m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Збараж (Залужжя). Спаська церква/Наследие. Збараж (Залужье). Спаская оборонная церковь.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Тип споруди: оборонна церква, побудована на місці більш раннього (нині не існуючого) оборонного монастиря.
Так само відома як:
- Церква Преображення Господнього у селі Залужжя
- Свято-Преображенська церква
- Спаська церква
- Церква Спаса
- Спаський монастир
- Василіанський монастир Святого Онуфрія
- Святоонуфріївський монастир у Старому Збаражі
—————
Тип сооружения: оборонная церковь, построенная на месте более раннего (ныне не существующего) оборонного монастыря.
Так же известна как:
- Церковь Преображения Господня в селе Залужье
- Свято-Преображенская церковь
- Спасская церковь
- Церковь Спаса
- Спасский монастырь
- Василианський монастырь Святого Онуфрия
- Святоонуфриивський монастырь в Старом Збараже


Перший этап будівництва: 13-15 віки (монастырь), 1600 рік (церковь)
Последний этап строительства: конец 17 века
Историческое исповедания православие, после 1700 - униатству
Современная принадлежность: православие
—————
Первый этап строительства: 13-15 века (монастырь), 1600 год (церковь)
Последний этап строительства: конец 17 века
Историческое исповедание: православие, после 1700 – униатство
Современная принадлежность: православие13 століття. За переказами на чернечий горі в цей період був заснований монастир. Був він побудований в декількох сотнях метрів від Старозбаражской фортеці і з'єднувався з нею підземним ходом. Монастир був захищений валом, дерев'яними укріпленнями і ровом. Оборонний комплекс монастиря посилював захисний периметр Старого Збараж.
1474 рік. Монастир був зруйнований Ордою хана Айдора, війська якого так само знищили і Старий Збараж.
—————
13 век. По преданиям на Чернечей горе в этот период был основан монастырь. Был он построен в нескольких сотнях метров от Старозбаражской крепости и соединялся с ней подземным ходом. Монастырь был защищён валом, деревянными укреплениями и рвом. Оборонный комплекс монастыря усиливал защитный периметр Старого Збаража.
1474 год. Монастырь был разрушен ордой хана Айдора, войска которого так же уничтожили и Старый Збараж.
 
1480 рік. Князь Василь Збаразький відновлює зміцнення Старого Збаража, будує новий монастир і оточує його кам'яною стіною. Судячи з залишки фундаментів стін, їх товщина становила близько метра.
1525 рік. Монастир був зруйнований татарами.
—————
1480 год. Князь Василий Збаражский восстанавливает укрепления Старого Збаража, строит новый монастырь и окружает его каменной стеной. Судя по остаткам фундаментов стен, их толщина составляла около метра.
1525 год. Монастырь был разрушен татарами.

1589 рік. Велика татарська орда рушила на Збараж. Князь Януш Збаразький таємно зібрав замкову артилерію, а так само Замковий гарнізон і втік на північ, до Кременця. Орда зруйнував дощенту всі Оборонний споруди міста і монастир. Зміцнення Старого Збаража після цього не відновлювалися. Нові зміцнення будувалися в іншому місці, в 3 км. Східний зруйнованого поселення.
—————
1589 год. Большая татарская орда двинулась на Збараж. Князь Януш Збаражский тайно собрал замковую артиллерию, а так же замковый гарнизон и сбежал на север, в Кременец. Орда разрушила до основания все оборонные сооружения города и монастырь. Укрепления Старого Збаража после этого не восстанавливались. Новые укрепления строились в другом месте, в 3 км. восточней разрушенного поселения.

1600 рік. На місці монастиря будується церква оборонного типу. Кам'яна, трехчастная. Такий тип храмів отримав Найбільшого поширення на Поділлі. Над притвором церкви височіли два яруси оборонної вежі (вона ж дзвіниця). Стіни вежі мають Помітний ухил всередину. У БАШЕЄВ були прорізані бійниці, які дивилися на 3 сторони. На рівні Хорів дзвіниця має дверний проріз, ведучий всередину храму. У старих планах показаний хід в дзвіницю з притвору, в середині північної стіни, але очевидно він був замуровані. Неф перекриттів напівциркульним склепінням з розпалубками, притвор - хрестовим, апсида - напівциркульним з розпалубками і зімкнутим склепінням. На рівні 1 - 1,5 метрів від землі в стінах церкви були прорізані бійниці, ще один ряд бійниць йшов у верхній частині церкви. Товщина стін храму сягає 1,5 - 2 метрів. Вхід до церкви, розташований не Із західного, як зазвичай, сторони, а з південної. Вхід обрамляє вирізані з каменю карниз. Спочатку церква мала лазні з 4-скатної гонтовой дахом з уступами. Пізніше до верхньої частини стін церкви буде добудований карниз, а три обсягу храму увінчають декоративними главами. На стіні церкви з південної сторони були влаштовані сонячний годинник.
—————
1600 год. На месте монастыря строится церковь оборонного типа. Каменная, трехчастная. Такой тип храмов получил наибольшее распространение на Подолье. Над притвором церкви возвышались два яруса оборонной башни (она же колокольня). Стены башни имеют заметный уклон внутрь. В баше были прорезаны бойницы, смотревшие на 3 стороны. На уровне хоров колокольня имеет дверной проём, ведущий в середину храма. В старых планах показан ход в колокольню с притвора, в середине северной стены, но очевидно он был замурован. Неф перекрыт полуциркульным сводом с распалубками, притвор - крестовым, апсида - полуциркульным с распалубками и сомкнутыми сводами. На уровне 1 – 1,5 метров от земли в стенах церкви были прорезаны бойницы, ещё один ряд бойниц шёл в верхней части церкви. Толщина стен храма достигает 1,5 - 2 метров. Вход в церковь, расположен не с западной, как обычно, стороны, а с южной. Вход обрамляет вырезанный из камня карниз. Первоначально церковь имела бани с 4-скатной гонтовой крышей с заломами. Позднее к верхней части стен церкви будет достроен карниз, а три объёма храма увенчают декоративными главами. На стене церкви с южной стороны были устроены солнечные часы.
 
Над входом церкви вмурована масивна плита з написом «В літо від созданія міру ЗРА (7108) а іже від воплощенія іс Пресвятия Деві Марії Господа нашого Іїсуса Христа АХ-го (1600) року на цьому святому месці старожитностей монастиря за благоізволеніем Божіїм на вічну честь и хвалу його святу споруджена бисть сія церква Святого Великого Спаса за держави и щасливого панування его мілості Януша Збаразького воєводи Брацлавського старості Кременецького за старання и працею слуги його мілості Многогрішного раба Божого Григорія Новицького на тій годину Старос ти Збаразького»
—————
Над входом церкви вмурована массивная плита с надписью «В лето от созданія міру ЗРА (7108) а іже от воплощенія іс Пресвятия Деви Марії Господа нашого Іїсуса Христа АХ-го (1600) року на сем святом месці старожитного монастиря за благоізволеніем Божіїм на вечную честь і хвалу Его святую сооружена бисть сія церковь Святого Великого Спаса за держави і щасливого панування його милості Януша Збаражского воеводи Брацлавского старости Кременецького за старанням і працею слуги его мілості многогрішного раба Божія Григорія Новицького на той час старости Збаразького»Літо 1649 року. За переказами церква під час облоги Збаража відвідав Богдан Хмельницький, Який подарував храму кілька ікон.
Кінець 17 століття. Белзський воєвода князь Дмитро-Юрій Вишневецький (1628 - 1682) відновлює і відбудовує монастир. Тут знову оселилися монахи.
1700 рік. Монастир переводять під влади уніатів. З цього моменту починається його занепад.
—————
Лето 1649 года. По преданию церковь во время осады Збаража посетил Богдан Хмельницкий, который подарил храму несколько икон.
Конец 17 века. Белзский воевода князь Дмитрий-Юрий Вишневецкий (1628 - 1682) восстанавливает и отстраивает монастырь. Здесь снова поселились монахи.
1700 год. Монастырь переводят под власти униатов. С этого момента начинается его упадок.

1707 рік. За свідченням Пилипа Орлика гетьман Іван Мазепа відвідав Спаський монастир, де відстояв службу. Сталося це в ході зустрічі Петра I і польського короля Августа II в Збаразький замок.
+1754 рік. У монастирі залишилося всього 5 уніатським ченців.
1760-і роки. Монастир оживає. Тут навіть відкривається філософська школа.
—————
1707 год. По свидетельствам Филиппа Орлика гетман Иван Мазепа посетил Спасский монастырь, где отстоял службу. Случилось это в ходе встречи Петра I и польского короля Августа II в Збаражском замке.
1754 год. В монастыре осталось всего 5 униатских монахов.
1760-е годы. Монастырь оживает. Здесь даже открывается философская школа.

1771 рік. У монастирі спалахнула пожежа. Після цього випадку школу переносять в Загаєцький монастир
1776 рік. Ченці відновлюють монастир.
1786 рік. Монастир ліквідовано.
—————
1771 год. В монастыре вспыхнул пожар. После этого случая школу переносят в Загаецкий монастырь
1776 год. Монахи восстанавливают монастырь.
1786 год. Монастырь ликвидирован.
 


1788 рік. Навколишні території знаходяться під владою Австро-Угорщини. У цей період комплекс монастиря (в кількості 14 будівель) був виставлений на аукціоні і проданий Йогану Веллером за 8300 злотих ринських. Монастирські будівлі розібрали на будматеріал. Спаська церква стала парафіяльний.
—————
1788 год. Окружающие территории находятся под властью Австро-Венгрии. В этот период комплекс монастыря (в количестве 14 строений) был выставлен на аукционе и продан Йогану Веллеру за 8300 злотых рынских. Монастырские строения разобрали на стройматериал. Спасская церковь стала парафияльной.1870 рік. На стінах хорів зроблено напис, що свідчить про проведення в цьому році внутрішнього ремонту.
1886 рік. На одному з блоків конструкції даху є напис цього року, очевидно, її зробили в ході реконструкції куполів.
1920-ті роки. Замість гонту (автентичного покрівельного матеріалу) дах покривають бляхою.
1961 рік. За Радянської влади церква була закрита і поступово прийшла в занепад.
—————
1870  год. На стенах хоров сделана надпись, свидетельствующая о проведении в этом году внутреннего ремонта.
1886 год. На одном из блоков конструкции крыши есть надпись этого года, очевидно, её сделали в ходе реконструкции куполов.
1920-е годы. Вместо гонта (аутентичного кровельного материала) крышу покрывают жестью.
1961 год. При Советской власти церковь была закрыта и постепенно пришла в упадок.1982 - 1983 роки. Церква була серйозно пошкоджена і розграбована. Був розбитий кам'яну підлогу і престол, пошкоджено стіни, двері, інтер'єр, понівечено іконостас.
1989 рік. Храм повернули віруючим. На пожертви віруючих храм був відремонтований як всередині, так і зовні. У цей період в церкві були замуровані все бійниці.
—————
1982 – 1983 годы. Церковь была серьёзно повреждена и разграблена. Был разбит каменный пол и престол, повреждены стены, двери, интерьер, изувечен иконостас.
1989 год. Храм вернули верующим. На пожертвования верующих храм был отремонтирован как внутри, так и снаружи. В этот период в церкви были замурованы все бойницы.  Кінець 1990-х років. На честь 400-річного ювілею храму в церкві були проведені значні реставраційні роботи.
2003 год. Під час проведення земляних робіт були виявлені численні поховання періоду 16 століття. Ймовірно це були останки загиблих захисників монастиря (кістки і черепи носили сліди каліцтв). Тоді ж з північного боку церкви був виявлений фундамент невідомої споруди, можливо стародавнього храму.
—————
Конец 1990-х годов. В честь 400-летнего юбилея храма в церкви были проведены значительные реставрационные работы. 
2003 год. Во время проведения земляных работ были обнаружены многочисленные погребения периода 16 века. Вероятно это были останки погибших защитников монастыря (кости и черепа носили следы увечий). Тогда же с северной стороны церкви был обнаружен фундамент неизвестного сооружения, возможно древнего храма.

Наші дні. На півдні, сході та частково на півночі території монастиря збереглися фундамент стін, якими в 1480 році були оточені монастирські будівлі. Рів монастиря зберігся частково, він відносно добре помітний з північно-східного боку комплексу. Оборонна церква 1600 року збереглася добре, відреставрована.
—————
Наши дни. На юге, востоке и частично на севере территории монастыря сохранились фундамент стен, которыми в 1480 году были окружены монастырские постройки. Ров монастыря сохранился частично, он относительно хорошо заметен с северо-восточной стороны комплекса. Оборонная церковь 1600 года сохранилась хорошо, отреставрирована.


 
Джерела/источники:
zamki-kreposti.com.ua
risu.org.ua
fototerra.ru

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календарі на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, бойницы, оборонна церква, оборонная церковь, храм, церква, церковь
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments