?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Збараж. Бернардинський монастир та костел св. А. Падуанського/Наследие. Збараж. Монастырь.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Тип споруди: оборонний монастир, який входив в систему міських фортифікацій Збаража.
Так само відомий як: Бернардинський монастир в Збаражі та Костел Святого Антонія Падуанського.
Перший етап будівництва: 1627 рік. Останній етап будівництва: кінець 18 століття
Історичне сповідання: римо-католицтво. Сучасна приналежність: Римсько-католицька церква, орден бернардинів.
—————
Тип сооружения: оборонный монастырь, входивший в систему городских фортификаций Збаража.
Так же известен как: Бернардинский монастырь в Збараже і Костел Святого Антония Падуанского.
Первый этап строительства: 1627 год. Последний этап строительства: конец 18 века
Историческое исповедание: римо-католичество. Современная принадлежность: Римско-католическая церковь, орден бернардинцев.
 
Через деякий час після руйнування Старого Збаража (знищений татарськими військами в 1598 році) на новому місці, що знаходиться в 3 кілометрах східніше колишнього, починається будівництво міста, яке називалось так само, як і його попередник - Збараж.
1627 рік. Одночасно з початком будівництва Нового замку в Збаражі був заснований оборонний монастир, розташований в низині річки Гнєзно. Його територія, забудована переважно дерев'яними будівлями, займала площу приблизно 2,15 гектара. Ймовірно в цьому ж році був побудований перший варіант кам'яного монастирського костелу, якому судилося простояти близько 48 років. Монастир був оточений оборонними стінами, костел так само був пристосований до оборони. Монастирські укриплення посилювали міський оборонний периметр.
—————
Через некоторое время после разрушения Старого Збаража (уничтожен татарскими войсками в 1598 году) на новом месте, находящемся в 3 километрах восточней прежнего, начинается строительство города, который назывался так же, как и его предшественник – Збараж.
1627 год. Одновременно с началом строительства Нового замка в Збараже был основан оборонный монастырь, расположенный в низине реки Гнезна. Его территория, застроенная преимущественно деревянными постройками, занимала площадь приблизительно 2,15 гектара. Вероятно в этом же году был построен первый вариант каменного монастырского костёла, которому суждено было простоять около 48 лет. Монастырь был окружён оборонными стенами, костёл так же был приспособлен к обороне. Монастырские укрепления усиливали городской оборонный периметр.
 
1631 рік. Після смерті Юрія Збаразького будівництво монастиря продовжив його спадкоємець Януш Вишневецький та його дружина.
1650-ті роки. Будівництво монастиря завершилося завдяки зусиллям Януша Вишневецького та його дружини.
1675 рік. Турецько-татарські війська захопили, розграбували і зруйнували місто. Монастир був спалений. Ймовірно в ході цього погрому було знищено старий костел 1627 року. Тоді вціліло всього двоє ченців-бернардинів. Після цього в руїнах монастир простояв близько 50 років.
—————
1631 год. После смерти Юрия Збаражского строительство монастыря продолжил его наследник Януш Вишневецкий и его жена.
1650-е годы. Строительство монастыря завершилось благодаря усилиям Януша Вишневецкого и его жены.
1675 год. Турецко-татарские войска захватили, разграбили и разрушили город. Монастырь был сожжён. Вероятно в ходе этого погрома был уничтожен старый костёл 1627 года. Тогда уцелело всего двое монахов-бернардинцев. После этого в руинах монастырь простоял около 50 лет.
 


1687 рік. Генеральний візитатор А. Пащинський зазначив, що монастир знаходиться в жахливому стані.
1723 рік. Костел реконструюють на кошти, виділені Юзефом Потоцьким, під владу якого Збараж перейшов в 1720-х роках.
1729 рік. Юзеф Потоцький продовжує фінансувати відновлення монастиря, на території якого з'явилися нові дерев'яні будівлі.
1731 рік. Почалася реконструкція костелу.
—————
1687 год. Генеральный визитатор А. Пащинский отметил, что монастырь находится в ужасном состоянии.
1723 год. Костёл реконструируют на средства, выделенные Юзефом Потоцким, под власть которого Збараж перешёл в 1720-х годах.
1729 год. Юзеф Потоцкий продолжает финансировать восстановление монастыря, на территории которого появились новые деревянные здания.
1731 год. Началась реконструкция костёла.

1745 рік. Виникла загроза завалу споруди старого костелу. Ремонтно-відновлювальні роботи в костелі були зупинені.
1746 - 1755 роки. Монастир був ґрунтовно перебудований, після чого придбав сучасні риси. У цей період був побудований новий костел за проектом Йогана Ганца, архітектора з Сілезії. Комплекс монастиря, який представляє собою ансамбль в стилі бароко, включив в себе костел, келії, дзвіницю і перебудовані оборонні стіни.
—————
1745 год. Возникла угроза завала сооружения старого костёла. Ремонтно-восстановительные работы в костёле были остановлены.
1746 - 1755 годы. Монастырь был основательно перестроен, после чего приобрёл современные черты. В этот период был построен новый костёл по проекту Йогана Ганца, архитектора из Силезии. Комплекс монастыря, представляющий собой ансамбль в стиле барокко, включил в себя костёл, кельи, колокольню и перестроенные оборонные стены.
 
Kостел:
Новий храм був більше за розмірами, ніж попередній. За структурою - тринефна базиліка з двома 3-ярусними вежами на фасаді. Бічні нефи перекриті хрестовими склепіннями на спарених підпружних арках, середній - напівциркульними склепіннями з розпалубками. До західної стіни примикають напівкруглі в плані хори. Головний фасад має характерну увігнуту конфігурацію за середнім нефом; його декор, стилізований під ренесансно-барокову архітектуру, з'явився під час реконструкції 1755 року, в цей же час перебудовані втративші оборонні функції вежі.
—————
Костёл:
Новый храм был больше по размерам, чем предыдущий. По структуре - трехнефная базилика с двумя 3-ярусными башнями на фасаде. Боковые нефы перекрыты крестовыми сводами на спаренных подпружных арках, средний — полуциркульными сводами с распалубками. К западной стене примыкают полукруглые в плане хоры. Главный фасад имеет характерную вогнутую конфигурацию по среднему нефу; его декор, стилизованный под ренессансно-барочную архитектуру, появился во время реконструкции 1755 г. В это же время перестроены утратившие оборонные функции башни.
 


Келії:
Келії двоповерхові, примикають до костелу з боку пресбітерія. Келії, утворюючи замкнутий з чотирьох сторін внутрішній дворик, тягнуться вздовж лівого нефа, з'єднуючись торцем з вежею фасаду. Внутрішнє планування - коридорнt, з одностороннім розміщенням келій. Перекриття - напівциркульні склепіння з розпалубками. Кілька вікон північного фасаду оформлені сандриками і ліпленням в стилі рококо.
—————
Кельи:
Кельи двухэтажные, примыкают к костелу со стороны пресбитерия. Кельи, образуя замкнутый с четырех сторон внутренний дворик, тянутся вдоль левого нефа, соединяясь торцом с башней фасада. Внутренняя планировка — коридорная, с односторонним размещением келий. Перекрытия - полуциркульные своды с распалубками. Несколько окон северного фасада оформлены сандриками и лепкой в стиле рококо.
 


Надбрамна дзвіниця:
Дзвіниця (побудована в 1746 - 1755 роках) розташована на північ від костелу, бічними фасадами примикала до оборонної стіни, яка оточувала територію монастиря. Прямокутна в плані, двоярусна. Нижній ярус служив в'їздом на територію монастиря, верхній розчленований пілястрами, прорізаний напівциркульними прорізами, по одному на коротких і по три - на довгих сторонах (нижня частина прорізів розтесана). Спорудження накрите високим двосхилим дахом, торці якого оформлені фронтонами.
—————
Надвратная колокольня:
Колокольня (построена в 1746 - 1755 годах) расположена на север от костела, боковыми фасадами примыкала к оборонной стене, окружающей территорию монастыря. Прямоугольная в плане, двухъярусная. Нижний ярус служил въездом на территорию монастыря, верхний расчленен пилястрами, прорезан полуциркульными проемами, по одному на коротких и по три — на длинных сторонах (нижняя часть проемов растесана). Сооружение накрыто высокой двускатной крышей, торцы которой оформлены фронтонами.
 


для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Heritage. Zbarazh. Church and Monastery of Bernardine.для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Heritage. Zbarazh. Church and Monastery of Bernardine. Part 2.Оборонні стіни:
Незабаром після 1755 році монастир був обнесений новою стіною, при будівництві якої використовувалися фрагменти і підстави древніх оборонних монастирських стін.
1788 рік. Храм постраждав від пожежі. У той же час вогонь не торкнувся дзвіницю, і тому вона збереглася до наших днів в чистих барокових формах.
—————
Оборонные стены:
Вскоре после 1755 г. монастырь был обнесён новой стеной, при строительстве которой использовались фрагменты и основания древних оборонных монастырских стен.
1788 год. Храм пострадал от пожара. В то же время огонь не затронул колокольню, и потому она сохранилась до наших дней в чистых барочных формах.
 
1790 - 1795 роки. Відбулися деякі зміни в екстер'єрі та інтер'єрі костелу. Ці зміни були спрямовані на ліквідацію наслідків пожежі. Зокрема, в цей період (?) завершення веж і декор фасаду були перероблений в стилі ренесансу.
1820-і роки. Монастир реставрується.
Кінець 19 - початок 20 століття. До війни в монастирі зберігалася монастирська хроніка та інші архівні матеріали. З цими джерелами працював Генрик Сенкевич (1846 - 1916) в ході написання своїх знаменитих творів «Потоп», а так само «Вогнем і мечем».
—————
1790 - 1795 годы. Произошли некоторые изменения в экстерьере и интерьере костёла. Эти изменения были направлены на ликвидацию последствий пожара. В частности, в этот период (?) завершения башен и декор фасада были переделан в стиле ренессанса.
1820-е годы. Монастырь реставрируется.
Конец 19 – начало 20 века. До войны в монастыре хранилась монастырская хроника и другие архивные материалы. С этими источниками работал Генрик Сенкевич (1846 - 1916) в ходе написания своих знаменитых произведений «Потоп», а так же «Огнём и мечем».
 
2-а половина 19 - початок 20 століття. Ведуться роботи по відновленню споруд монастиря.
1970-ті роки. В ході реконструкції міської вулиці східну стіну монастиря перенесли вглиб монастирської території.
1945 - 1989 роки. Храм і келії використовуються не за призначенням. Комплекс монастиря, особливо його інтер'єр, продовжують занепадати.
1989 рік. Костел і південне крило келій повернули чернечому ордену францисканців.
—————
2-ая половина 19 – начало 20 века. Ведутся работы по восстановлению сооружений монастыря.
1970-е  годы. В ходе реконструкции городской улицы восточную стену монастыря перенесли вглубь монастырской территории.
1945 – 1989 годы. Храм и кельи используются не по назначению. Комплекс монастыря, особенно его интерьер, продолжают приходить в упадок.
1989 год. Костёл и южное крыло келий возвратили монашескому ордену францисканцев.
 


8 лютого 1994 року. Постановою кабінету Міністрів України в місті Збараж був створений Державний історико-архітектурний заповідник. У число найбільш значних пам'ятників заповідника увійшов і Костел Св. Антонія. У цей період на кошти церкви в монастирі проводяться ремонтно-відновлювальні роботи.
—————
8 февраля 1994 года. Постановлением кабинета Министров Украины в городе Збараж был создан Государственный историко-архитектурный заповедник. В число самых значительных памятников заповедника вошёл и Костёл Св. Антония. В этот период на средства церкви в монастыре проводятся ремонтно-восстановительные работы.  
 


2010 рік. Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про підготовку та відзначення 800-річчя заснування м. Збаража Тернопільської області». В рамках цієї програми, зокрема, передбачалося провести роботи по ремонту і реставрації споруд монастирського комплексу - костелу, дзвіниці, фасадів келій і зовнішніх стін монастиря. Так само проект передбачав благоустрій прилеглої до монастиря території і роботи по ремонту (або створення?) системи водовідведення.
—————
2010 год. Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Про підготовку та відзначення 800-річчя заснування м. Збаража Тернопільської області». В рамках этой программы, в частности, предполагалось провести работы по ремонту и реставрации сооружений монастырского комплекса – костёла, колокольни, фасадов келий и внешних стен монастыря. Так же проект предусматривал благоустройство прилегающей к монастырю территории и работы по ремонту (или созданию?) системы водоотвода.
 
Наші дні. Монастирські споруди відносно добре збереглися, частково відреставровані. Однак споруди початкового (оборонного) комплексу практично повністю втрачені. Нинішні споруди комплексу - результат пізніших перебудов монастиря.
—————
Наши дни. Монастырские сооружения относительно хорошо сохранились, частично отреставрированы. Однако сооружения первоначального (оборонного) комплекса практически полностью утрачены. Нынешние сооружения комплекса – результат более поздних перестроек монастыря.

погляд з небес/взгляд с небес


Погляд на останок/Взгляд на последок


Джерелf/источники:
zamki-kreposti.com.ua
youtu.be


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календарі на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


ну как то так =))


  • 1

Збараж. Бернардинський монастир та костел св. А. Падуан

Пользователь rudy_ogon сослался на вашу запись в своей записи «Збараж. Бернардинський монастир та костел св. А. Падуанського» в контексте: [...] нські Пам'ятки Архітектури. Спадщина". https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/464919.html [...]

  • 1