m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Серебринці. Палац Чацкого/Наследие. Серебринцы. Дворец Чацкого.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Текст, написаний в 1988 році залишався актуальним і на жовтень 2016 року, коли проект відвідав це місце ...
У 15 кілометрах на північ від Могілева-Подільського лежить село Серебрія, або Серебрінец, де так само, як і в Кукавці, рідко-рідко зустрінеться стара подільська хата на дві половини під високим дахом - стріхою. На сільських вулицях повністю панує добротний будинок з яскраво намальованими на стінах квітами і букетами, з великою заскленою верандою, з незвичайно ємним, поставленим завжди глухою стіною до вулиці сараєм-клунею, з гаражем, асфальтованом двором і безліччю квітів в усіх відповідному місцях. Але ось ми і в Серебринцях.
—————
Текст, написанный в 1988 году оставался актуальным и на октябрь 2016 года, когда проект посетил это место...
В 15 километрах к северу от Могілева-Подольского лежит село Серебринец, или Серебринцы, где так же, как и в Кукавке, редко-редко встретится старая подольская хата на две половины под высокой крышей – стрихой. На сельских улицах полностью господствует добротный дом с ярко нарисованными на стенах цветами и букетами, с большой остекленной верандой, с необыкновенно емким, поставленным всегда глухой стеной к улице сараем-клуней, с гаражом, асфальтированным двором и множеством цветов во всех подходящих местах.
Но вот мы и в Серебринцах.Перша письмова згадка про село відноситься до XVI століття. З покоління в покоління передається легенда про те, як серед густих лісів, у джерел влаштувалися перші поселенці. Перший староста виявився чоловік ненаситний, скупий, на прізвисько Коржа (так любив коржі). Він домігся боярського звання і все багатів. Вмираючи, встиг сказати синові тільки одне: «А срібло знайдеш в голові коня ...» Успадкував далеко не кращі батьківські якості молодий Корженко перебив мало не всіх батьківських коней, велів перекопати всі можливі місця скарбів, але все марно. Тоді знайшовся один, як завжди, простий селянин, що розгадав таємницю і пообіцяв відкрити її боярину, якщо той звільнить селян від усіх податків на сто років вперед. Боярин погодився. Опівдні впала тінь від голови дерев'яного коня, зробленого для пам'ятника ще за життя старого Коржа, і під тінню знайшли срібло. Але підступний боярин велів покарати того селянина, щоб надалі не був занадто розумним, а всім іншим замість свободи «посріблити» спину. З тих пір боярські побої стали називати «срібна», а жителі села і саме село - Серебрінец. До того воно називалося Панські хутора, потім Раровци. Зберіглися і старовинні назви за окремі частини села, що відповідає легенді - Коржівка і Свінокрівда.
—————
Первое письменное упоминание о селе относится к XVI веку. Из поколения в поколение передается легенда о том, как среди густых лесов, у родников обосновались первые поселенцы. Первым старостой оказался человек ненасытный, скупой, по прозвищу Корж (так любил коржи). Он добился боярского звания и все богател. Умирая, успел сказать сыну только одно: «А серебро найдешь в голове коня…» Унаследовавший далеко не лучшие отцовские качества молодой Корженко перебил чуть не всех отцовских коней, велел перекопать все вероятные места кладов, но все напрасно. Тогда нашелся один, как всегда, простой крестьянин, разгадавший тайну и пообещавший открыть ее боярину, если тот освободит крестьян от всех налогов на сто лет вперед. Боярин согласился. В полдень упала тень от головы деревянного коня, сделанного для памятника еще при жизни старого Коржа, и под тенью нашли серебро. Но коварный боярин велел наказать того крестьянина, чтобы впредь не был слишком умным, а всем остальным вместо свободы «посеребрить» спины. С тех пор боярские побои стали называть «серебряными», а жителей села и само село – Серебринцами. До того оно называлось Барские хутора, потом Раровцы. Сохранились и старинные названия за отдельными частями села, отвечающие легенде, – Коржевка и Свинокривда.Але пам'ятників архітектури того давнього часу не збереглося. Є більш пізній. У центрі села з такою дзвінкою назвою гордовито височіє над ставком і залишками парку світла будівля з портиком - чудовий пам'ятник архітектури класицизму.
Це - колишній палац Міхала Чацького, підчашего коронного (була і така придворна посаду) учасника повстання Т. Костюшка, публіциста, брата Тадеуша Чацького - відомого польського просвітителя та ерудита. В Серебринцях могли бувати багато чудових люди часу правління Станіслава Августа, друзі дому, однодумці. Після 1793 року Катерина II передали маєток в нагороду фельдмаршал П.Румянцеву-Задунайському, але через три роки секвестр був знятий і Серебринці повернулися до Чацкого. Пізніше село купили Бережнікови, і тут жив учасник оборони Севастополя під час Кримської війни генерал-лейтенант І.Г.Бережніков.
—————
Но памятников архитектуры того давнего времени не сохранилось. Есть более поздний. В центре села с таким звонким названием горделиво высится над прудом и остатками парка светлое здание с колонным портиком – замечательный памятник архитектуры классицизма.
Это – бывший дворец Михала Чацкого, подчашего коронного (была и такая придворная должность), участника восстания Т.Костюшко, публициста, брата Тадеуша Чацкого – известного польского просветителя и эрудита. В Серебринцах могли бывать многие замечательные люди времени правления Станислава Августа, друзья дома, единомышленники. После 1793 года Екатерина II передала имение в награду фельдмаршалу П.Румянцеву-Задунайскому, но через три года секвестр был снят и Серебринцы вернулись к Чацким. Позже село купили Бережниковы, и здесь жил участник обороны Севастополя в Крымскую войну генерал-лейтенант И.Г.Бережников.

заглянемо до цокольного поверху/заглянем в цокольный этаж
З боку дороги і села в садибу веде під'їзд по широкій греблі через ставок, в гладі вод якого купають свої коси традиційні верби: «В кінці греблі шумлять верби ...» За греблею - маленький, немов з дитячого малюнка (вікно, двері, чотирьохскатний дах) , будиночок-сторожка. Його причетність до садиби крім місця розташування визначають гарні пропорції і точно посаджені сандрики-полички над віконним і дверними отворами - того ж характеру, що і над окнамі палацу.
Оточений зеленню, на віддалі від інших сільських будівель, панський палац справляє враження будівлі набагато більших розмірів, ніж в дійсності. І це точно розраховано зодчим. Будинок немов піднятий над землею. Будували його приблизно в 1770-1780-і роки в кращих традиціях класицизму, і, можливо, Серебринецький палац послужив зразком для белічінского, більш скромного за розмірами, але теж симетричного по плануванню, теж з десятьма парадними покоями на поверсі.
—————
Со стороны дороги и села в усадьбу ведет подъезд по широкой плотине через пруд, в глади вод которого купают свои косы традиционные вербы: «В кінці греблі шумлять верби…» За плотиной – маленький, словно с детского рисунка (окно, дверь, четырехскатная крыша), домик-сторожка. Его причастность к усадьбе кроме местоположения определяется хорошими пропорциями и точно посаженными сандриками-полочками над оконными и дверным проемами – того же характера, что и над окнами дворца.
Окруженный зеленью, в отдалении от прочих сельских построек, панский палац производит впечатление здания гораздо больших размеров, чем в действительности. И это точно рассчитано зодчим. Дом словно приподнят над землей. Строили его примерно в 1770-1780-е годы в лучших традициях классицизма, и, быть может, серебринецкий дворец послужил образцом для беличинского, более скромного по размерам, но тоже симметричного по планировке, тоже с десятью парадными покоями на этаже.

Будівля складена з цегли, а колони, капітелі, сандрики, пояски, плити балкона і інші деталі витесані з пісковику. Як і белічінский і мурованокуриловецький палаци, серебринецький розташован на схилі місцевісті, і тому звернений до парку фасад і тут має цокольний поверх з балконом на стовпах уздовж усього одіннадцатіоконного фронту. У всіх трьох спорудах яскраво відбилася концепція великого італійського зодчого Андреа Палладіо, прийняті як керівництво до дії всіх архітекторів епохи розквіту магнатських резиденцій і на Поділлі. У всіх трьох палацах монументальна величавість досягнута за рахунок пропорційного ладу, за рахунок неодмінного колонного портика в центрі симетрії. Тут за умовами рельєфу місцевості парковий фасад намагалися звернути в бік під'їзної дороги, підняти його на високий цоколь, дати побачити здалеку - з найбільш ефектних точок.
—————
Здание сложено из кирпича, а колонны, капители, сандрики, пояски, плиты балкона и прочие детали вытесаны из песчаника. Как и беличинский и мурованно-куриловецкий дворцы, серебринецкий расположен на скате местности, и потому обращенный в парк фасад и здесь имеет цокольный этаж с балконом на столбах вдоль всего одиннадцатиоконного фронта. Во всех трех сооружениях ярко отразились концепции великого итальянского зодчего Андреа Палладио, принятые как руководство к действию всеми архитекторами эпохи расцвета магнатских резиденций и в Подолье. Во всех трех дворцах монументальная величавость достигнута за счет пропорционального лада, за счет непременного колонного портика в центре симметрии. Здесь по условиям рельефа местности парковый фасад старались обратить в сторону подъездной дороги, приподнять его на высокий цоколь, дать увидеть издалека – с наиболее эффектных точек.

Трохи обмірювальної документації. Даний матеріал з Науково-технічного архіву Інституту "УкрНДІпроектреставрація". Дякуємо за наведення Анатоль Ізотов/
Немного обмерочной документации. Данный материал из Научно-технического архива Института "УкрНИИпроектреставрация". Спасибо за наводку Анатоль Изотов


Співвідношення довжини, висоти і ширини серебринецького палацу не вимагало кілька членувань по вертикалі - виразність досягнута одним тільки портиком коринфського ордеру. Із західного боку, на парковому фасаді, портик відсунутий далеко вперед, даючи тінь на широкий балкон, зі східного боку, біля входу до палацу, він присунений майже впритул до стін. Прикрасою фасадів служить високі, на десяти стеклах вікна парадного поверху, підкреслені класичніми сандриками, і відповідаючі їм майже квадратні вікна верхнього, житлового поверху. Енергійно промальований карниз з чітким ритмом сухариків і чотирьохскатна покрівля з двома широкими камінними трубами вінчають будівлю.
—————
Соотношение длины, высоты и ширины серебринецкого дворца не требовало нескольких членений по вертикали – выразительность достигнута одним только портиком коринфского ордера. С западной стороны, на парковом фасаде, портик отодвинут далеко вперед, давая тень на широкий балкон, с восточной стороны, у входа во дворец, он придвинут почти вплотную к стенам. Украшением фасадов служат высокие, на десять стекол окна парадного этажа, подчеркнутые классическими сандриками, и отвечающие им почти квадратные окна верхнего, жилого этажа. Энергично прорисованный карниз с четким ритмом сухариков и четырехскатная кровля с двумя широкими каминными трубами венчают здание.

заглянемо на перший поверх/заглянем на первый этаж


Планування палацу підпорядковано дворядної анфіладі з орієнтацією п'яти парадних приміщень на парковий фасад, з залом в центрі, зі строгою симетрією всіх покоїв. Зліва від залу - парадна спальня з неодмінним колонним альковом, з чудовою розеткою на стелі. Тут багато збереглося від колишнього декору, в тому числі і розетки не повторюючиїся у всіх приміщеннях малюнків: то у вигляді стилізованої квітки ромашки, укладеної в витончене вітое кільце, то з енергійно опрацьованих акантових листів в лавровому вінку. Усюди залишився міцний, який не знав з часів вощіння ніяких інших покриттів візерунковий паркет у велику клітку; филенчаті, з колами і ромбами двері, кой-де ще не втратичені бронзові фалеві(повертаючиєся) ручки; білі колони вестибюля із захованими за ними сходами на другий поверх.
—————
Планировка дворца подчинена двухрядной анфиладе с ориентацией пяти парадных помещений на парковый фасад, с залом в центре, со строгой симметрией всех покоев. Слева от зала – парадная опочивальня с непременным колонным альковом, с великолепной розеткой на потолке. Здесь многое сохранилось от прежнего декора, в том числе и розетки не повторяющегося во всех помещениях рисунка: то в виде стилизованного цветка ромашки, заключенного в изящное витое кольцо, то из энергично проработанных акантовых листьев в лавровом венке. Всюду остался крепкий, не знавший со времен вощения никаких других покрытий узорный паркет в крупную клетку; филенчатые, с кругами и ромбами двери, кое-где еще не утратившие бронзовых фалевых (поворачивающихся) ручек; белые колонны вестибюля со спрятанной за ними лестницей на второй этаж.Але сама сильне враження справляв Мармуровий зал, де за мало не двохсотлітне його життя втрачен хіба що мармуровий камін, та від невмілого використання будівлі пішли по стелі загрозливі тріщини. У сутінках від забитих балконних дверей, розкриваючихся на терасу під портик західного фасаду, в нинішній коморі - колишному залі - якимось дивом законсервувався початковий декор. І також само светіл штучний мармур - стюк палевих тонів стін, той же в ромби паркет, ті ж двері і ліпні розетки на віконних і дверних схилах (по боках і вгорі). Дуже гарний рельєфний карниз з чергующимисяся парами грифонів, рослинним і геометричним орнаментом. Стеля закруглена до торцевої стіни, як в Величині, зала обрамлена ліпним пояском, набраним з фігур, улюблених класицизмом: намиста, акантовий лист, виноградні грона з листами і лоза.
—————
Но самое сильное впечатление производил Мраморный зал, где за чуть ли не двухсотлетнюю его жизнь утрачен был разве что мраморный камин, да от неумелого использования здания пошла по потолку угрожающая трещина. В сумраке от заколоченных балконных дверей, раскрывавшихся на террасу под портик западного фасада, в нынешней кладовой – бывшем зале – каким-то чудом законсервировался первоначальный декор. И так же светел искусственный мрамор – стюк палевых тонов стен, тот же в ромбы паркет, те же двери и лепные розетки на оконных и дверных откосах (по бокам и вверху). Очень красив рельефный карниз с чередующимися парами грифонов, растительным и геометрическим орнаментом. Потолок закругленного к торцевой стене, как в Величине, зала обрамленая лепным пояском, набранным из фигур, излюбленных классицизмом: бусы, акантовый лист, виноградные гроздья с листьями и лозой.

перейдемо до мармурової зали/перейдем в мраморний зал
пара розеток першого поверху/пара розеток первого этажа
Все це завершує великий круглий плафон, в центрі якого розмістипася сама ошатна в палаці розетка, скомпонована з променисто покладених листів аканта, рогу достатку, триніжки та інший неодмінних атрибутів стилю. Поля між цими кутами і плафоном заповнені ліпними зображеннями лір і гілок декоративних рослин. Вражає тонка структура ліплення, ніколи не крита побілкою. І ще: в Мармуровому залі стояв якийсь дивом збережений дерев'яний диван з загорнутої волютою підлокітниками, на вигнутих ніжках, прикрашених різьбленням. Безліч класичних літературних образів викликає в пам'яті тільки один вид цих меблів минулого. Верхній низенький житловий поверх з вікнами, поставлений в рівні з підлогою, як звичайно, був позбавлен декора.
—————
Все это завершает большой круглый плафон, в центре которого разместилась самая нарядная во дворце розетка, скомпонованная из лучисто уложенных листьев аканта, рогов изобилия, треножников и прочих непременных атрибутов стиля. Поля между входящими углами и плафоном заполнены лепными изображениями лир и ветвей декоративных растений. Поражает тонкая структура лепки, никогда не покрывавшейся побелкой. И еще: в Мраморном зале стоял каким-то чудом сохранившийся деревянный диван с завернутыми волютой подлокотниками, на изогнутых ножках, украшенный резьбой. Множество классических литературных образов вызывает в памяти только один вид этой мебели прошлого. Верхний низенький жилой этаж с окнами, поставленными в уровень с полом, по обыкновению, был лишен декора.

балкон
заглянемо до другого поверху та на піддашья/заглянем на второй этаж и чердак

зазирнемо у вікно в частину де сільрада/заглянем в окно в часть где сельсоветНапроти східного фасаду палацу розташован великий господарський двір з капітальними кам'яними будівлями. Праворуч - залишки парка, розплановані все тим же Д.Макклером: адже він так багато працював у Чацких, починаючи з пристроєм ботанічного саду при Кременецькому ліцеї.
—————
Напротив восточного фасада дворца расположен обширный хозяйственный двор с капитальными каменными строениями. Правее – остатки парка, распланированного все тем же Д.Макклером: ведь он так много работал у Чацких, начиная с влаштування ботанического сада при Кременецком лицеї.

малюнок Н.Орди, кажуть Серебринці, но бракує вікон/рисунок Н.Орди, говорят Серебринцы, но не хватает окон


Погляд на останок/Взгляд на последок


Джерела/источники:

pslava.info

Наталія Пудайло та Ігор Кірпічніков

travel9life.livejournal.com
Анатоль Ізотов
doroga.ua

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".

ну как то так =))
Tags: Винничина, Віннічина, дворец, маєток, палац, руина, руїна, усадьба
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments