m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Кременець. Богоявленський монастир/Наследие. Кременец. Богоявленский монастырь.Заснували монастир у 1633 році українські шляхтичі Лаврентій Древинський і Данило Єло-Малинський за привілеєм короля Владислава IV Вази як православний чоловічий монастир. За «благословенною грамотою» Петра Могили (1636) підпорядковувався Вселенському Патріархові та його Екзарху — Київському митрополитові.
При Богоявленському монастирі діяли братство, школа (працювала за навчальним планом Києво-Могилянської колегії), друкарня й шпиталь.
Із видань друкарні найбільше відома т. зв. «Кременецька Граматика» (1638).
У 1-й чверті 18 століття Богоявленський монастир визнав унію з Римом і увійшов у чин св. Василія Великого.
—————
Основали монастырь в 1633 году украинские шляхтичи Лаврентий Древинский и Даниил Ело-Малинский за привилегией короля Владислава IV Вазы как православный мужской монастырь. За «благословенной грамотой» Петра Могилы (1636) подчинялся Вселенскому Патриарху и его Экзарху - Киевскому митрополиту.
При Богоявленском монастыре действовали братство, школа (работала по учебному плану Киево-Могилянской коллегии), типография и госпиталь.
Из изданий типографии больше известна т. н. «Кременецкая Грамматика» (1638).
В 1-й четверти 18 века Богоявленский монастырь признал унию с Римом и вошел в чин св. Василия Великого.

1807 року за указом російського імператора Алєксандра I: оо. Василіяни віддали територію свого монастиря з усіма будівлями Волинській гімназії (колишнього колегіуму) і перейшли в будівлі реформатського монастиря; також ченців ордену реформатів переселили до монастиря в Дедеркалах, в звільнені споруди (костел та прилеглий до нього двоповерховий корпус келій, збудовані за проектом архітектора Антоніо Кастеллі на кошти княгині Теофілі Вишневецької (з Лещинських)).
—————
В 1807 году по указу российского императора Александра I: оо. Василиане отдали территорию своего монастыря со всеми зданиями Волынской гимназии (бывшего коллегиума) и перешли в здании реформатского монастыря; также монахов ордена реформатов переселили в монастырь в Дедеркалах, в освободившиеся сооружения (костел и прилегающий к нему двухэтажный корпус келий, построенные по проекту архитектора Антонио Кастелли на средства княгини Феофил Вишневецкой (с Лещинских)).

1839 року Богоявленський монастир припинив існування, 1865 — відновлений як однойменний православний чоловічий монастир РПЦ.
У Богоявленському монастирі була резиденція вікарного єпископа Волинської єпархії (1873–1922, 1924–1934 з перервами), якого титулували Острозьким, а від 1902 — Кременецьким, правлячого Волинського і Кременецького архієпископа (1922–1923, 1934–1941), глави так званої Автономної Православної Церкви в Україні (1941–1943).
—————
В 1839 году Богоявленский монастырь прекратил существование, 1865 - восстановлен как одноименный православный мужской монастырь РПЦ.
В Богоявленском монастыре была резиденция викарного епископа Волынской епархии (1873-1922, 1924-1934 с перерывами), которого титуловали Острожским, а с 1902 года - Кременецким, правящего Волынского и Кременецкого архиепископа (1922-1923, 1934-1941), главы так называемой Автономной Православной Церкви в Украине (1941-1943).

До 1953-го мешкаючых тут 13 ченців розселили по інших монастирях єпархії, а сюди з благословення архієпископа Панкратія з Микільської обителі села Обич перевели 65 сестер з ігуменею Зоєю (Харкевич). Так з чоловічого монастир став жіночим. Виходить, що історія жіночого Кременецького монастиря починається з середини ХХ століття - періоду гонінь на церкву. Уже в 1959 році обитель закривають, а монахинь насильно вивозять або в Корецький монастир на Волині, або в психіатричну лікарню.
—————
До 1953-го живущих здесь 13 монахов расселили по другим монастырям епархии, а сюда по благословению архиепископа Панкратия из Никольской обители села Обыч перевели 65 сестер с игуменьей Зоей (Харкевич). Так из мужского монастырь стал женским. Выходит, что история женского Кременецкого монастыря начинается с середины ХХ века — периода гонений на церковь. Уже в 1959 году обитель закрывают, а монахинь насильно вывозят либо в Корецкий монастырь на Волыни, либо в психиатрическую лечебницу.

У головному храмі обителі - Богоявленському соборі - атеїсти зробили спортзал, причому на місці вівтаря встановили роздягальню. Бібліотеку спалили, церковне начиння розграбували. Дзвіницю в 1959 році спалили, залишилися тільки кам'яні стіни. Дивом вдалося вивезти в Почаївську Лавру головну святиню монастиря - чудотворну ікону Божої Матері "Скорботна". У житлових корпусах розмістили лікарню ".
—————
В главном храме обители — Богоявленском соборе — атеисты сделали спортзал, причем на месте алтаря установили раздевалку. Библиотеку сожгли, церковную утварь разграбили. Колокольню в 1959 году сожгли, остались только каменные стены. Чудом удалось вывезти в Почаевскую Лавру главную святыню монастыря — чудотворную икону Божией Матери "Скорбящая". В жилых корпусах разместили больницу".

У серпні 1990 році обитель була знову відкрита, а головна святиня - ікона Божої Матері "Скорботна" - повернулася додому, в занепалу і давно не ремонтовану обитель. Відновлювати монастир прийшли п'ять сміливих монахинь на чолі з ігуменею Херувимой і її помічницею Мариониллой (нинішньої настоятелькою обителі).
"Монастир був в жалюгідному стані. Весь розпис зафарбован брудної фарбою. Кругом купи сміття, - розповідає" Сегодня "сестра Єлизавета. - Але Цариця Небесна допомагала. З різних куточків світу сюди приходили люди і жертвували на відновлення монастиря.
—————
В августе 1990 года обитель была снова открыта, а главная святыня — икона Божией Матери "Скорбящая" — вернулась домой, в обветшавшую и давно не ремонтированную обитель. Восстанавливать монастырь пришли пять смелых монахинь во главе с игуменьей Херувимой и ее помощницей Мариониллой (нынешней настоятельницей обители).
"Монастырь был в жалком состоянии. Вся роспись закрашена грязной краской. Кругом кучи мусора, — рассказывает "Сегодня" сестра Елизавета. — Но Царица Небесная помогала. Из самых разных уголков мира сюда приходили люди и жертвовали на восстановление монастыря.

Історії меценатства тут найрізноманітніші. Наприклад, один з благодійників привіз цілу машину продуктів в Почаївську лавру. Чекає-чекає економа, щоб продукти віддати, а той все не йде. Раптом підходить жінка і тихо говорить: "Вези це в Кременець" та йде. Він спочатку уваги не звернув, почекав ще. Економа немає, зате в вухах голос жіночий: "Вези це в Кременець". Благодійник злякався, з'ясував у людей, як доїхати до Кременця. Люди і вказали дорогу в жіночий монастир. Коли приїхав, виявилося, що у наших сестричок з їжі тільки кілька шматочків хліба залишилося. Вони як побачили цю машину з продуктами, впали на коліна і просто розплакалися від щастя ".
—————
Истории меценатства тут самые разные. Например, один из благотворителей привез целую машину продуктов в Почаевскую лавру. Ждет-ждет эконома, чтоб продукты отдать, а тот все не идет. Вдруг подходит женщина и тихо говорит: "Вези это в Кременец" и уходит. Он поначалу внимания не обратил, подождал еще. Эконома нет, зато в ушах голос женский: "Вези это в Кременец". Благодетель испугался, выяснил у людей, как доехать до Кременца. Люди и указали дорогу в женский монастырь. Когда приехал, оказалось, что у наших сестричек из еды только несколько кусочков хлеба осталось. Они как увидели эту машину с продуктами, упали на колени и просто расплакались от счастья".

Сьогодні в монастирі живуть 80 насельниць. Незважаючи на те що місце для городів не дуже зручне - на горі, матінки, за порадою агрономів, створили ступінчасті городи, провели туди крапельний полив. Так що овочі і фрукти в монастирі свої, а також молоко, сметана і сир - в обителі живе 8 корів. На виході паломників пригощають монастирськими квасом і медовими пряниками.
—————
Сегодня в монастыре живут 80 насельниц. Несмотря на то что место для огородов не очень удобное — на горе, матушки, по совету агрономов, создали ступенчатые огородики, провели туда капельный полив. Так что овощи и фрукты в монастыре свои, а также молоко, сметана и творог — в обители живет 8 коров. На выходе паломников угощают монастырскими квасом и медовыми пряниками.

До ансамблю монастиря, оточеного мурованою загорожею, належать Богоявленський собор, двоповерховий чернечий корпус із Миколаївською церквою (обидві споруди середини 18 ст. в стилі пізнього бароко), дзвіниця з невеликою церквою преподобного Іова Почаївського (поч. 20 ст.) і господарські будівлі.
—————
В ансамбль монастыря, окруженного каменной оградой, входят Богоявленский собор, двухэтажный монашеский корпус с Николаевской церковью (оба сооружения середины 18 в. в стиле позднего барокко), колокольня с небольшой церковью преподобного Иова Почаевского (нач. 20 в.) И хозяйственные постройки.Погляд на останок/Взгляд на последок


дзвінниця 1986 рік/звонница 1986 год


https://uk.wikipedia.org/wiki/Богоявленський_монастир_(Кременець)
http://www.segodnya.ua/life/travel/po-svyatym-mestam-chudesa-kremeneckogo-monastyrya-544719.html

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту"Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.


Також допомогти проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON./
Также помочь проекту "Украинские Памятники Архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON.
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, монастир, монастырь, храм, церква, церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments