m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Володимир-Волинський. Успенський собор/Наследие. Владимир-Волынский. Успенский собор.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Одне з найстаріших міст не лише Волині, а й всієї України, Володимир вперше було згадано в «Повісті временних літ» під 988 рік. Легенди кажуть, що й до того часу місто існувало і називалося Лодомиром (перша згадка – 866 рік), аж поки київський князь-хреститель (і попутно багатожонець) Володимир Святославович не дав йому своє ім’я і важливе завдання: захищати західні кордони Галицько-Волинського князівства.
—————
Один из старейших городов не только Волыни, но и всей Украины Владимир впервые был упомянут в «Повести временных лет» под 988 год. Легенды говорят, что к тому времени город существовал и называлось Лодомиром (первое упоминание - 866 год). Вплоть пока киевский князь-креститель (и попутно багатожонець) Владимир Святославович не дал ему свое имя и важная задачу: защищать западные границы Галицко-Волынского княжества.


З язичницьких часів у Володимирі залишився унікальний некрополь, що налічує понад 500 курганів.
ХІІІ-ХIV століття принесли місту славу культурного та торгового центру краю — 142 роки, з 1199 по 1341 роки, Володимир був стольним градом. Від Карпат і до Дністра, від Полісся і до Чорного моря розкинулося тоді володимирське князівство. В той час на князівському престолі були Роман Мстиславович, що об’єднав землі південної та західної Русі, та його сини Данилко і Василько. Їхні діяння описані в складеному в місті «Волинському літописі». Сам Нестор-літописець побував тут в 1097 році з інспекцією міських училищ.
—————
С языческих времен во Владимире остался уникальный некрополь, которий насчитывает более 500 курганов.
ХIII-ХIV века принесли городу славу культурного и торгового центра края - 142 года, с 1199 по 1341 годы, Владимир был стольным градом. От Карпат и до Днестра, от Полесья и до Черного моря раскинулось тогда владимирское княжество. В то время на княжеском престоле был Роман Мстиславович, объединивший земли южной и западной Руси, и его сыновья Данилко и Василько. Их деяния описаны в составленной в городе «Волынской летописи». Сам Нестор-летописец побывал здесь в 1097 году с инспекцией городских училищ.

Середньовічний Володимир оточували високі і могутні фортечні вали, за валами ховалися численні храми (лише кам’яних було вісім), монастирі і палаци. Окрасою міста був зведений в 1160 р. Успенський собор, який слугував і як усипальня галицько-волинських князів. Він і нині захоплює гостей Володимира, а вали, що чудово збереглися навколо літописного дітинця, вражають масштабністю.
—————
Средневековый Владимир окружали высокие и мощные крепостные валы, за валами прятались многочисленные храмы (только каменных было восемь), монастыри и дворцы. Украшением города был возведеный в 1160 году Успенский собор, который служил и как усыпальница галицко-волынских князей. Он и сейчас восхищает гостей Владимира, а валы, что прекрасно сохранились вокруг летописного детинца, поражают масштабностью.для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Heritage. Vladimir-Volynsky. Assumption Cathedral.

Повернемось до собору. Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці у Володимирі-Волинському — православний храм у місті Володимир-Волинський Волинської області, кафедральний собор Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП. Храм є пам'яткою сакральної архітектури XII століття.
—————
Вернемся к собору. Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы во Владимире-Волынском - православный храм в городе Владимир-Волынский Волынской области, кафедральный собор Владимир-Волынской епархии УПЦ МП. Храм является памятником сакральной архитектуры XII века.

Храм збудований за часів волинського князя Мстислава II Ізяславича у 1160 році. Стіни храму гармонійно розчленовані арками на півколонках; мав фрескові розписи; перебудований у XVIII столітті. Загальний вигляд маєстатично-монументальний, незважаючи на не надто вдалу перебудову, виконану у 1896—1900 роках архітекторами А. Праховим і Г. Котовим.
—————
Храм построен во времена волынского князя Мстислава II Изяславича в 1160 году. Стены храма гармонично расчленены арками на полуколонны; имел фресковые росписи; перестроен в XVIII веке. Общий вид маестатично-монументальный, несмотря на не слишком удачную перестройку, выполненную в 1896-1900 годах архитекторами А. Праховым и Г. Котовым.

1156 року правнук Володимира II Мономаха, Мстислав II Ізяславич, котрий був удільним князем у Володимирі, а пізніше великим Київським князем, збудував новий храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Освячення храму було після розпису в 1160 році. Після освячення храм став кафедральним, продовжуючи історію першої єпископської кафедри Волинської єпархії, заснованої на цих землях у 992 році. На честь 1000-ліття Волинської єпархії поблизу собору у 1992 році встановлено пам’ятний хрест. Собор був усипальницею князів, бояр і єпископів. Під храмом є 6 великокнязівських, 2 єпископські і багато гробниць знатних осіб. Тут похований і будівничий храму князь Мстислав II. Храм був розорений полчищами Батия і знову відновлений. У першій половині XV ст. спустошений, наприкінці століття стараннями Володимирського єпископа Васіана відбудований.
—————
В 1156 году правнук Владимира II Мономаха, Мстислав II Изяславич, который был удельным князем во Владимире, а позже великим Киевским князем, построил новый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Освящение храма было после росписи в 1160 году. После освящения храм стал кафедральным, продолжая историю первой епископской кафедры Волынской епархии, основанной на этих землях в 992 году. В честь 1000-летия Волынской епархии вблизи собора в 1992 году установлен памятный крест. Собор был усыпальницей князей, бояр и епископов. Под храмом есть 6 великокняжеских, 2 епископские и много гробниц знатных лиц. Здесь похоронен и строитель храма князь Мстислав II. Храм был разорен полчищами Батыя и снова восстановлен. В первой половине XV в. опустошен, в конце века стараниями Владимирского епископа Васиана отстроен.

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Heritage. Volodymyr-Volynskyi. Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin.

У 1565 році Успенський Собор постраждав під час збройного конфлікту претендентів на посаду єпископа. Ремонтні роботи розпочалися за наполяганням волинського воєводи кн. В.-К.Острозького.
У 1596 році, коли Володимирський єпископ Іпатій Потій прийняв унію, храм став унійним.
У 1640-ві рр. під підлогою пд. вівтаря влаштовано склеп для поховання єпископів. Тоді ж збудовано мурований архієрейський дім (замість дерев’яного).
Під час пожежі 1683 році, яка спустошила все місто, собор дуже постраждав і був відновлений лише в 1753 році.
1753 за ініціативою єпископа Теофіла Годебського до зх. фасаду прибудовано своєрідний екзонартекс у вигляді двох ярусів лоджій, а також дві симетричні вежі на зх. фасаді; внаслідок цього храм набув барокових рис. Тоді ж споруджено пн. браму (в огорожі навколо собору).
—————
В 1565 году Успенский Собор пострадал во время вооруженного конфликта претендентов на должность епископа. Ремонтные работы начались по настоянию волинского воеводы кн. В. Острожского.
В 1596 году, когда Владимирский епископ Ипатий Потий принял унию, храм стал униатским.
В 1640-е годах под полом пд. (южного?) алтаря устроено склеп для погребения епископов. Тогда же построен каменный архиерейский дом (вместо деревянного).
Во время пожара в 1683 году, которий опустошил весь город, собор сильно пострадал и был восстановлен только в 1753 году.
1753 по инициативе епископа Теофила Годебського к зап. фасаду пристроен своеобразный екзонартекс в виде двух ярусов лоджий, а также две симметричные башни на зап. фасаде; вследствие этого храм приобрел барочные черты. Тогда же построен с. (северные) ворота (в ограде вокруг собора).

У 1772 році собор прийшов у запустіння. Використовувався як «казенний магазин» (склад).
1782 через некоректні буд. роботи впав один із внутр. стовпів і завалилася частина склепінь. Відтоді собор почав руйнуватися. Спроба ремонту 1805 виявилася невдалою.
На 1829 році він перетворився на суцільну руїну — обвалились склепіння і купол. Своїм відродженням собор завдячує турботам відкритого в грудні 1887 року у Володимирі-Волинському Свято-Володимирського братства, яке поставило перед собою релігійно-просвітницькі і церковно-упоряджувальні завдання.
1839 і 1870 розроблялися проекти реставрації, які не були реалізовані.
—————
В 1772 году собор пришел в запустение. Использовался как «казенный магазин» (склад).
В 1782 году из-за некорректных строительных работ упал один из внутренних столбов и рухнула часть сводов. С тех пор собор начал разрушаться. Попытка ремонта 1805 оказалась неудачной.
К 1829 году он превратился в сплошную руину - обвалились своды и купол. Своим возрождением собор обязана заботам открытого в декабре 1887 году в Владимире-Волынском Свято-Владимирского братства, которое поставило перед собой религиозно-просветительские и церковно-благоустроительные задачи.
В 1839 и 1870 годв разрабатывались проекты реставрации, которые не были реализованы.У 1896 році був прийнятий проект «реставрації» храму архітектора Котова І. Г. У 1896–1900 роках собор перебудований у псевдовізантійському стилі. Освячення оновленого храму перетворилось у всенародне свято. Разом з єпископським будинком і дзвіницею складає своєрідний комплекс так званого «замочку» — укріпленої резиденції волинських єпископів. Початково — шестистовпна триапсидна хрестово-купольна споруда з типовими рисами "романської" течії давньорус. зодчества (напівколони на лопатках, аркатурний пояс, що обмежує тимпани закомар). Кам'яний, шестистовпний, хрестокупольний, трьохнавний, трьохапсидний, однокупольний. Його архітектурні форми прості і лаконічні. Фасади розчленовані пілястрами і напівколонами, прикрашені аркатурним поясом. У храмі не було сходів на хори; туди потрапляли через двері, які, імовірно, вели до переходу в палац.
—————
В 1896 году был принят проект «реставрации» храма архитектора Котова И. Г. В 1896-1900 годах собор перестроен в псевдовизантийском стиле. Освящение обновленного храма превратилось во всенародное торжество. Вместе с епископским домом и колокольней составляет своеобразный комплекс так называемого «замочка» - укрепленной резиденции волынских епископов. Изначально - шестистолпная трехапсидная крестово-купольная постройка с типичными чертами "романского” течения древнерусского зодчества (полуколонны на лопатках, аркатурный пояс, ограничивающий тимпаны закомар). Каменный, шестистолпный, хрестокупольний, трьохнавний, трёхапсидный, однокупольный. Его архитектурные формы просты и лаконичны. Фасады расчленены пилястрами и полуколоннами, украшенные аркатурным поясом. В храме не было лестницы на хоры; туда попадали через двери, которые, вероятно, вели к переходу во дворец.

Успенський собор (Мстиславів храм) (1156 рік) є пам'яткою архітектури України, входить до державного реєстру Національного культурного надбання (реєстраційний номер № 803) і охороняється державою.
11 травня 2010 році виповнилося 850 років з дня спорудження собору.
—————
Успенский собор (Мстиславов храм) (1156 год) является памятником архитектуры Украины, входит в государственный реестр Национального культурного достояния (регистрационный номер № 803) и охраняется государством.
11 мая 2010 году исполнилось 850 лет со дня сооружения собора.

Погляд на останок/Взгляд на последок


Попоредні публікації/Предидущие публикации:
Спадщина. Володимир-Волинський. Успенський собор/Наследие. Владимир-Волынский. Успенский собор. Часть 1.
Спадщина. Володимир-Волинський. Успенський собор/Наследие. Владимир-Волынский. Успенский собор. Часть 2.

Джерела/источники:
castles.com.ua
wikipedia.org
history.org.ua
pslava.info
arch-heritage.livejournal.com

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))

Tags: Волинь, Волынь, взгляд с небес, погляд з небес, собор
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 12 comments