m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Наследие. Сидоров. Доминиканский костел/Спадщина. Сидорів. Домініканський костел.Костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії та кляштор домініканів 1714 року почав будуватиcя за ініціативою і сприяння кам'янецького каштеляна Марціна Каліновського, будівництво закінчене за сприяння його сина Людвіка.
----------
Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и монастырь доминиканцев 1714 начал строиться по инициативе и содействие каменецкого каштеляна Марцина Калиновского, строительство закончено при содействии его сына Людвика.Польський дослідник подільської старовини Є.Ковальчик згадував у своїй статті "ПІЗНЬОБАРОКОВІ КОСТЕЛИ КАМ’ЯНЕЦЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ", що у Сидорівському костелі квартирували брати домініканці-обсерванти. Отже, при костелі діяв монастир. Ще цікавий факт: початковий план костелу, що будувався, був зроблений геніальним Яном де Віттом, комендантом Кам'янецької фортеці. Цей проект, датований 1730-тим роком, зберігається зараз у львівській бібліотеці Ossolineum. Польський вчений пише, що в сидорівській святині не можна «відірвати» фасад від плану храму, що було досить нетиповим для Поділля (схожий прийом знаходимо лише у Кам'янці, в монастирі босих кармелітів, що не зберігся до нашого часу).
----------
Польский исследователь подольской древности Е.Ковальчик упоминал в своей статье "ПОЗНЕОБАРОКОВЫЕ КОСТЕЛЫ КАМЕНЕЦКОЙ ДИЕЦЕЗИИ", что в Сидоровском костеле квартировали братья доминиканцы-обсерванты. Следовательно, при костеле действовал монастырь. Еще интересный факт: первоначальный план костела, строящегося был сделан гениальным Яном де Витте, комендантом Каменецкой крепости. Этот проект, датированный 1730-тем годом, хранится сейчас в львовской библиотеке Ossolineum. Польский ученый пишет, что в Сидоровской святыне нельзя «оторвать» фасад плана храма, что было довольно нетипичным для Подолья (похожий прием находим только в Каменке, в монастыре босых кармелитов, не сохранился до нашего времени).Існуюча зараз в селі споруда була зведена у 1730-1741рр. (за іншими даними - у 1726-1730рр., а Адам Пайгерт наводить у своїх мемуарах зовсім іншу дату - 1716 рік, причому це вже час освячення костелу) з місцевого світлого пісковику. Сидорівський костел можна з повним правом називати "унікальним", адже він і справді є таким: його однонавне планування з більш вузьким об'ємом пресбітерію, що закінчується гострокутною апсидою зі злегка вигнутими досередини бічними гранями, є своєрідним та неповторним на теренах України (не менш своєрідним та неповторним є й той з не-спеціалістів, хто, прочитавши це, зумів-таки перейнятися унікальністю та зрозумів, що там до чого).
----------
Существующее сейчас в селе сооружение было возведено в 1730-1741 годах (по другим данным - в 1726-1730, а Адам Пайгертов приводит в своих мемуарах совсем другую дату - 1716, причем это уже время освящения костела) из местного светлого песчаника. Сидоровский костел можно с полным правом называть "уникальным", ведь он действительно таков: его однонефное планирование с более узким объемом пресбитерии, что заканчивается остроугольной апсидой со слегка изогнутыми внутрь боковыми гранями, является своеобразным и неповторимым на территории Украины (не менее своеобразным и неповторимым является и тот из не-специалистов, кто, прочитав это, сумел-таки проникнуться уникальностью и понял, что там к чему).

Процитуємо невеликий фрагмент статті Є.Ковальчика, присвячений сидорівському храму:
"Костел домініканців обсервантів у Сидорові набув незвичайного плану у формі герба Калинова — на честь його фундаторів Калиновських: Мартіна, кам’янецького каштеляна (помер 1738 р.) та його сина Людвіка, вінницького старости (помер 1770 р.). Історія цієї будівлі складна. Проект мурованого костелу та монастиря замовив, найвірогідніше, Мартін Калиновський, але проект відрізнявся від реалізації. Зображення цього проекту збереглося в матеріалах проф. Мечислава Гембаровича і був ним атрибутований, на наш погляд, вірно, як твір Яна де Вітте...
----------
Процитируем небольшой фрагмент статьи Е.Ковальчика, посвященный Сідоровскому храму:
"Костел доминиканцев обсервантов в Сидорове получился необычного плана в форме герба Калинова - в честь его основателей Калиновских: Мартина, каменецкого каштеляна (умер 1738) и его сына Людвика, винницкого старосты (умер 1770). История этого здания сложна. Проект каменного костела и монастыря заказал, скорее всего, Мартин Калиновский, но проект отличался от реализации. Изображение этого проекта сохранилось в материалах проф. Мечислава Гембарович и было им атрибутировано, на наш взгляд, верно, как произведение Яна де Витте ......За проектом костел мав бути тринавовим, на плані латинського хреста, з трансептом і банею. Фасад мав бути двовежовим, западаючим в середній частині, з двома колонами великого ордера, акцентуючими головний портал, та фронтоном з портьєрною аркою. Виникають певні аналогії з западаючим, оздобленим колонадою фасадом костелу босих кармелітів у Бердичеві, раннім твором Яна де Вітте (1737–1754). Фасад бердичівського костелу безвежовий, але, окрім цього, структура плану ідентична запроектованій для Сидорова...
----------
.. По проекту костел должен был быть трехнефный, на плане латинского креста, с трансептом и куполом. Фасад должен быть двубашенный, западающий в средней части, с двумя колоннами большого ордера, акцентируя главный портал, и фронтоном с портьерной аркой. Возникают определенные аналогии с западающим, украшенным колоннадой фасадом костела кармелитов в Бердичеве, ранним произведением Яна де Витте (1737-1754). Фасад бердичевского костела безбашенный, но, кроме этого, структура плана идентична запроектированной для Сидорова ...

...Реалізований костел у Сидорові набув дивного плану через бажання надати йому форму герба Калинова, а саме стріли на луку з двома зірками. Цього ефекту було досягнуто, як здається, лише на другому етапі будівництва. Спочатку костел мав бути однонавним з прямокутним пресбітерієм та двома квадратними вежами, висунутими за лице фасаду. Мабуть, на другому етапі будівництва додано трикутну частину (за типом грота) в торці пресбітерія та надано зірчастий план вежам. Невідомо, хто був автором цього своєрідного барокового задуму".
----------
... Реализованый костел в Сидорове приобрел удивительный план из-за желания придать ему форму герба Калинов, а именно стрелы на лугу с двумя звездами. Этот эффект был достигнут, как кажется, только на втором этапе строительства. Сначала костел должен был быть однонефный с прямоугольным пресбитерием и двумя квадратными башнями, выдвинутыми за лицо фасада. Видимо, на втором этапе строительства добавлено треугольную часть (по типу грота) в торце пресбитерия и предоставлено звездчатый план башням. Неизвестно, кто был автором этого своеобразного барочного замысла ".

А тепер подивимося на герб "Калинова", порівняти з старою світлиною костелу з боку тилу та розглянути фото вежі, де гарно видно оте вишукане зірчасте планування дзвіниці. Непрості в Калиновських були захцянки! От до чого пихатість приводить: до створення архітектурних шедеврів:). Вхід до споруди, зараз зачинений на великий замок, знаходиться на західному фасаді костелу, прикрашеному двома високими баштами з "капелюшками" дахівок. Планування башт теж цікаве (і теж для спеціалістів): їх нижній об'єм, що приєднаний до нави, ззовні п'ятикутний, а всередині - круглий.
----------
А теперь посмотрим на герб "Калинова", сравним со старой фотографией костела со стороны тыла и рассмотрим фото башни, где хорошо видно изысканное планирования колокольни. Непростые в Калиновских были пожелания! Вот к чему тщеславие приводит: к созданию архитектурных шедевров :). Вход в здания, сейчас закрыт на большой замок, находится на западном фасаде костела, украшенном двумя высокими башнями с "шляпками" крыш. Планирование башен тоже интересное (и тоже для специалистов): их нижний объем, который присоединен к нави, извне пятиугольный, а внутри - круглый.Стежимо оком за ростом башт увись, і помічаємо: верхні об'єми башт квадратові у плані, прикрашені пілястрами тосканського ордеру, а трикутний фронтон під ними неначе зв'язує всі об'єми храму докупи. Все це разом надає фасаду динамічності та експресії, таких характерних для епохи бароко. Фінальний акорд - статуя богоматері, яка дивиться на захід, молитовно склавши руки. Знизу на діву Марію дивиться її кам'яний колега.
----------
Следим глазом за ростом башен ввысь, и замечаем верхние объемы башен квадратные в плане, украшенные пилястрами тосканского ордера, а треугольный фронтон под ними словно связывает все объемы храма вместе. Все это вместе придает фасаду динамичности и экспрессии, столь характерных для эпохи барокко. Финальный аккорд - статуя Богоматери, которая смотрит на запад, молитвенно сложив руки. Снизу на деву Марию смотрит ее каменный коллега.Костел, як і більшість значних та старих споруд, складається з декількох об'ємів, різних за часом створення. Бічні каплички (саме через одну з них зараз і можливо потрапити досередини храму) та притвор з'явилися значно пізніше за саму святиню.
Поруч з самим храмом, окрім такого корисного для туристів туалету, розташована кам'яна дзвіниця (чи плебанія), яка потупово руйнується.
----------
Костел, как и большинство крупных и старых сооружений, состоит из нескольких объемов, различных по времени создания. Боковые часовни (именно через одну из них сейчас и возможно попасть внутрь храма) и притвор появились значительно позже самой святыни.
Рядом с самим храмом, кроме такого полезного для туристов туалета, расположена каменная колокольня (или плебания), которая постепенно разрушается.

Зайдемо до середини костелу, там на вас чекає кілька несподіванок, які надовго запам'ятаються: рештки різних дерев'яних бічних вівтарів та амвону, скелет старовинного органу, позбавлений всіх труб, як старий - зубр. Головний вівтар, який дає зрозуміти: храм, як не як, потроху приходить до себе після багаторічного сну, неначе героїня казки Шарля Перро, оживає - нехай зараз лише у великі католицькі свята, але все ж, його опікає мала польска громада...
----------
Зайдем в середину костела, там вас ждет несколько сюрпризов, которые надолго запомнятся: остатки различных деревянных боковых алтарей и амвона, скелет старинного органа, лишений всех труб, как старый - зубр. Главный алтарь, который дает понять: храм, как-никак, понемногу приходит в себя после многолетнего сна, будто героиня сказки Шарля Перро, оживает - пусть сейчас только в большие католические праздники, но все же, его опекает маленькая польская община ...

І то вже немала дивовижа: і орган, і вівтарі, хоч і занедбані та понівечені, все ж вижили та нагадують храму про кращі часи. А були ж вони, оті кращі...
Глибинне розкриття простору в інтер'єрі храму створюється за допомогою перспективи об'ємів, що звужуються, та арок, які підкреслюють цю перспективу. Широку напівциркульну арку, яка відділяє наву від головного вівтаря, повторює арка менших розмірів, що веде до апсиди. Склепіння храму напівциркульні з роспалубками у наві, а у хорі - хрестові.
----------
И это уже немалая странность: и орган, и алтари, хотя и заброшенные и изуродованы, все же выжили и напоминают храму о лучших временах. А были они, эти лучшие ...
Глубинное раскрытие пространства в интерьере храма создается с помощью перспективы объемов, которые сужаются, и арок, которые подчеркивают эту перспективу. Широкую полуциркульную арку, которая отделяет неф от главного алтаря, повторяет арка меньших размеров, что ведет к апсиде. Своды храма полуциркульные с роспалубками в нави, а на хору - крестовые.Чудотворний образ Матері Божої латинського обряду знаходився в костелі до 1945 року, потім його вивезли до Варти Болеславецької (Польща). В 1994 році для Сидорова було зроблено копію цієї ікони.
----------
Чудотворный образ Матери Божьей латинского обряда находился в костеле до 1945 года, затем его вывезли в Варту Болеславецькую (Польша). В 1994 году для Сидорова была сделана копию этой иконы.

Ну и декілька старих фото з інших джерел/
Ну и несколько фотографий из других источниковв крипте


Джерела/источники:
castles.com.ua
wikipedia.org
pslava.info

Про замок, читаем тут:
http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/166876.html,
http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/166328.html,
http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/165813.html,
http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/164809.html,
http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/309785.html,
http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/309785.html...

Шановні друзі! Допомогти проекту "Українські Пам'ятки архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON, ставши патроном в нашій обоймі. Заздалегідь дякуємо =) …/
Уважаемые Друзья! Помочь проекту "Украинские памятники архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON, став патроном в нашей обойме. Зараннее спасибо =) ...

ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, костел, реставрация
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments