m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Воля-Висоцька. Храм св. Арх. Михаїла/Наследие. Воля-Высоцкая. Храм св. Арх. Михаила.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Про церкву написано багато — можливо, й забагато. Але все якось одноманітно. Тому для початку лишен короткі тези з висновком =).
- Стандартний для ХVІ ст. храм.
- Типовий для ХVІІ ст. іконостас. Його намісний та святковий ряди виготовлено у 1655 році невідомими майстрами, апостольський ряд і дияконські двері у 1680 та 1688 — 89 роках написав Іван Руткович. Як кажуть, це не найкращі творіння геніального іконописця.
- Настінні розписи 1611 р., виявлені на поч. 1990-х під час реставрації іконостасу, порівняно з іншими розписаними церквами Західної України не являють собою чогось незвичайного.
- Так само й матеріал, з якого збудовано церкву — модрина — є хоч і рідкісним, але не унікальним в українському храмобудівництві.
Однак, сукупність здавалося б стандартних і тривіальних речей призводить до того, що храм св. Архистратига Михаїла у Волі-Висоцькій — абсолютно дивовижний і неповторний зразок дерев’ного зодчества та ікономалярства України.
—————
Об этой церкви написано много - возможно, и даже слишком. Но все как-то однообразно. Поэтому для начала лишь краткие тезисы с виводом =).
- Стандартный для XVI в. храм.
- Типичный для XVII века. иконостас. Его наместний и праздничный ряды изготовлено в 1655 году неизвестными мастерами, апостольский ряд и диаконскіе двери в 1680 и 1688 - 89 годах написал Иван Руткович. Как говорят, это не лучшие творения гениального иконописца.
- Настенные росписи 1611 года, обнаружены в нач. 1990-х во время реставрации иконостаса, по сравнению с другими расписанными церквями Западной Украины не представляют собой чего-то необычного.
- Также и материал, из которого построена церковь - лиственница - хоть и редкий, но не уникальный в украинском храмостроительство.
Однако, совокупность казалось бы стандартных и тривиальных вещей приводит к тому, что храм св. Архистратига Михаила в Воле-Высоцкой - совершенно удивительный и неповторимый образец деревьного зодчества и икономалярства Украины.Отож, дерев`яна церква розташована біля траси Львів - Рава-Руська, біля цвинтара. Датується за написом на одвірку західних дверей (переклад з "Інскрипції на дерев'яних церквах" В.Слободян): "Р. Б. 1598"), хоча більшість джерел датує її помилково 1698 роком. У 1889 році розширено бабинець і розписано церкву. В 1891 році до вівтаря добудували захристію. Іконостас походить з двох періодів: 1655 рік - намісні ікони та празничковий ряд невідомих малярів та 1688-1689 роки - апостольський ряд і дияконські врата пензля відомого маляра Івана Рутковича.
—————
Итак, деревянная церковь расположена возле трассы Львов - Рава-Русская, у кладбища. Датируется по надписи на перекладине западных дверей (перевод с "Инскрипции на деревянных церквях" В. Слободян): "Р. Б. 1598"), хотя большинство источников датирует ее ошибочно 1698 годом. В 1889 году расширен бабінец и расписано церковь . В 1891 году к алтарю достроили захристию. Иконостас происходит из двух периодов: 1655 год - наместные иконы и празничковий ряд неизвестных художников и 1688-1689 года - апостольский ряд и диаконы врата кисти известного художника Ивана Рутковича.Збудована з модринового дерева тризрубна одноверха, розмірами 19,9 м. х 8,7 м. Складається з меншого квадратового зрубу вівтаря, ширшої квадратової нави та рівноширокого їй прямокутного бабинця, розташованих по осі схід-захід. До вівтаря з півдня прилягає прямокутна захристія, а до бабинця з заходу - рівноширокий присінок. Оточена піддашшям, яке опирається на випусти вінців зрубів. Стіни підопасання складаються з відкритих брусів зрубу, надопасання - кожуховані гонтами.
—————
Построена из лиственничного дерева трихсрубная одноэтажная, размерами 19,9 м. Х 8,7 м. Состоит из меньшего квадратного сруба алтаря, широкой квадратных нави и равноширокого ей прямоугольного притвора, расположенных по оси восток-запад. К алтарю с юга примыкает прямоугольное Захристие, а к бабинцу с запада - равноширокое преддверие. Окружена навесом, которий опирается на выпуски венцов срубов. Стены подопасаннія состоят из открытых брусьев сруба, надопасанніе - одеты гонтами.

Четвериковий верх нави з одним заломом вкритий пірамідальним чотирисхилим дахом, завершеним восьмибічним світловим ліхтарем з маківкою. Над бабинцем - трисхилий дах, над вівтарем - двосхилий причілковий. Їх гребені вінчають невеликі ліхтарі з маківками, встановлені при ремонті у 1992 р. Тоді ж гонтове покриття дахів замінили бляхою. На схід від церкви знаходиться дерев`яна, двоярусна стовпова дзвінниця розмірами 4,9 м. х 4,9 м., вкрита наметовим дахом, не фарбована і без бляхи, що не може не радувати.
—————
Четвериковый верх нефа с одним заломом покрыт пирамидальной четырехскатной крышей, завершенной восьмибоковым световым фонарем с куполом. Над притвором - трехскатная крыша, над алтарем - двускатная боковая. Их гребни венчают небольшие фонари с куполами, установленные при ремонте в 1992 году. Тогда же гонтовое покрытие крыш заменили железом. К востоку от церкви находится деревянная, двухъярусная столбовая колокольня размерами 4,9 м. Х 4,9 м., Покрыта палаточной крышей, не крашенная и без жести, что не может не радовать.https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2017/SPRING_2017/35. VOLIA_VYSOTSKAYA/IMG_9402_2.jpgПід час реставрації іконостасу у 1992 року на східній стіні нави виявлено настінні розписи 1611 року, що є одними з найдавніших в дерев`яних церквах України. Пам'ятка архітектури національного значення. Церква у користуванні громади УГКЦ.
—————
Во время реставрации иконостаса в 1992 году в восточной стене нефа обнаружены настенные росписи 1611, которые являются одними из древнейших в деревянных церквях Украины. Памятник архитектуры национального значения. Церковь в пользовании общины УГКЦ.

Назва села Воля-Висоцька походить від слів «Воля» — новозаселене місце, де селяни звільнялись від податків на певний час, та «Висоцька» — від прізвища власника села Андрія Висоцького, полковника Бузького. Андрій Висоцький в часи татарських набігів, рятував своїх підданих, які після набігів залишались без їжі та засобів для існування, даючи їм все необхідне. Перша згадка про село Воля-Висоцька відноситься до 1556 року, коли Андрій Висоцький, полковник Бузький, будучи бездітним, весь свій маєток, а саме: «Винники, Сопошин, Мацошин, Глинськ, Волю-Висоцьку, Мисьменицю подарував Станіславу Жолкевському, воєводі Белзькому та власнику села Туринка» в подяку за геройську оборону країни від татар.
—————
Название села Воля-Высоцкая происходит от слов «Воля» - новозаселенные место, где крестьяне освобождались от налогов на некоторое время, и «Высоцкая» - от фамилии владельца села Андрея Высоцкого, полковника Бугского. Андрей Высоцкий во времена татарских набегов, спасал своих подданных, которые после набегов оставались без еды и средств к существованию, давая им все необходимое. Первое упоминание о селе Воля-Высоцкая относится к 1556 году, когда Андрей Высоцкий, полковник Бугский, будучи бездетным, все свое имение, а именно: «Винники, Сопошин, Мацошин, Глинск, Волю-Высоцкую, Мисьменицю подарил Станиславу Жолкевскому, воеводе Белзское и владельцу села Туринка »в благодарность за героическую оборону страны от татар.

Воля-Висоцька (пол. Wola Wysocka) — село, належало до Жовківського повіту, 4 км на північний захід від Жовкви. На пн.-зах. лежать Пили, на пн. Замочок, на сх. Винники (Жовква) і Липина, на пд. Винники (Жовква) і Глинськ, на зах. Глинськ. Південною частиною села пропливає потік Фійна, притока річки Свині. В долині цього потоку лежить сільська забудова.
22 квітня 1726 року польський королевич Костянтин позичив у жовквівських домініканів 40 тисяч злотих - дуже вже грошей потребував. За позику монарший син віддав ченцям Волю Висоцьку. Непоганий залог.
—————
Воля-Высоцкая (польск. Wola Wysocka) - село, принадлежало к Жовковскому уезду, 4 км северо-западнее Жовквы. На св.-зап. лежат Пилы, на св. с. Замочек, на вост. Винники (Жовква) и Липина, на ю. Винники (Жовква) и Глинск, на зап. Глинск. Южной частью села проплывает поток Фийна, приток реки Свиньи. В долине этого потока лежит сельская застройка.
22 апреля 1726 польский королевич Константин занял в Жовквовский доминиканцев 40000 злотых - очень уж денег нуждался. Долг монарший сын отдал монахам Волю Высоцке. Неплохой залог.

В 1880 році було в селі і в присілках «Кути» і «За ставом» 135 господарств, 736 жителів в гміні, 2 господарства, 15 жителів на території двору. (535 греко-католиків, 172 римо-католики, 44 ізраеліти; 678 русинів, 26 поляків, 47 німців). Парафії греко-католицька і римо-католицька в Жовкві. В селі була церква Св. Михайла і однокласна школа.
Під час Першої світової війни тут проходили бої. 8 вересня 1914 року російський військовий льотчик Петро Нестеров здійснив у повітряному бою перший у світі повітряний таран, збивши австрійський літак барона Розенталя. У цьому бою загинув і сам П. Нестеров. На околиці села, при трасі Львів-Рава-Руська, знаходився обеліска-музею Петра Нестерова.
—————
В 1880 году было в селе и в приселках «Углы» и «За прудом» 135 хозяйств, 736 жителей в гмине, 2 хозяйства, 15 жителей на территории двора. (535 греко-католиков, 172 римо-католики, 44 израелиты; 678 русинов, 26 поляков, 47 немцев). Приходы греко-католическая и римо-католическая в Жовкве. В селе была церковь Св. Михаила и одноклассная школа.
Во время Первой мировой войны здесь проходили бои. 8 сентября 1914 российский военный летчик Петр Нестеров совершил в воздушном бою первый в мире воздушный таран, сбив австрийский самолет барона Розенталя. В этом бою погиб и сам П. Нестеров. На окраине села, возле трассы Львов-Рава-Русская, находится обелиск-музея Петра Нестерова.Джерела/источники:

https://parafia.org.ua/UCA/church/myhajlivska-tserkva-arhajichna-hrupa/
http://www.castles.com.ua/volia.html
http://decerkva.org.ua/volia-vysotska.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, дерев'яна дзвіниця, дерев'яна церква, деревянная архитектура, деревянная звонница, деревянная церковь, иконостас, росписи, іконостас
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 5 comments