m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Кисилин. Монастир кармелітів/Наследие. Кисилин. Монастырь кармелитов.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Зараз село Кисилин (інша назва - Киселин), що в Локачинському районі Волинської області, не належить до знаних населених пунктів України. Не примітне воно господарськими чи культурними здобутками. Будучи віддаленим від транспортних магістралей, Кисилин не став туристичним осередком. Хоч міг ним стати. Але є тут руїни колишнього католицького монастиря й костелу кармелітів, збудовані ще 1720 році, які нас цікавлять.
—————
Сейчас село Кисилин (другое название - Киселин), что в Локачинском районе Волынской области, не относится к известным населенным пунктам Украины. Не примечательное оно хозяйственными или культурными достижениями. Будучи удаленным от транспортных магистралей, Кисилин не стал туристическим центром. Хотя мог им стать. Но здесь есть руины бывшего католического монастыря и костела кармелитов, построенные еще 1720 году, каторые нас интересуют.
Колишня слава Кисилина забута. А це ж було родове помістя шляхетської родини Кисилів, які залишили визначні сліди в історії України. Цей рід, так вважають деякі дослідники, вів свій початок із часів Київської Русі, а його родоначальники були сподвижниками князя Володимира Святого. Можливо, Кисилин існував ще в давньоруський період, хоч перша інформація про нього припадає на 1545 рік.
—————
Былая слава Кисилина забыта. А ведь это было родовое поместье шляхетской семьи Кисилив, которые оставили выдающиеся следы в истории Украины. Этот род, так считают некоторые исследователи, вел свое начало со времен Киевской Руси, а его родоначальники были сподвижниками князя Владимира Святого. Возможно, Кисилин существовал еще в древнерусский период, хотя первая инфрормация о нем приходится на 1545 год.Мало хто знає, що саме там у XVII ст. тут існувала одна з перших вищих шкіл на теренах України. Навіть довідники часто про це мовчать. Чому? Далеко не останню роль у цьому замовчуванні відіграє конфесійна заангажованість. Так, згадана місцева вища школа, Кисилинська академія, належала не до православних чи католицьких, а протестантських шкіл. Її організували представники такого напрямку протестантизму, як социніанство. Зараз социніан обмаль. Тому, за великим рахунком, немає кому пропагувати їхній спадок, зокрема Кисилинську академію.
—————
Мало кто знает, что именно там в XVII в. тут существовал одн из первых вузов на территории Украины. Даже справочники часто об этом молчат. Почему? Далеко не последнюю роль в этом замалчивании играет конфессиональная ангажированность. Так, упомянутая местная высшая школа, Кисилинская академия, принадлежала не к православным или католическим, а протестантской школе. Ее организовали представители такого направления протестантизма, как социнианство. Сейчас социниан мало. Поэтому, по большому счету, некому пропагандировать их наследство, в частности Кисилинскую академию.

Хоча цей спадок, справді, є доволі цінним. Социніани в першій половині XVII ст. мали значне поширення на українських землях. Справили вони вплив і на українську релігійно-філософську та суспільну думку - социніанські ідеї простежуються у творах одного з перших викладачів філософії в Києво-Могилянській академії Інокентія Гізеля. Зрештою, социніани, вигнані з українських і польських земель, у другій половині XVII - на початку XVIIІ стст. суттєво вплинули на англійського філософа Джона Локка. Адептом социніанства був відомий англійський природодослідник Ісаак Ньютон. Шанували социніан також французькі просвітителі XVIIІ ст.
—————
Хотя это наследство, действительно, довольно ценно. Социниане в первой половине XVII в. имели широкое распространение на украинских землях. Произвели они влияние и на украинское религиозно-философское и общественное мнение - социнианские идеи прослеживаются в произведениях одного из первых преподавателей философии в Киево-Могилянской академии Иннокентия Гизеля. В конце концов, социниане, изгнанные из украинских и польских земель, во второй половине XVII - начале XVIIІ вв. существенно повлияли на английского философа Джона Локка. Адептом социнианства был известный английский естествоиспытатель Исаак Ньютон. Уважали социниан также французские просветители XVIII в.У Кисилині з 1612 року існувала социніанська громада під покровительством родини Кисилів. Із 1614 року тут уже працювала школа социніан. Перший її ректор - Остап Кисіль (Євстафій Гізель), імовірний автор полемічного твору «Антапологія...», в якому критикувалась ідея унії православних із католиками. Гізель належав до високоосвічених людей, володів багатьма мовами. Йому приписують переклад грецькою мовою книжки Томи (Фоми) Кемпійського «Про наслідування Христу», що побачила світ 1926 р. у Франкфурті-на-Одері (Німеччина).
—————
В Кисилини с 1612 года существовала социнианских община под покровительством семьи Кисилив. С 1614 года здесь уже работала школа социниан. Первый ее ректор - Остап Кисиль (Евстафий Гизель), вероятный автор полемического произведения «Антапология ...», в котором критиковалась идея унии православных с католиками. Гизель принадлежал к высокообразованным людям, владел многими языками. Ему приписывают перевод на греческий язык книги Тома (Фомы) Кемпийского «О подражании Христу», вышедшей 1926 году во Франкфурте-на-Одере (Германия).

Завдяки социніанським педагогам Матвію Твердохлібу, Якову Гриневичу-Гіжановському (Яну Трембіцькому) та Луці (Юхиму) Рупневському Киселинська школа після ліквідації Раківського центру перетворилась у вищий навчальний заклад (академію) з філією в Береську (тепер - село в Рожищенському районі Волинської області). Як свідчать документи, тут навчалися молоді люди різних станів. Рівень студій у академії був достатньо високий; окрім класів поетики й риторики, в ній існував ще один вищий клас, у якому вивчалася філософія й теологія.
—————
Благодаря социнианским педагогам Матвею Твердохлебу, Якову Гриневичу-Гижановскому (Яну Трембицкий) и Луке (Ефиму) Рупневському Киселинская школа после ликвидации Раковского центра превратилась в высшее учебное заведение (академию) с филиалом в Бересске (теперь - село в Рожищенском районе Волынской области). Как свидетельствуют документы, здесь учились молодые люди разных сословий. Уровень исследований в академии был достаточно высок; кроме классов поэтики и риторики, в ней существовал еще один высший класс, в котором изучалась философия и теология.На жаль, діяльність Киселинської академії серйозно не вивчалася. Частково цими питаннями займалися польські дослідники, які розглядали протестантське шкільництво в Речі Посполитій. Однак відомо, що документи, котрі стосуються діяльності социніан у Кисилині й Береську, збереглися. Зараз вони - в місті Клужі (Румунія). Їх туди вивезли социніани-емігранти в 60-х рр. XVII ст. Будемо сподіватися, що колись в українських дослідників дійдуть руки до цих документів і буде відкрито чимало цікавих сторінок у діяльності Киселинської академії.
—————
К сожалению, деятельность Киселинской академии серьезно не изучалась. Частично этими вопросами занимались польские исследователи, которые рассматривали протестантское школярство в Речи Посполитой. Однако известно, что документы, касающиеся деятельности социниан в Кисилини и Бересске, сохранились. Сейчас они - в городе Клуже (Румыния). Их туда вывезли социниане-эмигранты в 60-х гг. XVII в. Будем надеяться, что когда-то у украинских исследователей дойдут руки до этих документов и будет открыто немало интересных страниц в деятельности Киселинской академии.Після того, як социніани перенесли свій центр із Ракова до Кисилина, католицьке духовенство Волині розпочало вельми активну боротьбу з ними. 1640 року луцький католицький єпископ та володимирський плебан подали скаргу на Чапличів (власники Кисилина на той час), звинувачуючи їх в організації социніанських шкіл та вільній проповіді свого вчення. 1644 року Люблінський трибунал наказав Чапличам закрити засновані ними школи та громади на Волині. Тривалий час вважалося, що киселинсько-берестський осередок социніан було ліквідовано саме цього року. Насправді він, як встановив Я. Тазбір, проіснував до кінця 50-х рр. XVII століття. До того ж часу, очевидно, й проіснувала Кисилинська академія.
—————
После того, как социниане перенесли свой центр из Ракова в Кисилин, католическое духовенство Волыни начало весьма активную борьбу с ними. В 1640 году луцкий католический епископ и владимирский плебаний подали жалобу на Чапличей (хозяев Кисилина на то время), обвиняя их в организации социнианских школ и свободной проповеди своего учения. В 1644 году Люблинский трибунал приказал Чапличам закрыть основанные ими школы и общины на Волыни. Долгое время считалось, что центр центр социниан было ликвидировано именно в этом году. На самом деле он, как установил Я. Тазбир, просуществовал до конца 50-х гг. XVII века. До того же времени, очевидно, и просуществовала Кисилинская академия.Наприкінці 40-х рр. XVII ст. починається активний наступ на социніан. Наступного, 1648 році, сейм оголосив, що опіка Варшавської конфедерації 1573 року, яка гарантувала не католикам певну свободу віросповідання, не поширюється на социніан. 10 липня 1660 року було оголошене останнім днем перебування социніан у Речі Посполитій. Щоправда, й після цього деякі жінки відкрито сповідували своє віровчення, оскільки постанова про вигнання поширювалася лише на чоловіків. Тому у 1662 році сейм змушений був заборонити й жінкам сповідувати цю «єресь». Але навіть такі драконівські закони не могли відразу привести до повного викорінення социніанства.
—————
В конце 40-х гг. XVII в. начинается активное наступление на социниан. В следующем, 1648 году, сейм объявил, что опека Варшавской конфедерации 1573 года, которая гарантировала не католикам определенную свободу вероисповедания, не распространяется на социниан. 10 июля 1660 года было объявлено последним днем ​​пребывания социниан в Речи Посполитой. Правда, и после этого некоторые женщины открыто исповедовали свое вероучение, поскольку постановление об изгнании распространялась только на мужчин. Поэтому в 1662 году сейм вынужден был запретить и женщинам исповедовать эту «ересь». Но даже такие драконовские законы не могли сразу привести к полному искоренению социнианства.

Всі ці переслідування поклали край діяльності Кисилинської академії, яка, за наявності навіть елементарних умов для існування, могла б перетворитися в один із найбільших освітніх центрів Східної Європи. На жаль, шанс було втрачено. Католики доклали чимало зусиль для викорінення социніан у Кисилині. З цією метою тут на початку XVIIІ ст. було побудовано монастир і костел кармелітів.
—————
Все эти преследования пресекли деятельность Кисилинской академии, которая, при наличии даже элементарных условий для существования, могла бы превратиться в один из крупнейших образовательных центров Восточной Европы. К сожалению, шанс был упущен. Католики приложили немало усилий для искоренения социниан в Кисилине. С этой целью здесь в начале XVIII в. было построено монастырь и костел кармелитов.

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Heritage. Kisilin. Carmelite Monastery.


перейдемо до монастирських келій/перейдем к монастырским келиямКам'яний костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії було засновано в 1720 році фундаторами Авраамом та Маріанною Голуховскі. Він був освячений в 1746 році отцем Ф. Кобєльським.
Храм відносився до типу тринефної базиліки, яка творить прямокутник з презбітерієм. Бічна стіна підтримувалася масивним контрфорсом. Інтер'єр костелу був прикрашений фресками XVІІІ ст., а також декоративним ліпленням на стінах. До презбітерію костелу примикав двоповерховий монастирський будинок, який після 1832 року отримав статус парафіяльного. На другому поверсі храму були розташовані хори. Під приміщенням знаходилися підземні ходи, які тягнулися на десятки кілометрів від нього. В інтер'єрі мала місце прекрасна статуя Мадонни з Дитятком на руках у повний зріст, витесана з каменю.
—————
Каменный костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии был основан в 1720 году основателями Авраамом и Марианной Голуховски. Он был освящен в 1746 году отцом Ф. Кобельським.
Храм относился к типу трехнефной базилики, которая творит прямоугольник с презбитерием. Боковая стена поддерживалась массивным контрфорсом. Интерьер костела был украшен фресками XVIII в., а также декоративной лепкой на стенах. К презбитерию костела примыкал двухэтажный монастырский дом, который после 1832 года получил статус приходского. На втором этаже храма были расположены хоры. Под помещением находились подземные ходы, которые тянулись на десятки километров от него. В интерьере имела место прекрасная статуя Мадонны с Младенцем на руках у полный рост, высеченная из камня.

Костел був зруйнований під час Першої світової війни та перебудований у 1930-х роках. Знову був зруйнований в 1943 році. У неділю, 11 липня, сталась трагедия. Підрозділ УПА за участі деяких місцевих українських селян оточили поляків, що зібралися на церемонію в місцевій римо-католицькій костелі. За деякими свідченнями полякам, серед яких були чоловіки, жінки та діти, було наказано зняти одяг. Вони були вбиті з кулемета, поранені добивалися із застосуванням такої зброї, як сокири та ножі. Однак за іншими свідченнями, убитих із кулемету ніхто не роздягав, більшість убитих були жінками. За польськими припущеннями загинуло від 60 до 90 осіб, однак за свідченнями односельців, які тоді проживали в Кисилині, кількість жертв становить не більше 30. Ті, хто вижив (близько 200 осіб за різною інформацією), втекли до пресвітерії й барикадувалися там протягом одинадцяти годин. За твердженням українського історика Івана Пущука, серед них могли бути бійці польської Армії Крайової. Після відходу вояків УПА місцеві українські селяни винесли тіла поляків із костелу й поховали їх. Бійня в Кисилині була частиною хвилі українсько-польського конфлікту на Волині.
—————
Костел был разрушенный во время Первой мировой войны и перестроен в 1930-х годах. Опять был разрушен в 1943 году. В воскресенье, 11 июля, произошла трагедия. Подразделение УПА при участии некоторых местных украинских крестьян окружили поляков, собравшихся на церемонию в костеле. По некоторым свидетельствам полякам, среди которых были мужчины, женщины и дети, было приказано снять одежду. Они были убиты из пулемета, раненых добивали с применением такого оружия, как топоры и ножи. Однако по другим сведениям, убитых из пулемета никто не раздевал, большинство убитых были женщинами. По польским предположениям погибло от 60 до 90 человек, однако по показаниям односельчан, что тогда проживали в Кисилине, количество жертв составляло не более 30. Выжившие (около 200 человек по разной информации), бежали в пресвитерий и забаррикадировались там в течение одиннадцати часов . По утверждению украинского историка Ивана Пущука, среди них могли быть бойцы польской Армии Крайовой. После ухода воинов УПА местные украинские крестьяне вынесли тела поляков с костёла и похоронили их. Бойня в Кисилине была частью волны украинского-польского конфликта на Волыни.

Після Другої світової війни у костелі розмістився цех з переробки коноплі та льону, згодом у храмі виникла пожежа і його приміщення більше не використовувалося. На сьогоднішній день від цієї святині залишилися лише руїни: немає даху, а його металеві конструкції пішли на брухт. Шефство над руїнами минулого взяли під свою відповідальність активісти школи.
—————
После Второй мировой войны в костеле разместился цех по переработке конопли и льна, затем в храме возник пожар и его помещение больше не использовалось. На сегодняшний день от этой святыни остались лишь руины: нет крыши, а его металлические конструкции пошли на металлолом. Шефство над руинами прошлого взяли под свою ответственность активисты школы.

декілька старих фото/несколько старых фото

Адам Кисіль/Адам Кисиль


У 1915 році російська артилерія майже повністю знищила споруду. Фото 1915-18 рр.


Перший навчальний заклад на Волині, графський маєток і давній костел залишаються руїнами, не реставруються через невдале географічне розташування: глухі ліси, погані дороги. Відновлювальні роботи проводити не дуже безпечно, це вимагає великих коштів і чималих зусиль. Тому в принципі роботи з відновлення святині не проводяться, хоча ця споруда є пам'яткою архітектури та охороняється державою. Краєзнавці, історики й архітектори, які зацікавлені у збереженні давніх пам'яток, мають надію на те, що колись ця чудова історична будівля буде приведена до ладу і пам'ять про неї збережеться для наступних поколінь.
—————
Первое учебное заведение на Волыни, графское имение и давний костел остаются руинами, а не реставрируются из-за неудачного географического положения: глухие леса, плохие дороги. Восстановительные работы проводить не очень безопасно, это требует больших средств и немалых усилий. Поэтому в принципе работы по восстановлению святыни не проводятся, хотя это сооружение является памятником архитектуры и охраняется государством. Краеведы, историки и архитекторы, которые заинтересованы в сохранении древних памятников, надеются на то, что когда-то это замечательное историческое здание будет приведено в порядок и память о нем сохранится для последующих поколений.1916
Джерела/источники:
incognita.day.kiev.ua
kysylyn-ru1.webnode.com.ua
pallotyni.kiev.ua
wikipedia.org
kchodorowski.republika.pl
martyrologiawsipolskich.pl
www.wykop.pl
wikipedia.org

Весь материал к данной статье в порядке эксперимента снимался с использованием одного объектива, для показа его универсальности в подобного рода съемках на разных фокусных расстояниях - объектив, Canon EF8-15mm f/4L FISHEYE USM.

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Волинь, Волынь, костел, монастир, монастырь, руина, руїна
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments