m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Тростянець. Свято-Троїцька оборонна церква/Наследие. Тростянец. Свято-Троикая церковь.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Про будівництво церкви Святої Трійці у селі Тростянець Ківерецького деканату Волинської єпархії збереглося обмаль інформації.
Клірові відомості Тростянецького храму за 1911 р. повідомляють, що «церковь построена в 1650 году тщанием неизвестно чьим». Ще одне джерело – «Справочная книга о приходах и монастырях Волынской епархии» за 1914 р.– відносить її будівництво до 1648 р.
—————
О строительстве церкви Святой Троицы в селе Тростянец Киверецкого деканата Волынской епархии сохранилось мало информации.
Клирые ведомости Тростянецкого храма за 1911 сообщают, что «церковь построена в 1650 году тщанием неизвестно чьим». Еще один источник - «Справочная книга о приходах и монастырях Волынской епархии» за 1914 г.- относит ее строительство в 1648 год.На присутність у Тростянці Свято-Троїцької церкви у більш ранній період вказує запис на першій сторінці Луцького братського каталога від 1617 р.: «Гавриил, священник Тростенецкий, презвитор храма святыя живоначалныя Тройца, рукою власною». Найвірогідніше, це мається на увазі дерев’яна церква, на місці якої і була побудована теперішня. Названа вона на честь трьох храмів, які були до того в селі Тростянець і загинули від вікових бурь, що пронеслись над волинською землею. Одним із засновників церкви вважається шляхтич Адам Гуревич, який зі своєю донькою Гальшкою Гулевичною були останніми, хто особливо опікувалися святинею.
—————
На присутствие в Тростянце Свято-Троицкой церкви в более ранний период указывает запись на первой странице Луцкого братского каталога от 1617 г .: «Гавриил, священник Тростенецкий, презвитор храма святыя живоначалныя Троицы, собственной рукой». Вероятнее всего, это имеется в виду деревянная церковь, на месте которой и была построена нынешняя. Названа она в честь трех храмов, которые были до этого в селе Тростянец и погибли от возрастных бурь, что пронеслись над волынской землей. Одним из основателей церкви считается шляхтич Адам Гуревич, который со своей дочерью Гальшкой Гулевичною были последними, кто особенно заботились святыней.Здається, що саме у контексті зв’язків тростянецького духовенства з луцькими братчиками можна розглядати подальшу історію храму Св. Трійці. На певні контакти вказує й деяка подібність двох церков – луцької братської (була змурована 1620 р.) та тростянецької Свято-Троїцької.
Храм Св. Трійці належить до оригінальних взірців оборонного архітектурного стилю. Він не має тотожних собі на історичній Волині та відповідає складним умовам того часу в Україні у період Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.
—————
Думается, что именно в контексте связей тростянецкого духовенства с луцкими братчиками можно рассматривать дальнейшую историю храма Св. Троицы. На определенные контакты указывает и некоторое сходство двух церквей - луцкой братской (была построена в 1620) и тростянецкой Свято-Троицкой.
Храм Св. Троицы относится к оригинальным образцам оборонного архитектурного стиля. Он не имеет тождественных себе на исторической Волыни и соответствует сложным условиям того времени в Украине в период Освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого.Троїцький храм збудовано у вигляді корабля вівтарем на схід – у бік світла. Будівля завершується вгорі трьома куполами. Пристосування храму до оборони має ряд особливостей. Насамперед вражає товщина цегляних мурів (до 1,7 м). Стіни ззовні додатково підсилені масивними контрфорсами. Зсередини стіни нави також підсилені: в кутах – виступами, у центрі південної та північної стін – широкими лопатками.
—————
Троицкий храм построен в виде корабля алтарем на восток - в сторону света. Здание завершается вверху тремя куполами. Приспособление храма к обороне имеет ряд особенностей. Прежде всего он поражает толщиной кирпичных стен (до 1,7 м). Стены снаружи дополнительно усиленные массивными контрфорсами. Изнутри стены нефа также усиленные: в углах - выступами, в центре южной и северной стен - широкими лопатками.У Троїцькій церкві застосовано архаїчний спосіб улаштування сходів на хори та горище в товщі мурів, який походить від культового будівництва Київської Русі та періоду феодальної роздробленості. Вузький склепінчастий коридор з крутими східцями прорізує частину стіни і виводить на піддашшя.
Пристосування горища Троїцької церкви до оборони зумовило влаштування стрільниць. Уся верхня частина будівлі була пристосована до кругового обстрілу. Вогневі отвори мали характерну для XVI – XVII ст. форму – у вигляді перевернутої замкової щілини. У наш час стрільниці ззовні закладено, обтиньковано.
—————
В Троицкой церкви применен архаичный способ устройства лестницы на хоры и чердак в толще стен, который происходит от культового строительства Киевской Руси и периода феодальной раздробленности. Узкий сводчатый коридор с крутыми лестницами прорезает часть стены и выводит на крыльцо.
Приспособление чердака Троицкой церкви к обороне обусловило устройства бойниц. Вся верхняя часть здания была приспособлена для кругового обстрела. Огневые отверстия имели характерную для XVI - XVII вв. форму - в виде перевернутой замочной скважины. В наше время бойницы извне заложены, обтинькованы.Церква має ще одну дуже цікаву архітектурну особливість, про яку важко здогадатись, оглядаючи її з фасаду та інтер’єру. Замість традиційних відкритих хорів над бабинцем облаштовано ізольоване квадратне приміщення, перекрите хрещатим склепінням. Дістатися до нього можна лише крізь вузький вхід.
Це місце називають «Божою горою», або ж «Божою гіркою», і воно являє собою капличку для розміщення Тростянецької ікони Божої Матері. За історичними даними її тут встановили, подавши через дах, коли будувався другий ярус храму. Саме Гулевичі подарували вибудуваній святині образ Богородиці, поряд з двома іншими іконами.
—————
Церковь имеет еще одну очень интересную архитектурную особенность, о которой трудно догадаться, осматривая ее с фасада и интерьера. Вместо традиционных открытых хоров над притвором обустроены изолированное квадратное помещение, перекрытое крещатым сводом. Добраться до него можно только через узкий вход.
Это место называют «Божьей горой», или «Божьей горкой», и оно представляет собой часовню для размещения Тростянецкой иконы Божией Матери. По историческим данным ее здесь установили, подав через крышу, когда строился второй ярус храма. Именно Гулевичи подарили выстроенной святыни образ Богородицы, вместе с двумя другими иконами.Як справжня фортеця, церква має два підземних ходи. Один веде до сусіднього села Маневичі, другий, за переданням, тягнеться до Луцька. Нині вони в аварійному стані, тому перевірити це неможливо.
Окрасою церкви є створений у XVIII ст. іконостас (перенесений зі зруйнованої церкви с. Годомичі) з оригінальними Царськими вратами, виконаними першокласним різьбярем.
—————
Как настоящая крепость, церковь имеет два подземных хода. Один ведет в соседнее село Маневичи, второй, по преданию, тянется в Луцк. Сейчас они в аварийном состоянии, поэтому проверить это невозможно.
Украшением церкви является созданный в XVIII в. иконостас (перенесенный из разрушенной церкви с. Годомичи) с оригинальными Царскими вратами, выполненными первоклассным резчиком.

Основною святинею храму в усі віки залишалася чудотворна ікона. Багатьох зцілила від недуг та врятувала життя Тростянецька Божа Матір.
Відкрите питання – датування образа: можливо, XV ст. Отже, він давніший, ніж церква. Ім’я майстра невідоме, але його пензлю належить ще один твір: «Христос-Вседержитель» із с. Річиця на Рівненщині (зберігається у Рівненському краєзнавчому музеї). Ікону «Богородиця Одигітрія» вміщено в масивний дубовий кивот XIX ст. Написана вона на основі, що складається з чотирьох липових дошок розміром 85,8 х 118,5 см. Двічі образ реставрували, про що свідчать написи на ній. Більш давній з них не читається через дуже потемнілу оліфу та запис, що зроблено поверх нього: «Сия икона обновлена 1889 года 25 июня стараннями Авксения Зидкевича и местных прихожан. И. Маркевич».
—————
Основной святыней храма во все века оставалась чудотворная икона. Многих исцелила от недугов и спасла жизнь Тростянецкая Божья Матерь.
Открытый вопрос - датировка образа: возможно, XV в. Стало быть, он древнее, чем церковь. Имя мастера неизвестно, но его кисти принадлежит еще одно произведение: «Христос Вседержитель» из с. Речица на Ровенщине (хранится в Ровенском краеведческом музее). Икону «Богородица Одигитрия» помещено в массивный дубовый ковчег XIX в. Написана она на основе, состоящей из четырех липовых досок размером 85,8 х 118,5 см. Дважды образ реставрировали, о чем свидетельствуют надписи на ней. Более древний из них не читается из-за очень потемневшую олифу и запись, сделаную поверх него: «Сия икона обновленная 1889 года 25 июня стараниями Авксения Зидкевича и местных прихожан. И. Маркевич ».

Прикро що нам так і не вдалося потрапити в середину церкви і парафіяльний музей, що знаходиться в її підземній частині, тому ми додали фотографії знайдені в інтернеті ...
—————
Жаль что нам так и не удалось попасть в середину церкви и парафиальный музей, что находиться в её подземной части, поэтому мы добавили фотографии найденные в интернете...

Джерела/источники:
www.kpba.edu.ua
Свято-Троицкая-церковь-в-Тростянце
Парафіяльний-музей-у-підземеллі-церкви
wz.lviv.ua
volyn-museum.com.ua
panoramio.com
panoramio.com

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Волинь, Волынь, оборонна церква, оборонная церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments