m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Кременець. Колегіум/Наследие. Кременец. Коллегиум.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...В 1636 році волинські православні шляхтичі – хорунжий Данило Малиновський та чашник Лаврентій Древинський – заснували церкву Богоявління і при ній братський монастир зі школою та шпиталем. Вони знаходились на місці пізнішого кляштору єзуїтів.
—————
В 1636 году волынские православные шляхтичи - хорунжий Даниил Малиновский и чашник Лаврентий Древинский - основали церковь Богоявления и при ней братский монастырь со школой и госпиталем. Они находились на месте более позднего монастыря иезуитов.

В 1644 році монастирю було подаровано земельну ділянку та будинок, які примикали до ринку та нової церкви [св.Духа]. (Такі відомості подає акт 1777 року). При монастирі в 1638 – 1650 роках діяла друкарня. Братство згадувалось в акті 1701 року. Близько 1725 року цей монастир перетворено на василіянський (уніатський).
—————
В 1644 году монастырю были подарены земельный участок и дом, которые примыкали к рынку и новой церкви [св.Духа]. (Такие сведения подает акт 1777года). При монастыре в 1638 - 1650 годах действовала типография. Братство упоминалось в акте 1701 года. Около 1725 года этот монастырь преобразован в василианский (униатский).Церкву св. Духа заснував близько 1630 року кременецький староста Януш Вишневецький. Вона одразу призначалась для уніатів і була збудована в камені. В 1701 році кременецький староста Януш-Антоній Вишневецький запросив до Кременця єзуїтів і віддав їм церкву св.Духа. Коли Богоявленський монастир перейшов на унію, єзуїти стали порядкувати і на його території.
—————
Церковь св. Духа основал около 1630 года кременецкий староста Януш Вишневецкий. Она сразу предназначалась для униатов и была построена в камне. В 1701 году кременецкий староста Януш-Антоний Вишневецкий пригласил в Кременец иезуитов и отдал им церковь св.Духа. Когда Богоявленский монастырь перешел на унию, иезуиты стали хозяйничать и на его территории.Колегіум єзуїтів у Крем'янці заснував близько 1720 року князь Міхал Сервацій Вишневецький (за іншими даними, також його брат — князь Януш Антоній Вишневецький). Заклад діяв при монастирі ордену єзуїтів у місті. Будівництво було розпочато коштом родини Вишневецьких 1731 року, тривало до 1743-го.
У колегіумі велась підготовка вчителів для єзуїтських шкіл. При колегіумі (або єзуїтських школах) діяли два конвікти.
—————
Коллегиум иезуитов в Кременце основал около 1720 года князь Михал Серваций Вишневецкий (по другим данным, также его брат - князь Януш Антоний Вишневецкий). Заведение действовало при монастыре ордена иезуитов в городе. Строительство было начато на средства семьи Вишневецких в 1731 году, продолжалось до 1743-го.
В коллегиуме велась подготовка учителей для иезуитских школ. При коллегиуме (или иезуитских школах) действовали два конвикта.

У 1775 році едукаційна комісія перейняла на себе право управляти фундушами згідно волі фундаторів. Її рішенням у приміщеннях колишнього колегіуму почали діяти академічні виділові школи. Вчителями у них працювали, зокрема, випускники Краківського університету, також колишні єзуїти — викладачі колегіуму. У 1783 році у школі працювали ректор, 7 учителів, навчались 119 учнів.
Пізніше у приміщеннях колегіуму функціювали підокружна, з 1783 року окружна світські школи.
—————
В 1775 году эдукационная комиссия приняла на себя право управлять фундушами по воле учредителей. Ее решением в помещениях бывшего коллегиума начали действовать академические отдельные школы. Учителями в них работали, в частности, выпускники Краковского университета, также бывшие иезуиты - преподаватели коллегиума. В 1783 году в школе работали ректор, 7 учителей, учились 119 учеников.
Позже в помещениях коллегиума функционировали подокружные, с 1783 года окружной светские школы.

Архітектурний комплекс поєднав костел, келії та два навчальні корпуси. Єзуїти присвятили костел засновнику ордена Ігнатію Лойолі та святому Станіславу Костці.
Будівля колегіуму формувала східну сторону ринкової площі в місті.
В 1773 р. орден єзуїтів було скасовано, костел перетворено на парафіальний. У приміщенні колегіуму з 1787 року працювала повітова школа.
—————
Архитектурный комплекс соединил костел, кельи и два учебных корпуса. Иезуиты посвятили костел основателю ордена Игнатию Лойолы и святому Станиславу Костци.
Здание коллегиума формировало восточную сторону рыночной площади в городе.
В 1773 орден иезуитов был отменен, костел преобразован в приходской. В помещении коллегиума с 1787 года работала уездная школа.В 1807 році ченців-василіян перевели у приміщення кляштору реформатів, а споруди віддали для Кременецької гімназії, заснованої в 1805 році (з 1819 року – ліцею). У приміщеннях Богоявленського монастиря було розміщено школу механіків. Ліцей було закрито в 1833 році, майно його передано новозаснованому Київському університету.
—————
В 1807 году монахов василиян перевели в помещение монастыря реформатов, а сооружения отдали для Кременецкой гимназии, основанной в 1805 году (с 1819 года - лицея). В помещениях Богоявленского монастыря была размещена школа механиков. Лицей был закрыт в 1833 году, имущество передано новоучрежденному Киевскому университету.

В 1836 році у приміщеннях колегіуму було розміщено Волинську духовну семінарію. У 1838 році у приміщеннях Богоявленського монастиря розміщено духовне училище. В 1840 році єзуїтський костел було освячено як семінарську церкву Преображення.
Таким чином, слід розрізняти первісний Богоявленський монастир в центрі міста (його будівлі, невідомі науці, знаходились поруч з кляштором єзуїтів) та пізніший Богоявленський монастир у приміщенні кляштору реформатів (у північній частині міста).
—————
В 1836 году в помещениях коллегиума было размещено Волынскую духовную семинарию. В 1838 году в помещениях Богоявленского монастыря находится духовное училище. В 1840 году иезуитский костел был освящен как семинарская церковь Преображения.
Таким образом, следует различать первоначальный Богоявленский монастырь в центре города (его здания, неизвестные науке, находились рядом с монастырем иезуитов) и поздний Богоявленский монастырь в помещении монастыря реформатов (в северной части города).

план першого поверху/план первого этажа


Книгозбірня колегіуму нині зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, як окрема структурна одиниця — книжкова колекція під назвою «Бібліотека Кременецького єзуїтського колегіуму» — як історико-культурна пам'ятка.
—————
Библиотека коллегиума ныне хранится в отделе библиотечных собраний и исторических коллекций Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, как отдельная структурная единица - книжная коллекция под названием «Библиотека Кременецкого иезуитского коллегиума» - как историко-культурный памятник.декілька старих фото/несколько старых фотоДжерела/источники:
wikipedia.org
pslava.info

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Моя карта Приватбанку (5363 5426 0205 1337). Для підтримки друзями з поза меж України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию проекта. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Моя карта Приватбанка (5363 5426 0205 1337). Для поддержки друзьями из за пределов Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту"Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.


Також допомогти проекту "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON./
Также помочь проекту "Украинские Памятники Архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON.
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, взгляд с небес, костел, монастир, монастырь, погляд з небес, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments