?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Варяж. Костел святого Марка/Наследие. Варяж. Костел святого Марка.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Без даху та дверей занепадає покинутий костел Святого Марка у селі Варяж, Сокальського району. Майже 3 століття тому він був найпишнішим храмом Галичини. Тепер це один із найбільш занедбаних костелів Львівщини. За приблизними підрахунками фахівців, для реставрації святині потрібно понад 40 мільйонів гривень.
—————
Без крыши и дверей приходит в упадок заброшенный костел Святого Марка в селе Варяж, Сокольского района. Почти 3 века назад он был самым пышным храмом Галичины. Теперь это один из самых заброшенных костелов Львовщины. По приблизительным подсчетам специалистов, для реставрации святыни требуется более 40 миллионов гривен.

Костел Святого Марка — насьогодні маловідомий храм доби ранннього бароко збудований у 1688—1693 роках. Внесений до реєстру пам'яток архітектури національного значення під охоронним номером 495.
—————
Костел Святого Марка - на сегодняшний день малоизвестный храм эпохи ранннього барокко построен в 1688-1693 годах. Внесен в реестр памятников архитектуры национального значения под охранным номером 495.У 1688 році Марек Матчиньскі, фаворит короля Яна 3 Собєского і пізніший руський воєвода, заклав у містечку монастир оо. піярів, при якому наступного року відкрився колегіум - єдина вища школа у цілому белзькому воєводстві
—————
В 1688 году Марек Матчиньски, фаворит короля Яна 3 Собеского и позднее русский воевода, заложил в городке монастырь оо. пияров, при котором в следующем году открылся коллегиум - единственная высшая школа во всем белзком воеводстве.Костел побудований архітектором Войцехом Лєнартовичем за проектом Яна Міхала Лінка у 1688—1693 роках. Фундатором комплексу монастиря отців піярів (костелу св. Марка і келій) вважається місцевий магнат, дідич Варяжа Марек Матчинський (пол. Marek Matczyński), який був похований в ньому у 1697 році. У 1693 р. він фундував костел піярів у Варяжі з власним портретом.
—————
Костел построен архитектором Войцехом Ленартовичем по проекту Яна Михала Линка в 1688-1693 годах. Основателем комплекса монастыря отцов пияров (костела Св. Марка и келий) считается местный магнат, помещик Варяжа Марек Матчинский (польск. Marek Matczyński), который был похоронен в нем в крипте в 1697 году. В 1693 году он основал костел пияров в Варяже с собственным портретом.

Довідка: Піари — католицький чернечий орден, який займається навчанням юнацтва (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum); рідше їх називали піаристи.
Орден заснував Святий Йосип Каласанций Статут затвердив Папа римський Григорій XV 1621 чи 1622 року. Мета братства — християнське виховання юнацтва в школах. Назва ордену походить від школи, запровадженої творцем ордена, яку називали Schola pia («набожна школа»). Піари прославилися у другій половині XVIII століття, коли вони очолювали колегії і семінарії і були професорами відомих університетах.
—————
Справка: Пиары - католический монашеский орден, который занимается обучением юношества (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) реже их называли пиаристы.Орден основал Святой Иосиф Каласанций, Устав утвердил Папа римский Григорий XV 1621 или 1622 году. Цель братства - христианское воспитание юношества в школах. Название ордена происходит от школы, введенной создателем ордена, которую называли Schola pia («набожная школа»). Пиары прославились во второй половине XVIII века, когда они возглавляли коллегии и семинарии и были профессорами в известных университетах.У 1641 році польський король Владислав IV Ваза звернувся до засновника ордена з проханням надіслати піарів для шкіл в Польщі, де вони й облаштувалися з 1642 року. У 1665 була засновано Польська провінція піарів, в 1695 — литовська вице-провінція. В звязку із зростанням монастирів і ченців в 1736 було засновано литовську провінцію піарів. При всіх піарських монастирях діяли колегії. У 1831—1842 царська влада Росії закрила всі піарські монастирі і школи в Білорусі та Литві, а в 1863 і в Польщі.
—————
В 1641 году польский король Владислав IV обратился к основателю ордена с просьбой прислать пиаров для школ в Польше, где они и обосновались с 1642 году. В 1665 была основана Польская провинция пиаров, в 1695 - литовская вице-провинция. В связи с ростом монастырей и монахов в 1736 году была основана литовская провинция пиаров. При всех пиарських монастырях действовали коллегии. В 1831-1842 царская власть России закрыла все пиарськие монастыри и школы в Беларуси и Литве, а в 1863 году и в Польше.Костел з цегли, тинькований, з двома бічними вежами. Вежі в два яруси, оздоблені пілястрами, дахи барокові. У 1796 році костел постраждав від пожежі і дахи веж відновили значно меншими по висоті.
—————
Костел из кирпича, штукатуреные, с двумя боковыми башнями. Башни в два яруса, украшенные пилястрами, крыши барочные. В 1796 году костел пострадал от пожара и крыши башен восстановили значительно меньшими по высоте.

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Heritage. Varyage. Church of St. Mark.

Побудова костелу зроблена прямокутними об'ємами, що зменшуються по висоті у напрямку апсиди. Апсида прямокутна й найменша по висоті, має власний трикутний фронтон. Архітектурних об'ємів чотири. Кожний з архітектурних об'ємів має свій, бароковий за малюнком, фронтон.
—————
Устройство костела сделано прямоугольными объемами, что уменьшаются по высоте в направлении апсиды. Апсида прямоугольная и маленькая по высоте, имеет собственный треугольный фронтон. Архитектурных объемов четыре. Каждый из архитектурных объемов имеет свой, барочный по рисунку, фронтон.Нава костелу має циліндричне склепіння, апсида — хрещате. Цінною пам'яткою є настінні розписи храму з першої половини 18 ст. Невідомий автор брав за взірець твори італійського майстра Андреї Поццо і твори самого Рубенса. Найкраще збереглися розписи у захристії, склепіння якої покриває зображення Непорочного Зачаття Діви Марії, що взороване на Рубенса.
—————
Неф костела имеет цилиндрический свод, апсида - крещатый. Ценным памятником является настенные росписи храма с первой половины 18 в. Неизвестный автор брал за образец произведения итальянского мастера Андреа Поццо и произведения самого Рубенса. Лучше всего сохранились росписи в захристии, своды которой покрывает изображение Непорочного Зачатия Девы Марии, срисовано с Рубенса.

через провал можна поглянути на ще не обвалену частину підвалів/через провал можно взглянуть на еще не обрушевшуюся часть подвалов
ну і трохи фотографій з інтернету/ну и чуть-чуть фотографий из интернета
Obraz _Ekstaza św. Marka Ewangelisty_ z kościoła Pijarów w Warężu (obecnie w konkatedrze Błogosławionego Jakuba Strzemię w Lubaczowie)


До сьогодні збереглися фрески, виконані в 1810 році відомим художником-монументалістом Галичини епохи бароко і раннього класицизму Станіславом Строїнським. Іконописець Ольга Кравченко стверджує: «У цьому костелі фрески робив один з найвідоміших художників, живописців, монументалістів Львова Станіслав Строїнський ... У розписі дуже багато застосовано синьої фарби. Синя фарба була найдорожча в той час, це був такий пігмент, який було важко дістати і від цього вже можна відштовхуватися, наскільки було пишними оздоблення храму ».
—————
До сих пор сохранились фрески, выполненные в 1810 году известным художником-монументалистом Галичины эпохи барокко и раннего классицизма Станиславом Строинским. Иконописец Ольга Кравченко утверждает: «В этом костеле фрески делал один из самых известных художников, живописцев, монументалистов Львова Станислав Строинский … В росписях очень много применены синей краски. Синяя краска была самая дорогая в то время, это был такой пигмент, который было трудно достать и от этого уже можно отталкиваться, насколько было пышным убранство храма ».

декілька старих фото/несколько старых фото


Після 1951 року костел використовувався як магазин, в 1983 році завалилася частина склепінь, стали провалюватися стелі підвалів ...
Ось такий він, костел, що відноситься до найцікавіших пам'яток стилю бароко, проте знаходиться в занедбаному стані. До недавна, в середину до костела можна було попасти без зусиль, но громадою було прийнято рішення обмежити вільний доступ до руйнуючуюся святині. Зараз, місцевий священник відкриє Вам костел для огляду, треба тільки зайти до його хати, що в двостах метрах від костелу напроти вже іншої церкви…
—————
После 1951 костел использовался как магазин, в 1983 году рухнула часть сводов, сталі проваліваться потолкі подвалов…
Вот такой он, костел, что относится к интереснейшим достопримечательностям стиля барокко, однако находится в запущенном состоянии. До недавнего времени, в середину костела можно было попасть без труда, но общиной было принято решение ограничить свободный доступ к рушащейся святыни. Сейчас, местный священник откроет Вам костел для осмотра, надо только зайти в его дом, что в двухстах метрах от костела напротив уже другой церкви ...

Костел Піарів - проект. Тільман ван Гамерен (1632-1706) архітектор-ілюстратор. Приблизно 1690 рік/
Костел Пиаров - проект. Тильман ван Гамерен (1632-1706) архитектор-иллюстратор. Примерно 1690 год.


Погляд на останок/Взгляд на последок


Джерела/источники:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Костел_святого_Марка_(Варяж)
http://relicfinder.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2727
https://explorer.lviv.ua/forum/index.php?topic=4752.0
http://ishchuk.net/Podorozhi/Ukraine/Lvivska/Sokalski/Variazh/
https://kresy.pl/kresopedia/ziemia-lwowska-war/
https://dobroni.pl/galeria,ii-wojna-swiatowa,28993,272
http://egr.buw.uw.edu.pl/en/navigart/select?id=search&content=Waręż
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=56936305
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=50.515091&lon=24.089563&z=16&m=b&show=/32155111/pl/Dawna-plebania
https://www.facebook.com/pg/Покинуті-костели-128904860632146/photos/?tab=album&album_id=129695417219757


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))


  • 1
як можна було тааак занедбати таку красу?! жах!
уявляю яким величним це все виглядало колись

  • 1