m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Великі Межирічі. Коcтел св. Антонія/Наследие. Большие Межиричи. Костел св. Антония.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...В історичних документах цей населений пункт вперше згадується під 1544 роком - як власність князів Корецьких. На початку XVII століття Корецькі навіть збудували тут замок, оточений високими земляними валами, який, на жаль, не протримався до наших часів.
----------
В исторических документах этот населенный пункт впервые упоминается под 1544 годом - как собственность князей Корецких. В начале XVII века Корецкие даже построили здесь замок, окруженный высокими земляными валами, который, к сожалению, не продержался до наших дней.ось такий вигляд має інтер'єр костелу, якщо фотографувати його через дірку в нижній частині дверей.../
вот так выглядит интерьер костела, если фотографировать его через дыру в нижней части дверей...У 1650 році містечко (а тоді це справді було містечко) переходить у власність роду Любомирських. За коронного підкоморого Домініка Єжи Любомирського в Межирічах з'являється колегіум ордену піарів. При колегіумі в 1702 році будується величний кам'яний храм святого Антонія. Легко сказати "будується". Насправді спорудження такого гіганта тягнулося не один рік - аж до 1725-го. Зводили храм під керівництвом архітектора Войцеха Ленартовича.
----------
В 1650 году городок (а тогда это действительно было городок) переходит в собственность рода Любомирских. При коронном подкомории Доминике Ежи Любомирском в Межиричах появляется коллегиум ордена пиаров. При коллегиуме в 1702 году строится величественный каменный храм святого Антония. Легко сказать "строится". На самом деле сооружения такого гиганта тянулось не один год - до 1725-го. Строили храм под руководством архитектора Войцеха Ленартовича.

Обійдемо костел навкруги/Обойдем костел вокруг
Тим більш, не на пустому місці будували. Ще в XVI столітті князь Костянтин Острозький, який правив цими землями на правах закладу (залогу?), звів тут невеликий дерев'яний костел та назначив сюди ксьондза. Споруда, щоправда, простояла недовго - в 1601 році згоріла. Костел св. Антонія був побудований на кошти князя Домініка Любомирського в 1702-1725 роках. Будівництво тривало аж 25 років. Разом з монастирем належав оо. Піарам. Костел був побудований за проектом архітектора В. Ленартовича. В результаті пожару в 1809 р. храм було значно пошкоджено, в 1857 р. його було реконструйовано.
---------
Тем более, не на пустом месте строили. Еще в XVI веке князь Константин Острожский, который правил этими землями на правах учреждения (залога?), возвел здесь небольшой деревянный костел и назначил сюда ксендза. Сооружение, правда, простояла недолго - в 1601 году сгорело. Костел св. Антония был построен на средства князя Доминика Любомирского в 1702-1725 годах. Строительство продолжалось аж 25 лет. Вместе с монастырем принадлежал оо. Пиарам. Костел был построен по проекту архитектора В. Ленартовича. В результате пожара в 1809 году храм был значительно поврежден, в 1857 году он был реконструирован.

все що осталось від коллегіумівських приміщень монастира оо. Піарів - так званий екзаменаційний зал, а на другому вже звалена - бібліотека.../
все что осталось от коллегиумивських помещений монастыря оо. Пиаров - так называемый экзаменационный зал, а на втором уже обваленая - библиотека ...

в цьому рові були поховані, розстріляні НКВДістами в непримітному одноповерховому будиночку, напередодні війни, селяни з Межиріч та сусідніх селищь/
в этом рву были похоронены, расстреляные НКВДистами в неприметном одноповерховом домике, накануне войны, крестьяне с Междуречья и соседних поселковВідомо, що якийсь час поселення належало ще й Яблоновським, але коли то було, даних нема. Відомо, тільки, що саме в каштеляна Яблоновського виграв в карти межиріцький маєток в 1773 році овруцький староста Ян Стецький, котрий зводить на місці розвалин старого замку Любомирських розкішний палац-резиденцію.
----------
Известно, что некоторое время поселение принадлежало еще и Яблоновским, но когда это было, данных нет. Известно только, что именно у каштеляна Яблоновского выиграл в карты Межирицкое имение в 1773 году овруцкий староста Ян Стецкий, который возводит на месте развалин старого замка Любомирских роскошный дворец-резиденцию.

Нам пощастило зустрітися з людиною, які патронують костел. Зайдемо до костелу/
Нам повезло встретиться с человеком, опекающим костел. Зайдем в костел.


Після його смерті маєток переходить у 1814 році в спадок старшому сину Яна Юзефу, відомому меценату. Юзеф допомагав місцевим школам, ретельно відбираючи для них вчителів (!), він же заснував перший на Волині ботанічний сад. Мав Юзеф Стецький навіть власну капелу, яка виконувала для нього улюблені музичні твори. Але Історія та Політика втрутились в цю феодальну ідилію: у 1831 році, після відомого польського повстання, царський уряд конфіскував маєток.
----------
После его смерти имение переходит в 1814 году в наследство старшему сыну Яна Юзефу, известному меценату. Юзеф помогал местным школам, тщательно отбирая для них учителей (!), он же основал первый на Волыни ботанический сад. Имел Юзеф Стецкий даже собственную капеллу, которая выполняла для него любимые музыкальные произведения. Но История и Политика вмешались в эту феодальную идиллию: в 1831 году, после известного польского восстания, царское правительство конфисковало имущество.старе фото пана Волкова на вхідний портал з середени костелу/старое фото господина Волкова на входной портал с середени костела
Тадеуш Чацький в першій половині ХІХ століття з школи піарів утворив гімназію, яку росіяни теж закрили в 1832-му. Після ліквідації царською владою монастиря Піарів, костел став дієцезіальним. Після ІІ світової війни радянська влада замкнула святиню, були знищені її стіни та інтер’єр.
Роки йшли, йшли... і далі йдуть. :) А костел Антонія та палац Стецьких все ще прикрашають це чимале волинське село. В палаці, кажуть, зараз дитячий інтернат (но про нього ми розповімо в окремій статті). В костелі, же, зараз пустка та тиша. Кому він потрібен на православній землі? На жаль, здається, нікому. Навіть туристами цей край не надто розбещений.
-----------
Тадеуш Чацкий в первой половине XIX столетия с школы пиаров создал гимназию, которую россияне тоже закрыли в 1832-м. После ликвидации царской властью монастыря пиаров, костел стал епархиальным. После Второй мировой войны советская власть закрыла святыню, были уничтожены ее стены и интерьер.
Годы шли, шли ... и дальше идут. :) А костел Антония и дворец Стецких все еще украшают это большое волынское село. Во дворце, говорят, сейчас детский интернат (но о нем мы расскажем в отдельной статье). В костеле, же, сейчас пустота и тишина. Кому он нужен на православной земле? К сожалению, кажется, никому. Даже туристами этот край не слишком избалован.

пійдем до подвалів і кріпт костелу/пойдем в подвалы и к криптам костелаХоча до святині варто придивитися. Це, за висловом краєзнавця Дмитра Малакова, яскравий приклад барочної "єзуїтської архітектури". Святиня являє собою тринавну базиліку, характерну для волинських сакральних споруд. Фасад костелу - гімн симетрії, з акцентованим парадним входом з різьбленим порталом, з двома вежами-близнючками (нехай навіть одна з них зараз світить непокритою головою), що тягнуться в небо, з суворим ритмом пілястрів та горизонтальних поясів. Нижній ярус виразно домінує, чим лише підкреслюється це тяжіння споруди вверх.
----------
Хотя к святыне стоит присмотреться. Это, по выражению краеведа Дмитрия Малакова, яркий пример барочной "иезуитской архитектуры". Святыня представляет собой тринавную базиликю, характерную для волынских сакральных сооружений. Фасад костела - гимн симметрии, с акцентированным парадным входом с резным порталом с двумя башнями-близнецами (пусть даже один из них сейчас светит непокрытой головой), тянущийся в небо, со строгим ритмом пилястр и горизонтальных поясов. Нижний ярус отчетливо доминирует, чем только подчеркивается это притяжение сооружения вверх.дивлячись на це фото задаєшься питанням, а де ж фундаменти і якщо їх нема, то як стоїть цей "мастодонт" стільки років... а може тут ще копати і копати до них.../смотря на это фото задаешься вопросом, а где же фундаменты и если их нет, то как стоит этот "мастодонт" столько лет ... а может здесь еще копать и копать к ним ...


Костел з цегли, тринавний, чотиристовпний. Середня нава виділена в просторовій структурі інтер’єру; вона значно ширша бічних, відрізняється глибинним відкриттям внутрішнього простору. Ззовні стіни приміщення розчленовані пілястрами; на бічних фасадах їх розташування відповідає внутрішнім опорним стовпам. Вікна з лучковими перемичками розташовані високо. Споруда прикрашена трьома фронтонами пізньобарочного характеру.
Інтер’єр відрізнявся багатством пластичного декору.
----------
Костел из кирпича, тринавный, четырехстолпный. Средний неф выделен в пространственной структуре интерьера; он значительно шире боковых, отличается глубоким открытием внутреннего пространства. Снаружи стены помещения расчленены пилястрами; на боковых фасадах их расположение соответствует внутренним опорным столбам. Окна с лучковыми перемычками расположены высоко. Сооружение украшено тремя фронтонами позднебарочного характера.
Интерьер отличался богатством пластического декора.

повернемся до костелу/веонемся в костел


хід до лівої башти/ход к левой башне
а ось і права/а вот и правая
план костелу/план костела


Від споруд піарського кляштору не лишилося навіть руїн, а колись тут навчалось, спочатку 18 учнів, а вже у 1784 році їх кількість зросла до 250. Ректорами колегіуму були відомі люди. Зокрема один із ректорів цього навчального закладу, Домінік Шибінський видав посібник з каліграфії, в якому упорядкував писемну мову поляків. Інші здійснювали переклади відомих класичних творів..
----------
От сооружений пиарського монастыря не оставалось даже руин, а когда то тут обучалось, сначала 18 учеников, а уже в 1784 году их число возросло до 250. Ректорами коллегиума были известные люди. В частности один из ректоров этого учебного заведения, Доминик Шибинский издал пособие по каллиграфии, в котором упорядочил письменный язык поляков. Другие осуществляли переводы известных классических произведений ..

ну і - погляд з небес.../ну и - взгляд с небес...


Храм одиноко підноситься над джунглями кущів, а ззаду його нахабно штовхають прагматичні городи, засіяні картоплею та кабачками. Путівник "Дорогами южной Ровенщины", щоправда, стверджує, що з західної, вівтарної частини костелу збереглася двоповерхова прибудова піарської школи, де на першому поверсі розташовувався так званий екзаменаційний зал, а на другому - бібліотека.
----------
Храм одиноко возвышается над джунглями кустов, а сзади его нагло толкают прагматичные огороды, засеянные картофелем и кабачками. Путеводитель "Дорогами южной Ровенщины", правда, утверждает, что с западной, алтарной части костела сохранилась двухэтажная пристройка пиарськои школы, где на первом этаже располагался так называемый экзаменационный зал, а на втором - библиотека.

Як розповіла 82-річна мешканка Великих Межиріч, вона пам`ятає, як костел ще працював. Бо у 10-річному віці до храму її водила бабуся.
 - У нашому селі жило близько 100 поляків. У них були дуже гарні стосунки з українцями. Тож до костелу ходили і поляки, і українці. Хто був похований у храмі? Ксьондз і його родина, а також місцевий пан Стецький і його родина. Я ще пам`ятаю дуже красиві труни у підземеллі храму. Особливо мене вразили маленькі дитячі труни. Під час другої світової війни поляки з нашого села повиїжджали.
----------
Как рассказала 82-летняя жительница Великих Междуречья, она помнит, как костел еще работал. Поскольку в 10-летнем возрасте в храм ее водила бабушка.
- В нашем селе жило около 100 поляков. У них были очень хорошие отношения с украинским. Поэтому в костел ходили и поляки, и украинцы. Кто был похоронен в храме? Ксендз и его семья, а также местный господин Стецкий и его семья. Я еще помню очень красивые гробы в подземелье храма. Особенно меня поразили маленькие детские гробы. Во время второй мировой войны поляки из нашего села выехали.

Дивимось також відео про костел…/Смотрім также відео о костеле...


архівне фото з польскіх джерел/архивное фото из польских источников


Джерела/источники:
castles.com.ua
pallotyni.kiev.ua
press-centr.com
facebook
vlasenko.net
pslava.info

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - получатель madmax@studioavtv.com.ua.

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143). Для PayPal - одержувач madmax@studioavtv.com.ua

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Ровненьщина, взгляд с небес, костел, монастир, монастырь, погляд з небес
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 11 comments