m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Кугаїв. Храм Богоявлення Господнього/Наследие. Кугаев. Богоявленский храм.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Мальовничий дерев’яний храм Богоявлення Господнього в с. Кугаїв (Пустомитівського р-ну Львівської обл.) розташований при в’їзді до села і оточений високими старими липами. На церковному подвір’ї — давні поховання. Ця тридільна, триверха церква, мініатюрна у плані — її розміри 10 х 7,5 м. З північного боку добудоване приміщення, що виконувало функцію паламарні та ризниці водночас (дещо більше за вівтар). Церква накрита пірамідальними верхами, що завершуються вузькими маківками. Навпроти головного входу — висока триярусна дзвіниця (3,3 х 3,3 м). Напис над вхідними дверима храму вказує дату побудови: ROKU P. 1693. Всередині давні настінні розписи, перемальовані в 1989 році сільськими майстрами. 
—————
Живописный деревянный храм Богоявления Господня в с. Кугаев (Пустомытовского р-на Львовской обл.) Расположен при въезде в село и окружен высокими старыми липами. На церковном дворе - древние захоронения. Эта трехдольная, трехъярусная церковь, миниатюрная в плане - ее размеры 10 х 7,5 м. С северной стороны достроено помещение, выполнявшее функцию пономарной и ризницы одновременно (несколько больше алтаря). Церковь накрыта пирамидальными верхами, завершающиеся узкими маковками. Напротив главного входа - высокая трехъярусная колокольня (3,3 х 3,3 м). Надпись над входной дверью храма указывает дату постройки: ROKU P. 1693. Внутри древние настенные росписи, перерисованы в 1989 году сельскими мастерами.

Іконостас зберігся майже у первісному стані, тож можемо простежити за історією його створення (1702 — 1806 рр.). Це чотириярусна конструкція, що, складається з предел, намісного, празникового, апостольського та пророчого рядів. Дерев’яний декор, різьблений у формі колон та арок, орнаментований мотивами виноградної лози, стилізованого аканту, квіток соняшника і лілій та декоративної плетінки.
—————
Иконостас сохранился почти в первозданном состоянии, поэтому можем проследить за историей его создания (1702 - 1806 ГГ.). Это четырехъярусная конструкция, состоит из предела, наместного, праздничного, апостольского и пророческого рядов. Деревянный декор, резной в форме колонн и арок, орнаментированный мотивам виноградной лозы, стилизованного аканта, цветков подсолнечника и лилий с декоративной плетенкой.

В намісному ряді (окрім традиційних зображень Богородиці Одигітрії, Христа–Вчителя, Св. Миколая Мирликійського ) знаходиться найстаріша храмова ікона Богоявлення Господнього з дарчим підписом: «СЕЙ ОБРАЗ СПРАВИВ РАБ БОЖИЙ ВАСИЛІЙ РОСИН СО ЖЕНОЮ І ЧАДАМИ СВОЇМИ СПАСІННЯ РАДИ СВОГО В СЕЛІ КУГАЙОВІ ВО РОЦІ 1702». Поруч були дияконські двері, з зображенням Св. Архангела Михаїла (викрадені в 2011 р.). На одвірках по обидва боки – Першомученник архидиякон Степан і Первосвященник Мелхісадек. По середині — Царські врата з шістьма медальйонами: сценами Благовіщення Богородиці і чотирьох Євангелистів.
—————
В наместного ряду (кроме традиционных изображений Богородицы Одигитрии, Христа Учителя, Св. Николая Мирликийского) находится старейшая храмовая икона Богоявления Господня с дарственной подписью: «Сей ОБРАЗ ПРОИЗВЁЛ РАБ БОЖИЙ ВАСИЛИЙРОСИН СО ЖЕНОЙ И ЧАДАМИ СВОИМИ СПАСЕНИЯ РАДИ СВОЕГО В СЕЛЕ КУГАЙОВИ ПО ГОДУ 1702 ». Рядом были диаконскіе двери, с изображением Св. Архангела Михаила (похищенные в 2011 г.). На косяках с обеих сторон - Первомученник архидиакон Степан и Первосвященник Мелхисадек. По середине - Царские врата с шестью медальонами: сценами Благовещения Богородицы и четырех Евангелистов.

В пределі, під Богоявленням — ікона Св. Василія Великого.  Під іконою Св. Миколая — Св. Пророк Ілля з вогненним мечем у одній руці та плащем в іншій (на іконі  підпис: “FUNDATOR ELIASZ TARAS…Panua. 1806”, отож фундатором був Еліаш Тарас (тут, очевидно, зображений один з його покровителів). Вище розташований ряд празників з іконою Тайної вечері по середині. Твори виконані в іконописній стилістиці ХVІІІ ст. з виразними західно-європейськими впливами (світла карнація ликів, об’ємність та експресивність трактування одягу тощо). Наприклад замість традиційної сцени Зішестя в ад — ікона Воскресіння Христового, створена за латинським графічним зразком.
—————
В пределе, под Богоявлением - икона Св. Василия Великого. Под иконой Св. Николая - Св. Пророк Илия с огненным мечом в одной руке и плащом в другой (на иконе подпись: "FUNDATOR ELIASZ TARAS ... Panua. 1806", так основателем был Элиаш Тарас (здесь, очевидно, изображен один из его покровителей ). Выше расположен ряд праздников с иконой Тайной вечери по середине. Произведения выполнены в иконописной стилистике XVIII века с выразительным западно-европейским влиянием (светлая карнации ликов, объемность и экспрессивность трактовки одежды и т.д.). Например вместо традиционной сцены Сошествие во ад - икона Воскресения Христова, созданая по латинскому графическим образцу.

так було ще зовсім не давно/так было еще совсем не давно


Над празниками — апостольський ряд, в центрі з Деісісом (Христос на троні з відкритим Євангелієм,  Богородицею й Іваном Предтечею). Христос правою рукою благословляє, а в лівій тримає Євангеліє з текстом: “ПРИЙДІТЬ БЛАГОСЛОВЕННІ ОТЦЯ МОГО І УНАСЛІДУЙТЕ УГОТОВАНЕ ВАМ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЄ” (Мт. 25, 34).
—————
Над праздниками - апостольский ряд, в центре с Деисисом (Христос на троне с открытым Евангелием, Богородицей и Иваном Предтечей). Христос правой рукой благословляет, а в левой держит Евангелие с текстом: “ПРИЙДИТЕ БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ОТЦА МОЕГО И УНАСЛЕДУЙТЕ УГОТОВАННОЕ ВАМ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (Мф. 25, 34).Далі докладніше фото іконостасу без прив'язки до тексту/Дальше подробние фото иконостаса без привязки к тексту
Над пророчим рядом підноситься Розп’яття з Пристоячими (Богородицею та Іваном Богословом). Розп’яття зображене на фоні міської архітектури. Хрест за формою  двораменний і п’ятиконечний, у верхньому рамені — Бог Отець, біля рук Христа — сонце і місяць. Христос зображений з написом: “ІН:ЦІ”, біля рук Христа виведені слова молитви: “ДВЕРІ ЄСИ ТОБІ ОТЧЕ ЯК І Є ВОЛЯ ЯКО ВОНА І Є НА НЬОГО СЛИШЕЦ І ВО ІМЕНІ …ЗЕМЛЕ ІЄСИ ГОСПОДИ АМІНЬ”. Внизу підписи з датою створення: “АІО 1706 над…ІЗДЕЛАЛ СЕ ПРОТОЄРЕЙ ВО РОЦІ” 1680(?) 1700(?), отож пожертвував або намалював це Розп’яття  місцевий протоєрей (можна також припустити, що це підпис з освячення іконостасу). Хрест обрамлений позолоченою орнаментальною рамкою. Архітектура міста, що мала б символізувати Єрусалим, дуже наближена до панорами Львова ХVІІ- ХVІІІ ст.
—————
Над пророческим рядом возвышается Распятие с Предсоящими (Богородицей и Иоанном Богословом). Распятие изображенное на фоне городской архитектуры. Крест по форме двораменний и пятиконечный, в верхнем рамени - Бог Отец, у рук Христа - солнце и месяц. Христос изображен с надписью: "ИН: ЦІ”, у рук Христа выведены слова молитвы: "ДВЕРІ ЄСИ ТОБІ ОТЧЕ ЯК І Є ВОЛЯ ЯКО ВОНА І Є НА НЬОГО СЛИШЕЦ І ВО ІМЕНІ …ЗЕМЛЕ ІЄСИ ГОСПОДИ АМІНЬ". Внизу подписи с датой создания: "АІО 1706 над…ІЗДЕЛАЛ СЕ ПРОТОЄРЕЙ ВО РОЦІ” 1680(?) 1700(?), так что , пожертвовал или нарисовал это Распятие местный протоиерей (можно предположить, что это подпись с освященого иконостаса). Крест обрамлен золотой орнаментальной рамкой. Архитектура города должная символизировать Иерусалим, максимально приближена к панораме Львова ХVII- XVIII века.

У стилістиці іконостасу поєднано маньєризм і рококо. Іконографії тяжіє до західних зразків — ікони Св. Миколая, Триморфону з Чину Моління короновані, що не було притаманним східній традиції. Особливо це помітно в іконографії празничних сцен – іконописці наслідують європейські гравюри, замінюючи  Зішестя в Ад на Воскресіння, Успіння — на Вознесіння Богородиці. Св. Іллі на однойменній іконі представлений в образі латинського монаха.
—————
В стилистике иконостаса объединены маньеризм и рококо. Иконографиz тяготеет к западным образцам - иконы Св. Николая, Триморфоная из Ордена Моление коронованны, что не было характерным для восточной традиции. Особенно это заметно в иконографии празничного сцен - иконописцы следуют европейским гравюрам, заменяя Сошествие во Ад на Воскресение, Успение - на Вознесение Богородицы. Св. Илья на одноименной иконе представлен в образе латинского монаха.Як бачимо, ікони виконували в різний час — над ними працювали не менше трьох малярів. До прикладу, за почерком одним майстром написані намісні ікони Богородиці та Богоявлення; другим – празниковий ряд, апостоли Пилип та Юда Тадей, Св. Миколай, Мелхісадек та Стефан; третім — намісна ікона Христа, апостол Павло та Євангелист Іван з Чину Моління.
Найбільш схожим до цього іконостасу є аналог з ц. Успіння Пресвятої Богородиці с. Кліцько Городоцького району Львівської області — про це свідчить і структура іконостасу і манера виконання. Іконостас з Кліцька є дещо давнішим та має двоє дияконських дверей. Також він наближений до іконостасу з с. Воля Висоцька.
—————
Как видим, иконы выполняли в разное время - над ними работали не менее трех художников. К примеру, по почерку одним мастером написаны наместные иконы Богородицы и Богоявления; вторым - святочный ряд, апостолы Филипп и Иуда Фаддей, Св. Николай, Мелхисадек и Стефан; третьим - намесная икона Христа, апостол Павел и Евангелист Иоанн из Ордена Моление.
Наиболее похожим на этот иконостас есть аналог из церкви Успения Пресвятой Богородицы с. Клецко Городокского района Львовской области - об этом свидетельствует и структура иконостаса и манера исполнения. Иконостас с Клецко является несколько более древним и имеет две диаконовые двери. Также он приближен к иконостасу из с. Воля-Высоцкая.Поруч, в сусідньому селі Вовків, знаходиться дещо пізніша церква Введення Пресвятої Діви Марії — перша  згадка про неї датується 1709 роком. Отож, в с. Кугаїв збереглася одна з найдавніших пам’яток дерев’яної архітектури  цього реґіону, а іконостас храму Богоявлення Господнього в с. Кугаїв (можемо датувати 1702 — 1806 рр.), з огляду на його унікальність, добру збереженість та відсутність прямих аналогів, доповнює  мистецьку цінність споруди.
Нині храм недіючий — поруч збудовано нову муровану церкву. Ні держава, ні громада, ні церква не можуть на сьогодні забезпечити якісного збереження пам’ятки. На щастя, активісти обладнали церкву протизламною та протипожежною сигналізацією, в селі за нею постійно наглядають. Богоявленська церква в с. Кугаїв терміново потребує ґрунтовної фахової реставрації. Стан пам’ятки постійно погіршується: гонт поріс мохом, місцями протікає дах, гниють і трухнявіють стіни, розкрадаються частини храму. 
—————
Рядом, в соседнем селе Волков, находится несколько поздняя церковь Введения Пресвятой Девы Марии - первое упоминание о ней датируется 1709 годом. Итак, в с. Кугаев сохранился один из древнейших памятников деревянной архитектуры этого региона, а иконостас храма Богоявления Господня в с. Кугаев (можем датировать 1702 - 1806), учитывая его уникальность, хорошую сохранность и отсутствие прямых аналогов, дополняет художественную ценность сооружения.
Сейчас храм недействующий - рядом построена новая каменная церковь. Ни государство, ни общество, ни церковь не могут сегодня обеспечить качественного сохранения памятника. К счастью, активисты оборудовали церковь противовзломной и противопожарной сигнализацией, в селе за ней постоянно наблюдают. Богоявленская церковь в с. Кугаев срочно требует основательной профессиональной реставрации. Состояние памятника постоянно ухудшается: гонт порос мхом, местами протекает крыша, гниют и трухнявиють стены, разворовываются части храма.Інтер'єр представлений чужими фотографіями. Мені в середину потрапити так і не вдалося, не дивлячись на те що я начебто спілкувався з молодим чоловіком, що має відношення до новозбудований церкви. Він був спійманий мною біля магазину при купівлі алкоголю і дуже поспішав, на моє прохання підказати адресу того, хто може відкрити церкву, він браво відмахнувся - типу, а хто Ви такий, а то тут ходять усякі, а у нас потім ікони пропадають. Не подіяв на нього ні лист від памяткоохоронного інституту, ні посвідчення журналу - справа то була після Пасхи (21 квітня) і мабуть дуже поспішав за стіл для продовження ... На те, що він має відношення до обох церков вказала продавщиця магазину, а на моє запитання хто ще може допомогти з відвідуванням церкви просто знизала плечима ... Не думав, що так може статися - ось церква, ось той хто її опікає, ан ні - не зростається = (. А адже в цій експедиції двері храмів відкривалися ланцюжками з п'яти- семи дзвінків, випадковими зустрічами священиків і часто вищими втручаннями .
—————
Интерьер представлен чужими фотографиями. Мне в середину попасть так и не удалось, не смотря на то что я вроде бы общался с молодым мужчиной, имеющим отношение к новопостроенный церкви. Он был пойман мною у магазина при покупке алкоголя и очень спешил, на мою просьбу подсказать адрес того кто может открыть церковь, он браво отмахнулся - типа, а кто Вы такой, а то тут ходят всякие, а у нас потом иконы пропадают. Не подействовало на него ни письмо от памяткоохоронного института, ни удостоверение журнала - дело то было после Пасхи (21 апреля) и видимо очень спешил за стол для продолжения… На то, что он имеет отношение к обоим церквям указала продавщица магазина, а на мой вопрос кто еще может помочь с посещением церкви просто пожала плечами… Не думал ,что так может произойти - вот церковь, вот тот кто её опекает, ан нет - не сростается =( . А ведь в этой экспедиции двери храмов открывались цепочками из пяти-семи звонков, случайными встречами священников и зачастую просто вмешательствами свыше.Джерела/источники:

https://artes-almanac.com/ikonostas_iz_kuhaeva/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Богоявления_Господня_(Кугаев)
http://www.alyoshin.ru/Files/publika/pamyatniki_ua3/pamyatniki_ua3_394.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuhaiv-1.jpg
http://wikimapia.org/25655067/ru/Церковь-Богоявления
http://www.castles.com.ua/kuhaiv.html

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календарі на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

Ну как то так =)
Tags: Львовщина, Львівщина, дерев'яна дзвіниця, дерев'яна церква, деревяная церковь, деревянная архитектура, деревянная звонница
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments