m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Луцьк. Хрестовоздвиженське братство. Монастир. Церква. Некрополь. Частина 1.

Цією статтею ми відкриваємо розповідь про архітектурні пам'ятки Луцька/Этой статьей мы открываем рассказ о архитектурных памятках Луцка.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...

01.

Архітектурний комплекс Луцького братства.
Комплекс історико-архітектурного ансамблю Луцького Братства Чесного Хреста, який складається із Хрестовоздвиженської церкви та монастирського приміщення; пам'ятки архітектури національного значення, розташовані в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк». Монастир розташований на вулиці Йова Кондзелевича під № 5, а церква — вулиці Данила Галицького під № 2. Комплекс стоїть на межі двох майданів — Братський Міст та майдану Ринок.
Братський комплекс був збудований в основному протягом 1630—1640-х років. Довгий час він був політичним центром православного населення Волині, проте внаслідок певних обставин на зламі XVII—XVIII століть братство почало занепадати. Разом з ним занепав і архітектурний комплекс. У XVIII столітті він потерпав від пожеж, а в XIX столітті церква була майже повністю зруйнованою. Хоча монастир залишився майже в первісному вигляді з поправкою на незначні ремонти після пожеж, однак теперішня церква — це лише вівтарна частина колишнього великого храму із прямокутною радянською прибудовою.
В даний час монастир використовується частково під житло, а церква відреставрована і використовується Волинським крайовим братством Андрія Первозванного, яке є спадкоємцем Луцького братства Чесного Хреста.
—————
Архитектурный комплекс Луцкого братства.
Комплекс историко-архитектурного ансамбля Луцкого Братства Честного Креста, который состоит из Крестовоздвиженской церкви и монастырского помещения; памятника архитектуры национального значения, расположенных в историко-культурном заповеднике «Старый Луцк». Монастырь расположен на улице Иова Кондзелевича под № 5, а церковь - улицы Даниила Галицкого под № 2. Комплекс стоит на грани двух площадей - Братский Мост и площади Рынок.
Братский комплекс был построен в основном в течение 1630-1640-х годов. Долгое время он был политическим центром православного населения Волыни, однако вследствие определенных обстоятельств на рубеже XVII-XVIII веков братство начало приходить в упадок. Вместе с ним впал в упадок и архитектурный комплекс. В XVIII веке он пострадал от пожаров, а в XIX веке церковь была почти полностью разрушена. Хотя монастырь остался почти в первоначальном виде с поправкой на незначительные ремонты после пожаров, однако нынешняя церковь - это лишь алтарная часть бывшего большого храма с прямоугольной советской пристройкой.
В настоящее время монастырь используется частично под жилье, а церковь отреставрирована и используется Волынским краевым братством Андрея Первозванного, которое является наследником Луцкого братства Честного Креста.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

Знак братства з меморіальної дошки/Знак братства с мемориальной доски
08.

Історія.
Православні братства існували в Луцьку вже на межі XVI—XVII століть. Так, відомо про господарську діяльність братства при соборі Івана Богослова. Серед них було і Братство Милосердя. Однак існувала потреба в об'єднанні православних шляхтичів, міщан в єдину масштабну офіційну організацію. У 1617 році було утворене Луцьке братство Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Докладніше про Луцьке братство тут.
Імовірно, його основу склало братство милосердя, оскільки в документах Луцьке братство іноді називається Братством Милосердя, проте поки що нема досліджень, які підтверджували б або заперечували спадковість Луцького братства Чесного Хреста з братствами, котрі існували в Луцьку до 1617 року. З других джерел слідує, що луцьке братство за своїм типом було братством милосердя, а не успадкувалося від іншого братства. Саме наголошуючи на необхідності відродження шпиталю, братству потім була надана можливість збудувати церкву при ньому.
—————
История.
Православные братства существовали в Луцке уже на рубеже XVI-XVII веков. Так, известно о хозяйственной деятельности братства при соборе Иоанна Богослова. Среди них было и Братство Милосердия. Однако существовала потребность в объединении православных шляхтичей, мещан в единую масштабную официальную организацию. В 1617 году было образовано Луцкое братство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Подробнее о Луцком братстве тут.
Вероятно, его основу составило братство милосердия, поскольку в документах Луцкое братство иногда называется Братством Милосердия, однако пока что нет исследований, подтверждающих или отрицающих наследственность Луцкого братства Честного Креста с братствами, которые существовали в Луцке до 1617 года. Из других источником следует, что луцкое братство по своему типу было братством милосердия, а не наследовало от другого братства. Именно подчеркивая необходимость возрождения госпиталя, братству затем была предоставлена ​​возможность построить церковь при нем.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Передумови будівництва.
У XVI столітті у північній частині острівної частини Луцька поряд із Глушецьким мостом існував так званий «руський шпиталь» із церквою Святого Лазаря та кладовищем. У 1619 році цей комплекс згорів. 20 лютого 1619 року король Сигізмунд ІІІ Ваза надав братству привілей, згідно з яким їм надавалося право замість руського шпиталю збудувати новий, а також збудувати церкву зі школою. 9 квітня у цьому шпиталі відбулися збори православних міщан Луцька, де їм було передано у вічне користування дане приміщення.
У вересні цього року у Верхньому замку відбулися збори волинської православної шляхти, де було доручено міщанам, членам братства, вести нагляд за побудовою школи, церкви і шпиталю. Серед осіб, які підписали лист повноважень, були Іван Виговський, Олександр Пузина та інші. Лист являв собою також констатацію планів, згідно з якими вибиралося місце для побудови церкви, школи і шпиталю. Відбувалися перешкоди для будівництва нової церкви братством з боку католицького та уніатського духовенства, а також луцького старости Альбрехта Станіслава Радзивілла у вигляді скарг та протестів, одначе завадити діяльності братства вони не змогли.
—————
Предпосылки строительства.
В XVI веке в северной части островной части Луцка рядом с Глушецьким мостом существовал так называемый «русский госпиталь» с церковью Святого Лазаря и кладбищем. В 1619 году этот комплекс сгорел. 20 февраля 1619 король Сигизмунд ІІІ Ваза предоставил братству привилегию, согласно которой им предоставлялось право вместо русского госпиталя построить новый, а также построить церковь со школой. 9 апреля в этом госпитале состоялось собрание православных мещан Луцка, где им были передано в вечное пользование данное помещение.
В сентябре этого года в Верхнем замке состоялось собрание волынской православной шляхты, где было поручено мещанам, членам братства, вести наблюдение за постройкой школы, церкви и госпиталя. Среди лиц, подписавших письмо полномочий, были Иван Выговский, Александр Пузина и другие. Письмо представляло собой также констатацию планов, согласно которым выбиралось место для постройки церкви, школы и госпиталя. Происходили препятствия для строительства новой церкви братством со стороны католического и униатского духовенства, а также луцкого старосты Альбрехта Станислава Радзивилла в виде жалоб и протестов, однако помешать деятельности братства они не смогли.

Король Сигізмунд ІІІ/Король Сигизмунд ІІІ
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Початки будівництва. Перші споруди.
Таким чином, на час кінця 1619 року братчики мали у володінні колишній руський шпиталь та погоджені плани щодо будівництва нових споруд. Попри перешкоди у 1620 році вже почалося будівництво церкви та школи з дерева. І вже в цьому році було завершене. Маючи значні кошти для своєї діяльності та постійно отримуючи нові, братство Чесного Хреста не зупинялося на досягнутому. Але зважаючи на досить тісне сусідство із приватними ґрунтами міщан, з самого початку було неможливо збудувати церкву і школу біля руського шпиталю так, щоб всі споруди були об'єднані на одній території. Частково братські споруди розміщувалися на приватній землі Олександра Зубцевського.
—————
Начала строительства. Первые сооружения.
Таким образом, на время конца 1619 года братья имели во владении бывший русский госпиталь и согласованые планы по строительству новых сооружений. Несмотря на препятствия в 1620 году уже началось строительство церкви и школы из дерева. И уже в этом году было завершено. Имея значительные средства для своей деятельности и постоянно получая новые, братство Честного Креста не останавливалось на достигнутом. Но несмотря на довольно тесное соседство с частными землями мещан, с самого начала было невозможно построить церковь и школу у русского госпиталя так, чтобы все сооружения были объединены на одной территории. Частично братские сооружения размещались на частной земле Александра Зубцевського.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Після смерті він заповів усю землю і майно братству, але це тільки трохи покращило земельну ситуацію. Братству належали клаптики розрізнених земель, які в основному зосереджувалися навколо так званого Кандибівського ґрунту. У 1620-х роках Юрій Пузина викупив цю ділянку у її власників та подарував братству. Таким чином, утворилася суцільна територія, яка належала цій релігійно-просвітницькій організації. На початку 1630-х саме на Кандибівському ґрунті почала будуватися нова церква з цегли. Фундаторами церкви були як окремі особистості, члени братства, міщани, духовенство, так і цілі сім'ї волинських шляхтичів: Гулевичі, Пузини, Семашки, Четвертинські.
—————
После смерти он завещал всю землю и имущество братству, но это только немного улучшило земельный ситуацию. Братству принадлежали клочки разрозненных земель, которые в основном сосредоточены вокруг так называемого Кандибивськой земли. В 1620-х годах Юрий Пузина выкупил этот участок у ее владельцев и подарил братству. Таким образом, образовалась сплошная территория, принадлежавшая этой религиозно-просветительской организации. В начале 1630-х именно на Кандибивськой земле начала строиться новая церковь из кирпича. Основателями церкви были как отдельные личности, члены братства, мещане, духовенство, так и целые семьи волынских дворян: Гулевичи, Пузини, Семашко, Четвертинские.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Справа Лонського.
У 1621 році новозбудована дерев'яна братська церква була пограбована. Одного зі злодіїв було впіймано на місці. Ним виявився католик Валентій Лонський. Магістратський суд виніс вирок — смерть на вогнищі. Проте плебан Мартин Іздембський костелу Святого Якуба виніс протест щодо вироку. Він стверджував, що православні проникли у в'язницю і напоїли Валентія так, що той не зміг висповідатися та прийняти причастя перед стратою. Самого Лонського спалили не на Ринку, як це робили зазвичай, а поряд із костелом Якуба. Більше того, тіло недопалили до кінця і залишили валятися понівеченим біля костелу. Це був початок конфліктів між братством та католиками Луцька в наступні два десятиліття.
—————
Дело Лонского.
В 1621 году построенная деревянная братская церковь была ограблена. Одного из воров поймали на месте. Им оказался католик Валентий Лонский. Магистратский суд вынес приговор - смерть на костре. Однако плебаний Мартин Издембський костела Святого Якуба вынес протест приговора. Он утверждал, что православные проникли в тюрьму и напоили Валентия так, что тот не смог исповедаться и принять причастие перед казнью. Самого Лонского сожгли не на рынке, как это делали обычно, а рядом с костелом Якуба. Более того, тело недопалилі до конца и оставили валяться изуродованным у костела. Это было начало конфликтов между братством и католиками Луцка в следующие два десятилетия.

46.

47.

48.

49.

50.

Галшка Гулевичівна/Галшка Гулевичевна
51.

Частина 2/Часть 2.

Джерело/источник:
wikipedia.org
lutsk.myneformat.com
polona.pl


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))

Tags: монастирь, монастырь, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments