m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Cпадщина. Личківці. Костел Непорочного зачаття Діви Марії/Наследие. Лычковцы. Костел.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Подільське село недалеко від Гусятина, відоме тим, що саме поблизу нього в серпні 1848 року в Збручі знайшли знаменитого кам'яного ідола Святовида, який зберігається зараз в Краківському археологічному музеї і чиї гіпсові копії стоять по всіх слов'янських усюдах (наприклад, в Кам'янецькому музеї археології, або Львівському - історії релігії, або біля Олеського замку).
—————
Подольское село недалеко от Гусятина, известно тем, что именно вблизи него в августе 1848 года в Збруче нашли знаменитого каменного идола Святовида, который хранится сейчас в Краковском археологическом музее и чьи гипсовые копии стоят по всем славянским весям (например, в Камьянецком музее археологии, или Львовском - истории религии, или у Олесского замка).

Село лежить на берегах двох річечок з цікавими назвами - Тайна та Гнила. Таке от поєднання сакрального і профанного.
В історії поселення відоме з 1564 року. За іншими даними, в грамоті польського короля Владислава ІІ Ягайла за 1431 році згаданий шляхтич Жегоці з Личківців, якому надавалося 30 гривень. Археологи знайшли тут сліди поселення трипільської культури. Трипільські поселення - вони ж фактично міста були, мурашники. Але це не єдиний міський період в історії поселення.
—————
Село лежит на берегах двух речушек с интересными названиями - Тайна и Гнилая. Такое вот сочетание сакрального и профанного.В истории поселение известно с 1564 года. По другим данным, в грамоте польского короля Владислава II Ягайло за 1431 год упомянут шляхтич Жегоци с Лычковцы, которому предоставлялось 30 гривен. Археологи нашли здесь следы поселения трипольской культуры. Трипольские поселения - они же фактически города были, муравейники. Но это не единственный городской период в истории поселения.

У 1522 році тодішній власник Личківців Андрій Сецеха з сусіднього села Городниця виклопотав для вотчини міський статус, у якому Личківці перебували аж до 1781 року. Також колись у Личківцях був оборонний замок.
Замок, як і костел, розташовувалися на горі в центрі села, над річками. Фортеця частково повторила в своєму плані обриси місцевості на півночі та півдні. Зі сходу боки сходилися під гострим кутом в оборонній вежі. Перед нею були штучні рови. Із заходу розташовувалася в'їздна вежа, а мур підсилювався ровом.
—————
В 1522 году тогдашний владелец Лычковцы Андрей Сецеха из соседнего села Городница выхлопотал для вотчины городской статус, в котором Лычковцы находились вплоть до 1781 года.Также некогда в Лычковцах был оборонительный замок. Замок, как и костел, располагались на горе в центре села, над реками. Крепость частично повторила в своем плане очертания местности на севере и юге. С востока стороны сходились под острым углом в оборонной башни. Перед ней были искусственные рвы. С запада располагалась въездная башня, а стена усиливался рвом.

У центрі замкового двору на кошти подружжя Кавецьких (Анджей Франциск і Алоїза Катерина з Дружбацьких) збудували костел Непорочного зачаття Діви Марії у стилі дуже, ну ду-у-у-уже пізнього ренесансу, як його розуміли на Поділлі в ті часи. Тими часами більшість джерел називає 1708 рік, а антикварний польський "Словник географічний..." (том V) - 1728. Вважається, що у 1728 рік споруду було реставровано, про що якби свідчить напис латиною над вхідним порталом храму. Швидше за все, це помилка, а над входом висить якраз ерекційна таблиця про час заснування. Путівник "Поділля" Г. Ранковського часами побудови храму називає 1728-1730 роки. 
—————
В центре замкового двора на средства супругов Кавецких (Анджей Франциск и Алоиза Екатерина с Дружбацких) построили костел Непорочного зачатия Девы Марии в стиле очень, ну о-о-о-очень позднего ренессанса, как его понимали на Подолье в те времена. В те времена большинство источников называет 1708, а антикварный польский "Словарь географический ..." (том V) - 1728. Считается, что в 1728 год постройку было отреставрировано, о чем как бы свидетельствует надпись на латыни над входным порталом храма. Скорее всего, это ошибка, а над входом висит как раз эрекционная таблица о времени основания. Путеводитель "Подолье" Г. Ранковського временами построения храма называет 1728-1730 годы.

Дуже тішить, коли в окремих джерелах стиль храму подано як "перехідний від Відродження до бароко". Яке бароко, які стилі, це просто куб. Куб. З декору там була хіба сигнатурка, додана у відверто більш пізній час, та таблиця над входом. 
"Словник географічний" часом освячення храму називає аж 1838 р. І не хочеться вірити, та дуже може бути: грошей могло не вистачати, могли бути все більш нечасті, але все ж ймовірні набіги східняків, могли бути пожежі - та що завгодно могло розтягнути процес будівництва. Ну, але точно у Личківцях була католицька парафія, хоча й невідомо з якого часу.
—————
Очень радует, когда в отдельных источниках стиль храма подают как "переходный от Возрождения до барокко". Которое барокко, какие стили, это просто куб. Куб. Из декора там была лишь сигнатурка, добавлена ​​в откровенно более позднее время, и таблица над входом. "Словарь географический" время освящения храма называет вплоть 1838. И не хочется верить, и очень может быть: денег могло не хватать, могли быть все более редкие, но все же вероятные набеги с Востока, могли быть пожары - да что угодно могло растянуть процесс строительства. Но, точно в Лычковцах был католіческій приход, хотя и неизвестно с какого времени.

фото раніше 2008 року/фото ранее 2008 года


декилько польских фото до 2008 року/несколько польских фото до 2008 года
Парафія точно була вже у 1705 році.
З початку свого існування храм у Личківцях належав ієзуїтам. І чим далі в майбутнє відсувається дата заснування храму, тим менше шансів, що він таки був інкастелізованим (себто при нагоді міг слугувати як оборонний вузол, що характерно для нашого краю - згадаємо хоча б значно раніше зведені храми у Дунаїві або Біщу).
Тут поховано у 1818 р. Яна Шептицького - дідича Личківців, генерал-ад'ютанта Війська Польського, учасника походу французької армії Наполеона Бонапарта на Москву.
—————
Приход точно была уже в 1705 года.
С начала своего существования храм в Лычковцы принадлежал иезуитам. И чем дальше в будущее отодвигается дата основания храма, тем меньше шансов, что он все-таки был инкастелизованим (то есть при случае мог служить как оборонительный узел, что характерно для этого края - вспомним хотя бы значительно раньше возведеные храмы в Дунаеви или Быще).
Здесь похоронены в 1818 Яна Шептицкого - помещика Лычковцов, генерал-адъютанта Войска Польского, участника похода французской армии Наполеона Бонапарта на Москву.

фото з польскіх архівів/фото из польских архивов


На початку XVІІІ століття фортеця втрачає своє оборонне значення і починає руйнуватися. Зараз від замку залишилися нещасні шматочки, з яких місцеві кмітливці хитромудро зробили капличку. Сучасний стан костелу інакше як жахливим не назвеш, в 2008 році впав дах, всередині страшезно пусто і страшезно брудно.  
—————
В начале XVIII века крепость теряет свое оборонное значение и начинает разрушаться. Сейчас от замка остались несчастные кусочки, из которых местные находчивые хитроумно сделали часовню. Современное состояние костела иначе как чудовищным не назовешь, в 2008 году рухнула крыша, внутри страшезно пусто и страшезно грязно.

ну і погляд з небес/ну и взгляд с небес


Джерело/источник:
http://www.castles.com.ua/ly.html

Шановні друзі! Допомогти проекту "Українські Пам'ятки архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON, ставши патроном в нашій обоймі. Заздалегідь дякуємо =) …/
Уважаемые Друзья! Помочь проекту "Украинские памятники архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON, став патроном в нашей обойме. Заранее спасибо =) ...
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, замок, костел
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 5 comments