m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Отроків. Палац-резиденція Сцибора-Мархоцького/Наследие. Дворец-резиденция Мархоцкого.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Отроковскій замок - дітище Ігнація Сцибора Мархоцького (1755 - 1827), творця МИНЬКОВЕЦЬКЕ держави.
Цей об'єкт виглядає більш ніж неоднозначно. Його немає в "Пам'ятниках містобудування ..." та інших подібних класичних виданнях. Проте, в Мережі не складно знайти фото пошарпаної часом і перебудовами старої резиденції, розташованої на височини і хвалиться якийсь вежею, а також іншими кам'яними будівлями.
—————
Отроковский замок - детище Игнация Сцибора Мархоцкого (1755 - 1827), создателя Миньковецкой державы.
Этот объект выглядит более чем неоднозначно. Его нет в "Памятниках градостроительства..." и других подобных классических изданиях. Тем не менее, в Сети не сложно найти фото потрёпанной временем и перестройками старой резиденции, расположенной на возвышенности и хвастающейся какой-то башней, а также другими каменными постройками.

ще недавно резиденція виглядала так/еще недавно резиденция выглядела так


Немає сумнівів в тому, що тут в 19 столітті був палац-резиденція, а от чи був замок? Будь може вежа дісталася палацу в спадок від якогось старого укріплення?
Одні вважають, що замок був. Наприклад, на сторінці Отрокова в Вікіпедії є таке:
Існує версія, что Отроківській замок, рештки мурів и одна башта которого уцілілі й до наших часів, був Заснований у Литовську добу (ХІІІ-XIV ст.).
—————
Нет сомнений в том, что здесь в 19 веке был дворец-резиденция, а вот был ли замок? Быть может башня досталась дворцу в наследство от какого-то старого укрепления?
Одни считают, что замок был. К примеру, на страничке Отрокова в Википедии есть такое:
Існує версія, що Отроківський замок, рештки мурів і одна башта якого уціліли й до наших часів, був заснований у Литовську добу (ХІІІ-XIV ст.).Сайт doroga.ua йде навіть трохи далі:
... побудована в XVIII в. на основі споруд Отроковского замку, відомого з XVII в. (Можливо, закладений ще в XIII-XIV ст.) ... Від середньовічного замку збереглися фрагменти стін і вежа. ...
І т.д. Як бачите, крім гіпотез про те, що садиба 19 століття могла бути побудована на місці замку, частина уцілілих будівель садиби (вежа, фрагменти стін) до цього найстарішому замку якраз і відносять.
—————
Сайт doroga.ua идёт даже немного дальше:
…построена в XVIII в. на основе сооружений Отроковского замка, известного с XVII в. (возможно, заложен еще в XIII-XIV вв.) … От средневекового замка сохранились фрагменты стен и башня. …
И т.д. Как видите, помимо гипотез о том, что усадьба 19 века могла быть построена на месте замка, часть уцелевших построек усадьбы (башня, фрагменты стен) к этому самому старому замку как раз и относят.Іконографія 19 століття також досить легко може переконати нас в тому, що замок був.
У 1870-1874 рр. Отроковскій замок малював Наполеон Орда. Замок уже тоді був у руїнах (можливо, після пожежі 1826 г.), але при цьому виглядав досить переконливо:
—————
Иконография 19 века также довольно легко может убедить нас в том, что замок был.
В 1870-1874 гг. Отроковский замок рисовал Наполеон Орда. Замок уже тогда был в руинах (возможно, после пожара 1826 г.), но при этом выглядел весьма внушительно:Трохи пізніше (орієнтовно в 1879-1886 рр.) замок малював Ян Грейм:
——————
Чуть позже (ориентировочно в 1879-1886 гг.) замок рисовал Ян Грейм:І ще одна гравюра, аналогічна за духом і ракурсу:
——————
И ещё одна гравюра, аналогичная по духу и ракурсу:А це фото Міхала Грейма, на яких бачимо солідний отроковскій об'єкт, підписаний як “Кріпосний замок", "Forteresse du chateau", "Ruiny Zamku":
——————
А это фото Михала Грейма, на которых видим солидный отроковский объект, подписанный как "Крепостный замок", "Forteresse du chateau", "Ruiny Zamku":Уже в 20 столітті більшу частину всього цього розібрали, потім дещо нове побудували, в результаті чого сформувався новий вид садиби. У радянський період резиденція експлуатувалася і виглядала ось так:
—————
Уже в 20 веке большую часть всего этого разобрали, затем кое-что новое построили, в результате чего сформировался новый вид усадьбы. В советский период резиденция эксплуатировалась и выглядела вот так:Здавалося б, був замок, і сумніватися в цьому не варто, але ряд джерел схиляються до версії, що насправді "замок" - це палац, що старанно намагається виглядати як старий оборонний пункт.
Ось, наприклад, довідка "Географічного словника Королівства Польського", Том VII, 1886 р
—————
Казалось бы, был замок, и сомневаться в этом не стоит, но ряд источников склоняются к версии, что на самом деле "замок" - это дворец, усердно пытающийся выглядеть как старый оборонный пункт.
Вот, к примеру, справка "Географического словаря Королевства Польского", Том VII, 1886 г.Вільний переклад потрібного фрагмента опису:
... Є тут руїни каплиці і замку, побудованого Сцибором-Мархоцьким і спаленого в 1826 році, вражаючого своїми розмірами. Далі розташований прекрасний парк, ціною великих вкладень заснований при Мархоцьком і з тих пір ретельно підтримуваний в порядку, так само як і кам'яний будинок дідича (поміщика), в якому знаходиться ретельно зібрана бібліотека, яка містить безліч стародруків, переважно релігійного змісту, і багату колекцію рукописів, серед яких є канцелярські акти часів Яна Шембека (1711-1731) і Яна Малоховского (1746-1762), що складаються з 15 томів ін-фоліо, перелік маєтків і т.д. Крім того, є цінна нумізматична колекція польських монет і галерея родових портретів Стадницьких, а також картин, серед яких дві, що виділяються великими розмірами, кисті Януарія Суходольського, одна з них ілюструє родову легенду Стадницьких про проданого жеребця, який повернувся до пана, ведучи за собою стадо коней (звідки нібито і походить назва прізвища Стадницьких), інша зображувала Станіслава Стадницького, старосту жігвульского, якого називали Дияволом ...
—————
Вольный перевод нужного фрагмента описания:
... Есть тут руины часовни и замка, построенного Сцибором Мархоцким и сожжённого в 1826 г., впечатляющего своими размерами. Дальше расположен прекрасный парк, ценой больших вложений основанный при Мархоцком и с тех пор тщательно поддерживаемый в порядке, так же как и каменный дом дидыча (помещика), в котором находится тщательно собранная библиотека, содержащая множество старопечатных изданий, преимущественно религиозного содержания, и богатую коллекцию рукописей, среди которых есть канцелярские акты времён Яна Шембека (1711-1731) и Яна Малоховского (1746-1762), состоящие из 15 томов ин-фолио, перечень имений и т.д. Кроме того, есть ценная нумизматическая коллекция польских монет и галерея родовых портретов Стадницких, а также картин, среди которых две, выделяющиеся большими размерами, кисти Януария Суходольского, одна из них иллюстрирует родовую легенду Стадницких о проданном жеребце, который вернулся к пану, ведя за собой стадо лошадей (откуда якобы и происходит название фамилии Стадницких), другая изображала Станислава Стадницкого, старосты жигвульского, которого называли Дьяволом ...


Ігнацій Сцибор Мархоцький/Игнаций Сцибор Мархоцкий


У Археологічної карті Подільської губернії (1901) Євфимія Сіцинського також коротко згадано гідна уваги колекція, що зберігається в садибі. Примітно, що руїни замку Е. Сіцінський згадувати не став (тому що розумів, що вони не такі вже й старі?):
…Отроків. У будинку власника, графа Стадніцкаго - бібліотека стародруків, архів, нумізматична колекція і збори картин...
——————
В Археологической карте Подольской губернии (1901) Евфимия Сецинского также кратко упомянута достойная внимания коллекция, хранящаяся в усадьбе. Примечательно, что руины замка Е. Сецинский упоминать не стал (т.к. понимал, что они не такие уж и старые?):
…Отроков. В доме владельца, графа Стадницкаго - библиотека старопечатных книг, архив, нумизматическая коллекция и собрание картин…


Ігнацій Сцибор Мархоцький/Игнаций Сцибор Мархоцкий

Ось вам ще відео, де ведучий Андрій Тичина повідомляє (дивитися з 5:40), що "Колись резиденція графа Мархоцького нагадувала справжній європейський середньовічний замок. Пізніше споруду перебудували на палац, але одинока замкова вежа досі прикрашає високий пагорб над річкою Ушицею", потім він запитує Ігоря Скальського, нинішнього опікуна резиденції, "А судячі з цієї вежі, це все таки БУВ оборонний замок. Так?", на що отримує відповідь: "А судячи з цієї вежі, це все таки був оборонний замок. Так?", на что получает ответ: "Ні. Це все доволі така романтична архітектура... того часу, коли не було змісту в важких оборонних мурах - артилерія їх розбивала за лічені хвилини, і всі ці будівлі більш декоративні, щоби створювати певну атмосферу".
-----------
Вот вам ещё видео, где ведущий Андрей Тычина сообщает (смотреть с 5:40), что "Когда то резиденция графа Мархоцкого напоминала настоящий европейский средневековой замок. Позже сооружений перестроили в дворец, но одинокая замковая башня до сих пор украшает высокий холм над рекой Ушица", затем он спрашивает Игоря Скальского, нынешнего опекуна резиденции: "А судя по этой башне, это все же был оборонительный замок. Так?", на что получает ответ: "Нет. Это все довольно таки романтическая архитектура ... того времени, когда ни было смысла в тяжелых обороных валов - артилери их разбивала за считанные минуты, и все эти здания более декоративные, чтобы создавать определенные атмосферу ".пройдемось по терріторії/пройдемся по территории
Обходимо житловий корпус і рухаємося в бік башти/Обходим жилой корпус и двигаемся в сторону башни


Центральней різаліт/Центральный ризалит


а ось и вона сама/а вот и она сама
між житловими корпусами декоративні в'їзні ворота/между жилыми корпусами декоративные въездные ворота


вигляд на ворота з подвір'я/вид на ворота с подворья


бійниця/бойница


вікно в "кріпосній" стіні/окно в "крепостной" стене


поруч, в тій же стіні двері/рядом, в той же стене дверь


вийдемо назовні/выйдем наружу


дивимося на вежу з іншого боку/смотрим на башню с другого бока
повертаємо погляд перпендикулярно/поворачиваем взгляд перпендикулярно
ще раз глянемо на башту/еще раз взглянем на башню


ті ж, ббійниця та віконце, тільки снаружного боку/те же, бойница и окошко, только снаружной стороны
наружне вікно амбару/наружное оекно амбара


ще раз башта/еще раз башня

панорама подвірья/панорама дворадля перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу

Otrokiv. Castle Ignatius Stsibor-Marhotskogo.перейдемо на господарський двір/перейдем на хозяйственный двор


для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Otrokiv. Castle Ignatius Stsibor-Marhotskogo. Filvarok.

дальні в'їзні ворота/дальние въездные ворота


сторожова вежиця з боку двору/сторожевая башенка со стороны двора


виходимо за огорожу/выходим за забор
бійниця зовні/бойница снаружи
та сама сторожова вежиця, але вже зовні/та самая сторожевая башенка, но уже снаружи


ще одна колишня хвіртка і поглиблення явно для фігурки якогось святого/еще одна бывшая калитка и углубление явно для фигурки какого то святого


кутові сторожки/угловые сторожки
но повернемось до башти та жилих приміщень/но вернемся к башне и жилым помещениям

Потрапивши всередину вежі, ще більше уверяешся в її палацовому минулому. Діаметр приміщення невелике, всередині лісу (не так давно як ми бачили вежа взагалі стояла без даху)
----------
Попав внутрь башни, ещё больше уверяешся в её дворцовом прошлом. Диаметр помещения небольшой, внутри леса (не так давно как мы видели башня вообще стояла без крыши)погляд вгору/взгляд вверх


А ось і бійниця зовсім бойового виду/конструкції, та й товщина стіни зовсім невелика/
А вот и бойница совсем не боевого вида/конструкции, да и толщина стены совсем небольшая


ще одна/еще одна
дверний проріз вежі/дверной проём башни


дверний проріз другого ярусу, того, який прикрашають три пари спарених вікон/
дверной проём второго яруса, того, который украшают три пары спаренных оконУ вежі є напівпідвальний ярус, що знаходиться на рівні талуса. На цей ярус можна потрапити з житлового корпусу, де в кімнаті, що примикає до башти, є така ось двері, а там вже і вхід на нижній ярус видно
-----------
У башни есть полуподвальный ярус, находящийся на уровне талуса. На этот ярус можно попасть из жилого корпуса, где в комнате, примыкающей к башне, есть такая вот дверь, а там уже и вход на нижний ярус видноКрім підземного ярусу вежі є тут ще одне підвальне приміщення, прямокутне в плані/
Помимо подземного яруса башни есть тут ещё одно подвальное помещение, прямоугольное в плане
нижній ярус вежі/нижний ярус башни


напівсферичний звід/полусферический свод


перейдемо в житлові приміщення, вони на момент відвідування ще були не всі відремонтовані/
перейдем в жилые помещения, они на момент посещения еще были не все отремонтированы


нам залишилося поглянути на все це зверху/нам осталось взглянуть на всё это сверху
ну і на останок, випадкове дроно-селфі =)ну и на последок, случайное дроно-селфи =)


Джерела/источники:
zamki-kreposti.com.ua
depo.ua
kuriergalicyjski.com
slowopolskie.org
doroga.ua
castles.com.ua

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337)- получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".
ну как то так =))
Tags: Хмельниччина, дворец, замок, палац
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments