m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Луцьк. Хрестовоздвиженське братство. Монастир. Церква. Некрополь. Частина 2.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...

Частина 1/Часть 1.Продовження будівництва: цегляні церква та монастир.
У 1634 році Галшка Гулевичівна записала 1000 злотих братству, половина з яких пішла на добудову храму. Тут зокрема була вмурована надмогильна плита луцького бурмістра Григорія Посолейковича, який помер у 1569 році і був похований на цвинтарі Лазарівської церкви. 24 травня 1634 року відбувся інцидент між членами єзуїтського колегіуму та братством. Дванадцять єзуїтів увірвалися на територію братства, у ще не добудовану церкву, били у дзвони, пограбували скарбницю, вибили вікна у монастирі. З чого була складена і занесена до міських книг скарга єпископа Афанасія Пузини. В наступному році в братстві була заснована друкарня. Обладнання подарував Сильвестр.
—————
Продолжение строительства: кирпичные церковь и монастырь.
В 1634 году Галшка Гулевичивна записала 1000 злотых братству, половина из которых пошла на достройку храма. Здесь в частности была вмурована надмогильная плита луцкого бурмистра Григория Посолейковича, который умер в 1569 году и был похоронен на кладбище Лазаревское церкви. 24 мая 1634 года произошел инцидент между членами иезуитского коллегиума и братством. Двенадцать иезуитов ворвались на территорию братства, в еще не достроенную церковь, били в колокола, ограбили казну, выбили окна в монастыре. С чего была составлена ​​и занесена в городских книг жалоба епископа Афанасия Пузини. В следующем году в братстве была основана типография. Оборудование подарил Сильвестр.

План мурованої церкви/План каменной церкви
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Нагромадження потреб для школи, друкарні, шпиталю, монастиря створило непросту господарську ситуацію в Луцькому братстві Чесного Хреста і поставило вимогу до будівництва нових споруд. У 1645 році завдяки старанням члена братства Олександра Мозеллі був отриманий привілей від короля Владислава IV на будівництво мурованого шпиталю. Мозеллі виділив кошти у розмірі 41000 злотих для будівництва, яке почалося в наступному році. У 1647 році двоповерхове приміщення було збудоване і тут розмістилися шпиталь, школа, келії, бібліотека та друкарня.
У часи розквіту школа була провідною серед інших братських шкіл. Перед прийняттям до навчання вступникові влаштовувався триденний екзаменаційний термін. Після вступу напрями навчання підбиралися індивідуально згідно зі здібностями та віком учня. Викладали граматику, піїтику, риторику, діалектику, арифметику, богословські предмети, церковний спів. Учні школи брали участь у публікаціях, які випускалися братською друкарнею. Тут викладав відомий іконописець Йов Кондзелевич. Окрім міщан та синів шляхти у школі навчалися бідні діти, які збирали милостиню.
—————
Накопление потребностей для школы, типографии, госпиталь, монастыря создало непростую хозяйственную ситуацию в Луцком братстве Честного Креста и потребовало строительства новых сооружений. В 1645 году благодаря стараниям члена братства Александра Мозелли была получена привилегия от короля Владислава IV на строительство каменного госпиталя. Мозелли выделил средства в размере 41000 злотых для строительства, которое началось в следующем году. В 1647 году двухэтажное здание было построено и здесь разместились госпиталь, школа, кельи, библиотека и типография.
Во времена расцвета школа была ведущей среди других братских школ. Перед принятием к обучению поступающему устраивался трехдневный экзаменационный срок. После вступления направления обучения подбирались индивидуально согласно способностями и возрасту ученика. Преподавали грамматику, поэтику, риторику, диалектику, арифметику, богословские предметы, церковное пение. Ученики школы принимали участие в публикациях, которые выпускались братской типографией. Здесь преподавал известный иконописец Иов Кондзелевич. Кроме мещан и сыновей шляхты в школе учились бедные дети, которые собирали милостыню.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Подальша історія. XVIII-ХХ століття.
З 1713 року Луцьке братство почало занепадати. Монастир перейшов до ордену василіан. У 1761 році монастир зазнав руйнувань від пожежі і відновлювався до 1774 року. В цей же час у вівтарі церкви було вибито новий вхід. У 1795 році церква з монастирем знову перейшла до православних і стала соборною. У 1803 році сталася нова пожежа.
Поки минав час між пожежею та відновленням, стіни потріскали, а склепіння храму частково обвалилося. Також постраждали келії, але вони були згодом відновлені. Це було зроблено монахами ордену василіанів, які на цей час знову заволоділи монастирем та церквою. У 1833 році вони були змушені покинути братський комплекс у зв'язку зі скасуванням ордену. Потім територія братства використовувалася як єврейський ринок.
—————
Дальнейшая история. XVIII-ХХ века.
С 1713 года Луцкое братство начало приходить в упадок. Монастырь перешел к ордену василиан. В 1761 году монастырь подвергся разрушениям от пожара и восстанавливался до 1774 года. В это же время в алтаре церкви был выбит новый вход. В 1795 году церковь с монастырем снова перешла к православным и стала соборной. В 1803 году произошол новый пожар.
Пока шло время между пожаром и восстановлением, стены потрескались, а своды храма частично обрушились. Также пострадали кельи, но они были впоследствии восстановлены. Это было сделано монахами ордена василианов, которые в настоящее время вновь завладели монастырем и церковью. В 1833 году они были вынуждены покинуть братский комплекс в связи с отменой ордена. Затем территория братства использовалась как еврейский рынок.

68.

69.

70.

71.

72.

В 1864 році православне духовенство міста уклало договір з останнім власником крамниці, яка розташовувалася в руїнах церкви, луцьким євреєм Абрамом Сорокою, про ліквідацію крамнички. Якимось чином сталося так, що або частину церкву, зайняту крамничкою, або всю церкву виставили на міський аукціон, і вона була продана для розібрання на будівельний матеріал. Абрам Сорока почав розібрання церкви. Були втрачені бічні стіни та бабинець. Проте у цьому ж році генерал-губернатор М. Анненков, який тоді був у місті, заборонив розбирати церкву. В результаті залишилася лише вівтарна частина. У 1870-х цеглу частково використали на побудову дзвіниці Покровської церкви.
Пізніше дослідник Леонід Маслов писав: Замість колись великої церкви, збудованої "слізьми і потом" луцьких братчиків стоїть тепер відремонтована з її абсиди в 1890 році старанням відновленого Чеснохресного Братства маленька церква зі старою, вже тривіковою, банею.
—————
В 1864 году православное духовенство города заключило договор с последним владельцем магазина, который располагался в руинах церкви, луцким евреем Абрамом Сорокой, о ликвидации лавки. Каким то образом случилось так, что либо часть церкови, занятую магазином, или всю церковь выставили на городской аукцион, и она была продана для разборки на строительный материал. Абрам Сорока начал разборку церкви. Были потеряны боковые стены и бабинец. Однако в этом же году генерал-губернатор М. Анненков, который тогда был в городе, запретил разбирать церковь. В результате осталась только алтарная часть. В 1870-х кирпич частично использовали на строительство колокольни Покровской церкви.
Позже исследователь Леонид Маслов писал: Вместо некогда великой церкви, построенной "слезами и потом" луцких братьев стоит теперь отремонтирована с ее абсиды в 1890 году старанием восстановленного Чеснокрестного Братства маленькая церковь со старой, уже трехвековой баней.

73.

74.
 
У 1888 році залишки церкви облаштували як каплицю. Згодом братство отримало 3000 крб. від імператора Олександра ІІІ, який 27 серпня 1890 року відвідав церкву, та 2000 крб від члена братства М. Терещенка. До каплиці добудували бабинець, відновили іконостас і відлили дзвони. У 1890 році вона знову стала храмом. Відбувалися богослужіння тут і в першій половині ХХ століття. У тридцятих за проектом С. Тимошенка був змінений силует купола й маківки і західний фронтон. Вже у 1957 році братську церкву облаштували під планетарій, а в 1964 прибудували двоповерхове приміщення для його обслуговування. Монастир став використовуватися як житловий будинок. У 1990 році постановою міської ради братська церква була передана щойно відновленому Луцькому братству, яке отримало назву Волинського крайового братства Андрія Первозванного.
—————
В 1888 году остатки церкви обустроили как часовню. Впоследствии братство получило 3000 руб. от императора Александра III, который 27 августа 1890 посетил церковь, и 2000 руб от члена братства М. Терещенко. К часовню достроили бабинец, восстановили иконостас и отлили колокола. В 1890 году она снова стала храмом. Совершались богослужения здесь и в первой половине ХХ века. В тридцатых по проекту С. Тимошенко был изменен силуэт купола и маковки и западный фронтон. Уже в 1957 году братскую церковь обустроили под планетарий, а в 1964 пристроили двухэтажное помещение для его обслуживания. Монастырь стал использоваться как жилой дом. В 1990 году постановлением городского совета братская церковь была передана только восстановленном Луцком братству, которое получило название Волынского краевого братства Андрея Первозванного.

Зруйнована церква, XIX ст./Разрушенная церковь, XIX век
75.

Храм після розібрання. Ян Конопацький, 1879 рік/Храм после нача его розбирания. Ян Конопацкий, 1879 год.
76.

77.

78.

79.

80.

Сьогодні.
Тепер Братська Хрестовоздвиженська церква, починаючи з 1990 року, використовується братством як єпархіальний храм Української православної церкви Київського Патріархату. Із часу національного відродження на зламі 80-90-х років було створено кілька проектів із реставрації церкви до її первісного вигляду. Однак жоден проект не був утіленим. Натомість у 2010 році був закінчений ремонт церкви, який вніс невластиві українському храмові елементи вигляду, чим дещо спотворив національну пам'ятку архітектури. Поруч храму розміщена меморіальна дошка з іменами похованих у крипті членів братства. На стіні зробленої у радянські роки прибудови розміщений барельєф Галшки Гулевичівної, однієї з фундаторок церкви. Храм має підземелля, де поховані члени братства, зокрема Данило Братковський. Братський монастир частково використовується як житло, а частково як приміщення братства та музей. На ньому висить меморіальна дошка, яка висвітлює основні події з історії Луцького братства. Поруч із братським комплексом розташована ділянка, де розміщена дзвіниця та хрест.
—————
Сегодня.
Теперь Братская Крестовоздвиженская церковь, начиная с 1990 года, используется братством как епархиальный храм Украинской православной церкви Киевского Патриархата. Со времени национального возрождения на рубеже 80-90-х годов было создано несколько проектов по реставрации церкви в ее первоначальный вид. Однако ни один проект не был воплощен. Зато в 2010 году был закончен ремонт церкви, который внес несвойственные украинским храмовые элементы, чем несколько исказил национальный памятник архитектуры. Рядом с храмом размещена мемориальная доска с именами похороненных в крипте членов братства. На стене сделанной в советские годы пристройки размещен барельеф Галшки Гулевичивна, одной из основательниц церкви. Храм имеет подземелья, где похоронены члены братства, в частности Даниил Братковский. Братский монастырь частично используется как жилье, а частично как помещение братства и музей. На нем висит мемориальная доска, освещающая основные события из истории Луцкого братства. Рядом с братским комплексом расположен участок, где находится колокольня и крест.

Храм під час ремонту 2010 році/Храм во время ремонта в 2010 году.
81.

Братська церква на картині Лемана, 1916 рік/Братськая церковь на картине Лемана, 1916 год
82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Архітектура.
В архітектурі церкви втілилося дві концепції: трикамерна, яка була притаманна дерев'яним українським церквам, та тринавна із візантійської архітектури. Від моменту будівництва церква мала 17 саженів у довжину, складалася з абсиди та 4 рівновеликих у плані квадратних камер, розділених арками. На гравюрі Яна Конопацького середини XIX століття ще спостерігаються арки. Обіч двох середніх камер були вузькі нави, а з боків пресвітерію — закристія та скарбниця. Пресвітерій та квадрат середньої нави були перекриті куполами зі світловими ліхтариками — подібними до тих, які є на єдиній збереженій до сьогодні бані церкви. Нава і бабинець підпиралися контрфорсами, які і зараз спостерігаються обіруч вівтарної частини храму.
Братська церква з часу свого створення відігравала вагому роль у містобудівній композиції майдану Ринок, край якого вона знаходиться. Вона була одним із трьох (чотирьох) храмів, які розташовувалися по боках майдану. Крім того, високий купол церкви вносив вертикальну домінанту до теперішньої вулиці Данила Галицького, на протилежному кінці якої в той самий час була збудована єврейська хоральна синагога, що має деякі спільні елементи зовнішнього декору з братською церквою. Синагога і братська церква, з'єднані вулицею, складають композиційну вісь південь-північ історико-культурного заповідника.
—————
Архитектура.
В архитектуре церкви воплотилось две концепции: трехкамерная, которая была присуща деревянным украинским церквям, и трёхнавная из византийской архитектуры. С момента строительства церковь имела 17 саженей в длину, состояла из апсиды и 4 равновеликих в плане квадратных камер, разделенных арками. На гравюре Яна Конопацкого середины XIX века еще наблюдаются арки. Сбоку двух средних камер были узкие нефы, а по бокам пресвитерия - захристие и казна. Пресвитерий и квадрат средней нави были перекрыты куполами со световыми фонариками - подобными тем, которые есть на едином сохраненном до сих куполе церкви. Нава и бабинец подпирались контрфорсами, которые и сейчас наблюдаются вокруг алтарной части храма.
Братская церковь со времени своего создания играла важную роль в градостроительной композиции площади Рынок, на краю которого она находится. Она была одним из трех (четырех) храмов, которые располагались по бокам площади. Кроме того, высокий купол церкви вносил вертикальную доминанту к нынешней улице Данила Галицкого, на противоположном конце которой в то же время была построена еврейская хоральная синагога, что имеет некоторые общие элементы внешнего декора с братской церквью. Синагога и братская церковь, соединенные улицей, составляют композиционную ось юг-север историко-культурного заповедника.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Інтер'єр.
Зважаючи на дуже маленьку площу, яка збереглася від колись великого храму, а також те, що більша частина теперішньої церкви — це прибудова п'ятдесятих років, приміщення не дає змоги побачити первинну структуру інтер'єру церкви. Іконостас церкви, зроблений з дубового дерева з різьбою і позолотою, походить із XIX століття. Містить 16 ікон. Простір між іконами розділений шістьма різьбленими позолоченими колонками складної форми. Другий ярус іконостасу займають дві бічні системи ікон, над якими встановлені скульптурні зображення ангелів із хрестами над ними, напис «Христос Воскрес» та середня ікона, вище якої розміщене зображення Ісуса Христа. З 1963 року до 1990 іконостас перебував на збереженні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Храм має також і окремі старі цінні ікони. Інтер'єр був наново розписаний у 2000-х роках.
—————
Интерьер.
Несмотря на очень маленькую площадь, которая сохранилась от некогда большого храма, а также то, что большая часть нынешней церкви - это пристройка пятидесятых годов, помещение не позволяет увидеть первичную структуру интерьера церкви. Иконостас церкви, сделанный из дубового дерева с резьбой и позолотой, происходит с XIX века. Содержит 16 икон. Пространство между иконами разделено шестью резными позолоченными колонками сложной формы. Второй ярус иконостаса занимают две боковые системы икон, над которыми установлены скульптурные изображения ангелов с крестами над ними надпись «Христос Воскресе» и средняя икона, выше которой размещено изображение Иисуса Христа. С 1963 года до 1990 иконостас находился на сохранении в Свято-Троицком кафедральном соборе. Храм имеет также и отдельные старые ценные иконы. Интерьер был заново расписан в 2000-х годах.

Ну і некрополь під церквою/Ну и некрополь под церковью
96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

ну ось і все, можливо, що більш детально про про нашій віртуальній екскурсії нам розкажуть співробітники музею в коментарях (для їх зручності пронумеровані фотографії), а більше інтер'єру церкви додадуть наші читачі з Луцька (мені потрапити в саму церкву не пощастило)
----------
ну вот и всё, возможно, что более подробно о о нашей виртуальной экскурсии нам расскажут сотрудники музея в коментариях (для их удобства пронумерованы фотографии), а больше интерьера церкви добавят наши читатели из Луцка (мне попасть в саму церковь не повезло)

Джерело/источник:
wikipedia.org
lutsk.myneformat.com
polona.pl


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))

Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 7 comments