m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Київ. Лавра. Трoїцька церква. Частина 1/Наследие. Киев. Лавра. Троицкая церковь. Часть 1

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чёмПочаток збору матеріалу для цієї статті відходить до 2014-15 годам.
Тоді вперше, я з зеркальним фотоаппаратом та більш-меньш широкою лінзою зміг з рук, швидко, поки музейний надсмотрщик пішов покурити пофотографувати в цьому шикарному храмі, единому як кажуть, в якому повністю збережений ансамбль монументально-декоративного малярства Києво-Печерскої майстерні доби бароко.
Подальше були екстерьєрні зйомки, зйомки з коптера та велика зйомка для журналу “Пам’ятки Украіїни” з двома дозйомками. Матеріал був оброблен і підготовлен до випуску ще на 1 січня 2018 року. Но право “первої ночи” було віддано друкованому виданню. Дві великі статті чекають Вас на його сторинках. Так що якщо є зацікавленість - шукайте, “Пам’ятки Украіни” історія та культура № 1-2.
Ми же дамо суто довідкову інформацію - остальне фотографії. Ви будете здивовані, як на такому маленькому просторі зберігається стільки всього цікавого. І так - поїхали…
—————
Начало сбора материала для этой статьи отходит к 2014-15 годам.
Тогда впервые, я с зеркальным фотоаппаратом и более менее широкой линзой смог с рук, быстро, пока музейный надсмотрщика пошел покурить пофотографировать в этом шикарном храме, единственном как говорят, в котором полностью сохранен ансамбль монументально-декоративного живописи Киево-Печерской мастерской эпохи барокко.
В дальнейшем были екстерьерные съемки, съемки с коптера и большая съемка для журнала "Пам’ятки Украіїни" с двумя досъемками. Материал был обработан и подготовлен к выпуску еще на 1 января 2018 года. Но право "первого ночи" было отдано печатному изданию. Две большие статьи ждут Вас на его страницах. Так что если есть заинтересованность - ищите, "Пам’ятки Украіни” історія та культура № 1-2.
Мы же дадим чисто справочную информацию - остальное фотографии. Вы будете удивлены, как на таком маленьком пространстве сохраняется столько всего интересного. И так - поехали ...

Тро́їцька Надбра́мна це́рква — церква над Святою брамою Києво-Печерської лаври у Києві, побудована у 1106—1108 роках в системі укріплень Києво-Печерського монастиря над головним входом до монастиря. Єдина серед наземних споруд Лаври, яка збереглася неушкодженою з часів Київської Русі, одна з визначних пам'яток архітектури, культури та історії українського народу. Церква розташована над головною монастирською брамою в уступі фортечних мурів.
—————
Троицкая надвратная церковь - церковь над Святыми вратами Киево-Печерской лавры в Киеве, построенная в 1106-1108 годах в системе укреплений Киево-Печерского монастыря над главным входом в монастырь. Единственное среди наземных сооружений Лавры, которое сохранилось неповрежденным со времен Киевской Руси, одна из достопримечательностей архитектуры, культуры и истории украинского народа. Церковь расположена над главными монастырскими воротами в уступе крепостных стен.

Історія.
Троїцька надбрамна церква була побудована в 1106—1108 роках на кошти чернігівського князя Святослава Давидовича (Святослава-Панкратія), сина чернігівського князя Давида Святославича (Сяятоша - скорочення від імені СВятослав - так його звали рідні), який прийняв постриг у Києво-Печерському монастирі під ім'ям Миколи Святоши.
Троїцька церква не була зруйнована ні під час землетрусу 1230 року, ні під час навали орди хана Батия 1240 року, коли були зруйновані більшість церков Києва.
Наприкінці XVII сторіччя і протягом XVIII церкву було значно реконструйовано у стилі українського бароко і вона набула свого сучасного вигляду. Під час реконструкції з'явився «укорочений» купол, змінилося внутрішнє вбрання та з'явилися нові розписи стін. Первинний аскетичний вигляд було замінено бароковою «грайливістю».
—————
История.
Троицкая надвратная церковь была построена в 1106-1108 годах на средства черниговского князя Святослава Давыдовича (Святослава-Панкратия), сына черниговского князя Давида Святославича (Сяятоша - сокращение от имени СВятослав - так его звали родные), который принял постриг в Киево-Печерском монастыре под именем Николая Святоши. Троицкая церковь не была разрушена ни во время землетрясения 1230 года, ни во время нашествия орды хана Батыя в 1240 году, когда были разрушены большинство церквей Киева.
В конце XVII века и на протяжении XVIII церковь была значительно реконструирована в стиле украинского барокко и она приобрела свой современный вид. Во время реконструкции появился «укороченный» купол, изменилось внутреннее убранство и появились новые росписи стен. Первичный аскетический вид был заменен барочной «игривостью».

У 1725 році для церкви було зроблено велику центральну люстру — панікадило на 16 свічок. В 1730—1740-х роках художники з Художньої Іконописної школи Монастиря розписали церкву іконами. Теми для всіх фресок були взяті з Біблії. На декор, орнаменти та кольорове вирішення значною мірою вплинули традиції українського фольклорного мистецтва. Імена художників були визначені нещодавно завдяки дослідженням в архівах.
—————
В 1725 году для церкви было сделано большое центральную люстру - паникадило на 16 свечей. В 1730-1740-х годах художники из Художественной иконописной школы монастыря расписали церковь иконами. Темы для всех фресок были взяты из Библии. На декор, орнаменты и цветовое решение в значительной степени повлияли традиции украинского фольклорного искусства. Имена художников были определены недавно благодаря исследованиям в архивах.Архітектура.
Церква знаходиться на другому поверсі над брамою. За будовою вона подібна до Благовіщенської церкви Золотих Воріт. У плані споруда є невеликою і майже квадратною (11,5х11,0 м). Чотири масивні стовпи розділяють інтер'єр церкви на три нефи, кожен з яких має апсиди сферичної форми зі східного боку, на стіни і стовпи спирається склепіння і барабан куполу. Вузькі вікна створюють загальний візуальний ефект руху вгору, відчуття піднесеної легкості.
Архітектура церкви типова для будівництва церков XI — XII сторіччя, яке було поширене за часів Київської Русі. Відмінною особливістю церкви є те, що тут ніколи не було хорів.
—————
Архитектура.
Церковь находится на втором этаже над воротами. В плане сооружение представляет собой небольшую и почти квадратной (11,5х11,0 м). Четыре массивные столбы разделяют интерьер церкви на три нефа, каждый из которых имеет апсиды сферической формы с восточной стороны, на стены и столбы опирается своды и барабан купола. Узкие окна создают общий визуальный эффект движения вверх, ощущение возвышенной легкости.
Архитектура церкви типична для строительства церквей XI - XII века, которое было распространено во времена Киевской Руси. Отличительной особенностью церкви является то, что здесь никогда не было хоров.В інтер`єрі церкви є ще один не звичний для православних храмів елемент - вздовж західної та південної стін, а також у притворі стоять порізблені крісла. Причина їх появи в тому, що після барокової реконструкції церква була передана до відання Миколаївського лікарняного монастиря, і тут службу слухали літні ченці та старі самітні козаки, що доживали свій вік при монастиреві, а от простих прочан сюди не пускали. Мабуть це і сприяло добрій збереженості інтер`єрів, адже і зараз службу тут правлять лише на Свято Св.Трійці.
—————
В интерьере церкви есть еще один не привычный для православных храмов элемент - вдоль западной и южной стен, а также в притворе стоят резные кресла. Причина их появления в том, что после барочной реконструкции церковь была передана в ведение Николаевского больничного монастыря, и здесь службу слушали пожилые монахи и старые одинокие казаки, что доживали свой век при монастыре, а вот простых паломников сюда не пускали. Видимо это и способствовало хорошей сохранности интерьеров, ведь и сейчас службу здесь правят только на Праздник Св.Троицы.посилання на наступні частини активуються після їх публікіцій/ссылки на следующие части активируються после их публикиций
Частина 2/Часть 2
Частина 3/Часть 3

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Приватбанк (5363 5426 0205 1337), Monobank (5375 4141 0020 4055) одержувач - Максим Рітус. Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua.

Підтримати проект Ви можете також замовивши розроблені нами календари на 2018 рік або замовивши відбиток вподобаних Вам фотографій до розміру А2 (на жаль, технічно, не для всіх фото можливий такий розмір, але для багатьох)

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Приватбанк (5363 5426 0205 1337), Monobank (5375 4141 0020 4055) - получатель Максим Ритус. Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua

Поддержать проект Вы можете также заказав разработанные нами календари на 2018 год или заказав отпечаток понравившихся Вам фотографий до размера А2 (к сожалению, технически, не для всех фото возможен такой размер, но для многих)

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


ну как то так =))
Tags: Киев, Київ, Лавра, взгляд с небес, лавра, погляд з небес, розписи, росписи, церква, церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments