного Маріїнського костелу грошей не шкодують: запрошуються видатні німецькі і польські архітектори, які керують будівництвом, з Італії запрошують відомого художника Веніаміна Фредеріче для внутрішнього розпису костелу. В результаті собор перетворюється в архітектурну перлину регіону. Тут же в 1756 році з небаченою в цих краях пишністю проходить коронація чудотворної ікони Пресвятої Діви Марії.
——————
С 1739 по 1754 годы внутри крепости ведется строительство большого надземного костела над старым дольным (подземным) костелом. На постройку роскошного Мариинского костела денег не жалеют: приглашаются выдающиеся немецкие и польские архитекторы, которые управляют строительством, из Италии приглашают известного художника Вениамина Фредериче для внутренней росписи костела. В результате собор превращается в архитектурную жемчужину региона. Тут же в 1756 году с невиданной в этих краях пышностью проходит коронация чудотворной иконы Пресвятой Девы Марии.У 1758 році кармеліти привозять в фортецю-монастир друкарню, утворюючи тут один з головних центрів друкарства в Польщі. За роки свого існування (з 1758 по 1844) друкарня надрукувала тисячі книг на латині, ідиш, польською, російською, німецькою та французькою мовами. Друкарня приносила величезний прибуток монастирю, дозволяючи безбідно існувати чернечому ордену і містити кілька католицьких шкіл в Бердичеві та сусідніх селах. Крім друкарні в костелі перебувала багата бібліотека, що робило його великим культурно-просвітницьким центром в регіоні.
—————
В 1758 году кармелиты привозят в крепость-монастырь типографию, образуя тут один из главных центров книгопечатания в Польше. За годы своего существования (с 1758 по 1844) типография напечатала тысячи книг на латыни, идише, польском, русском, немецком и французском языках. Типография приносила огромную прибыль монастырю, позволяя безбедно существовать монашескому ордену и содержать несколько католических школ в Бердичеве и соседних селах. Помимо типографии в костеле находилась богатая библиотека, что делало его крупным культурно-просветительским центром в регионе.У XVІІ-XVІІІ століттях положення Польщі різко погіршується і з 1795 року Польща, як самостійна держава, припиняє своє існування. З цієї причини положення Босих кармелітів змінюється в гіршу сторону. За наказом російського царя в 1832 році закриваються кармелітські школи, а в 1844 році друкарню переводять в Житомир. У 1866 році російська влада ліквідувала монастир, конфіскувавши його приміщення для потреб державних установ. У фортеці тепер розмістилася поліція, пожежники і військові, а частина будинків були передані місцевим купцям в якості складів для товарів. Крім фортеці були також конфісковані всі землі і підприємства кармелітів. Лише в 1904 році монахам повернули вежу-дзвіницю фортеці.
———————
В XVІІ-XVІІІ веках положение Польши резко ухудшается и с 1795 года Польша, как самостоятельное государство, прекращает свое существование. По этой причине положение Босых кармелитов меняется в худшую сторону. По приказу российского царя в 1832 году закрываются кармелитские школы, а в 1844 году типографию переводят в Житомир. В 1866 году российская власть ликвидировала монастырь, конфисковав его помещения для нужд государственных учреждений. В крепости теперь разместилась полиция, пожарники и военные, а часть зданий были переданы местным купцам в качестве складов для товаров. Помимо крепости были также конфискованы все земли и предприятия кармелитов. Лишь в 1904 году монахам вернули башню-колокольню крепости.Російська влада не особливо піклувалася підтриманням фортеці-костьолу в належному стані і вже до початку ХХ століття стан головної міської пам'ятки сильно погіршився. Лише в період з 1909 по 1914 роки було проведено перший за багато десятиліть капітальний ремонт костелу, але подальша громадянська війна обернулася для фортеці черговими руйнуваннями. У 1918 монастир знову повернули кармелітам, але він недовго пробув в їх володінні - лише до 1926 року.
—————
Российская власть не особо заботилась поддержанием крепости-костела в надлежащем состоянии и уже к началу ХХ века состояние главной городской достопримечательности сильно ухудшилось. Лишь в период с 1909 по 1914 годы был проведен первый за многие десятилетия капитальный ремонт костела, но последующая гражданская война обернулась для крепости очередными разрушениями. В 1918 монастырь снова вернули кармелитам, но он недолго пробыл в их владении - лишь до 1926 года.У 1926 році в житті фортеці розпочинається новий етап - фортеця була націоналізована радянською владою і в її приміщеннях створюється історичний музей. У 1928 році для того, щоб уникнути повного знищення комплексу фортечних будівель Рада Народних Комісарів УРСР оголосив колишній монастир Босих кармелітів Державним Історико-культурним заповідником. Костел при цьому залишили віруючим, але вже в 1931 році під надуманим приводом костел був відібраний у віруючих і в ньому розташувалося архівне управління та студентський гуртожиток, а в підземному костелі розмістили атеїстичний кінотеатр, в якому демонструвалися антирелігійні, наукові та дитячі фільми. Основна робота історико-культурного заповідника була також направлена ​​на антирелігійну діяльність. Екскурсії проводилися на чотирьох мовах: російській, українській, польською та єврейською.
——————
В 1926 году в жизни крепости начинается новый этап - крепость была национализирована советской властью и в ее помещениях создается исторический музей. В 1928 году для того, чтобы избежать полного уничтожения комплекса крепостных строений Совет Народных Комиссаров УССР объявил бывший монастырь Босых кармелитов Государственным Историко-культурным заповедником. Костел при этом оставили верующим, но уже в 1931 году под надуманным предлогом костел был отобран у верующих и в нем расположилось архивное управление и студенческое общежитие, а в подземном костеле разместили атеистический кинотеатр, в котором демонстрировались антирелигиозные, научные и детские фильмы. Основная работа историко-культурного заповедника была также направлена на антирелигиозную деятельность. Экскурсии проводились на четырех языках: русском, украинском, польском и еврейском.Найкраще, що могло б статися з фортецею - це якби її цілком віддали відроджувати полякам. Тому що вітчизняна реставрація виглядає ось так:/
Самое лучшее, что могло бы случиться с крепостью - это если бы ее целиком отдали реставріровать полякам. Потому что отечественная реставрация выглядит вот так:

У перші дні окупації Бердичева німецькими загарбниками почалося розграбування музею і велика частина музейних експонатів і коштовностей була вивезена в Німеччину або знищена пожежею, що стався в храмі в липні 1941-го. Зникла в тому числі головна монастирська святиня - ікона Пресвятої Діви Марії. Чи згоріла вона у вогні пожежи, або була викрадена і вивезена німцями - досі невідомо. Коли в 1941 році німці увійшли до Бердичева, почалося масове знищення єврейського населення. Одне з місць масових розстрілів знаходилося на території фортеці, де протягом року було знищено близько тисячі євреїв. Під час боїв за визволення Бердичева в 1944 році фортеця-монастир була практично повністю знищена, а костел був зруйнований на 40%.
——————
В первые дни оккупации Бердичева немецкими захватчиками началось разграбление музея и большая часть музейных экспонатов и драгоценностей была вывезена в Германию либо уничтожена пожаром, произошедшим в храме в июле 1941-го. Исчезла в том числе главная монастырская святыня - икона Пресвятой Девы Марии. Сгорела ли она в огне пожара, либо была похищена и вывезена немцами - до сих пор неизвестно. Когда в 1941 году немцы вошли в Бердичев, началось массовое уничтожение еврейского населения. Одно из мест массовых расстрелов находилось на территории крепости, где в течении года было уничтожено около тысячи евреев. Во время боев за освобождение Бердичева в 1944 году крепость-монастырь была практически полностью уничтожена, а костел был разрушен на 40%.

зайдемо всередину/зайдем во внутрь


Частина 2


Джерела/источники:
technolirik.livejournal.com
technolirik.livejournal.com
zabytki.in.ua
polona.pl/search
www.fototeka.ihs.uj.edu.pl
smolbattle.ru/threads
etoretro.ru
my.berdychiw.in.ua

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".
ну как то так =))
Tags: Житомирщина, Житомирщіна, дзвіниця, колокольня, костел, крепостные стены, крепость, монастир, монастырь, фортеця, фортечні мури
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments