m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Городок (Ягеллонський). Воздвиженський костел/Наследие. Городок. Воздвиженский костел.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Городок (Ягеллонский) на Львівщині відом з давніх років, но нас цікавить сьогодні костел і все що з ним пов'язано.
Імовірно, перший дерев'яний Воздвиженський костел був закладений в 1372 польським намісником В. Опольчикиком.
Нинішній костел знаходиться в центрі Старого міста, його західний фасад "дивиться" на ринкову площу. Більшість лежачих на поверхні джерел, які попалися на очі, не називають костел оборонним. Виняток робить Орест Мацюк, який у своїй книзі "Замки і фортеці Західної України" (2005) повідомляє наступне:
—————
Городок (Ягеллонский) на Львовщине известен с давних лет, но нас интересует сегодня костел и все что с ним связано.
Предположительно, первый деревянный Воздвиженский костел был заложен в 1372 г. польским наместником В. Опольчиком.
Нынешний костёл находится в центре Старого города, его западный фасад "смотрит" на рыночную площадь. Большинство лежащих на поверхности источников, попавшихся на глаза, не называют костёл оборонным. Исключение делает Орест Мацюк, который в своей книге "Замки и крепости Западной Украины" (2005) сообщает следующее:
місце де зійшлися старий і новий костели/место где сошлись старый и новый костелы


Оборонний фарний костел XIV—XVIII ст. вперше згадується у 1389 р., коли король Ягайло надав містові Магдебурзькі право і призначив костелові 2 лани. У 1419 році король Ягайло визначив десятину городоцькому плебанові (що означало: відтоді йому повинен був віддаватися кожен десятий сніп з поля усього староства, а було Городоцьке староство одним з найбільших у Галичині).. За дослідженням архітекторів, будівництво проводилось в три етапи. До початку XV ст. відноситься лише хор. Східна частина головного нефа і каплиці збудовані у XVIII ст. (у XVI ст. була проведена реконструкція і побудовано дзвіницю з шістьма дзвонами, найбільший з яких був освячений в 1753 році.) …
За другими даними, у 1553 році будівлю розширили — збудували теперішню середню частину. Однак у 1616 році костел згорів разом з усім містом.
—————
Оборонный фарный костел XIV-XVIII вв. впервые упоминается в 1389 году, когда король Ягайло предоставил городу Магдебургское право и назначил костелу 2 поля. В 1419 году предоставил король Ягайло десятину Городокскому плебанию (что означало: с тех пор ему должен был отдаваться каждый десятый сноп с поля всего староства, а было Городоцкое староство одним из крупнейших в Галиции). По исследованию архитекторов, строительство проводилось в три этапа. К началу XV ст. относится только хор. Восточная часть главного нефа и часовни построены в XVIII в. (В XVI в. Была проведена реконструкция и построена колокольня с шестью колоколами, самый большой из которых был освящен в 1753 году.) ...
За другими данными, в 1553 году здание расширили - построили нынешнюю среднюю часть. Однако в 1616 году костел сгорел вместе со всем городом.

…У 1902 р. проведено реставрацію, а у 1939 р споруджено західну частину костела за проектом архітектора Броніслава Віктора (фасад прикрасили скульптури Матері Божої, апостолів Петра і Павла.). Це проект зберігається у фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові. Тоді ж і розібрали стару дзвіницю. Городоцький фарний костел увібрав в coбі стилі і епохи — готику, барокко і модерн.
На якій саме підставі його зарахували до категорії оборонних об'єктів, не повідомляється.
———————
... В 1902 г.. проведена реставрация, а в 1939 г. возведена западная часть костела по проекту архитектора Бронислава Виктора (фасад украсили скульптуры Матери Божьей, апостолов Петра и Павла.). Это проект хранится в фондах Центрального государственного исторического архива Украины во Львове. Тогда же и разобрали старую колокольню. Городокской фарный костел вобрал в cебя стили и эпохи - готику, барокко и модерн.
На каком именно основании его причислили к категории оборонных объектов, не сообщается.А ось довідка про костелі від "Пам'ятників містобудування і архітектури Української РСР" :
Будівництво споруди здійснено в три етапи. До початку XV в. відноситься лише хор. Східна частина головного нефа і каплиці добудовані в XVIII в. У 1902 р проведена реставрація. У 1939 р зведена західна частина будівлі за проектом архіт. Б. Віктора. Древній білокам'яний портал головного входу вмонтували в північну стіну нової прибудови. Цегляна, чотиристовпна, трехнефная базиліка з витягнутим хором з пятістенною гранованою апсидою і прямокутними в плані каплицями, що примикають до головного нефу з півночі і півдня ...
—————
А вот справка о костёле от "Памятников градостроительства и архитектуры Украинской ССР" :
Строительство сооружения осуществлено в три этапа. К началу XV в. относится лишь хор. Восточная часть главного нефа и часовни достроены в XVIII в. В 1902 г. проведена реставрация. В 1939 г. возведена западная часть здания по проекту архит. Б. Виктора. Древний белокаменный портал главного входа вмонтировали в северную стену новой пристройки. Кирпичная, четырехстолпная, трехнефная базилика с вытянутым хором с пятистенной граненой апсидой и прямоугольными в плане часовнями, примыкающими к главному нефу с севера и юга…

... Західний фасад фланкирован напівкруглими вежами, завершен стилізованим ступінчастим фронтоном, прикрашений скульптурами в нішах. Стіни хору укріплені контрфорсами. Внутрішній простір розкрито глибинно. Спорудження перекрито системою хрестових і напівциркульних склепінь з розпалубками. Пам'ятка відноситься до оригінальних споруд, в яких своєрідно поєдналися архітектурні прийоми різних стильових напрямків - готики, бароко і модерну.
———————
…Западный фасад фланкирован полукруглыми башнями, завершен стилизованным ступенчатым фронтоном, украшен скульптурами в нишах. Стены хора укреплены контрфорсами. Внутреннее пространство раскрыто глубинно. Сооружение перекрыто системой крестовых и полуциркульных сводов с распалубками. Памятник относится к оригинальным сооружениям, в которых своеобразно соединились архитектурные приемы разных стилевых направлений — готики, барокко и модерна.

Ще з давніх часів неподалік костелу знаходилися цвинтар, трупарня і дзвіниця — тобто все те, що мало бути біля храму в ті часи. Наприкінці XVIII століття, коли, згідно з розпорядженням Папи Римського, заборонялись цвинтарі всередині міста, цвинтар біля костьолу був зліквідований і перенесений на війтівську юридику, що пізніше стала німецькою колонією Фольденберг. Покинуте кладовище зрівнялося із землею, поросло травою та кущами.
———————
Еще с древних времен неподалеку костела находились кладбище, трупарня и колокольня - то есть все то, что должно быть у храма в те времена. В конце XVIII века, когда, согласно распоряжению Папы Римского, запрещались кладбища внутри города, кладбище возле костела было ликвидировано и перенесено на войтовско юридику, которая позже стала немецкой колонией Фольденберг. Заброшенное кладбище сравнялось с землей, поросло травой и кустами.За підсумком, виходить, що лише частина храму відноситься до 15 століття, тоді як значна частина його обсягу побудована вже в 18 столітті. Чи можна на основі залишившихся автентичних фрагментів храму зробити припущення, що він був оборонним? Або, можливо, щось про оборонні рисах костелу повідомляють письмові джерела? Потрібно дізнаватися.
——————
Итого, получается, что лишь часть храма относится к 15 веку, тогда как значительная часть его объёма построена уже в 18 веке. Можно ли на основе оставшихся аутентичных фрагментов храма сделать предположение, что он был оборонным? Или, возможно, что-то об оборонных чертах костёла сообщают письменные источники? Нужно узнавать.

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу

Heritage. Gorodok. Church of the Exaltation of the Holy Cross.

А на цьому плані (він від "Пам'ятників містобудування ...") звернемо увагу на загадкове коливання товщини стін, причому самі товсті стіни знаходяться там, де їх найменше чекаєш побачити. Що це, наприклад? Питання, пітання, питання…
——————
А на этом плане (он от "Памятников градостроительства...") обратим внимание на загадочное колебание толщины стен, причём самые толстые стены находятся там, где их меньше всего ждёшь увидеть. Что это, например? Вопросы, вопросы, вопросы…це та сама частина храму та її товсте віконце/это та самая часть храма и её толстое окошко
декілька старих фото/несколько старых фото
Інтер'єри за час радянської влади були повністю знищені.
Зараз костел Воздвиження Чесного Хреста знову діючий.
Костел дістав охоронну грамоту України № 416.
——————
Интерьеры за время советской власти были полностью уничтожены.
Сейчас костел Воздвижения Честного Креста снова действующий.
Костел получил охранную грамоту Украины № 416.додаток по органу від Сергей Калиберда:


Джерела/источники:
zamki-kreposti.com.ua
doroga.ua/poi
wikipedia.org
polona.pl
nac.gov.pl

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".
ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, костел, оборонний костел
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments