m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Крехів. Василіянський монастир/Наследие. Крехов. Василианский монастырь.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Крехівський монастир святого Миколая Отців Василіян — монастир ЧСВВ УГКЦ у селі Крехів на Львівщині. Заснований як православний у 1612 році. Монастирський ансамбль — пам'ятка архітектури національного значення 17 — 18 століть.
—————
Креховский монастырь святого Николая Отцов Ордена - монастырь Ордена УГКЦ в селе Крехов Львовской области. Основанный как православный в 1612 году. Монастырский ансамбль - памятник архитектуры национального значения 17 - 18 веков.


Історія.
Засновниками Крехівського монастиря вважаються ченці Києво-Печерської Лаври Йоіл (†1638) та Сильвестр. Вони у 1590-х роках поселились у вирубаній в скелі печері за 12 км від м. Жовкви. З часом ченців стало більше, за підтримки магната Станіслава Жолкевського вони збудували неподалік від печери церкву св. Петра і Павла, пізніше церкву Преображення і Троїцьку церкву. Тут же було зведено дзвіницю та келії монахів. Обитель мала свою чудотворну ікону Богородиці, яку подарувала монахам львівська православна родина Красовських. Свого часу у Крехові працював знаменитий художник Никодим Зубрицький (1688—1724), автор близько 400 гравюр. З 1660-х років за підтримки короля Михайла Вишневецького монастир був оточений великими фортечними мурами, які замикали чотири високі вежі. За його мурами не раз рятувалось багато людей, особливо під час нападів татар. Під час облоги 1672 року монастир захищав молодий Іван Мазепа. Кілька разів у 1698 році приїжджав до монастиря Петро I, який перебував у Жовкві і Раві-Руській, укладаючи угоду з королем Августом II про спільні дії проти шведів у майбутній Північній війні.
—————
История.
Основателями Креховского монастыря считаются монахи Киево-Печерской Лавры Иоиль († 1638) и Сильвестр. Они в 1590-х годах поселились в вырубленной в скале пещере в 12 км от г. Жолквы. Со временем монахов стало больше, при поддержке магната Станислава Жолкевского они построили неподалеку от пещеры церковь св. Петра и Павла, позже церковь Преображения и Троицкую церковь. Здесь же была возведена колокольня и кельи монахов. Обитель имела свою чудотворную икону Богородицы, которую подарила монахам львовская православная семья Красовских. В свое время в Крехове работал знаменитый художник Никодим Зубрицкий (1688-1724), автор около 400 гравюр. С 1660-х годов при поддержке короля Михаила Вишневецкого монастырь был окружен большими крепостными стенами, которые замыкали четыре высокие башни. За его стенами не раз спасалось много людей, особенно во время нападений татар. Во время осады 1672 года монастырь защищал молодой Иван Мазепа. Несколько раз в 1698 году приезжал в монастырь Петр I, находившийся в Жолкве и Раве-Русской, заключая соглашение с королем Августом II о совместных действиях против шведов в будущей Северной войне.У 1721 році Крехівський монастир став греко-католицьким. З цього часу ще більше посилюється його релігійне значення. З дерев'яного його перебудували на мурований. Постали північна в'їздна брама, дзвіниця, старша частина монастирського корпусу.
Між 1721 та 1751 роках побудована нова мурована церква Св. Миколая. На початку 1990-х років вона була переосвячена на церкву Преображення Господнього. Монастир славився своїми чудотворними іконами, яких у Крехові було чотири: три ікони Богородиці (одна з Верхрати) та ікона святого Миколая Великого.
1751 року до Крехова переїхали монахи із монастиря у Буцневі.
—————
В 1721 году Креховский монастырь стал греко-католическим. С этого времени еще больше усиливается его религиозное значение. Из деревянного его перестроили в каменный. Появились северные въездные ворота, колокольня, старшая часть монастырского корпуса.
Между 1721 и 1751 годами построена новая каменная церковь Св. Николая. В начале 1990-х годов она была освящена заново как церковь Преображения Господня. Монастырь славился своими чудотворными иконами, которых в Крехови было четыре: три иконы Богородицы (одна из Верхраты) и икона святого Николая Великого.ще гола садові алея/еще голая садовая алея
Монастир державив села Скварява, Чайкова Вулька, Кунин, Воля Кунинська.
Верхратську чудотворну ікону Богородиці із скасуванням василіянського монастиря у Верхраті 1808 року урочисто було перенесено до монастиря отців-василіян у Крехові. Тут продовжували здійснюватися чуда. Після закриття монастиря в Крехові чудотворну ікону вдалося перенести до львівського храму св. Параскевії П'ятниці. З виходом із підпілля Греко-Католицької Церкви урочисто 19 травня 1991 року з львівського храму Крехівську (Верхратську) чудотворну ікону Пресвятої Богородиці було повернуто до Крехова.
-------
Монастырь управлял селами Скварява, Чайкова Вулька, Кунин, Воля Кунинский.
Верхратскую чудотворную икону Богородицы с отменой василианского монастыря в Верхрата 1808 году торжественно было перенесено в монастырь отцов-василиан в Крехове. Здесь продолжали осуществляться чуда. После закрытия монастыря в Крехови чудотворную икону удалось перенести в львовский храм св. Параскевы Пятницы. С выходом из подполья Греко-Католической Церкви, торжественно, 19 мая 1991 из львовского храма Креховская (Верхратский) чудотворную икону Пресвятой Богородицы было возвращено в Крехов.

Книгозбірня монастиря.
Разом із заснуванням Крехівської обителі в перших десятиліттях XVII ст. розпочалось і формування її книжкового зібрання. Вже у другій третині XVII ст. книгозбірня налічувала близько сотні книг, а наприкінці наступного століття — понад півтисячі, та була однією із найбільших у василіанських монастирях Галичини в останній чверті XVIII ст.
Особливо цінну колекцію книг в монастирі становили богослужбові видання — стародруки та рукописи, московські, київські, львівські, унівські, почаївські друки тощо. Окрім комплекту богослужбових книг, книгозбірня налічувала різнотематичну літературу релігійного та світського (особливо наприкінці XVIII ст.) характеру — видання з екзегетики, патристики, аскетики, морального богослов'я, катехизми, проповідницька література, книги історичного характеру, кодекси з філософії, античної літератури тощо.
Наприкінці ХІХ — першій третині ХХ ст. про цінні рукописи та стародруки з Крехівської обителі писали такі дослідники як: Іван Франко, Василь Щурат, Ярослав Гординський, Василь Лев, Іван Огієнко. Особливу увагу привернули декілька рукописів — «Крехівський Апостол», «Історія про Варлаама і Йоасафа», Крехівська Палея" та ін.
—————
Библиотека монастыря.
Вместе с образованием Креховский обители в первых десятилетиях XVII в. началось и формирование ее книжного собрания. Уже во второй трети XVII в. библиотека насчитывала около сотни книг, а в конце следующего столетия - более полутысячи, и была одной из крупнейших в василианских монастырях Галичины в последней четверти XVIII в.
Особенно ценную коллекцию книг в монастыре составляли богослужебные издания - старинные печатные и рукописи, московские, киевские, львовские, унивские, почаевские печатные и тому подобное. Кроме комплекта богослужебных книг, библиотека имела разнотематическую литературу религиозного и светского (особенно в конце XVIII в.) характера - издание с экзегетики, патристики, аскетики, нравственного богословия, катехизис, проповедническая литература, книги исторического характера, кодексы по философии, античной литературы и т.д. .
В конце XIX - первой трети ХХ в. про ценные рукописи и старопечатные книги из Креховский обители писали такие исследователи как: Иван Франко, Василий Щурат, Ярослав Гордынский, Василий Лев, Иван Огиенко. Особое внимание привлекли несколько рукописей - «Креховский Апостол», «История о Варлаама и Иоасафа», Креховская Палея "и др.

У 1949 році монастир був закритий, в його спорудах розмістили дитячий будинок, згодом школу-інтернат для розумово-відсталих дітей. У 1963 році Крехівський монастирський комплекс внесений у список пам'яток архітектури України, що перебувають під охороною держави.
Василь Григорович-Барський згадує про монастир:
…Звідти пішли ми до монастиря, що зветься Крехівський, і приспіли туди на вечірню. Були в церкві й бачили, як усе по чину й гарно правиться. Після того ігумен і братія покликали нас на трапезу і там також бачили ми доброчинність і були чесно прийняті смиренними, старшнолюбними, вельми добронравними іноками. Там є в середині монастирія чотири церкви, а п’ята – зовні в лісі, ними споруджено й першу в честь Преображення Господнього. Тут ігумен ставиться лише на один рік і рівний він з братією по владі, тільки вважається достойніший за іменем і гідністю; одне слово, в усьому достохвальна обитель…
—————
В 1949 году монастырь был закрыт, в его сооружениях разместили детский дом, впоследствии школу-интернат для умственно-отсталых детей. В 1963 году Креховский монастырский комплекс внесен в список памятников архитектуры Украины, находящихся под охраной государства.
Василий Григорович-Барский вспоминает о монастыре:
... Оттуда пошли мы в монастырь, называемый Креховский, и подоспели туда на вечернюю. Были в церкви и видели, как все по чину и хорошо правится. После того игумен и братия позвали нас на трапезу и там мы видели благотворительность и были честно принятые смиренными, старшнолюбными, весьма благонравными иноками. Там есть в середине монастирия четыре церкви, а пятая - снаружи в лесу, ими построено и первую в честь Преображения Господня. Здесь игумен ставится лишь на один год и равный он с братией по власти, только считается достойнейший по имени и достоинству; одним словом, во всем достохвальных обитель ...В «Географічному словнику Королівства Польського та інших земель слов'янських» так описується Крехівський монастир:
…Василіанський монастир розміщений в гарній мальовничій місцевості. Від сходу, заходу та півдня оточують його узгір'я, покриті листяними лісами, та мають часом пологі а часом круті схили та де-не-де перерізані лісовими хащами з скелями та урвищами. На північ від монастиря тягнеться неозора рівнина, на якій лежать розкидані села та осади, урожайні ниви, що перетинаються місцями річками. Монастир був колись укріпленням і тому досих пір має багато ознак укріплення. Товстий, чотирьохбічний мур оточує всю територію монастиря. На кутах муру знаходяться восьмигранні вежі, а перед в'їздною брамою, оздобленою кам'яною скульптурою Св. Миколая, над глибоким ровом підноситься кам'яний міст. Посередині обширного монастирського подвір'я стоїть церква з трьома куполами, збудована з білого каменю в італійсько-візантійському стилі, біля неї стоїть зліва висока, восьмигранна дзвіниця, а з правої сторони будівля монастиря. З внутрішньої сторони мурів знаходиться обширний город. Кільканадцять років тому виходив на подвір'ї між старими липами струмок холодної води, який витікав з віддаленого джерела, але з часом труби позатикались, а коштів на відновлення не вистарчає. В монастирській бібліотеці знаходились численні та цінні староруські, а також польські та латинські друковані книги та рукописи. Всього в каталозі було 396 книг, найстарша хроніка була з 1493 року. На віддалі чверть милі від монастиря на північ, стояв біля бровару на невеликій могилі, високий кам'яний стовп, увінчаний хрестом, і поставлений згідно з легендою на тому місці, де було вбито сина хана татарського гарматним пострілом з північної башні…
—————
В «Географическом словаре Королевства Польского и других земель славянских» так описывается Креховский монастырь:
... Василианский монастырь расположен в хорошей живописной местности. От востока, запада и юга окружают его холмы, покрытые лиственными лесами, и имеют время пологие а порой крутые склоны и кое-где перерезаны лесными зарослями со скалами и обрывами. К северу от монастыря тянется необозримо равнина, на которой лежат разбросанные деревни и села, урожайные нивы, пересекающихся местами реками. Монастырь был когда-то укреплением и поэтому до сих пор имеет много признаков укрепления. Толстая, чотирёхбочная стена окружает всю территорию монастыря. На углах стены находятся восьмигранные башни, а перед въездными воротами, украшенный каменной скульптурой Св. Николая, над глубоким рвом возвышается каменный мост. В центре обширного монастырского двора стоит церковь с тремя куполами, построенная из белого камня в итальянско-византийском стиле, около нее стоит слева высокая, восьмигранная колокольня, а с правой стороны строение монастыря. С внутренней стороны стен находится обширный огород. Несколько лет назад выходил во двор между старыми липами ручей холодной воды, который вытекал из удаленного источника, но со временем трубы позатикались, а средств на восстановление не хватает. В монастырской библиотеке находились многочисленные и ценные древнерусские, а также польские и латинские печатные книги и рукописи. Всего в каталоге было 396 книг, самая старая хроника была с 1493 года. На расстоянии четверти мили от монастыря на север, стоял у пивоварни на небольшой могиле, высокий каменный столб, увенчанный крестом, и поставленый согласно легенде на том месте, где был убит сын хана татарского пушечным выстрелом с северной башни ...

Відродження святині наступило 29 серпня 1990 року. Тоді до Крехова повернулися ченці оо. Василіяни, що прибули з Гошівського монастиря. На середину 90-х років у Крехівському монастирі мешкало понад 80 братів, які з'їхалися майже з усієї України. У 2004 році в межах монастиря постала дерев'яна церква Покрови Пресвятої Богородиці та нова дзвіниця. Побудована в стилі українського бароко за проектом архітектора С. Цимбалюка.
—————
Возрождение святыни наступило 29 августа 1990 года. Тогда в Крехов вернулись монахи оо. Василиане, прибывших из Гошевского монастыря. К середине 90-х годов в Креховском монастыре проживало более 80 братьев, которые съехались почти со всей Украины. В 2004 году в пределах монастыря появилась деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы и новая колокольня. Построенная в стиле украинского барокко по проекту архитектора С. Цимбалюка.Опис.
Оточена стінами територія монастиря в плані має форму неправильного п'ятикутника. Колись головним храмом обителі служила дерев'яна Преображенська церква — трьохзрубна, триголова, характерна пам'ятка галицької школи народної архітектури. Побудували її в 1658 році львівські майстри Андрій і Адам, розписував живописець Н. Петрахнович.
Автором ікон був український маляр Василь зі Львова.
—————
Описание.
Окруженая стенами территория монастыря в плане имеет форму неправильного пятиугольника. Когда то главным храмом обители служила деревянная Преображенская церковь - трехсрубная, трехглавая, характерная достопримечательность галицкой школы народной архитектуры. Построили ее в 1658 году львовские мастера Андрей и Адам, расписывал художник Н. Петрахнович.
Автором икон был украинский художник Василий из Львова.

Самісенькі перші фото проекту, з 2011 року/первейшые фото проекта, с 2011 года


ракурс, з якого мало хто бачив монастир/ракурс, с которого мало кто видел монастырь
Нині головним храмом монастиря є кам'яна Миколаївська церква, побудована в 1721—1737 роках на місці розібраної дерев'яної Троїцької церкви. Храм неодноразово реконструювався і ремонтувався. Над його центральною частиною височіє шоломоподібний купол на восьмигранному барабані. Купол аналогічної форми, але без барабана, увінчує апсиду. Головний вхід відмічений скромним порталом з рельєфним зображенням cвятого Миколи. Над внутрішнім убранням храму працювала ціла низка видатних українських майстрів XVIII ст.: іконостас створив Василь Петранович, над царською брамою працював Іван Щуровський, вівтар — творіння Матвія Полейовського, різьблену кафедру-амвон виготовив Олександр Кулявський, розписували храм львівські живописці Петро Вітаніцький та Остап Білявський. На жаль, більшість цих видатних витворів українського мистецтва не збереглася, вони загинули після ліквідації більшовиками монастиря в 1949 році.
—————
Сейчас главным храмом монастыря является каменная Николаевская церковь, построенная в 1721-1737 годах на месте разобранной деревянной Троицкой церкви. Храм неоднократно реконструировался и ремонтировался. Над его центральной частью возвышается шлемовидный купол на восьмигранном барабане. Купол аналогичной формы, но без барабана, венчает апсиду. Главный вход отмечен скромным порталом с рельефным изображением святого Николая. Над внутренним убранством храма работал целый ряд выдающихся украинских мастеров XVIII в .: иконостас создал Василий Петранович, над царскими вратами работал Иван Щуровский, алтарь - творение Матвея Полейовского, резную кафедру-амвон изготовил Александр Кулявський, расписывали храм львовские художники Петр Витаницький и Остап Белявский. К сожалению, большинство этих выдающихся произведений украинского искусства не сохранилось, они погибли после ликвидации большевиками монастыря в 1949 году.Три корпуси келій, що відносяться до різних часів, утворюють в плані Т-подібний контур. Найбільш ранній корпус, що витягнувся уздовж східного прясла кріпосних стін і примикає до апсиди Миколаївської церкви, споруджений в 1755 році. Його продовженням служить побудований в 1775—1780 роках другий братський корпус. У 1898—1902 за проектом архітектора І. Вишневського був споруджений третій корпус, що розташувався уздовж південно-західної стіни.
Збереглися гравюри Діонісія Сенкевича з 1699 і 1705 років з докладним зображенням і розміщенням усіх будівель монастиря з чотирма церквами, келіями, кутовими вежами і потужною вежею-дзвіницею.
—————
Три корпуса келий, относящихся к разным временам, образуют в плане Т-образный контур. Самый ранний корпус, вытянувшийся вдоль восточного прясла крепостных стен и примыкает к апсиде Николаевской церкви, построенный в 1755 году. Его продолжением служит построен в 1775-1780 годах второй братский корпус. В 1898-1902 по проекту архитектора И. Вишневского был построен третий корпус, расположившийся вдоль юго-западной стены.
Сохранились гравюры Дионисия Сенкевича с 1699 и 1705 годов с подробным изображением и размещением всех зданий монастыря с четырьмя церквями, кельями, угловыми башнями и мощной башней-колокольней.
 


монастирська трапезна


погляд на монастир зі стежки до святого джерела/взгляд на монастырь с тропинки к святому источнику


Погляд на останок/Взгляд на последок
https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2017/SPRING_2017/37. KREKHIV/down/DJI_0429_B.jpg


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.
Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua
Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA


Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
ну как то так =))
Tags: башни, брама, монастир, монастырь, оборонний, оборонный, церкви
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments