m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Зимне. Святогорський Успенський ставропігійний монастир. Успенська церква.

Початок тут - погляд з небес та погляд с землі/
Начало здесь - взгляд с небес и взгляд с земли

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Успенська церква – закладена у 1495 році, найзначніша споруда монастиря. Розташована у північній частині подвір’я вона включена в систему оборони комплексу. Основний об’єм квадратний у плані, з двома парами стовпів по осі захід-схід, до якого на сході притуляється неповний напівкруг апсиди, підпертий на північному сході двоярусною баштою. Перший поверх башти має безпосередній вихід у вівтарну частину храму, другий з’єднується з інтер’єром сходами, прокладеними в товщі муру. Зовні стіни церкви підсилено ступінчастими контрфорсами, усі приміщення перекриті коробовими склепіннями. У північно-західному куті основного об’єму передбачено гвинтові сходи, які ведуть на верхній оборонний ярус, розташований над склепіннями. Не виключено, що ця комунікація була безпосередньо зв’язана з печерами.
—————
Успенская церковь - заложена в 1495 году, самая значительная постройка монастыря. Расположеная в северной части двора она включена в систему обороны комплекса. Основной объем квадратный в плане, с двумя парами столбов по оси запад-восток, к которому на востоке прижимается неполное полукружие апсиды, подпертое на северо-востоке двухъярусной башней. Первый этаж башни имеет непосредственный выход в алтарную часть храма, второй соединяется с интерьером лестницей, проложенными в толще стены. Снаружи стены церкви усилени ступенчатыми контрфорсами, все помещения перекрыты коробовыми сводами. В северо-западном углу основного объема предусмотрены винтовые лестницы, ведущей на верхний оборонный ярус, расположенный над сводами. Не исключено, что эта коммуникация была непосредственно связана с пещерами.
Інтер’єр церкви освітлюється через сім вузьких аркових вікон. На південному фасаді між середнім і північно-східним контрфорсами влаштовані три неглибокі вибілені зсередини ніші з кілеподібними перемичками. Аналогічним чином оздоблено і північний фасад. Площини контрфорсів з південного боку також декоровано, але круглими нішами, які відображають, вірогідно, солярні символи ще дохристиянських часів. На західному фасаді, ближче до півночі, існують вузька, вертикально витягнута ніша з уже відомою кілеподібною перемичкою і три аркових – у південній його частині. Площина фронтону вбудованої башти прикрашена виразною композицією з трьох неглибоких аркових ніш, увінчаних шестираменним хрестом.
—————
Интерьер церкви освещается через семь узких арочных окон. На южном фасаде между средним и северо-восточным контрфорсами устроены три неглубокие отбеленные изнутри ниши с килевидным перемычками. Аналогичным образом украшен и северный фасад. Плоскости контрфорсов с южной стороны также декорированы, но круглыми нишами, которые отражают, вероятно, солярные символы еще дохристианских времен. На западном фасаде, ближе к полуночи, существуют узкая, вертикально вытянута ниша с уже известной килевидной перемычкой и три арочных - в южной части. Плоскость фронтона встроенной башни украшена выразительной композицией из трех неглубоких арочных ниш, украшенных шестираменним крестом.

для перегляду панорами на всьому екрані натисніть на плашку з її назвою в лівому верхньому куті/для просмотра панорамы на всем экране нажмите на плашку с её названием в левом вехнем углу


Zimne. Svyatogorsky Assumption Zimnenski Stauropegial monastery. Assumption Cathedral.

Не розглядаючи (за браком місця) усіх обставин процесу формування планово-об’ємної структури Успенської церкви, зазначимо, що він був складним і тривалим, її будівництво внаслідок, вірогідно, природних катаклізмів або просто виробничих аварій кілька разів призупинялось, тому з кожним новим етапом відбудови привносились нові, не передбачені первісним проектом удосконалення. Так з’явилися чотири стовпи в інтер’єрі замість логічно обгрунтованих двох, що найбільше відповідало б готичним схемам для споруд з контрфорсами. Але й ці два, судячи з усього, первісним задумом не передбачалися – їхні підмурки, які мали б закладатися одночасно з іншими, у відповідних місцях не виявлено.
—————
Не рассматривая (за неимением места) всех обстоятельств процесса формирования планово-объемной структуры Успенской церкви, отметим, что он был сложным и длительным, ее строительство вследствие, вероятно, природных катаклизмов или просто производственных аварий несколько раз приостанавливалось, поэтому с каждым новым этапом восстановления привносились новые, не предусмотренные первоначальным проектом усовершенствования. Так появились четыре столба в интерьере вместо логически обоснованных двух, что наиболее соответствовало бы готическим схемам для сооружений с контрфорсами. Но и эти два, судя по всему, первоначальному замыслу не предусматривались - их фундаменты, которые должны закладываться одновременно с другими, в соответствующих местах не обнаружено.

Виключаючи (в даному випадку) інженерну можливість побудови склепінь з прогоном понад 14 м, лишається варіант плоского перекриття по дерев’яних балках (такий прийом найпритаманніший для споруд романської архітектури).
—————
Исключая (в данном случае) инженерную возможность построения сводов с пролетом более 14 м, остается вариант плоского перекрытия по деревянным балкам (такой прием наиболее характерен для сооружений романской архитектуры).

Отже, необхідність побудови чотирьох стовпів – вимушений захід, бо при цьому три вікна з п’яти практично перестали виконувати свої функції, проте конструктивна схема вочевидь поліпшилася. Цікаво, що ця схема за походженням також чисто романська, коли на масивних стовпах, зв’язаних арками, улаштовувались стіни середнього нефу, що своєю чергою дозволяло членувати внутрішній простір на коротші прогони, які перекривались плоскими стелями по балках або, як у нашому випадку, коробовими склепіннями. Споруди такої структури, як правило, мали двосхилі дахи з фронтонами, інколи акцентовані легкими башточками-сигнатурами або без них.
—————
Следовательно, необходимость построения четырех столбов - вынужденная мера, так как при этом три окна из пяти практически перестали выполнять свои функции, однако конструктивная схема очевидно улучшилась. Интересно, что эта схема по происхождению также чисто романская, когда на массивных столбах, связанных арками, устраивались стены среднего нефа, что в свою очередь позволяло членить внутреннее пространство на короткие прогоны, которые перекрывались плоскими потолками по балкам или, как в нашем случае, коробовыми сводами. Сооружения такой структуры, как правило, имели двускатные крыши с фронтонами, иногда акцентированные легкими башенками-сигнатурами или без них.Як свідчать джерела, будівництво храму було остаточно завершено в 1550 році, проте не пізніше середини XVII ст. (точна дата не з’ясована). Над його склепіннями з’являються чотири круглі башти, які безумовно надали йому монументальнішого, величнішого вигляду, але їх оборонні можливості та спосіб улаштування з інженерної точки зору не витримували ніякої критики. З часом дві з них (зі східного боку) були демонтовані, а пара, що залишилася, змусила будівничих вдатися до суттєвих конструктивних удосконалень у відповодній частині споруди.
—————
Как свидетельствуют источники, строительство храма было окончательно завершено в 1550 году, однако не позднее середины XVII в. (Точная дата не установлена). Над его сводами появляются четыре круглые башни, которые безусловно придали ему монументальности, величественного вида, но их оборонительные возможности и способ устройства с инженерной точки зрения не выдерживали никакой критики. Со временем две из них (с восточной стороны) были демонтированы, а пара оставшаяся заставила строителей прибегнуть к существенным конструктивных усовершенствований в соответственной части сооружения.Отже, думаємо, від завершення будівництва і до згаданої реконструкції середини XVII ст. Успенська церква виглядала як не тинькована, декорована вибіленими зсередини нішами, з вузькими високими вікнами, з поясом оборонного ярусу над склепіннями, під стрімким двосхилим критим ґонтою дахом, що обмежувався з заходу і сходу мурованими ажурними фронтонами з хрестами. Подібні храми були дуже поширені в той час по всій романо-готичній Європі.
—————
Итак, думаем, от завершения строительства и упомянутой реконструкции середины XVII в. Успенская церковь выглядела как не тинькованная, декорированная выбеленными изнутри нишами, с узкими высокими окнами, с поясом оборонного яруса над сводами, под стремительной двускатной крытой гонтом крышей ограничивающейся с запада и востока каменными ажурными фронтонами с крестами. Подобные храмы были очень распространены в то время по всей романо-готической Европе.Текстове джерело:
pslava.info


Проект висловлює свою подяку в допомозі організації зйомок Сіноідальному інформаційно-просвітницькому відділу УПЦ та його голові, Єпіскопу Ірпінському Клименту/Проект выражает свою благодарность в помощи организации съемок Синоидальному информационно-просветительскому отделу УПЦ и его главе, Епископу Ирпенскому Клименту


Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина".
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту "Украинские Памятки Архитектуры. Наследие".


Технічні партнери весняної експедиції 2017 року/Технические партнеры весенней экспедиции 2017 года.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA

ну как то так =))
Tags: крепость, монастир, монастырь, фортеця, храм, церква, церковь
Subscribe

Featured Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 7 comments