m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Митки. Палац Чихачова/Наследие. Митки. Дворец Чихачева.

Осіння екпедіция 2016 року/Осенняя экпедиция 2016 года.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Палац-садиба адмірала Миколи Матвійовича Чихачова розташована в с.Митки Барського р-ну Вінницької області, що за 14 км від районного центру на шляху Бар - Копайгород. Палац збудований із жовтої цегли на пагорбі серед парку.
—————
Дворец-усадьба адмирала Николая Матвеевича Чихачева расположен в с.Митки Барского района Винницкой области, в 14 км от районного центра на пути Бар - Копайгород. Дворец построен из желтого кирпича на холме среди парка.Історія.
Микола Чихачов — адмірал російського імператорського морського флоту, керуючий морським міністерством, член Державної ради, генерал-ад'ютант, державний діяч. Народився Чихачов М.М. 17(29) квітня 1830 р. у Псковській губернії, помер 2(15) січня 1917 р. в Петрограді.
—————
История.
Николай Чихачев - адмирал российского императорского морского флота, управляющий морским министерством, член Государственного совета, генерал-адъютант, государственный деятель. Родился 17 (29) апреля 1830 в Псковской губернии, умер 2 (15) января 1917 в Петрограде.

Адмірал, кругосвітній мандрівник, дослідник Амура і Татарської протоки. У 1850-51 рр. мічманом на корветі "Олівуца" (під командою капітан-лейтенанта І. Н. Сущева) перейшов з Кронштадта навколо м. Горн в Петропавловськ-Камчатський і в гирло Амура. Влітку 1851 року брав участь в експедиції Г. І. Невельського по дослідженню низовий Амура і північній частині Татарської протоки: на човнах, а взимку 1851/52 р на нартах із собачою упряжкою обстежив весь басейн р. Горін (приплив Амура), потім з низовий Амура переїхав в Де-Кастрі, а звідти на човні через протоку Невельського повернувся в червні 1852 в гирло Амура.
————-
Адмирал, кругосветный путешественник, исследователь Амура и Татарского пролива. В 1850-51 гг. мичманом на корвете “Оливуца” (под командой капитан-лейтенанта И. Н. Сущева) перешел из Кронштадта вокруг м. Горн в Петропавловск-Камчатский и в устье Амура. Летом 1851 г. принимал участие в экспедиции Г. И. Невельского по исследованию низовий Амура и северной части Татарского пролива: на лодках, а зимой 1851/52 г. на нартах с собачьей упряжкой обследовал весь бассейн р. Горин (приток Амура), затем с низовий Амура переехал в Де-Кастри, а оттуда на лодке через пролив Невельского вернулся в июне 1852 г. в устье Амура.

У 1853 році отримав звання лейтенанта і в тому ж році в капітан-лейтенанти; на корветі "Олівуца" (під командою Н. Н. Назимова) перейшов з Петропавловська до Гавайських о-вів, а звідти - до о. Бонин. Потім старшим офіцером на шхуні "Схід" і на тій же "Олівуца" (ескадра Е. В. Путятіна) плавав в Тихому океані. У 1854-55 рр. під час Східної війни, на посаді капітана Петропавлівського порту, евакуював місцевих жителів на р. Амур; брав участь у військових діях проти англо-французької ескадри в бухті Де-Кастрі. У 1856 році, командуючи загоном, справив сплав по Амуру до Миколаївська. Звідти через Сибір повернувся в Петербург, завершивши таким чином кругосвітню подорож. У 1857 році через Сибір прибув в гирло Амура; командуючи пароплавом "Америка", перейшов з гирла Амура до південного Сахаліну для затвердження там російської влади.
—————
В 1853 г. произведен в лейтенанты и в том же году в капитан-лейтенанты; на корвете “Оливуца” (под командой Н. Н. Назимова) перешел из Петропавловска к Гавайским о-вам, а оттуда - к о. Бонин. Затем старшим офицером на шхуне “Восток” и на той же “Оливуце” (эскадра Е. В. Путятина) плавал в Тихом океане. В 1854-55 гг. во время Восточной войны, в должности капитана Петропавловского порта, эвакуировал местных жителей на р. Амур; участвовал в военных действиях против англо-французской эскадры в бухте Де-Кастри. В 1856 г., командуя отрядом, произвел сплав по Амуру до Николаевска. Оттуда через Сибирь вернулся в Петербург, завершив таким образом кругосветное путешествие. В 1857 г. через Сибирь прибыл в устье Амура; командуя пароходом “Америка”, перешел из устья Амура к южному Сахалину для утверждения там русской власти.У 1858 році в чині капітана 2 рангу, командуючи тим же пароплавом, перейшов в Тяньцзинь, звідки через Сибір проїхав в Петербург. У 1859-60 рр., командуючи фрегатом "Світлана", перейшов із Середземного моря навколо м. Доброї Надії до берегів Китаю; проведений в капітани "1 рангу. Кур'єром тим же шляхом повернуться на батьківщину. У 1877 році в чині контр-адмірала, командуючи флотилією, брав участь на Дунаї в Російсько-турецькій війні. У 1885-88 рр. в чині віце-адмірала виконував обов'язки морського міністра. З 1892 року - повний адмірал.
—————
В 1858 г. в чине капитана 2 ранга, командуя тем же пароходом, перешел в Тяньцзин, откуда через Сибирь проехал в Петербург. В 1859-60 гг., командуя фрегатом “Светлана”, перешел из Средиземного моря вокруг м. Доброй Надежды к берегам Китая; произведен в капитан” 1 ранга. Курьером тем же путем вернутся на родину. В 1877 г. в чине контр-адмирала, командуя флотилией, принимал участие у Дуная в Русско-турецкой войне. В 1885-88 гг. в чине вице-адмирала исполнял обязанности морского министра. С 1892 г. - полный адмирал.

Чихачов придбав маєток в 1860-х роках, згодом збудував палац, для будівництва якого матеріали завозились із-за кордону (Англія). Навколо палацу він насадив парк (10 га) для своєї доньки Софії. За оповідями старожилів дерева в парку наче були висаджені ім'ям доньки -"СОНЯ".
—————
Чихачев приобрел имение в 1860-х годах, впоследствии построил дворец, для строительства которого материалы завозились из-за границы (Англия). Вокруг дворца он насадил парк (10 га) для своей дочери Софии. По рассказам старожилов деревья в парке как были высажены именем дочери - "СОНЯ".

зайдемо всередину/зайдем во внутрь


Дружина адмірала Євгенія Федорівна Корф народила девять дітей:
Микола (1859), Євгенія (1861), Олександра (1864), Софія (1868), Катерина (1870), Віра (1871—1953), Ганна (1872), Наталія (1874), Дмитро (1876—1919), громадський діяч і політик, член III и IV Державної думи від Подільскої губернії.
В 1867 Чихачов став також власником маєтку в Мурованих Курилівцях, що в той час належали до Подільської губернії.
—————
Жена адмирала Евгения Федоровна Корф родила девять детей:
Николай (1859), Евгения (1861), Александра (1864), София (1868), Екатерина (1870), Вера (1871-1953), Анна (1872), Наталья (1874), Дмитрий (1876-1919), общественный деятель и политик, член III и IV Государственной думы от Подольской губернии.
В 1867 Чихачев стал также владельцем имения в Мурованые Куриловцы, что в то время принадлежали к Подольской губернии.

XIX-XX століття.
До Другої світової війни в маєтку розміщувалася школа, під час війни — шпиталь. Після війни районне керівництво видало наказ, щоб розібрати будинок, але місцеві жителі захистили приміщення від розвалу. За часи існування палац змінювався, перебудовувались входи. Приміщення палацу мало горище, підвали та підземні ходи. В башті з вітражами ще у 1970-х була збірка картин - в тому числі і портрет Соні.
—————
XIX-XX века.
До Второй мировой войны в имении размещалась школа, во время войны - госпиталь. После войны районное руководство издало приказ, чтобы разобрать дом, но местные жители защитили помещения от развала. За время существования дворец менялся, перестраивались входа. Помещения дворца имело чердак, подвалы и подземные ходы. В башне с витражами еще в 1970-х был сборник картин - в том числе и портрет Сони.дах, в 70-х тут була пожежа/крыша, в 70-х тут был пожар
Наш час.
У палаці зараз розміщена Митківська загальноосвітня школа I-III ст. У школі є музей, де зібрані інструменти побуту різних часів - від кам'яних ножів до дерев'яних ложок. У величезному підвалі зараз спортивні зали та велика їдальня. З інтер'єру минулого залишилась так звана «сцена», яку можна опустити - або сховати. Насправді її вже немає - забита гіпсокартоном і перетворена в комору ...
—————
Наше время.
Во дворце сейчас размещена Митьковская общеобразовательная школа I-III ступени. В школе есть музей, где собраны инструменты быта разных времен - от каменных ножей до деревянных ложек. В огромном подвале сейчас спортивные залы и большая столовая. С интерьера прошлого осталась так называемая «сцена», которую можно опустить - или спрятать. На самом деле ее уже нет - заделана гипсокартоном и превращена в кладовку…

вежа/башня
а ось за цією стінкою була та сама сцена.../а вот за этой станой была сцена...


Погляд на останок/Взгляд на последок


Джерела/источники:
wikipedia.org
navy.su

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту"Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.

Також допомогти проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON./
Также помочь проекту "Украинские Памятники Архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON.
ну как то так =))
Tags: Винничина, Вінниччина, взгляд с небес, дворец, маєток, палац, погляд з небес, садиба
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments