m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Вовків. Костел Св. Марії Магдалини/Наследие. Волков. Костел Св. Магдалины.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Зовсім недалеко від Львова, якихось 22 км (якщо їхати через Липники), розташоване село Вовків. Завдяки мальовничим пагорбам на яких розташувалися навколишні села інша назва місцевості – «Львівські Карпати», а ще – «Калиновий рай», бо колись у селі росло багато калини.
—————
Совсем недалеко от Львова, каких то 22 км (если ехать через Липники), расположено село Волков. Благодаря живописным холмам на которых расположились окружающие села другое название местности - «Львовские Карпаты», а еще - «Калиновый рай», так когда-то в селе росло много калины.
Зараз Вовків – маленьке село, а колись це було велике місто на річці Зубрі. Вперше його назва письмово згадується у ХІV столітті, хоча подейкують, що село  старіше за Львів. Як свідчать археологічні дослідження, принаймі від XI століття (давня назва — Волъковъ). Можливо, назва походить ще з тих часів, коли основними шляхами комунікації були річки, а засобом транспорту — плоскодонні човни. Мілини чи греблі тоді долали волоком. Тут навіть ринкова площа не прямокутна, як будували пізніше, а трикутна. Зараз вона більше схожа на галявину зі старою заіржавілою помпою посередині.
—————
Сейчас Волков - маленькая деревня, а когда это был большой город на реке Зубре. Впервые его название письменно упоминается в ХІV веке, хотя говорят, что село старее Львов. Как свидетельствуют археологические исследования, по крайней мере от XI века (древнее название - Волъковъ). Возможно, название происходит еще с тех времен, когда основными путями коммуникации были реки, а средством транспорта - плоскодонные лодки. Мели или плотины тогда преодолевали волоком. Здесь даже рыночная площадь не прямоугольна, как строили позже, а треугольная. Сейчас она больше похожа на поляну со старой заржавелой помпой посередине.Починаючи з 1447 року по 17 століття Вовків належав різним магнатським родам; зокрема в 1615 р. він був власністю родини Брзоздівських, в 1633 р. – Криштова Курзанського.
Місто не раз зазнавало воєнних спустошень. Зокрема, монгольський погром 1241 р., після якого воно відродилося, та особливо нищівний напад турків 1672 р.
З часу прокладення австрійською владою нового Стрийського гостинця (1790-ті рр.) Вовків залишається осторонь транзитних товаропотоків, поступово занепадає, і втрачає статус міста.
—————
Начиная с 1447 года по 17 век Волков принадлежал разным магнатским родам; в частности в 1615 году он был собственностью семьи Брзоздивських, в 1633 - Криштова Курзанского.
Городок не раз подвергался военным опустошениям. В частности, монгольский погром 1241 года, после которого он возродился, и особенно сокрушительный приступ турок 1672 году.
С момента прокладки австрийской властью нового Стрыйского гостинца (1790-е гг.) Волков остается в стороне транзитных товаропотоков, постепенно приходит в упадок, и теряет статус города.Громада Вовкова з давніх часів була активною. На початку ХХ століття у селі діяли осередки товариств „Рідної школи”, „Сільського господаря”, а також торговельні кооперативи. До сьогодні збереглася школа побудована у ХІХ ст., але , на жаль , її будівля руйнується.
До 1946 року у Вовкові мешкало більшість польських родин, які були депортовані  під час операції «Вісла».
——————
Собщество Волкова с давних времен была активным. В начале ХХ века в селе действовали ячейки обществ "Родной школы", "Сельского хозяина", а также торговые кооперативы. До сих пор сохранилась школа построена в XIX в., Но, к сожалению, ее здание разрушается.
До 1946 года в Волкове проживало большинство польских семей, которые были депортированы во время операции «Висла».

стара школа/старая школа
У селі є дві унікальні сакральні пам’ятки. Стара дерев’яна церква Введення Пресвятої Богородиці (1706р.), збудована у традиційному галицькому стилі. А на пагорбі височіє занедбаний костел Св. Марії Магдалини . Про нього мова піде детальніше.
—————
В селе есть две уникальные сакральные памятки. Старая деревянная церковь Введения Пресвятой Богородицы (1706г.), построенная в традиционном Галицком стиле. А на холме возвышается заброшенный костел Св. Марии Магдалины. О нем речь пойдет более подробно.Римсько-католицька парафія у Вовкові з’явилася у 1563 році. Спочатку належала до деканату Львівського, з 1787 р. до Городецького, а від 1843 р. до деканату Свірзького.
Первісний костел у Вовкові, напевно походить з ХVІ ст. і носив титул Св. Марії Магдалини. В часі турецько-татарської навали в 1620-1621 рр. храм був знищений. На його місці у 1677 році Станіслав Казимир Курдановський зі своєю сестрою збудували новий, дерев’яний костел під титулом Св. Станіслава.
—————
Римско-католический приход в Волкове появилась в 1563 году. Изначально принадлежал к деканату Львовскому, с 1787 гг. к Городецкому, а от 1843 к деканату Свиржскому.
Первоначальный костел в Волкове, наверное происходит с XVI в. и носил титул Св. Марии Магдалины. Во временя турецко-татарского нашествия в 1620-1621 гг. храм был уничтожен. На его месте в 1677 году Станислав Казимир Курдановський со своей сестрой построили новый, деревянный костел под титулом Св. Станислава.

старый дерев'яный костел/старый деревянный костел


В часі візитації Миколи Визицького в 1741 р. у вовківському костелі було кілька вівтарів з образами Матері Божої, Св. Трійці, Св. Станіслава, Св. Антонія, Св. Марії Магдалини. Згідно з переказами у 1798 році костел ремонтували. У 1924 році, через поганий стан будівлі, комісія під керівництвом консерватора Йозефа Пйонтровського вирішила розібрати храм.
—————
Во времени визитации Николая Визицького в 1741 г.. в Волковском костеле было несколько алтарей с образами Матери Божьей, Св. Троицы, Св. Станислава, Св. Антония, Св. Марии Магдалины. Согласно преданию в 1798 году костел ремонтировали. В 1924 году, из-за плохого состояния здания, комиссия под руководством консерватора Йозефа Пйонтровского решила разобрать храм.

А вже 24 травня 1924 р. ксьондз Казимир Дзержинський виконав посвячення кам’яного фундаменту під новий костел, автором проекту якого став архітектор Броніслав Віктор. Будівництво тривало до 1929 року. Того ж року, 27 жовтня костел було освячено під титулом Св. Марії Магдалини. У 1930 р. в інтер’єрі храму встановлено органи.
—————
А уже 24 мая 1924 ксендз Казимир Дзержинский выполнил посвящение каменного фундамента под новый костел, автором проекта которого стал архитектор Бронислав Виктор. Строительство продолжалось до 1929 года. В том же году, 27 октября костел был освящен под титулом Св. Марии Магдалины. В 1930 г.. в интерьере храма установлено органы.

новий мурований костел/новый каменный костел


тут дбайливі "господарі" вже зібрали плитковий урожай/здесь рачительные "хозяева" уже собрали плиточный урожай


тут він був невеликий і більш складний в відколупуванні/тут он был мелкий и более сложный в отколупывании


а цьому ще мабуть все доведеться попереду .../а этому еще видимо всё предстоит впереди...


В часі радянсько-німецької війни в липні 1944 р. Вовків кілька разів переходив з рук у руки воюючих сторін. Внаслідок артилерійських пострілів храм зазнав пошкодження, а в результаті попадання бомби була зруйнована плебанія святині.
В квітні 1946 р. парафіяни залишили Вовків переїхавши до Польщі. Костел замінили на церкву, а в 1948 – на колгоспний склад, де зберігали мінеральні добрива.
Храм розташований на підвищенні. Будівня несиметрична в плані і багата на дрібні деталі, мурована з цегли, вівтарем спрямована на південь. Корпус костелу творить нава, до якої прилягають два ряди бічних каплиць. Від заходу до стін нави і вівтаря прибудована захристія.
—————
Во времени Великой Отечественной войны в июле 1944 г.. Волков несколько раз переходил из рук в руки воюющих сторон. Вследствие артиллерийских выстрелов храм получил повреждения, а в результате попадания бомбы была разрушена плебания святыни.
В апреле 1946 прихожане оставили Волков переехав в Польшу. Костел заменили на церковь, а в 1948 - на колхозный склад, где хранили минеральные удобрения.
Храм расположен на возвышении. Здание несимметричное в плане и богатое на мелкие детали, каменное из кирпича, алтарем направлена ​​на юг. Корпус костела состоит из нефа, к которому примыкают два ряда боковых часовен. От запада до стен нефа и алтаря пристроено Захристие.

В інтер’єрі храму практично нічого не збереглося, але схематизми І пол. ХХ ст. вказують на велике багатство внутрішніх деталей костелу та оздоблення вівтарів, ось наприклад:
Вівтар головний: на 1935 р. – дерев’яний; в центрі образ Матері Божої з Дитятком Ісус (Матір Божа Ласкава), копія з ІІ пол. ХІХ ст. образу з 1712 р.; по боках фігури Св. Петра і Павла.
Бічний вівтар (лівий): з різьбою Христос Розп’ятий і образи Св. Терези і Св. Марії Магдалини.
Бічний вівтар (правий): з різьбою Ісус Христос, з давньою поліхромією ХVІІІ ст.
Вівтар каплиці зимової: ХІХ ст., з різьбою Найсвятішого Серця Ісуса і образом Матері Божої.
—————
В интерьере храма практически ничего не сохранилось, но схематизмы І пол. ХХ в. указывают на богатство внутренних деталей костела и отделки алтарей, вот например:
Алтарь главный: на 1935 - деревянный; в центре образ Матери Божьей с Младенцем Иисусом (Матерь Божия Ласковая), копия с II пол. XIX в. образа с 1712 г .; по бокам фигуры Св. Петра и Павла.
Придел (левый): с резьбой Христос Распятый и образы Св. Терезы и Св. Марии Магдалины.
Придел (правый): с резьбой Иисус Христос, древней полихромией XVIII века.
Алтарь часовни зимней: XIX в., С резьбой Святейшего Сердца Иисуса и образом Матери Божьей.

Ікона Мати Божа Ласкава/Икона Матерь Божья Ласковая


Ікона Св. Марія Магдалина/Икона Св. Мария Магдалина


скульптури костелу 1924 рік/скульптуры костела 1924 год


Правда, вівтарі, які були в храмі датуються значно пізнішим віком ніж сама святиня.
Взагалі костел за своїми розмірами є одним з найбільших в Галичині (в схематизмах зазначається, що в костелі були дерев’яні лавки на 200 осіб). Дослідники вважають храм найяскравішим представником своє доби в стилі ар-деко.
У цьому костелі свого часу знімали перший український детектив «Злочин з багатьма невідомими» за мотивами твору І. Франка.  А що до самого Франка, то письменник любив тут відпочивати, ходив сюди з друзями зі Львова пішки – навпростець. Його дружина провела тут усе літо, коли була вагітна старшим сином.
—————
Правда, алтари, которые были в храме датируются значительно более поздним возрастом чем сама святыня.
Вообще костел по своим размерам является одним из крупнейших в Галиции (в схематизмах отмечается, что в костеле были деревянные лавки на 200 человек). Исследователи считают храм ярким представителем свое времени в стиле ар-деко.
В этом костеле в свое время снимали первый украинский детектив «Преступление со многими неизвестными» по мотивам произведения И. Франко. А что до самого Франко, то писатель любил здесь отдыхать, ходил сюда с друзьями из Львова пешком - напрямик. Его жена провела здесь все лето, когда была беременна старшим сыном.

циліндрична прибудова в середені/цилиндрическая пристройка с середины
Сьогодні будівля знаходиться в стані руїни. З дороги споруда виглядає справді велично і розкішно, але насправді костел дуже постраждав. Частина покрівлі даху відсутня, а місцями є наскрізні отвори. На стінах святині видно сліди руйнувань під час наступу радянських військ. Збоку від головного входу є циліндрична прибудова, яка колись завершувалась куполом – це гвинтові сходи на балкон другого поверху всередині. Нічого не залишилося і в самому храмі, те що уціліло зараз зберігається в костелах Польщі.
—————
Сегодня здание находится в состоянии руины. С дороги сооружение выглядит действительно величественно и роскошно, но на самом деле костел сильно пострадал. Часть кровли крыши отсутствует, а местами имеются сквозные отверстия. На стенах святыни видны следы разрушений со времени наступления советских войск. Сбоку от главного входа есть цилиндрическая пристройка, которая когда-то завершалась куполом - это винтовая лестница на балкон второго этажа внутри. Ничего не осталось и в самом храме, то что уцелело сейчас хранится в костелах Польши.І хоча святиня має охоронний номер (1946-М), на жаль, в наших реаліях, це нічого не означає. Переглядаючи фотографії кількарічної давнини та порівнюючи їх із теперішніми, зрозуміло, що надії на ремонт костелу залишаються марними. Будемо сподіватися, що це тільки наразі.
—————
И хотя святыня имеет охранный номер (1946 м), к сожалению, в наших реалиях, это ничего не значит. Просматривая фотографии многолетней давности и сравнивая их с нынешними, понятно, что надежды на ремонт костела остаются тщетными. Будем надеяться, что это только пока.

Погляд на останок/Взгляд на последок


Джерела/источники:
photo-lviv.in.ua
kolomandriv.blogspot.com

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календарі на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, костел, руина, руїна, храм
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments