m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Чортків. Замок. Погляд з небес. Частина 1/Наследие. Чортков. Замок. Взгляд с небес. Часть1

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Тип споруди: замок. Так само відомий як: - Замок Гольських у місті Чортків, Чортківський замок.
Перший етап будівництва: кінець 15 - 16 СТОЛІТТЯ РОЗПОЧАВ (дерев'яно-земляні укріплення), початок 17 століття (кам'яний замок).
Останній етап будівництва: 18 століття.
----------
Тип сооружения: замок
Так же известен как: Замок Гольських в городке Чортков, Чортковський замок.
Первый этап строительства: конец 15 - начал 16 века (деревянно-земляные укрепления), начало 17 века (каменный замок).
Последний этап строительства: 18 век.

Поселення було засновано у річки Серет (притока річки Дністер).
?. Ймовірно, на місці Чорткова ще в давньоруські часи існувало (укріплене?) поселення.
1427 рік. Перша письмова згадка поселення, яке тоді називалося Чартковіце. Саме під такою назвою місто було відзначено на картах періоду правління польського короля Владислава II Ягайло (близько 1351 - 1434).
15 - 17 століття. У цей період Чортків неодноразово піддавався нападам татар, турків і козаків, місто руйнувалось, але згодом кожен раз відбудовувалось.
----------
Поселение было основано у реки Серет (приток реки Днестр).
?. Вероятно, на месте Чорткова ещё в древнерусское время существовало (укреплённое?) поселение.
1427 год. Первое письменное упоминание поселения, которое тогда называлось Чартковице. Именно под таким названием город был отмечен на картах периода правления польского короля Владислава II Ягайло (около 1351 - 1434).
15 – 17 века. В этот период Чортков неоднократно подвергался нападениям татар, турок и казаков, город разрушался, но впоследствии каждый раз отстраивался.

15 - 16 століття. У цей період в Чорткові, в сотні метрів від русла річки Серет, був побудований замок, основу фортифікацій якого становили дерев'яно-земляні укріплення - вали, рови, а так само дерев'яні оборонні споруди. В результаті татарських набігів замок неодноразово руйнувався, ремонтувався і перебудовувався.
1494 рік. Татарський напад.
1522 рік. Власник Чорткова Юрій (Єжи) Чортківський домігся для міста Магдебурзького права.
1534 рік. Татарський напад.
1549 рік. Татарський напад.
----------
15 – 16 века. В этот период в Чорткове, в сотне метров от русла реки Серет, был построен замок, основу фортификаций которого составляли деревянно-земляные укрепления – валы, рвы, а так же деревянные оборонительные сооружения. В результате татарских набегов замок неоднократно разрушался, ремонтировался и перестраивался.
1494 год. Татарское нападение.
1522 год. Владелец Чорткова Юрий (Ежи) Чортковский добился для города Магдебургского права.
1534 год. Татарское нападение.
1549 год. Татарское нападение.

Середина 16 століття. У місті налічувалося близько 200 будинків і проживало близько 1000 жителів.
1578 рік. Місто і замок переходять від Чортківського під владу подільського воєводи Яна Сенявського.
1597 рік. Від Сенявського місто і замок переходить Станіславу з роду Гольських.
Початок 17 століття. Гольський на місце старого дерев'яно-земляного замоку починає будівництво нових кам'яних укріплень. До 1610 року будівництво було завершено.
Місце для спорудження укріплень було обрано не зовсім вдало - неподалік від замку знаходилася домінуюча над ним височина, звідки в разі облоги ворог міг спостерігати за пересуванням противника по території замку, а так же, ймовірно, ефективно обстрілювати з артилерії захисний периметр укріплення.
----------
Середина 16 века. В городе насчитывалось около 200 домов и проживало около 1000 жителей.
1578  год. Город и замок переходят от Чортковских под власть подольского воеводы Яна Сенявского.
1597 год. От Сенявских город и замок переходят Станиславу из рода Гольских.
Начало 17 века. Гольские на месте старого деревянно-земляного замка начинают строительство новых каменных укреплений. К 1610 году строительство было завершено.
Место для возведения укреплений было выбрано не совсем удачно – неподалёку от замка находилась доминирующая над ним возвышенность, откуда в случае осады неприятель мог наблюдать за передвижением противника по территории замка, а так же, вероятно, эффективно обстреливать из артиллерии защитный периметр укрепления.

Матеріалом для побудови укріплень служил місцевий піщаник. Замок був регулярний в плані, п'ятикутній. 4 кута оборонного периметра були укріплені вежами (до наших днів вціліли 2), далеко виступаючими за лінію стін і тому добре фланкуючими прилягаючий до стін простір. Товщина стін укріплень сягала 2 метрів. Вежі замку мали різну форму: південно-західна башта п'ятигранна, північно-західна - чотиригранна, 2 несохранившиеся вежі (північно-східна і південно-східна), ймовірно, були п'ятигранними. Ці 2 втрачені в наші дні вежі фланкировали трикутний залом стіни (типовий прийом подільських фортифікаторів), спрямований в бік нависаючої над замком гори. У всіх веж, крім оборонних ярусів, були так само підвальні приміщення. Перекриття верхніх ярусів були, ймовірно, дерев'яні. У кожному з оборонних ярусів були пророблені бійниці з лучковими перемичками. Замкові ворота були розташована в товщі північної стіни.
----------
Материалом для постройки укреплений служил местный песчаник. Замок был регулярным в плане, пятисторонним. 4 угла оборонного периметра были укреплены башнями (до наших дней уцелели 2), далеко выступающими за линию стен и потому хорошо фланкирующими прилегающее к стенам пространство. Толщина стен укреплений достигала 2 метров. Башни замка имели разную форму: юго-западная башня пятигранная, северо-западная — четырехгранная, 2 несохранившиеся башни (северо-восточная и юго-восточная), вероятно, были пятигранными. Эти 2 утраченные в наши дни башни фланкировали треугольный залом стены (типичный приём подольских фортификаторов), направленный в сторону нависающей над замком горы. У всех башен, помимо оборонных ярусов, был так же подвальные помещения. Перекрытия верхних ярусов были, вероятно, деревянными. В каждом из оборонных ярусов были проделаны бойницы с лучковыми перемычками. Замковые ворота была расположена в толще северной стены.

Двір замок по периметру був забудован житловими будинками та господарськіми спорудами. В якості зовнішніх стін для цих споруд використовували оборонні стіни замку. У підземних рівнях ціх споруд були влаштовані численні підвали.
У західній частині замкового комплексу бул розташований прямокутний в плані палац, побудований в стилі ренесансу. Будівля примикала до двох кутових башт замку. Палац був двоповерховим. Фасад обох поверхів палацу, що виходили у внутрішній двір замку, мав аркадні галереї. Приміщення першого поверху будівлі, призначеного для господарських потреб, були перекриті хрестовими і напівциркульними склепіннями. Верхній поверх був відведений під житлові приміщення. Сюди можна було потрапити, піднявшись по відкритих сходах, що ведуть на галерею.
----------
Двор замка по периметру был застроен жилыми домами и хозяйственными постройками. В качестве внешних стен для этих сооружений использовали оборонные стены замка. В подземных уровнях этих построек были устроены многочисленные подвалы.
В западной части замкового комплекса была расположен прямоугольный в плане дворец, построенный в стиле ренессанса. Здание примыкало к двум угловым башням замка. Дворец был двухэтажным. Фасад обоих этажей дворца, выходивших во внутренний двор замка, имел аркадные галереи. Помещения нижнего этажа здания, предназначенного для хозяйственных нужд, был перекрыты крестовыми и полуциркульными сводами. Верхний этаж был отведён под жилые помещения. Сюда можно было попасть, поднявшись по открытой лестнице, ведущей на галерею.

1618 рік. Вдова Яна Гольського, Софія Ланскоронская, передає місто і замок Стефану Потоцькому.
1634 рік. Татарський напад.
Осінь 1648 року. На початку повстання під керівництвом Богдана Хмельницького козацькі війська, очолювані Максимом Кривоносом, за підтримки місцевого населення захопили Чортківський замок. На деякий час в замку розмістився опорний пункт повстанців, які незабаром рушили звідси у напрямку до Бучачу.
Літо 1649 року. Козаки знову захоплюють місто і замок.
----------
1618 год. Вдова Яна Гольского, София Ланскоронская, передаёт город и замок Стефану Потоцкому.
1634 год. Татарское нападение.
Осень 1648 года. В начале восстания под руководством Богдана Хмельницкого казацкие войска, возглавляемые Максимом Кривоносом, при поддержке местного населения захватили Чортковский замок. На некоторое время в замке разместился опорный пункт повстанцев, которые вскоре двинулись отсюда по направлению к Бучачу.
Лето 1649 года. Казаки снова захватывают город и замок.

Далі буде.../Продолжение следует...

Джерело/источник:
http://zamki-kreposti.com.ua/ternopolskaya-oblast/chertkovskij-zamok-chortkov

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту"Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.


Також допомогти проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON./
Также помочь проекту "Украинские Памятники Архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON.
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, взгляд с небес, замок, погляд з небес, руина, руїна
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments