m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Комарно. Замок/Наследие. Комарно. Замок.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Колись Комарно красувалося пристойним набором всяких укріплень, та й саме містечко було куди більш структурованим і гармонійним, ніж сейчас.Далі дамо слово Володимиру Пшику, який у своїй знаменитій книзі "Укріплені міста, замки, Оборонні двори та інкастельовані сакральні споруди Львівщини ХІІІ - ХVIII ст." (2008) про містечку написав наступне:
—————
Когда-то Комарно щеголяло приличным набором всяких укреплений, да и сам городок был куда более структурированным и гармоничным, нежели сейчас.Далее дадим слово Владимиру Пшику, который в своей замечательной книге "Укріплені міста, замки, оборонні двори та інкастельовані сакральні споруди Львівщини ХІІІ - ХVIII ст." (2008) о городке написал следующее:

"… Комарно. Місто — районний центр до 1959 р. Розташоване на Верещиці, за 18 км на пд. від районного центру. Колись село входило до значних маєтків галицького старости Миколая Парави, гербу Огоньчик, але після його загибелі в 1450 р. перейшло у власність його близького родича — Станіслава Ходецького гербу Повала. Саме він виклопотав в Казимира Ягайловича привілей на міський статус поселення (28.03.1473 р.). У той же час власник побудував у Комарному замок. У пер. пол. XVI ст. місто перебувало в руках краківського воєводи Оттона Ходецького, а згодом перейшло на Яна Мелецького. Наприкінці XVI ст. маєток успадкував Ян Остророг, який був одружений з донькою Мелецького. В подальшому Комарно належало магнатам Вишневецьким, Огінським і Лянцкоронським. За часів Остророгів — Яна, його сина Миколая і внука, також Миколая, який помер у 1659 р. — в містечку була їх резиденція, поряд з якою було закладено звіринець. Мабуть, палацова будівля Остророгів у XVII ст. була подальшою розбудовою колишнього оборонного двору XV-XVI ст. Ще в др. пол. XIX ст. були видимі старі вали біля тогочасного палацу, який знаходився неподалік міста…
—————
... Комарно. Город - районный центр до 1959 г.. Расположен на Верещице, в 18 км к ю. от районного центра. Когда то село входило в значительные имений галицкого старосты Николая Парави, герба Огоньчик, но после его гибели в 1450 году перешло в собственность его близкого родственника - Станислава Ходецького герба Повала. Именно он выхлопотал в Казимира Ягайловича привилегию на городской статус поселения (28.03.1473 г.). В то же время владелец построил в Комарно замок. В пер. пол. XVI в. город находился в руках краковского воеводы Оттона Ходецького, а затем перешел к Яну Мелецкому. В конце XVI в. имение унаследовал Ян Остророг, который был женат на дочери Мелецкого. В дальнейшем Комарно принадлежало магнатам Вишневецким, Огинским и Лянцкоронским. Во времена Остророг - Яна, сына Николая и внука, также Николая, умершего в 1659 - в городке была их резиденция, рядом с которой был заложен зверинец. Пожалуй, дворцовое здание Остророга в XVII в. была последующей перестройкой бывшего оборонного двора XV-XVI вв. Еще в др. пол. XIX в. просматривались старые валы у тогдашнего дворца, который находился недалеко от города ...…Земляні фортифікації у вигляді валів мало також і саме містечко, проте вони не вберегли його від руйнувань, як під час козацького походу 1648 р., так і турецько-татарського — в 1672 р. Б. Януш відзначив наявність земляних валів, які називалися "шведськими", що могло бути пов'язано або зі шведським нападом Густава Адольфа або Карла XII. Окрім зовнішніх укріплень міста, їх певним доповненням або місцем останньої оборони був римо-католицький костел, на якому по лінії фризу йшов ряд ключоподібних стрільниць, а з тильної сторони споруди було викопано штучний рів, як певна перешкода на випадок нападу…
—————
... Земляные фортификация в виде валов имел так же и сам городок, но они не уберегли его от разрушений, как во время казацкого похода 1648 года, так и турецко-татарского - в 1672. Б. Януш отметим наличие земляных валов, которые называется "шведскими", что могло быть связано либо со шведского нападением Густава Адольфа или Карла XII. Кроме внешних укреплений города, их определенным дополнением или местом последней обороны был римско-католический костел, на котором по линии фриза шел ряд ключеподобные стрильниць, а с тыльной стороны сооружения был викопан искусственный ров, как определенная препятствие на случай нападения ..."

З іконографії в книзі приведена мініатюрка карти Міга, а також гравюра 17 століття авторства Р. Де Хоге з видом на Комарно зі східного боку. Події, зображені на гравюрі, варті окремої згадки. Можливо, тільки завдяки битві в 1672 році Комарно потрапило в поле зору художника і тепер у нас є таке ось цінне зображення. Карту ви знайдете нижче, а гравюра ось:
—————
Из иконографии в книге приведена миниатюрка карты Мига, а также гравюра 17 века авторства Р. Де Хоге с видом на Комарно с восточной стороны. События, изображённые на гравюре, достойны отдельного упоминания. Возможно, только благодаря битве в 1672 году Комарно попало в поле зрения художника и теперь у нас есть такое вот ценное изображение. Карту вы найдёте ниже, а гравюра вот:

Отже, для початку хочеться зрозуміти, які саме укріплення були в місті, потім потрібно визначити, де вони находились. Владимир Пшик згадує замок, побудований у 1470-х роках, потім резиденцію ( «палацову споруду») Остророгів кінця 16 - 1-ої половини 17 століття, а під зав'язку повідомляє про вали, що оточували палац, видимі ​​ще в 19 столітті десь на околиці міста. Можливо, всі згадані будівлі перебували територіально на одній ділянці. За містом є відповідна під опис ділянка - потужне замчище прекрасної схоронності з куртинами і 4-ма бастіонами, земляна класика 1-ої половини 17 століття (?).
—————
Итак, для начала хочется понять, какие именно укрепления были в городе, затем нужно определить, где они находились. Владимир Пшик упоминает замок, построенный во 1470-х годах, затем резиденцию («дворцовое сооружение») Остророгов конца 16 - 1-ой половины 17 века, а под завязку сообщает о валах, окружавших дворец, видимых ещё в 19 веке где-то на окраине города. Возможно, все упомянутые строения находились территориально на одном участке. За городом есть подходящий под описание участок – мощное замчище прекрасной сохранности с куртинами и 4-мя бастионами, земляная классика 1-ой половины 17 века (?).Замок знаходиться на деякому віддаленні від старого міста. Судячи з усього, він був відносно відокремленим оборонним пунктом, який хоч і захищав підступи до міста, але безпосередньо в пояс міської оборони включений не був.
—————
Замок находится на некотором удалении от старого города. Судя по всему, оно было относительно обособленным оборонным пунктом, который хоть и защищал подступы к городу, но напрямую в пояс городской обороны включён не был.Богдан Януш у своїй книзі 1918 року відзначав наявність якихось «шведських» земляних валів. Володимир Пшик припустив, що ці укріплення отримали свою назву завдяки військовим діям часів Густава Адольфа (цей Густав мається на увазі?) Або Карла XII (1682 - 1718). З тексту Володимира Пшика можна подумати, що мова йде про якусь іншу укріплення, з замком він ці шведські вали прямо не пов'язував, а ось мені попередньо хочеться це опис зв'язати саме з замком, тому що його земляні бастіонні укріплення цілком могли використовуватися аж до початку 18 століття. Начебто навіть на якихось картах зустрічалась підпис «шанець» поруч з замком, але поки не виходить пригадати, де саме таке побачив. Поки ж просто хотів звернути увагу, що, можливо, описаний Янушем об'єкт - це замчище.
—————
Богдан Януш в своей книге 1918 года отмечал наличие неких «шведских» земляных валов. Владимир Пшик предположил, что эти укрепления получили своё название благодаря военным действиям времён Густава Адольфа (этот Густав имеется ввиду?) или Карла XII (1682 - 1718). Из текста Владимира Пшика можно подумать, что речь идёт о каком-то другом укреплении, с замком он эти шведские валы прямо не связал, а вот мне предварительно хочется это описание связать именно с замком, т.к. его земляные бастионные укрепления вполне могли использоваться вплоть до начала 18 века. Вроде даже на каких-то картах встречалась подпись «шанец» рядом с замком, но пока не получается вспомнить, где именно такое узрел. Пока же просто хотел обратить внимание, что, возможно, описанный Янушем объект – это замчище.

З балачків з місцевим сторожем:
в 1968, здається, році, раптом серед поля з'явилася яма, з якої стирчало крило "студебекера". З ями невідомі чоловіки винесли два ящики невідомо чого. Наступного дня яма щезла.
Ось вам і підтвердження легенд про те, що від комарницького замку йшло два підземних ходи до двох храмів, розташщованих від укріплень майже на однаковій відстані: до місцевого костелу та до храму в Переможному.
Тут одне незрозуміло: в Переможному храм модерновий. Хоча, можливо, його звели на місці більш давнього костелу.
—————
Из болтовни с местным сторожем:
в 1968, кажется, году, вдруг в поле появилась яма, из которой торчали крыло "студебекера". Из ямы неизвестные мужчины вынесли два ящика неизвестно чего. На следующий день яма исчезла.
Вот вам и подтверждение легенд о том, что от Комарницкого замка шло два подземных хода до двух храмов, розташщованих от укреплений почти на одинаковом расстоянии: в местный костел и в храм в Победное.
Тут одно непонятно: в Победное храм модерновый. Хотя, возможно, его возвели на месте более древнего костела.

Комарно на мапі Ф. фон Міга (1779-1782)/Комарно на карте Ф. фон Мига (1779-1782)


Комарно на австрійській мапі 1861-1864 рр./Комарно на австрийской карте 1861-1864 гг.


Джерела/Источники:
zamki-kreposti.com.ua
castles.com.ua

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, вали, валы, взгляд с небес, замок, погляд з небес, ров
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments