?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Кристінопіль. Палац Потоцьких. Частина 1/Наследие. Кристинополь. Дворец Потоцких. Часть 1.Кристино́польський замок (інші назви — Палац Потоцьких у Червонограді, Кристино́польський пала́ц) — пам'ятка архітектури місцевого значення у місті Червоноград (колись — Кристинополь), Львівської області.
----------------
Кристинопольський замок (другие названия - Дворец Потоцких в Червонограде, Кристинопольский дворец) - памятник архитектуры местного значения в городе Червоноград (прежде - Кристинополь), Львовской области.Істория/История:
У 1756—1760 рр. (за іншими даними 1756–1762 рр.) Францішек-Салезій Потоцький (внук Фелікса Казимира Потоцького) перебудував Кристинопольський замок Ф. К. Потоцького на замок з палацом французького стилю й оточив його парком. Це все було зробленими з великою пишністю і затратою значних коштів та енергії. Палацовий парк площею понад 6 га був подібний на Версальський, з великою кількістю каналів, штучних водоспадів та фонтанів. Парк і палац був запроектований П'єром Ріко де Тірреґайлем (П'єр Ріко де Тірргей).
----------------
В 1756-1760 г. (по другим данным 1756-1762 гг.) Францишек-Салезий Потоцкий (внук Феликса Казимира Потоцкого) перестроил Кристинопольский замок Ф. К. Потоцкого на замок с дворцом французского стиля и окружил его парком. Это все было сделано с большой пышностью и тратой значительных средств и энергии. Дворцовый парк площадью более 6 гектаров был похож на Версальский, с большим количеством каналов, искусственных водопадов и фонтанов. Парк и дворец был спроектирован Пьером Рико де Тирреґайлем (Пьер Рико де Тирргей).

За часів воєводи Потоцького:
Через парк протікала річка Солокія і робила його надзвичайно мальовничим. Солокія та Буг оточували замок і утворювали природну оборону.
Замок був покритий зі сторони під'їзду ґонтом, а решта соломою, оскільки в ті часи дотримувалися думки, що солома краще зберігає тепло. В 1904 році частину даху було покрито бляхою, а частина зоставалась критою ґонтом.
----------------
Во времена воеводы Потоцкого:
Через парк протекала река Солокия и делала его чрезвычайно живописным. Солокия и Буг окружали замок и образовывали естественную защиту.
Замок был покрыт со стороны подъезда гонтом, а в остальные соломой, поскольку в те времена придерживались мнения, что солома лучше сохраняет тепло. В 1904 году часть крыши была покрыта жестью, а часть оставалась покрытой гонтом.......В 1856 році після пожежі замок був частково перебудований, тоді був змінений фасад, але замок зберіг свої загальні риси. Під час Першої світової війни російські війська значно знищили замок зсередини — вони повиривали вікна, двері, сходи, поруйнували каміни тощо
---------------
В 1856 году после пожара замок был частично перестроен, тогда был изменен фасад, но замок сохранил свои общие черты. Во время Первой мировой войны русские войска сильно повредили замок изнутри - они вырвали окна, двери, лестницы, разрушили камины и т.д.В замку були зали балова, концертна, театральні (менша і більша). В найближчому до палацу будинку містилась замкова кухня та помешкання для прислуги палацу, в іншому будинку жив садівник, економи та інші урядові особи середньої категорії. Дворяни та вищі урядовці займали окремі будинки. В будинку поблизу палацу містилася адміністрація всіх маєтків Францішек-Салезій Потоцького. За ним містилася броварня, винокурня, навпроти них були розміщені казарми власного війська. Воєвода мав тільки в Кристинопольському замку кілька десятків гармат, що на ті часи було дуже багато, також в інших маєтках була велика кількість гармат. При розподілі Польщі все це 14 вересня 1772 року було конфісковано австрійським урядом. Крім артилерії військо воєводи складалося з піхоти, кавалерії та інших військ. При в'їзді до замку стояв будинок варти, де постійно перебувала частина війська. Коли Потоцький виїзджав або в'їзджав до замку, військо зі зброєю віддавало йому честь під звуки горнів та бубнів. Частину приміщень замку займали стайні, возовні та інші господарські приміщення. Замок спочатку мав деревяний частокіл, який пізніше був замінений на кам'яний мур.
----------------------
В замке были залы бальный, концертный, театральный (меньший и больший). В ближайшем от дворца доме находилась замковая кухня и помещения для прислуги дворца, в другом доме жил садовник, эконом и другие правительственные лица средней категории. Дворяне и высшие чиновники занимали отдельные дома. В доме близ дворца находилась администрация всех имений Францишек-Салезий Потоцкого. За ним находилась пивоварня, винокурня, напротив них были размещены казармы собственного войска. Воевода имел только в Кристинопольском замке несколько десятков орудий, что по тем временам было значительной мощью, да и в других поместьях было большое количество пушек. При разделе Польши все это 14 сентября 1772 года было конфисковано австрийским правительством. Кроме артиллерии войско воеводы состояло из пехоты, кавалерии и других войск. При въезде в замок стоял дом стражи, где постоянно находилась часть войска. Когда Потоцкий выезжал или выезжал из замка, войско с оружием отдавало ему честь под звуки горнов и барабанов. Часть помещений замка занимали конюшни, возовные и другие хозяйственные помещения. Замок сначала имел деревянный частокол, который позже был заменен на каменный забор.Двір воєводи був таким самим великим, як і королівський, з тією ж системою розподілу, урядами, що удільні князівства, та складався з найкращих шляхтичів. Двір воєводи складався з 30 дворян, всі вони були шляхтичами. Маршалком двору в Потоцького був Володимир Четвертинський, секретарем — Кароль гр. Сєраковський.
В палаці бували та працювали митці: Станіслав Строїнський, Франц Смуглевич, Бакіареллі, Помпоніус Батоні та інші. Вони виконали ряд портретів родини Францішек-Салезій Потоцького, серед них його портрети в кунтуші та в рицарських обладунках. Пізніше велику кількість полотен відомих майстрів С. Щ. Потоцький забрав до палацу в Тульчині.
---------------
Двор воеводы был таким же большим, как и королевский, с той же системой распределения, управительствами, что и у удельных княжеств, и состоял из лучших шляхтичей. Двор воеводы состоял из 30 дворян, все они были шляхтичами. Маршалом двора в Потоцкого был Владимир Четвертинский, секретарем - Кароль гр. Сераковский.
Во дворце бывали и работали художники: Станислав Строинский, Франц Смуглевич, Бакиарелли, Помпониус Батони и другие. Они выполнили ряд портретов семьи Францишек-Салезий Потоцкого, среди них его портреты в кафтанах и в рыцарских доспехах. Позже большое количество полотен известных мастеров С. Щ. Потоцкий забрал во дворец в Тульчине.Зайдемо у палац. Як я зрозумів, то не весь простір було на момент мого відвідування відремонтовано. В часності, другий поверх був не доступний. На першому були предствлени три експозиції: по Крістінопольщіне, по Потоцьких і церковно-іконна.
----------
Зайдем во дворецКак я понял, не всё пространство было на момент моего посещения отремонтировано. В часности, второй этаж был не доступен. На первом были предствлены три экспозиции: о Кристинопольщине, о Потоцких и церковно-иконная.

Після першого поділу Польщі (1772 р.) замок відійшов до володінь Австро-Угорщини і втратив своє значення та велич.
Палацом з кінця XVIII ст. володіла Катерина Коссаківська, яка зустрічала тут свого часу імператора Йозефа ІІ під час його візиту до Галичини. Після її смерті маєток ще кілька разів змінював господарів.
Єдиний син Ф, С. Потоцького — Станіслав Щенсний Потоцький — не бажав жити під австрійською владою та переніс свою резиденцію з Кристинополя да Тульчина. В Тульчині він збудував найбільший на той час палац та заклав навколо нього парк на зразок Кристинополя. Ідеї парку в Кристинополі були запозичені С. Щ. Потоцьким також для закладення Софіївки в Умані.
----------------
После первого раздела Польши (1772 г.) замок отошел к владениям Австро-Венгрии и потерял свое значение и величие.
Дворцом с конца XVIII в. владела Екатерина Коссаковская, которая встречала здесь в свое время императора Йозефа II во время его визита в Галицию. После его смерти имение еще несколько раз меняло хозяев.
Единственный сын Ф, С. Потоцкого - Станислав Потоцкий - не хотел жить под австрийской властью и перенес свою резиденцию из Кристинополя в Тульчин. В Тульчине он построил самый большой на то время дворец и заложил вокруг него парк вроде Кристинопольского. Идеи парка в Кристинополе были заимствованы С. Щ. Потоцким также для основания Софиевки в Умани.Далі буде.../Продолжение следует...

Шановні друзі! Допомогти проекту "Українські Пам'ятки архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON, ставши патроном в нашій обоймі. Заздалегідь дякуємо =) …/
Уважаемые Друзья! Помочь проекту "Украинские памятники архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON, став патроном в нашей обойме. Зараннее спасибо =) ...
ну как то так =))

  • 1

Кристинополь. Дворец Потоцких. Часть 1

Пользователь rudy_ogon сослался на вашу запись в своей записи «Кристинополь. Дворец Потоцких. Часть 1» в контексте: [...] ина. Кристінопіль. Палац Потоцьких. Частина 1/Наследие. Кристинополь. Дворец Потоцких. Часть 1. [...]

Прекрасные фото.

Патоцкія, гэта сваякі апошняга караля Рэчы Паспалітай Аўгуста Станіслава Патоцкага?


якщо коротко - то от як то так Францішек-Салезій Потоцький, а в якому вони були родстві, не підкажу - то мабуть питання для генеалогів =)


Edited at 2016-11-23 04:42 pm (UTC)

Гэта я сама наблыталася. Чытаю і думаю, што ж я такое напісала. Апошнім каралём быў не Патоцкі, а Панятоўскі )))) Спішым усё на раніцу. А за спасылку дзякуй, было цікава пачытаць.

нема за що =)),

заўжды вам рады...

Кристинопіль (Червоноград). Палац Потоцьких

Пользователь rudy_ogon сослался на вашу запись в своей записи «Кристинопіль (Червоноград). Палац Потоцьких» в контексте: [...] цей палац проект вже розповідав раніше. Фото з землі та розповідь про нього можна переглянути тут [...]

Кристинопіль (Червоноград). Палац Потоцьких

Пользователь rudy_ogon сослался на вашу запись в своей записи «Кристинопіль (Червоноград). Палац Потоцьких» в контексте: [...] Об этом дворец проект уже рассказывал ранее. Фото с земли и рассказ о нем можно посмотреть здесь [...]

..спасибо, очень подробный рассказ, фото восхитительные. Я там бывал и не раз. Говорят, там шикарный подземный ход есть. Знаете что-нибудь об этом?

  • 1