m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Перемишляни. Оборонний костел Петра та Павла/Наследие. Перемышляны. Оборонный костел.

Перша згадка про поселення, яке тоді було селом, датується 1375 роком, а назва, ймовірно, походить від переселенців з Перемишлю, які поселились на цих землях. У 1613 році населений пункт отримує магдебурзьке право і, відповідно, статус міста. Відтоді Перемишляни починають активно розвиватись, але про саме місто буде якось іншим разом, а сьогодні зупинімось на одній з найцікавіших його пам"яток. Мова піде про оборонному костелі свв. апп. Петра і Павла, о моєму улюбленому костелі і монастирі на Львівщині, де мене завжди чекає гостинний прийом, ситна їжа і ночівля.
—————
Первое упоминание о поселении, которое тогда было селом, датируется 1375 годом, а название, вероятно, происходит от переселенцев из Перемышля, которые поселились на эти земли. В 1613 году населенный пункт получает Магдебургское право и, соответственно, статус города. С тех пор Перемышляны начинают активно развиваться, но о самом городе будет другой раз, а сегодня остановимся на одной из самых интересных его памяти достопримечательностей. Речь пойдет о оборонном костеле свв. апп. Петра и Павла, моём любимом костеле и монастыре на Львовщине, где меня всегда ждет радушный прием, сытная еда и ночлег.Рік заснування першого костелу у Перемишлянах невідомий, але відомо, що у рік отримання магдебургії, а саме у 1623 році, його було спалено татарами. У 1645 році Ельжбєта Вікторія Потоцька виділяє значні кошти на будівництво не тільки храму, але і на монастиру домініканців при ньому. Оскільки святиня розташовувалась за межами міських мурів, то зводили її за усіма оборонними правилами.
—————
Год основания первого костела в Перемышлянах неизвестен, но известно, что в год получения магдебургии, а именно в 1623 году, он был сожжен татарами. В 1645 году Эльжбета Виктория Потоцкая выделяет значительные средства на строительство не только храма, но и на монастырь доминиканцев при нем. Поскольку святыня находилась за пределами городских стен, то возводили ее по всем оборонными правилам.

У 1730 році костел повторно освятили під титулом святих Петра і Павла. Загалом у храмі налічувалось п’ять вівтарів: свв. апп. Петра і Павла, Матері Божої, св. Тадея, св. Вінцента з Ферари і св. Домініка, який на початку XIX ст. був замінений вівтарем св. Миколая). Після поділів Речі Посполитої, і з приходом на ці землі австро-угорської влади, домініканський монастир, як і багато інших, було закрито у 1792 році.
—————
В 1730 году костел повторно освятили под титулом святых Петра и Павла. Всего в храме насчитывалось пять алтарей: свв. Апп. Петра и Павла, Матери Божьей, св. Фаддея, Св. Винцента с Ферари и св. Доминика, который в начале XIX в. был заменен алтарем св. Николая). После раздела Речи Посполитой, и с приходом на эти земли австро-венгерских властей, доминиканский монастырь, как и многие другие, был закрыт в 1792 году.

зайдемо всередину/зайдем во внутрь


так було/так было


так зараз/так теперь


З того часу костел перейшов до дієцезійних священників (дієцезія - це територіально-адміністративна одиниця організації римо-католицької церкви). Служби проводилися в храмі ксёндзамі до 1945 року. Після закриття в костелі розмістили склад дошок. До 1970 року були знищені всі барокові вівтарі та орган, а також була знищена костьольна башта. В 1970 році коли костел був перероблений в парасолькову фабрику, яка працюватиме до 1997 року. Римсько-католицька паства лишилися без пастиря і розсіялася на довгі роки.
—————
С тех пор костел перешел к диецезийным священникам (диецезия - это территориально-административная единица организации римско-католической церкви). Службы проводились в храме ксёндзами до 1945 года. После закрытия в костеле разместили склад досок. К 1970 году были уничтожены все барочные алтари и орган, а также была уничтожена костельная башня. В 1970 году, костел был переделан в зонтичную фабрику, которая работала до 1997 года. Римско-католическая паства остались без пастыря и рассеялась на долгие годы.

частина орігінального роспису/часть оригинальной росписи


Нова історія.
Пізніше спільнота римо-католиків зібралася знову та в 1990 році, за спонуканням єпископа Львівської парафії Рафала Керницького, виголосили вимогу повернути їм костел. Після реєстрації "20" парафії від 1-го листопада 1992 року салезіанин з Бібрки о. Андрій Бачинський, щонеділі їздив на кладовище в Перемишлянах, де здійснював богослужіння в тимчасовій каплиці без світла, при гасової лампи і свічках протягом 5 років. У 4 серпня 1993 року з Польщі приїхав другий салезіанин, о. Петр Смолка, який від вересня цього ж року розпочав кілька разів на тиждень проводити Святу Месу для віруючих і навчати та систематично катехізіціювати дітей в Перемишлянах. Ксьондз Петро з тих пір, разом з прихожанами старався добитися в найвищих властей в Києві, Львові і в Перемишлянах, повернення забраного колись костелу.
—————
Новая история.
Позже сообщество римо-католиков собралось снова и в 1990 году, при побуждением епископа Львовского прихода Рафала Керницкого, выразили требование вернуть им костел. После регистрации "20" приходда от 1-го ноября 1992 салезианин с Бибрки о. Андрей Бачинский, еженедельно ездил на кладбище в Перемышлянах, где совершал богослужения во временной часовне без света, при керосіновой лампе и свечах в течение 5 лет. В 4 августа 1993 года из Польши приехал другой салезианин, о. Пётр Смолка, который с сентября этого же года начал несколько раз в неделю проводить Святую Мессу для верующих, учить и систематически катехизицировать детей в Перемышлянах. Ксендз Петр с тех пор, вместе с прихожанами старался добиться у высших властей в Киеве, Львове и в Перемышлянах, возвращение отнятого когда костела.

піднімемося на хори та до бойових галерейподнимимся на хоры и к боевым галереям
бійниця на сходах у дзвінниці/бойница на лестнице в колокольне
4-того вересня 1996 року о. Петро, як пробощ, отримав документ про повернення парафіянам костелу в Перемишлянах, на жаль ніхто не пустив їх до костелу, який був надалі занятий фабрикою “Модуль”, де від 1970 року працювали важкі токарні верстати. Директор “Модуля” Тамара Шаповал зажадала від парафіяльної спільноти 50 тис. доларів США за будівлю біля костелу і за звільнення костьольної території. Ксьондз Jan Vecchii, який був в жовтні 1996 року на кладовищі в Перемишлянах і бачив в яких умовах тут здійснюється Меса, знайшов спонсора, в особі єпископа селезіанів з Роттердаму, Голландія, Adriana, який і пожертвував парафії цю величезну суму грошей.
—————
4-того сентября 1996 года о. Пётр, как пастор, получил документ о возвращении прихожанам костела в Перемышлянах, к сожалению никто не пустил их в костел, который был и в дальнейшем занятий фабрикой "Модуль", где с 1970 года работали тяжелые токарные станки. Директор "Модуля" Тамара Шаповал потребовала от приходской общины 50 тыс. Долларов США за здание возле костела и за освобождение костельной территории. Ксендз Jan Vecchii, который был в октябре 1996 года на кладбище в Перемышлянах и видел в каких условиях здесь проводится Месса, нашел спонсора в лице епископа занялись с Роттердам, Голландия, Adriana, который и пожертвовал нам эту огромную сумму денег.

права бойова галерея/правая боевая галерея


види на центральну та ліву бойові галереї/виды на центральную и левую боевые галереи


2-го липня 1995 року єпископ Рафал Керницький відправив Святу Месу до шани святих Апостолів Петра і Павла, а також з нагоди 350-річчя не відданого костелу разом з іншими священиками львівської єпархії. Також був присутній диякон православної церкви київського патріархату Михайло Щербань, який на кінці урочистості висловив побажання, щоб якнайшвидше віддали парафіянам знищений, но прекрасний та великий костел. 30-го липня 1995 року архієпископ, сьогоднішній кардинал приїхав на кладовище разом з кардиналом Joachimem Meisnerem з Німеччини, щоб здійснити Месу в знак побажання повернення костелу парафіянам. У серпні 1995 року костел відвідав о. Piotr Stanoszek, 103 річний священик, який 20 років до війни працював тут (у 1925-1945 роках).
—————
2-го июля 1995 года епископ Рафал Керницкий отправил Святую Мессу в почетание святых Апостолов Петра и Павла, а также по случаю 350-летия не предано еще костела вместе с другими священниками львовской епархии. Также присутствовал диакон православной церкви Киевского патриархата Михаил Щербань, который в конце торжества высказал пожелание, чтобы как можно быстрее отдали прихожанам уничтожен, но прекрасный и великий костел. 30-го июля 1995 архиепископ, сегодняшний кардинал приехал на кладбище вместе с кардиналом Joachimem Meisnerem из Германии, чтобы осуществить Мессу в знак пожелания возвращение костела прихожанам. В августе 1995 года костел посетил о. Piotr Stanoszek, 103 летний священник, который 20 лет до войны работал здесь (в 1925-1945 годах).

бійниця/бойница
27-го березня 1997 року, після того як віднесли до банку в Перемишлянах викуп за костел, директор “Модуля” впустила священників та парафіян до верхньої частини костелу, але машини в ніжньої працювали аж до кінця липня, хоча впродовж 2 тижнів все мало бути забране з костелу. Це, відбулося у Великий Четвер, в день встановлення Священства і Євхаристії, що для парафіяльної спільноти є великою подією. Була проведена Меса, щоб вибачитись перед богом за всю не подяку та зневагу, яка від 1945 до 1997 року зустрічала його в костелі, котрий був знищений через час і поганих людей.
—————
27-го марта 1997 года, после того как отнесли в банк в Перемышлянах выкуп за костел, директор "Модуля" впустіла священников и прихожан в верхнюю часть костела, но машины в нижней работали до конца июля, хотя в течение 2 недель все должно быть убрано из костела. Это, произошло в Великий Четверг, в день установления Священства и Евхаристии, что для приходской общины является большим событием. Была проведена Месса, чтобы извиниться перед богом за всю не благодарность и пренебрежение, которие с 1945 по 1997 год встречали его в костеле, который был уничтожен временем и плохими людьми.коридор в келійний частини, що примикає до костелу/коридор в келийной части, примыкающей к костелу


на цьому виді видно в якому стані був повернений храм парафіянам/на этом виде видно в каком состоянии был возвращен храм прихожанам


1-го квітня 1997 року, у пасхальний вівторок о 17:00 архієпископ Marian Jaworski освятив верхню частину костелу. Від серпня 1997 року Святі Меси здійснювали в тимчасовій каплиці біля костелу, доки не було викинуто все з першого поверху костелу. 8-го вересня 1997 року, нарешті, було видано ключі від зруйнованого костелу. 21-го вересня в неділю селезіанин о. Franciszek Rosłan, який з початком вересня прибув на допомогу пастирам, здійснив першу Святу подячно-врожайну Месу за повернений костел і за польові збори.
Так почалося відновлення костела і монастиря…
—————
1 апреля 1997 года, в пасхальный вторник в 17:00 архиепископ Marian Jaworski освятил верхнюю часть костела. От августа 1997 Святые Мессы осуществляли во временной часовне возле костела, пока не было выброшено все с первого этажа костела. 8 сентября 1997 года, наконец, были отданы ключи от разрушенного костела. 21 сентября в воскресенье салезианин о. Franciszek Rosłan, который с началом сентября прибыл на помощь пастырям, совершил первую Святую благодарно-урожайную Мессу за возвращенный костел и за полевые сборы.
Так началось восстановление костела и монастыря ...

декілька старих фото/немного старых фото2001


Технічні партнери весняної експедиції/Технические партнеры весенней экспедиции.

CANON Україна


та QUADROCOPTER.UA


Джерела/источники:
ukrainaincognita.com
papier-gliwice.nazwa.pl
nac.gov.pl
panoramio.com

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту"Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
ну как то так =))
Tags: Львовщина, Львівщина, взгляд с небес, костел, оборонний, оборонный, погляд з небес
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments