m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Великі Межирічі. Палац Стецьких/Наследие. Большие Межиричи. Дворец Стецких.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Продовжим нашу розповідь про Межирічі…
Отже, з 1773 року власником села став Ян Казімеж Стецький, який у 1793—1800 роках збудував тут власний маєток. Існують дві точки зору, яким чином Стецький отримав маєток. За першою, він придбав його від Францішека Фердинанда Любомирського, за другою — виграв у карти в пана Яблоновського.
—————
Продолжим наш рассказ о Межиричах ...
Итак, с 1773 года владельцем села стал Ян Казимеж Стецкий, который в 1793-1800 годах построил здесь собственное имение. Существуют две точки зрения, каким образом Стецкий получил имение. По первой, он приобрел его от Францишека Фердинанда Любомирского, по второй - выиграл в карты у господина Яблоновского.Згодом маєток успадкував Ян Юзеф Стецький (учасник повстання 1831 року). Через причетність до антиросійської діяльності Людвік Стецький не зміг успадкувати родинний маєток, тому той був конфіскований і на декілька десятиліть перетворився на казенне містечко. Після амністії, дарованої імператором Олександром ІІ, маєток повернули Генрикові Стецькому, який подарував його Вітольдові Стецькому. Далі маєток перейшов у власність до Адама Стецького, а потім до Юзефа Стецького, який володів ним до 1939 року.
—————
Впоследствии имение унаследовал Ян Юзеф Стецкий (участник восстания 1831 года). Через причастность к антироссийской деятельности Людвик Стецкий не смог унаследовать родные места, поэтому тот был конфискован и на несколько десятилетий превратился в казенний городок. После амнистии, дарованной императором Александром ІІ, имение вернули Генрику Стецкому , который подарил его Витольду Стецкому. Далее имение перешло в собственность к Адаму Стецкому, а затем к Юзефу Стецкому, который владел им до 1939 года.єдине що осталось автентичне в відремонтованному лівому флігелі/единственное что осталось аутентичным в отремонтированном левом флигеле


Після Другої світової війни маєток Стецьких пристосували під інтернат. Зараз приміщення палацу є в аварійному стані, але підпорядковуються спецшколі-інтернату КЗ "Великомежиріцька спеціальна ЗОШ-інтернат I-II ступенів" Рівненської обласної ради. Раніше це була школа-інтернат для розумово відсталих дітей (допоміжна школа-інтернат). Завідує цією установою Соломчук Павло Іванович, який дуже привітно зустріл проект та провів екскурсію навкруги палацу та в його середені. Також він допоміг організувати наш доступ до костелу, про який проект розповідал в попередній статті.
—————
После Второй мировой войны имение Стецких приспособили под интернат. Сейчас помещения дворца находится в аварийном состоянии, но подчиняются спецшколе-интернату КЗ "Великомежирицька специальная школа-интернат I-II ступеней" Ровенского областного совета. Раньше это была школа-интернат для умственно отсталых детей (вспомогательная школа-интернат). Заведует этим учреждением Соломчук Павел Иванович, которий очень приветливо встретил проект и провел экскурсию вокруг дворца и в его середине. Также он помог организовать наш доступ к костелу, о каком проект рассказывал в предыдущей статье.

Пійдем в середину палаца/пойдем в середину дворца
Палацовий ансамбль створено в кінці XVIII ст. за проектом італійця Д.Мерліні – придворного архітектора польського короля Станіслава-Августа. Розташування на рельєфі та просторова композиція будівель типові для часу будівництва і втілюють принципи архітектури класицизму. Ансамбль складається з головної споруди – палацу – та двох симетрично розміщених флігелів, з’єднаних з палацом двома напіввідкритими галереями, кожна з яких у плані утворює чверть кола. Завдяки цьому перед головним фасадом палацу створено великий курдонер.
—————
Дворцовый ансамбль создан в конце XVIII в. по проекту итальянца Д.Мерлини - придворного архитектора польского короля Станислава-Августа. Расположение на рельефе и пространственная композиция здания типичны для времени строительства и воплощают принципы архитектуры классицизма. Ансамбль состоит из главного здания - дворца - и двух симметрично расположенных флигелей, соединенных с дворцом двумя полуоткрытыми галереями, каждая из которых в плане образует четверть круга. Благодаря этому перед главным фасадом дворца создан большой курдонер.

Палац (1788 р.) – двоповерхова, прямокутна в плані (45,2:19,6 м) і витягнута в напрямку південь-північ цегляна будівля, перекрита чотирисхилим дахом. Композиційна вісь ансамблю, яка одночасно є визначальною і ділить внутрішньє розпланування палацу, підкреслена на головному (східному) його фасаді чотириколонним портиком іонічного ордера, увінчаним розвиненим антаблементом з трикутним фронтоном. Фасад фланкують два ризаліти, в яких розміщено сходи, пов’язані з перехідними галереями. Палац мав французьку систему розташування кімнат. Ядром композиції є великий бальний зал, який на парковому фасаді відображений центральним ризалітом, прикрашеним шестиколонним портиком коринфського ордера. Парадна зала знаходилася на другому поверсі; стіни на сходах розмальовані виглядами руїн старого замка, а стелю прикрашало зображення нового палацу. Головна зала оздоблена в бароковому стилі, тут до тепер збереглася ліпнина й архітектурні деталі. Також у приміщеннях 2-го поверху збереглося ліпне декоративне оздоблення, що має неабияку художню цінність. Характерним є класицистичний декор парадного залу – фриз, обрамлення фільонок, рамки барельєфних панно, “роги достатку”, театральні маски таін. Внутрішнє розпланування палацу має змішаний характер: у ньому поєднується раціональний зв’язок помешкань через невеликі зручні переходи з елементами анфіладного зв’язку, який переважає на 2-му, парадному поверсі.
—————
Дворец (1788) - двухэтажное, прямоугольное в плане (45,2: 19,6 м) и вытянутое в направлении юг-север кирпичное здание, перекрытое четырехскатной крышей. Композиционная ось ансамбля, которая одновременно является определяющей и делит внутреннюю планировку дворца, подчеркнута на главном (восточном) его фасаде четырехколонным портиком ионического ордера, увенчанным развитым антаблементом с треугольным фронтоном. Фасад фланкируют два ризалита, в которых размещены лестницы, связанные с переходными галереями. Дворец имел французскую систему расположения комнат. Ядром композиции является большой бальный зал, на парковом фасаде отраженной центральным ризалитом, украшенный шестиколонным портиком коринфского ордера. Парадный зал находился на втором этаже; стены на лестнице разрисованные видом руин старого замка, а потолок украшает изображение нового дворца. Главный зал украшен в барочном стиле, здесь до сих пор сохранилась лепнина и архитектурные детали. Также в помещениях 2-го этажа сохранилось лепное декоративная отделка, который имеет большую художественную ценность. Характерно классицистический декор парадного зала - фриз, обрамление филенок, рамки барельефных панно, "рога изобилия", театральные маски и др. Внутреннее планировка дворца имеет смешанный характер: в нем сочетается рациональный связь помещений через небольшие удобные переходы с элементами анфиладное связи, преобладает на 2-м, парадном этаже.

Щоб дістатись другої частини палацу довелось ждати завгоспа, но то стоїло того.../Чтобы попасть во вторую часть дворца пришлось ждать завхоза, но оно того стоило ...


Флігелі (південний та симетричний йому північний) – це прямокутні в плані, витягнуті в напрямку південь – північ, двоповерхові цегляні будівлі з двосхилими дахами. Архітектурне оздоблення флігелів значно скромніше, ніж палацу, що обумовлено їхнім другорядним значенням. Основні елементи композиції фасадів – вдалі пропорції членувань і чіткий ритм прямокутних вікон 2-го поверху з горизонтальними сандриками та підвіконнями на кронштейнах.
Перехідні галереї (південна та симетрична їй північна) – одноповерхові цегляні споруди, перекриті невисокими двосхилими дахами. Вони складаються з двох паралельних стін, які в плані утворюють чверть кола. Одна з них (коло меншого радіуса), що звернена в бік курдонера перед головним фасадом палацу, прорізана трьома великими прямокутними отворами, обрамленими колонами тосканського ордера Стіна, звернена в бік парку (коло більшого радіуса), ззовні укріплена двома невеликими контрфорсами.
—————
Флигели(южный и симметричный ему северный) - это прямоугольные в плане, вытянутые в направлении юг - север, двухэтажные кирпичные здания с двускатными крышами. Архитектурное убранство флигелей значительно скромнее, чем дворца, обусловлено их второстепенным значением. Основные элементы композиции фасадов - удачные пропорции членений и четкий ритм прямоугольных окон 2-го этажа с горизонтальными сандриками и подоконниками на кронштейнах.
Переходные галереи (южная и симметричная ей северная) - одноэтажные кирпичные сооружения, перекрыты невысокими двускатными крышами. Они состоят из двух параллельных стен, которые в плане образуют четверть круга. Одна из них (около меньшего радиуса), обращенная в сторону курдонёра перед главным фасадом дворца, прорезана тремя большими прямоугольными отверстиями, обрамленными колоннами тосканского ордера Стена, обращенная в сторону парка (около большого радиуса), снаружи укреплена двумя небольшими контрфорсами.

перед тим як дивитися далі, перегорніть фотографії назад і вдивіться ще раз в замазану багаторічними шарами побілки ліпнину і погляньте, що під тією побілкою може бути - далі тільки маленька частина, дбайливо, хоча може і невміло розчищена від багаторічних нашарувань в кабінеті завгоспа ...
----------
перед тем как смотреть дальше, пролистайте фотографии назад и всмотритесь еще раз в замазанную многолетними слоями побелки лепнину и взгляните, что под той побелкой может быть - дальше только маленькая часть, бережно, хотя может и неумело расчищенная от многолетних наслоений в кабинете завхоза...
старий паркет та сходи/старый паркет и лестница
У склад маєтку також входили парк із ботанічним садом і штучним ставом, будинки для челяді, стайня, псарня, фільварки, костел із родовим склепом.
В саду, недалеко від палацу розташовувалась будівля театру на кілька сотен глядачів. Тут виступали актори аматори, хоча іноді це були гастролючі трупи. Окрім, того в маєтку діяла музична капела та оркестр.
Маєтковий парк (архітектор Шимон Богуміл Цуг), закладений у ландшафтному стилі, прикрашав штучний став і ботанічний сад з оранжереями.
—————
В состав имения также входили парк с ботаническим садом и искусственным прудом, дома прислуги, конюшня, псарня, поместья, костел с родовым склепом.
В саду, недалеко от дворца располагалось здание театра на несколько сотен зрителей. Здесь выступали актеры любители, хотя иногда это были гастролирующие труппы. Кроме, того в имении действовала музыкальная капелла и оркестр.
Усадебный парк (архитектор Шимон Богумил Цуг), заложенный в ландшафтном стиле, украшал искусственный став и ботанический сад с оранжереями.Будинки для челяді розташовувались неподалік від палацу і серед місцевих мешканців називались «чворки».
У стайнях маєтку утримували більше сотні чистокровних англійських і турецьких скакунів за якими доглядали конюхи німецького походження. До тепер ці будови не збереглись.
До маєткової економії входило декілька фільварків, найбільший з них знаходився в с. Новини, де розміщувалась лісопильня. Окрім цього, наймані працівники займались скотарством і землеробством.
Ансамбль садиби у Великих Межиричах – унікальна для Рівненщини видатна пам’ятка цивільної архітектури кінця XVIII ст.
—————
Дома для прислуги располагались неподалеку от дворца и среди местных жителей назывались «чворки».
В конюшнях имения содержали более сотни чистокровных английских и турецких скакунов за которым ухаживали конюхи немецкого происхождения. До наших дней эти строения не сохранилось.
К поместной экономии относились несколько поместий, самое большое из них находилось в с. Новости, где размещалась лесопилка. Кроме этого, наемные работники занимались скотоводством и земледелием.
Ансамбль усадьбы в Великих Межиричах - уникальний для Ровенщины выдающийся памятник гражданской архитектуры конца XVIII в.

план парку та малюное Наполеона Орди/план парка и рисунок Наполеона Орды

листівка/открытка


Погляд на останок/Взгляд на последокОсь такий він - палац Стецьких, один з небагатьох, що донесли свою автентичність до наших днів і стоїть ще без глибокої руїни, хоча сліди її вже закарбувалися на його стінах. Звичайно ж, навчальний заклад не може утримувати такий палац, хоча і намагається в міру своїх сил, мізерної допомоги від держави і допомоги від волонтерів. Мрія директора, інвестор, який вкладеться в відновлення палацу взявши його під свою опіку і зробивши там музей. Для дітей же, допоможе відновити правий флігель під класи або житлове приміщення, як це зробили з лівим.
-----------
Вот такой он - дворец Стецких, один из немногих, что донесли свою аутентичность до наших дней и стоящий еще без глубокой руины, хотя следы её уже отпечатались на его стенах. Конечно же, учебное заведение не может содержать такой дворец, хотя и старается в меру своих сил, скудной помощи от государства и помощи от волонтеров . Мечта директора, инвестор, который вложиться в восстановление дворца взяв его под свою опеку и сделав там музей. Для детей же, поможет восстановить правый флигель под классы или жилое помещение, как это сделали с левым.

Джерела/Источники:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Маєток_Стецьких
http://www.pslava.info/VelykiMezhyrichiS_SadybaGrafivSteckyx,196078.html


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Ровенщина, взгляд с небес, дворец, лепнина, ліпнина, палац, погляд з небес
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments