m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Білокриниця. Палац/Наследие. Белокриница. Дворец.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Неподалік від міста Кременець, в селі Білокриниця, в стороні від головної дороги, що пролягає селом, знаходиться замок-палац XIX століття. Але історія замку почалася набагато раніше, ще у XVI столітті, коли власники навколишніх земель Збаразькі, спорудили на цьому місці мурований оборонний замок. Білокриниця вперше згадується у грамоті князя Свидригайла Ольгердовича в 1438 році, коли село було володінням Кременецького замку.
—————
Неподалеку от города Кременец, в селе Белокриница, в стороне от главной дороги, пролегающей селом, находится замок-дворец XIX века. Но история замка началась гораздо раньше, еще в XVI веке, когда владельцы окрестных земель Збаражские, построили на этом месте каменный оборонный замок. Белокриница впервые упоминается в грамоте князя Свидригайло Ольгердовича в 1438 году, когда село было владением Кременецкого замка.

На початку 16 століття польський король Сігізмунд І дарує Білокриницю Семену Кілдишу, який заснував рід Білокриницьких, та споруджує замок. Наприкінці 16 століття фортеця перейшла до Збаразьких, Андрій Збаразький та його син Микола значно укріпили замок, фактично спорудивши його заново.
В 1603 році татарські орди зруйнували фортецю, та в 1606 році замок було відбудовано.
—————
В начале 16 века польский король Сигизмунд I дарит Белокриницу Семену Килдишу, который основал род Белокриницких, и строит замок. В конце 16 века крепость перешла к Збаражским, Андрей Збаражский и его сын Николай значительно укрепили замок, фактически построив его заново.
В 1603 году татарские орды разрушили крепость, и в 1606 году замок был отстроен.

У 1605 році білокриницький замок був зруйнований татарами, його відновлює князь Єжи Збаразький.
У 1617 році в замку перебував польський королевич Владислав IV (Władysław IV Waza (1595-1648р.р.), який йшов на Московію в 1617 році, сподіваючись стати російським царем, він на кілька тижнів зупинявся в Білокриниці.
—————
В 1605 году белокриницкий замок был разрушен татарами, его восстанавливает князь Ежи Збаражский.
В 1617 году в замке находился польский королевич Владислав IV (Władysław IV Waza (1595-1648р.р.), который шел на Московию в 1617 году, надеясь стать русским царем, он на несколько недель останавливался в Белокринице.Після того як в 1631 році помирає останній представник Збаразьких Єжи (Юрій), Білокриниця переходить до Вишневецьких.
Укріплення було чотирикутним, по кутах були земляні бастіони, в деяких місцях укріплені каменем. В дворі був палац та господарські споруди. У 1675 році татари спустошили Білокриницю, однак замок не штурмували.
У 1705 році в замку перебував гетьман України Іван Степанович Мазепа. Він тримав на руках Уршулю Вишневецьку, під час хрещення.
—————
После того как в 1631 году умирает последний представитель Збаражских Ежи (Юрий), Белокриница переходит к Вишневецким.
Укрепление было четырехугольным, по углам были земляные бастионы, в некоторых местах укреплены камнем. Во дворе был дворец и хозяйственные постройки. В 1675 году татары опустошили Белокриницу, однако замок не штурмовали.
В 1705 году в замке находился гетман Украины Иван Степанович Мазепа. Он держал на руках Урсулу Вишневецкую, во время крещения.

Спустимося до землі/Спустимся на землю


Від шлюбу в 1725 році Уршулі Вишневецької із Міхалом Радзівілом (Michał Radziwił „Rybeńko”) замок переходить у власність Радзівілів. За Радзівілів, які не опікувалися Білокриницьким замком, фортеця почала занепадати та руйнуватися.
В 1806 році Білокриниця переходить у власність Олександра Колонна-Чосновського (Alexandr Colonn-Czosnowski). який відновлює замок, але пожежа 1808 року знову нищить фортецю.
В середині XIX століття польський краєзнавець Тадеуш Єжи Стецький (Tadeusz Jerze Stecki) зробив заміри залишків замку: "35 саженів завдовжки, 9 завширшки, 5 заввишки - і налічував близько 40 покоїв і залів. Рови в 6 саженів шириною оточували споруду з усіх боків". Таким був замок-фортеця з XVI по початок XIX століття.
—————
От брака в 1725 году Урсулы Вишневецкой с Михалом Радзивилом (Michał Radziwił "Rybeńko") замок переходит в собственность Радзивиллов. Но Радзивиллы, не занимались Белокриницким замком, крепость начала приходить в упадок и разрушаться.
В 1806 году Белокриница переходит в собственность Александра Колонна-Чосновського (Alexandr Colonn-Czosnowski), который восстанавливает замок, но пожар 1808 снова уничтожает крепость.
В середине XIX века польский краевед Тадеуш Ежи Стецкий (Tadeusz Jerze Stecki) сделал замеры остатков замка: "35 саженей длиной 9 в ширину, 5 в высоту - и насчитывал около 40 покоев и залов. Рвы в 6 саженей шириной окружали здание со всех сторон". Таким был замок-крепость с XVI по начало XIX века.

Тридцять років по тому замок стояв пусткою. В середині 19 століття поміщик Чесновський викупив замок у Радзивілів, споруджує на місці замку палац.
Олександр Колонна-Чосновський  споруджує на території старої фортеці палац в готичному англійському стилі з елементами ренесансу. Під час будівництва до новобудови були залучені і залишки мурів лівого крила старого замку, які збереглися в пристойному вигляді. Це був невеликий палац, зовсім не схожий на замок, що був раніше. В готичному стилі було споруджено башту у чотири яруси з зубцями та декоративними баштами по кутах, та житлові приміщення на двох рівнях. Головний фронтон палацу трохи виступав вперед та в завершенні мав дві невеликі круглі вежі, вхідні двері та вікна фронтону були завершені красивими арками.
—————
Тридцать лет спустя замок пустовал. В середине 19 века помещик Чесновський выкупил замок в Радзивиллов, строит на месте замка дворец.
Александр Колонна-Чосновський строит на территории старой крепости дворец в готическом английском стиле с элементами ренессанса. При строительстве к новостройке были привлечены и остатки стен левого крыла старого замка, которые сохранились в приличном виде. Это был небольшой дворец, совсем не похож на замок, который был раньше. В готическом стиле было построено башню в четыре яруса с зубцами и декоративными башнями по углам, и жилые помещения на двух уровнях. Главный фронтон дворца немного выступал вперед и в завершении имел две небольшие круглые башни, входные двери и окна фронтона были завершены красивыми арками.

ставок - не ставок, басейн - не басейн, щось таке.../пруд - не пруд, бассейн - не бассейн, нечто такое...


У 1863 році Олександр Чосновський був репресований московською владою, за участь у польському повстанні, та невдовзі помер. Власність Чосновських виставили на продаж через аукціон. В 1866 році Білокриницю з замком та округою, на аукціоні купує Александр Воронін, граф з Курської губернії Московії, на той час таємний радник Київського генерал-губернатора. В той час з правої сторони замчища ще були залишки замку-фортеці Вишневецьких. Цей невеликий замок, та залишки старої фортеці-замку, побачив і зобразив на малюнку Наполеон Орда, під час подорожі по Волині.
—————
В 1863 году Александр Чосновський был репрессирован московской властью, за участие в польском восстании, и вскоре умер. Собственность Чосновських выставили на продажу через аукцион. В 1866 году Белокриницу с замком и округой, на аукционе покупает Александр Воронин, граф с Курской губернии Московии, в то время тайный советник Киевского генерал-губернатора. В то время с правой стороны замчища еще были остатки замка-крепости Вишневецких. Этот небольшой замок, и остатки старой крепости-замка, увидел и изобразил на рисунке Наполеон Орда, во время путешествия по Волыни.

зайдемо всередину/зайдем во внутрь


Воронін добудовує палац з правої сторони, розширивши його більш ніж на половину, використавши в будівництві залишки правого крила оборонного замку-фортеці. Під час будівельних робіт було значно розширено центральну частину замку, добудовано ще один вхід на подобі входу з лівої сторони замку, та зведено ще одну вежу в готичному стилі з зубцями та баштами по кутах. Вхідні фронтони були обладнані балконами на другому та третьому поверхах. Від того часу зовнішній вигляд палацу не змінився. В 1890 році Воронін помирає, увесь скарб графа, за заповітом, отримує Російська казна, а весь маєток + 80 000 карбованців йде за умовою на відкриття в замку сільськогосподарського навчального закладу, для селянських дітей-хлопчиків. Так в 1892 році відкрилася Білокриницька трирічна рільнича школа.
—————
Воронин достраивает дворец с правой стороны, расширив его более чем на половину, использовав в строительстве остатки правого крыла оборонного замка-крепости. Во время строительных работ была значительно расширена центральная часть замка, достроен еще один вход на подобии входа с левой стороны замка, и построена еще одна башня в готическом стиле с зубцами и башенками по углам. Входные фронтоны были оборудованы балконами на втором и третьем этажах. С тех пор внешний вид дворца не изменился. В 1890 году Воронин умирает, все богатство графа, по завещанию, получает Российская казна, а все имение + 80000 рублей идет по условию на открытие в замке сельскохозяйственного учебного заведения, для крестьянских детей-мальчиков. Так в 1892 году открылась Белокриницкая трехлетняя полеводческая школа.

Після скінчення в Білокриниці російської влади, та повернення польської, в палаці була відкрита агрономічна та лісова школи, які були підрозділами Кременецького ліцею. Навіть коли повернулася совітська окупація, комуністи дотрималися заповіту Вороніна і розмістили в палаці лісотехнічний технікум.
Зараз в замку знаходиться Кременецький лісотехнічний коледж. Разом з господарськими спорудами коледж займає територію майже у 32 гектари. Поруч із палацом розташований Білокриницький дендропарк, який знаходиться в межах старого замчища. Збереглася в унікальному вигляді в’їздна брама споруджена в неоготичному стилі. От інтер’єр та меблі внутрішніх приміщень палацу не зберігся, «кудись» пропав. Лише в коридорах можна побачити готичні арки. В приміщенні палацу знаходиться невеликий музей. Збереглися також фрагменти рову, що оточував замок.
—————
После окончания в Белокринице российской власти, и возвращения польской, во дворце была открыта агрономическая и лесная школы, которые были подразделениями Кременецкого лицея. Даже когда вернулась советская оккупация, коммунисты придерживались завещания Воронина и разместили во дворце лесотехнический техникум.
Сейчас в замке находится Кременецкий лесотехнический колледж. Вместе с хозяйственными сооружениями колледж занимает территорию почти в 32 гектара. Рядом с дворцом расположен Белокриницкий дендропарк, который находится в пределах старого замчища. Сохранились в уникальном виде въездные ворота построение в неоготическом стиле. А вот интерьер и мебель внутренних помещений дворца не сохранилось, «куда» пропали. Только в коридорах можно увидеть готические арки. В помещении дворца находится небольшой музей. Сохранились также фрагменты рва, окружавшего замок.

декілька старих фото/несколько старых фото

Одне з найдавніших зображень замку-палацу. Гравюра з малюнка Х.Пеєра (H.Peyer). Чи все-таки відомого художника тих часів Піллера?/Одно из древнейших изображений замка-дворца. Гравюра с рисунка Х.Пеера (H.Peyer). Или все-таки известного художника того времени Пиллера?


такою Білокриницю побачив Наполео Орда/такой Белокриницу увидел Наполео Орда
1940-е


Джерела/источники:
wikipedia.org
castlesua.jimdo.com
ukrainaincognita.com
castles.com.ua
nac.gov.pl
pl.wikipedia.org
pinakoteka.zascianek.pl
atticus.pl
ternopillya.livejournal.com

Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування весняної експедиції. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка. Це можуть бути, як грошові кошти перераховані на мою карту Приватбанку (5363 5426 0205 1337), так і талони на паливо або власне саме паливо. Для тих що є нашими друзями за кордоном України, доларова карта (5168 7423 3624 9143).

Дякую всім не байдужим до нашої Архітектурної Спадщини і нашого проекту "Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
—————
Если Вы имеете желание, и самое главное имеете на это возможность, то можете присоединиться к финансированию весенней экспедиции. Нам очень приятна и дорога Ваша поддержка. Это могут быть, как денежные средства перечисленные на мою карту Приватбанка (5363 5426 0205 1337), так и талоны на топливо или собственно само топливо. Для тех что является нашими друзьями за рубежом Украины, долларовая карта (5168 7423 3624 9143).

Спасибо всем не равнодушным к нашему Архитектурному наследию и нашему проекту"Архітектурні Пам'ятки Украіїні. Спадщина.”.
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, взгляд с небес, дворец, палац, погляд з небес
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment