m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Губків. Замок/Наследие. Губков. Замок.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...В різні періоди назва села змінювалася – Хрупков, Губибор, Губник, Губків, Губка, Гапків. Відомо, що перша згадка про поселення відноситься до 1504р., коли його, і замок, і призамкову церкву вщент зруйнували татари.
—————
В разные периоды название села менялась - Хрупков, Губибор, Губник, Губков, Губка, Гапки. Известно, что первое упоминание о поселении относится к 1504г., когда его, и замок, и призамковую церковь до основания разрушили татары.Відомо, що перший дерев'яний замок виник тут ще в Х-ХІІІ віках (це підтверджують знахідки експедиції Ю.М.Нікольченка 1974р.), та його разом з поселенням змила монголо-татарська повінь. Сліди княжого ранньосередньовічного Губкова добре простежуються в археологічних знахідках, серед яких є і пам'ятки раннього християнства.
Відомо, що кам'яний нащадок первісної фортеці з'явився, ймовірно, у XV ст. (за версією відомого краєзнавця О.Цинкаловського).
—————
Известно, что первый деревянный замок возник здесь еще в Х-ХІІІ ст. (Это подтверждают находки экспедиции Ю.М.Никольченка 1974г.), и его вместе с поселением смыло монголо-татарское наводнение. Следы княжеского ранне средневекового Губкова хорошо прослеживаются в археологических находках, среди которых есть и памятники раннего христианства.
Известно, что каменный потомок первоначальной крепости появился, вероятно, в XV в. (По версии известного краеведа О.Цинкаловського).Байка з сайту "Українська геральдика":
у замку мешкав не хто-небудь, а князь. У кожного нормального князя просто мусить бути дочка-красуня - і в цього теж була. Вона, як і годиться княжні з легенди, покохала бідного хлопця з другого берега річки. Князь заборонив закоханим зустрічатися й - неначе цього було мало - посадив доньку у найвищу вежу замку. Однак уночі дівчина і хлопець ставали соколами і вилітали на зустріч. Довідавшись про це, старий князь прокляв молодят (гарний татко!) - і вони навіки залишилися птахами й оселилися в горах, які відтоді стали називати Соколиними.
—————
Байка с сайта "Украинская геральдика":
в замке жил не кто-нибудь, а князь. У каждого нормального князя просто должна быть дочь-красавица - и у этого тоже была. Она, как и полагается княжне из легенды, полюбила бедного парня с другого берега реки. Князь запретил влюбленным встречаться и - как будто этого было мало - посадил дочь в самую высокую башню замка. Однако ночью девушка и парень становились соколами и вылетали на встречу. Узнав об этом, старый князь проклял молодоженов (хороший папа!) - и они навеки остались птицами и поселились в горах, которые с тех пор стали называть Соколиными.З "Історико-статистичного опису церков і приходів Волинської єпархії" Теодоровича.
"Село Губків під назвою містечка Хубкова Луцького повіту, як володіння каштеляна Брацлавського, старости Луцького, Володимирського підкоморія Олександра Семашка" згадується в актах від 7 березня 1596 року та в акті від 10 січня 1596 року. Першим відомим Сімашком, який володів Губківським замком, був Богдан Михайлович, Ковельський староста, що помер у 1545 році. Його син Олександр Сімашко був знаним на Волині феодалом. Він відзначився своєю відвагою в битві 1537 року під Дубном.”
Олександр Сімашко один з перших на Волині, за сприяння єзуїта Гербста, перейшов у католицьку віру. З того часу серед населення Волині про нього пішла недобра слава католика-фанатика, ворога православної віри і свого народу. Олександр Цинкаловський подає відомості, що його син (Олександра Сімашко) помер у 1618р. і похований в Луцьку в єзуїтському костелі.
—————
"Историко-статистическом описании церквей и приходов Волынськой епархии" Теодоровича.
"Деревня Губков под названием городка Хубкова Луцкого уезда, как владение кастеляна Брацлавского, старосты Луцкого, Владимирского подкомория Александра Семашко" упоминается в актах от 7 марта 1596 и в акте от 10 января 1596. Первым известным Симашко, который владел Губковский замком, был Богдан Михайлович, Ковальский староста, умер в 1545 году. Его сын Александр Симашко был известным на Волыни феодалом. Он отличился своей отвагой в битве 1537 под Дубно."
Александр Симашко один из первых на Волыни, при содействии иезуита Хербста, перешел в католическую веру. С тех пор среди населения Волыни о нем пошла дурная слава католика-фанатика, врага православной веры и своего народа. Александр Цинкаловский подает сведения, что его сын (Александра Симашко) умер в 1618 году и похоронен в Луцке в иезуитском костеле.

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Heritage. Gubkiv. Castle. Panorama from the ground.

Замок у Губкові за композицією і пропорціями вважався одним з найдосконаліших у Волинській школі оборонних комплексів. Споруда була подібна до трапеції в плані, мала чотири кутових вежі з бійницями, в’їзну браму і підйомний міст. У дворі знаходилися житлові і господарські будівлі. На подвір’ї замку залишився глибокий колодязь, змурований з каміння. Під замком були льохи, в’язниця. Збереглася легенда, що Губківський замок був з’єднаний підземним ходом з Марининським православним чоловічим монастирем.
—————
Замок в Губкове по композиции и пропорциями считался одним из самых совершенных в Волынской школе оборонных комплексов. Сооружение было подобно трапеции в плане, имело четыре угловых башни с бойницами, въездные ворота и подъемный мост. Во дворе находились жилые и хозяйственные постройки. Во дворе замка остался глубокий колодец, составленной из камней. Под замком были погреба, тюрьма. Сохранилась легенда, что Губковский замок был соединен подземным ходом с Марининським православным мужским монастырем.
Олександр Цинкаловський подає ще 2 легенди про Губківський замок. Перша говорить про хлопця, який впав до глибокої пивниці і знайшов там багато грошей, і про скупого селянина, який, зачувши про це, кинув свого сина також до льоху, але той пропав під замком без сліду.
Друга легенда оповідає про взяття містечка і замку татарами в 1504 році. "Побиті під містечком Клецьком на Поліссі, Криловом і Новогрудком, розпорошені татари верталися поліським бездоріжжям до Криму. В урочищі "Татарський груд" (острівок серед непрохідних боліт під Губковом) татари заклали табір, підживлюючись кінським м’ясом. Тоді жінка Сергія, що проживала на околиці лісу, відома як чарівниця, показала їм дорогу до Губкова, кажучи: "У велику п’ятницю почуєте, як дзвонять у церкві і йдіть у тому напрямку і на схід керуйтесь, там знайдете місто, замок і церкви. Татари знайшли містечко і зруйнували його, але не змогли здобути церкви, що стояла на високій горі".
—————
Александр Цинкаловский подает еще 2 легенды о Губковский замок. Первая говорит о парне, который упал в глубокий каменный подвал и нашел там много денег, и о скупом крестьянине, который, услышав об этом, бросил своего сына также в погреб, но тот пропал взаперти без следа.
Вторая легенда повествует о взятии города и замка татарами в 1504 году. "Избитые под местечком Клецк на Полесье, Крыловом и Новогрудком, рассеянные татары возвращались полесским бездорожьем в Крым. В урочище" Татарский груд "(островок среди непроходимых болот под Губков) татары заложили лагерь, питаясь конским мясом. Тогда женщина Сергея, проживавшей на окраине леса, известная как волшебница, показала им дорогу к Губкова, говоря: "в большую пятницу услышите, как звонят в церкви и идите в том направлении и на восток держитесь, там найдете город, замок и церкви. Татары нашли городок и разрушили его, но не смогли получить церковь, стоявшую на высокой горе ".
Губків згадується в актах від 1596 року у свідченнях возного, що замок був взятий сотнею з війська Северина Наливайка Григорія Лободи, який оволодів неприступною твердинею. В XVII столітті в Губківському замку був свій бургомістр і лавники (члени міської управи).
—————
Губков упоминается в актах от 1596 года в показаниях пристава, что замок был взят сотней из армии Северина Наливайко Григория Лободы, который овладел неприступной твердыней. В XVII веке в Губковском замке был свой бургомистр и лавники (члены городской управы).
В 1704 році, проходячи через Губків, російські війська Петра І зовсім сплюндрували містечко, "не залишивши ані однієї крамнички, ані винниці". У 1708 шведи остаточно зруйнували Губківський замок, після чого він не відбудовувався. Гарно вони тут побешкетували, а ще й чума допомогла: за люстрацією 1727р. на весь Губків лишилося всього 38 хат - та один бургомістр. Де вже за таких умов розвиватись торгівлі та гомоніти ярмаркам... Тому у 1729р. вцілілі жителі переселяються за Случ і засновують нове поселення - Людвипіль (тепер - Соснове). Хоча про віру й тоді не забували: на місці, де стояла віками призамкова парафіяльна церква, 1708 року вибудували дерев'яний храм Параскеви з такою ж дзвіницею і дзвонами, відлитими волинськими майстрами.
—————
В 1704 году, проходя через Губков, российские войска Петра I совсем разорили город, "не оставив ни одной лавочки, ни винодельни". В 1708 шведы окончательно разрушили Губковский замок, после чего он не восстанавливался. Хорошо они здесь пошалили, но и чума помогла: по люстрации 1727 года на весь Губков осталось всего 38 домов - и один бургомистр. Где уж при таких условиях развиваться торговле и шуметь ярмаркам ... Поэтому в 1729 году уцелевшие жители переселяются за Случь и основывают новое поселение - Людвипиль (теперь - Сосновка). Хотя о вере и тогда не забывали: на месте, где стояла веками призамковая приходская церковь, в 1708 году выстроили деревянный храм Параскевы с такой же колокольней и колоколами, отлитыми волынскими мастерами.В 1713 році містечко перестало існувати і від того часу більше не підносилося.
Губківський замок і 16 сіл перейшли від Семашків до родини Центерів. У 1755 році ці володіння купив за 277 тисяч польських злотих Фелікс Бічинський. У кінці XIX століття в Губкові було 49 димів, 413 жителів, дерев'яна церква, побудована в 1708 році на місці старої.
Дерев'яна церква Параскеви над річкою Случ поруч замковища простояла два з половиною століття, а в 1943 році її спалили німецькі окупанти. У вогні загинули люди разом з протоієреєм Венедиктом Корницьким та дяком Петром Борисом.
—————
В 1713 году городок перестал существовать и с тех пор больше не возрождался.
Губковский замок и 16 сел перешли от Семашко к семье Центер. В 1755 году эти владения купил за 277000 польских злотых Феликс Бичинський. В конце XIX века в Губкове было 49 дымов, 413 жителей, деревянная церковь, построенная в 1708 году на месте старой.
Деревянная церковь Параскевы над рекой Случ рядом замковище простояла два с половиной века, а в 1943 году ее сожгли немецкие оккупанты. В огне погибли люди вместе с протоиереем Бенедиктом Корницкий и дьяком Петром Борисом.В історичному музеї місцевої школи зберігаються рештки вогнепальної і холодної зброї XV-XVII століть. Часто трапляються на території села глиняні люльки. На замковій горі збереглися невеликі ділянки напівзруйнованих стін однієї башти і колишнього палацу.
—————
В историческом музее местной школы хранятся остатки огнестрельного и холодного оружия XV-XVII веков. Часто встречаются на территории села глиняные трубки. На замковой горе сохранились небольшие участки полуразрушенных стен одной башни и бывшего дворца.

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Heritage. Gubkiv. Castle. Right below us.

фото та малюнки з польських архівів/фото и рисунки из польских архивов

Наролеон Орда


поштивка по мотивам Орди/карточка по мотивам Орды


поштивка 1939 року/карточка 1939 года
Погляд на останок/Взгляд на последокДжерела/источники:
castles.com.ua
europeana.eu
nac.gov.pl
vlasenko.net
Віталій Кокота
mapio.net

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: Ровненщина, Рівненщина, взгляд с небес, замок, крепость, погляд з небес, руина, руїна, фортеця
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 9 comments