m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадшина. Середне Водяне. Миколаївські церкви (верхня та нижня)/Наследие. Среднее Водяное. Церкви.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
У 25 кілометрах від злиття Тереблі з Тисою ми потрапляємо в долину річки Ашпіци. Тут розташовано кілька сіл, заснування яких пов'язане з "волоської колонізацією" XIV-XV століть. У цей період через Мараморош пройшло кілька хвиль пастушачої колонізації, яка захопила всю територію Карпат і досягла північної Моравії, де до сих пір збереглася назва "Моравська Волощина". У ній взяли участь не тільки вихідці з Валахії, а й значна частина українського населення Карпат, родинного їм по заняттю.
—————
В 25 километрах от слияния Теребли с Тисой мы попадаем в долину речки Ашпицы. Здесь расположено несколько сел, основание которых связано с "валашской колонизацией" XIV-XV веков. В этот период через Мараморош прошло несколько волн пастушеской колонизации, захватившей всю территорию Карпат и достигшей северной Моравии, где до сих пор сохранилась название "Моравская Валахия". В ней приняли участие не только выходцы из Валахии, но и значительная часть украинского населения Карпат, родственного им по занятию.

почнемо з горішней церкви/начнем с верхней церкви
Село Середнє Водяне, було засновано на "волоському праві" вихідцями з Валахії. Населення тут і зараз говорить румунською мовою. У селі височать два пагорба, увінчаних темними силуетами дерев'яних храмів з високими, оригінальними завершення вежами. Обидва храми однакові за типом і присвячені одному і тому ж святому - Миколі. Одна церква називається Микола Верхній, а інша Микола Нижній. Цілком ймовірно, вони побудовані однією артіллю в середині XVII століття, але в другу споруду, храм Миколи Нижнього, майстри внесли деякі зміни.
—————
Село Середнее Водяное, было основано на "валашском праве" выходцами из Валахии. Население здесь и сейчас говорит на румынском языке. В селе возвышаются два холма, увенчанных темными силуэтами деревянных храмов с высокими, оригинального завершения башнями. Оба храма одинаковы по типу и посвящены одному и тому же святому - Николаю. Одна церковь называется Николай Верхний, а другая Николай Нижний. По всей вероятности, они построены одной артелью в середине XVII века, но во вторую постройку, храм Николая Нижнего, мастера внесли некоторые изменения.

Храми в Середньому Водяному зберегли багато рис суворої архітектури XIII-XV століть оборонного типу. У них немає ніяких прикрас на зрубі і на одвірках дверей. Віконця маленькі і, швидше, схожі на бійниці. Над бабинцем здіймається висока вежа з відкритою галереєю і пірамідальним завершенням. Широке опасіння створює глибоку тінь і як би притискає вниз основний зруб, тому дах крутої форми здається ще вище. Все це надає храмам в Середньому Водяному суворий, мужній вигляд, який ріднить їх з оборонною романською архітектурою. Їх силуети на тлі навколишнього пейзажу, невисоких горбів, покритих лісом, здаються витесаними з сірого карпатського граніту.
—————
Храмы в Середнем Водяном сохранили много черт суровой архитектуры XIII-XV веков оборонительного типа. В них нет никаких украшений на срубе и на косяках дверей. Оконца маленькие и, скорее, похожи на бойницы. Над бабинцем вздымается высокая башня с открытой галереей и пирамидальным завершением. Широкое опасанье создает глубокую тень и как бы прижимает вниз основной сруб, потому крыша крутой формы кажется еще выше. Все это придает храмам в Середнем Водяном суровый, мужественный вид, который роднит их с оборонительным романским зодчеством. Их силуэты на фоне окружающего пейзажа, невысоких холмов, покрытых лесом, кажутся вытесанными из серого карпатского гранита.

Більшисть фотографій інтер'єру надані Юрій Крилівець/Большинство фотографий интерьера предоставлены Юрій Крилівець

бабінець/бабинец
Елемент старого іконостасу
Верхня Миколаївська церква у Середньому Водяному належить до найбільш старовинних дерев'яних храмів Потисся і України. Найдавнішими частинами є два дубові зруби, що датуються 1428 роком, а надбудова над ними, ймовірно, 1600 роком. Близько 1760 року наву перекрили трапецієподібним перекриттям, розтесали стрілчасті вікна, збудували високу, каркасну башту, вкриту стрімким чотирисхилим шатром, над зрубами здійнялися високі двосхилі дахи. Опасання, що обходить церкву з усіх боків, спирається на випуски вінців зрубів. Біля церкви немає дерев і вони не закривають суворих стриманих монументальних форм храму, що вимальовується мужнім силуетом на тлі неба.
—————
Верхняя Николаевская церковь в Среднем Водяном относится к наиболее старинным деревянным храмам Потисья и Украины. Древнейшими частями являются два дубовых сруба, датируемых 1428 годом, а надстройка над ними, вероятно, 1600 годом. Около 1760 неф перекрыли трапециевидным перекрытием, растесали стрельчатые окна, построили высокую, каркасную башню, покрытую стремительным четырехскатным шатром, над срубами поднялись высокие двускатные крыши. Опасение, что окружает церковь со всех сторон, опирается на выпуски венцов срубов. У церкви нет деревьев и они не закрывают суровые сдержанные монументальные формы храма, что вырисовывается мужественным силуэтом на фоне неба.декілька старих фото/несколько старых фото


Церква належить до тих небагатьох культових споруд, що мають настінне малювання, хоч частина його пошкоджена, а частина – заклеєна. У 1601 році було розмальовано наву, у XVIII сторіччі – бабинець. Ці видатні твори народного малярства на початку 1990-хх років було невміло перемальовано. Серед зображень святих у бабинці поміщено цілком реалістичний портрет «ієрея Никори» – очевидно, фундатора перебудови храму. Чотириярусний іконостас походить з 1761 року. Біля церкви стоїть одноярусна каркасна дзвіниця під шатровим дахом і цікаве деревяне Розп'яття. У 1930-х роках недалеко від дерев'яної церкви було збудовано муровану за проектом інженера Еґреші. За роки радянської влади церква служила колгоспним складом, а з 1995 року відновлена споруда належить православній громаді.
—————
Церковь относится к тем немногим культовым сооружениям, имеющим настенные рисунки, хотя часть их повреждена, а часть - заклеена. В 1601 году были разрисованы неф, в XVIII веке - бабинец. Эти выдающиеся произведения народной живописи в начале 1990-хх годов было неумело перерисовано. Среди изображений святых в притворе помещен вполне реалистичный портрет «иерея Никора» - очевидно, основателя перестройки храма. Четырехъярусный иконостас происходит из 1761 года. У церкви стоит одноярусная каркасная колокольня под шатровой крышей и интересное деревянное Распятие. В 1930-х годах недалеко от деревянной церкви было построено каменную по проекту инженера Еґреши. За годы советской власти церковь служила колхозным складом, а с 1995 года восстановленое ​​сооружение принадлежит православной общине.

перейдемо до нижней церкви/перейдем к нижней церкви


Частина фотографій церкви та інтер'єру надані Юрій Крилівець/Часть фотографий церкви и интерьера предоставлены Юрій Крилівець

Нижня Миколаївська церква складається з двох дубових зрубів – більшого прямокутного, що ділиться на наву і бабинець, і меншого п'ятигранного вівтарного зрубу. Обидва зруби вкрито високим двосхилим дахом під ґонтовим покриттям та охоплено стрічкою опасання. Всередині центральне приміщення перекрито арковим склепінням, бабинець – трапецієподібним,а вівтарний зруб – плоским перекриттям. Висока каркасна башта вкрита шатром, характерним для багатьох церков Рахівщини.
—————
Нижняя Николаевская церковь состоит из двух дубовых срубов - большего прямоугольного, что делится на неф и бабинец, и меньшого пятигранного алтарного сруба. Оба сруба покрыто высокой двускатной крышей под гонтовом покрытием и охвачено лентой опасения. Внутри центральное помещение перекрыто арочным сводом, бабинец - трапециевидным, а алтарный сруб - плоским перекрытием. Высокая каркасная башня покрыта куполом, характерным для многих церквей Раховщини.Суворий на вигляд храм позбавлений будь-яких прикрас, хіба що невеличкі віконця порушують монолітну поверхню зрубів. Цікавою особливістю є двері на південному фасаді, натомість західний дверей немає. Напис на зрубі розповідає, що «подважен бисть храм святий року божого 1699». Майстер був місцевим русичем, а церкву підважували для заміни нижніх зігнилих колод зрубу. Отже, храм збудували найменше за 40–50 років до підважування, тобто в середині XVII століття.
—————
Суровый на вид храм лишен каких-либо украшений, разве что небольшие окошки нарушают монолитную поверхность срубов. Интересной особенностью является дверь на южном фасаде, зато западный дверей нет. Надпись на срубе рассказывает, что «подважен бысть храм святой года божьего 1699». Мастер был местным русичем, а церковь могли приподымать, для замены нижних сгнивших бревен сруба. Итак, храм построили меньше за 40-50 лет до подваживания, то есть в середине XVII века.

старе фото


Джерела/источники:
derev.org.ua
derev.org.ua
castles.com.ua
Юрій Крилівець
pershij.com.ua

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".
ну как то так =))
Tags: Закарпаття, Закарпатье, дерев'яна дзвіниця, дерев'яна церква, деревяная церковь, деревянная звонница
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments