m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Category:

Наследие. Збараж. Замок/Спадщина. Збараж. Замок.Також відомий як/Так же известен как: Замок в Збаражі (укр.), Збаражская крепость (рус.), Збаразька фортеця (укр.)Перший етап будівництва: кінець 16 століття
Останній етап будівництва: середина 18 століття
————
Первый этап строительства: конец 16 века
Последний этап строительства: середина 18 века12 - 16 століття. На території сучасного села Старий Збараж розвивалися міські та замкові укріплення Стародавнього Збаража.
1570 рік. У 3-х кілометрах східніше Старого Збаража знаходилося звичайне село, на місці якого пізніше виросте місто.
1583 рік. Перша письмова згадка Нового Збаража, який починає розвиватися паралельно зі Старим містом.
1580-і роки. Початок будівництва перших замкових споруд Нового Збаража. 
————
12 - 16 века. На территории современного села Старый Збараж развивался городские и замковые укрепления Древнего Збаража.
1570 год. В 3-х километрах восточней Старого Збаража находилось обычное село, на месте которого позже вырастет город.
1583 год. Первое письменное упоминание Нового Збаража, который начинает развиваться параллельно со Старым городом.
1580-е годы. Начало строительства первых замковых сооружений Нового Збаража.1589 рік. Потужне татарське військо взяло в облогу Старий Збараж. Татарське військо, вдавшись до допомоги масованого артобстрілу міста і замку, примусили захисників до капітуляції. Укріплення були здані ворогові, орда зруйнувала вщент всі оборонні споруди міста. Після цього Старий Збараж більше не відновлювався.
1598 рік. За даними Олександра Чоловського в цьому році Криштоф Збаразький під час перебування у Венеції замовив архітектору-фортифікатору Вінченцо Скамоцці проект укріпленого палацу-резиденції, який би міг виконувати функції фортеці (Palazzoinfortezza). Ця подія згадується в трактаті Скамоцци «Про ідею універсальної архітектури» ( «Idea della Architettura Universale»), написаному в 1615 році. Згідно з цим проектом Збаразький комплекс повинен був представляти собою палац розмірами 50х33,5 метра, укріплений по кутах бастіонами, які були безпосередньо пов'язані з палацовими стінами. Очевидно, в ході подальшого зведення Збаразького замку ідеї Скамоцци враховувалися, проте замковий комплекс у фінальній стадії будівництва все ж значно відрізнявся від проекту італійця.
————
1589 год. Мощное татарское войско осадило Старый Збараж. Осаждающие, прибегнув к помощи массированного артобстрела города и замка, принудили защитников к капитуляции. Укрепления были сданы врагу, орда разрушила до основания все оборонные сооружения города. После этого Старый Збараж более не восстанавливался.
1598 год. По данным Александра Чоловского в этом году Криштоф Збаражский во время пребывания в Венеции заказал архитектору-фортификатору Винченцо Скамоцци проект укреплённого дворца-резиденции, который бы мог выполнять функции крепости (Palazzoinfortezza). Это событие упоминается в трактате Скамоцци «Об идее универсальной архитектуры» («Idea della Architettura Universale»), написанном в 1615 году. Согласно этому проекту Збаражский комплекс должен был представлять собой дворец размерами 50х33,5 метра, укреплённый по углам бастионами, которые были непосредственно связаны с дворцовыми стенами. Очевидно, в ходе последующего возведения Збаражского замка идеи Скамоцци учитывались, однако замковый комплекс в финальной стадии строительства всё же значительно отличался от проекта итальянца.1612 рік. Деякі дослідники вважають, що саме в цьому році був створений проект майбутнього Нового замку.
Місце для спорудження укріплень вибрали на піднесеному лівому березі річки Гнєзно, яка розділяла Збараж на дві частини. Таким чином, замок, який виконував роль цитаделі, розмістився на одному березі річки, а основна міська забудова - на іншому. Замок був домінуючим спорудження в силуеті і плануванні міста. Між містом і територією, що належала замку (приблизно в 100 - 150 метрів на захід від замку) знаходився крутий обрив глибиною близько 20 метрів. Замкову гору колись оточували болота, що забезпечували штучні зміцнення додатково природним захистом.
1620-і роки. У цей період формується основний замковий ансамбль. У період 1620 - 1627 роки будівництвом замку займався Криштоф Збаразький, а з 1627-го по 1 631 роки - Юрій Збаразький. Обидва князі здобували освіту в Італії, що дало їм можливість використовувати європейський досвід зведення фортифікаційних споруд в ході будівництва своєї резиденції. Хоча до цих пір точно невідомо хто був архітектором замку - голландський архітектор Генріх ван Пеень, Андреа дель Аква або хтось інший.
———— 
1612 год. Некоторые исследователи считают, что именно в этом году был создан проект будущего Нового замка.
Место для постройки укреплений выбрали на возвышенном левом берегу реки Гнезна, которая разделяла Збараж на две части. Таким образом, замок, выполнявший роль цитадели, разместился на одном берегу реки, а основная городская застройка – на другом. Замок был доминирующим сооружение в силуэте и планировке города. Между городом и территорией, принадлежавшей замку (приблизительно в 100 - 150 метров на запад от замка) находился крутой обрыв глубиной около 20 метров. Замковую гору некогда окружали болота, обеспечивая искусственные укрепления дополнительной естественной защитой.
1620-е годы. В этот период формируется основной замковый ансамбль. В период 1620 - 1627 годы строительством замка занимался Криштоф Збаражский, а с 1627-го по 1631 годы - Юрий Збаражский. Оба князя получали образование в Италии, что дало им возможность использовать европейский опыт возведения фортификационных сооружений в ходе строительства своей резиденции. Хотя до сих пор точно неизвестно кто был архитектором замка - голландский архитектор Генрих ван Пеен, Андреа дель Аква или кто-то другой.

1631 рік. Після смерті Юрія Збаразького все ще недобудований замок переходить у власність Януша Вишневецького.
1636 - 1682 роки. Замок був резиденцією Дмитра Вишневецького.
Архітектура замку періоду 17 століття відображала нові тенденції європейського фортифікаційного мистецтва. У плані замок виглядав як прямокутник, оперезаний куртинами, з 4-ма бастіонами на кутах. Зміцнення твердині складалися з казематованих валів з ескарпами, бастіонів, одноярусної в'їзної вежі, ровів та земляного бастіонного фронту, що оточували весь замок. До однієї з куртин був прибудований палац, в середині протилежної куртини була побудована надбрамна вежа.
———— 
1631 год. После смерти Юрия Збаражского всё ещё недостроенный замок переходит в собственность Януша Вишневецкого.
1636 – 1682 годы. Замок был резиденцией Дмитрия Вишневецкого.
Архитектура замка периода 17 века отражала новые тенденции европейского фортификационного искусства. В плане замок представлял собой прямоугольник, опоясанный куртинами, с 4-мя бастионами на углах. Укрепления твердыни состояли из казематированных валов с эскарпами, бастионов, одноярусной въездной башни, рва и земляного бастионного фронта, окружавших весь замок. К одной из куртин был пристроен дворец, в середине противоположной куртины была построена надвратная башня.

Бастіони і куртини:
Спочатку у квадратного в плані замку були не дуже масивні стіни, укріплені 4 зовнішніми вежами. Але в 1630 - 1670 роках були проведені значні роботи з удосконалення укріплень. Тоді по периметру старих стін з внутрішньої сторони двору (на відстані 10 метрів від колишніх укріплень) споруджують каземати, а проміжки між казематами і стінами засипають землею. У цей період вежі перетворюються в бастіони. Таким чином, замок підготували до оборони, врахувавши появу потужної стінобитної артилерії. П'ятигранні бастіони були поставлені по чотирьох кутах замку. Бастіонні бійниці були призначені для стрільби зі зброї невеликого і легкого середнього калібру. Великокаліберна артилерія скоріше за все розташовувалася на кавальєре, що вінчає бастіони. У кожному з бастіонів були пророблені тунелі, що з'єднують їх з казематами і замковим двором. Ескарповані галереї влаштовані в валах по периметру двору між воротами і палацом. Довжина стін близько 88 метрів, висота куртин і стін бастіонів - близько 12 метрів. По периметру верх посилених куртин створив терасу шириною близько 20 метрів. Фасади казематів (з білокамінним декором вікон і дверей) були вирішені в ренесансних формах.
————   
Бастионы и куртины:
Изначально у квадратного в плане замка были не очень массивные стены, укреплённые 4 наружными башнями. Но в 1630 - 1670 годах были проведены значительные работы по усовершенствованию укреплений. Тогда по периметру старых стен с внутренней стороны двора (на расстоянии 10 метров от прежних укреплений) сооружают казематы, а промежутки между казематами и стенами засыпают землёй. В этот период башни превращаются в бастионы. Таким образом, замок подготовили к обороне, учтя появление мощной стенобитной артиллерии. Пятигранные бастионы были поставленные по четырем углам замка. Бастионные бойницы были предназначены для стрельбы из оружия небольшого и лёгкого среднего калибра. Крупнокалиберная артиллерия скорей всего располагалась на кавальере, венчающем бастионы. В каждом из бастионов были проделаны туннели, соединяющие их с казематами и замковым двором. Эскарпованные галереи устроены в валах по периметру двора между воротами и дворцом. Длинна стен около 88 метров, высота куртин и стен бастионов - около 12 метров. По периметру верх усиленных куртины создал террасу шириной около 20 метров. Фасады казематов (с белокаменным декором окон и дверей) были решены в  ренессансных формах.В'їзна вежа:
Вежа розташована на одній просторовій осі з парадним входом палацу. Вона представляла собою довгасту будову, побудовану з каменю і цегли. Вежа прорізала своїм обсягом куртину посередині між двома бастіонами, фланкуючими підходи до воріт.
Палац:
Будівля палацу двоповерхова, має стриманий архітектурний декор в ренесансному стилі. Фасади прорізані двома рядами прямокутних вікон з білокам'яними лиштвами, з підвіконной профіліровкою і горизонтальними сандриками. Фасади завершені розвиненим білокамінним карнизом. Головний вхід акцентований розташованим над ним балконом на кам'яних консолях. Центральна частина палацу - прямокутна в плані, з попереднім внутрішнім двориком (пізніше він був забудований) і двоповерховими крилами. Палац згодом перебудовувався. У північно-східній частині замкового двору був виритий глибокий колодязь.
Вали:
Із зовнішнього боку кам'яні замкові куртини і бастіони були захищені земляним валом і ровом - це була Друга лінія замкових укріплень. Вали замку відрізняються значною шириною - близько 23 м, загальна довжина зовнішнього полігону досягала 93 м. Із зовнішнього боку вали і бастіони вид гладкою довгою узгір'я (гласиса). Між першою і другою лінією укріплень перебувала ескарпована фоса, на дні якої був влаштований внутріфосовий рів (канава-жолоб), заповнений водою.
————    
Въездная башня:
Башня расположена на одной пространственной оси с парадным входом дворца. Она представляла собой продолговатое строение, построенное из камня и кирпича. Башня прорезала своим объёмом куртину посредине между двумя бастионами, фланкирующими подходы к воротам.
Дворец:
Здание дворца двухэтажное, имеет сдержанный архитектурный декор в ренессансном стиле. Фасады прорезаны двумя рядами прямоугольных окон с белокаменными наличниками, подоконной профилировкой и горизонтальными сандриками. Фасады завершены развитым белокаменным карнизом. Главный вход акцентирован расположенным над ним балконом на каменных консолях. Центральная часть дворца — прямоугольная в плане, с первоначальным внутренним двориком (позднее он был застроен) и двухэтажными крыльями. Дворец впоследствии перестраивался. В северо-восточной части замкового двора был вырыт глубокий колодец.
Валы:
С внешней стороны каменные замковые куртины и бастионы были защищены земляным валом и рвом – это была Вторая линия замковых укреплений. Валы замка отличаются значительной шириной — около 23 м, общая длина внешнего полигона достигала 93 м. С внешней стороны валы и бастионы вид гладкой длинной отлогости (гласиса). Между первой и второй линией укреплений находилась эскарпированная фоса, на дне которой был устроен внутрифосовый ров (канава-желоб), заполненный водой.1648 рік. Після поразки польських військ під Пилявцями козацькі війська Богдана Хмельницького під проводом Максима Кривоноса взяли замок без бою.
1649 рік. Збараж опинився в епіцентрі польсько-козацького протистояння.
2 липня. Близько 6 000 польського війська закріпилося в Збаражі.
9 липня. Гарнізон Збаража поповнили 3 000 воїнів Яреми Вишневецького (1612 - 1651). Сумарна чисельність гарнізону склала близько 9 000 чоловік (+ кілька тисяч озброєних обозних слуг). Їм протистояло величезне козацьке військо Богдана Хмельницького, який зібрав під своєю булавою близько 60 000 - 80 000 бійців. Артилерійський парк налічував близько 70 одиниць різнокаліберних гармат. В якості союзників козаків виступало багатотисячне татарське військо.
————  
1648 год. После поражения польских войск под Пилявцами казацкие войска Богдана Хмельницкого под предводительством Максима Кривоноса взяли замок без боя.
1649 год. Збараж оказался в эпицентре польско-казацкого противостояния.
2 июля. Около 6 000 польского войска закрепилось в Збараже.
9 июля. Гарнизон Збаража пополнили 3 000 воинов Ярёмы Вишневецкого (1612 - 1651). Суммарная численность гарнизона составила около 9 000 человек (+ несколько тысяч вооружённых обозных слуг). Им противостояло огромное казацкое войско Богдана Хмельницкого, который собрал под своей булавой около 60 000 – 80 000 бойцов. Артиллерийский парк насчитывал около 70 единиц разнокалиберных пушек. В качестве союзников казаков выступало многотысячное татарское войско.

10 липня. Початок «війни Збаразької». У цей день козацько-татарське військо підійшло до стін укріплень, і взяло місто і замок в кільце облоги. Так почалася знаменита облога укріплень, яка тривала 42 дні (з 10 липня по 20 серпня). Практично кожен день під стінами фортеці відбувалися сутички і бої, практикувалися і нічні штурми. В один із днів захисники фортеці зуміли відбити 17 атак на зміцнення.
13 липня фортеця пережила потужну атаку, в ході якої обидві армії зазнали значних втрат. Після цього 10 днів козаки практично безупинно штурмували укріплення, що призвело до сильного виснаження сил обложених.
26 липня в відповідь на пропозицію мирних переговорів гетьман ще більше звузив кільце облоги.
————   
10 июля. Начало «войны Збаражской». В этот день казацко-татарская армия подошла к стенам укреплений, и взяло город и замок в кольцо осады. Так началась знаменитая осада укреплений, которая продолжалась 42 дня (с 10 июля по 20 августа). Практически каждый день под стенами крепости происходили стычки и бои, практиковались и ночные штурмы. В один из дней защитники крепости сумели отбить 17 атак на укрепления.
13 июля крепость пережила мощную атаку, в ходе которой обе армии понесли значительные потери. После этого 10 дней казаки практически безостановочно штурмовали укрепления, что привело к сильному истощению сил осаждённых.
26 июля в ответ на предложение мирных переговоров гетман ещё больше сузил осадное кольцо.

27 липня. Під час генерального наступу козаки успішно використовували гуляй-міста (вперше побудовані ними для облоги укріплень) - пересувні вежі, що дозволяли практично в упор обстрілювати противника. Всього в облогових діях використовували від 16 до 24 гуляй-міст. У той же час атакуючі намагалися за допомогою виритих тунелів, підведених під стіни, підірвати укріплення. Так само відомо, що під Збараж були доставлені дві потужні гармати, спеціально вивезені з Тернополя для використання в облогових діях, однак покладені на знаряддя надії не виправдалися.
Мужній опір захисників Збаража дав можливість королю Яну II Казимиру (1609 - 1672) зібрати військо, яке рушило на допомогу обложеним.
4 - 5 серпня. Богдан Хмельницький, дізнавшись про наближення королівського війська, вирушив назустріч ворожим з'єднанням з більшою частиною свого війська. Гетьман намагався, щоб відходу військ не помітили обложені: козацькі війська що залишилися продовжували штурмувати фортецю, а переодягнений старшина виїжджав під гетьманським знаком з 2-ма прапорами - чорним і білим.
————    
27 июля. Во время генерального наступления казаки успешно использовали гуляй-города (впервые построенные ими для осады укреплений) - передвижные башни, позволявшие практически в упор обстреливать противника. Всего в осадных действиях использовали от 16 до 24 гуляй-городов. В то же время атакующие старались с помощью вырытых тоннелей, подведённых под стены, взорвать укрепления. Так же известно, что под Збараж были доставлены две мощные пушки, специально вывезенные из Тернополя для использования в осадных действиях, однако возложенные на орудия надежды не оправдались.
Мужественное сопротивление защитников Збаража дало возможность королю Яну II Казимиру (1609 - 1672) собрать войско, которое двинулось на помощь осаждённым.
4 - 5 августа. Богдан Хмельницкий, узнав о приближении королевского войска, отправился навстречу вражеским соединениям с большей частью своего войска. Гетман постарался, чтобы отхода войск не заметили осаждённые: оставшиеся казацкие войска продолжали штурмовать крепость, а переодетый старшина выезжал под гетманским знаком с 2-мя флагами - чёрным и белым.

6 серпня. Етап найактивніших дій проти військ що закріпилися в замку, залишився позаду. У цей момент війська Казимира II відволікли на себе основну увагу противника. Після відходу від стін замку основної частини козацько-татарського війська, взяти твердиню шляхом прямих атак стало набагато складніше. Тому захисників фортеці тепер планували взяти мором. Нова тактика могла принести перемогу - на останньому етапі облоги над захисниками замку нависла загроза голоду, гарнізон замку пустив на м'ясо вже не тільки коней, але і собак, а також будь-яку іншу живність.
15 - 18 серпня. В Зборівській битви вирішувалася доля Збаража. Зрада татар, ненадійних козацьких союзників, в битві під Зборовом поставило хрест на обсадній компанії.
19 серпня (?). Козацьке військо зупинило облогу і на наступний день відступило від стін Збаража. Татари припинили облогу після сплати їм контрибуції.
В цілому за час облоги під стінами фортеці пройшло 27 зіткнень, 16 битв і 75 вилазок.
————    
6 августа. Этап самых активных действий против закрепившихся в замке войск, остался позади. В этот момент войска Казимира IIотвлекли на себя основное внимание противника. После отхода от стен замка основной части казацко-татарского войска, взять твердыню путём прямых атак стало намного сложнее. Поэтому защитников крепости теперь планировали взять измором. Новая тактика могла принести победу - на последнем этапе осады над защитниками замка нависла угроза голода, гарнизон замка пустил на мясо уже не только коней, но и собак, а также любую другую живность.
15 – 18 августа. В Зборовской битве решалась судьба Збаража. Предательство татар, ненадёжных казацких союзников, в битве под Зборовом поставило крест на осадной компании.
19 августа (?). Казацкое войско остановило осадные работы и на следующий день отступило от стен Збаража. Татары прекратили осаду после уплаты им контрибуции.
В общей сложности за время осады под стенами крепости прошло 27 столкновений, 16 битв и 75 вылазок.

панорама


1651 рік. Незадовго до знаменитої битви перед Берестечком козацькі війська захопили і розграбували замок. Замок позбувся всієї своєї артилерії, оскільки козаки вивезли з фортеці всі гармати.
1655 рік. Напад татар.
1666 рік. Напад татар.
1675 рік. Замок захопили турецькі війська під проводом Ібрагіма Шишмана. Вони зруйнували укріплення замку і спалили місто. Пізніше (протягом декількох років) зміцнення будуть відновлені.
1734 рік. Міщани Збаража допомогли полковнику Верланю, ватажку загону гайдамаків, захопити без кровопролиття місто і замок.
————     
1651 год. Незадолго до знаменитой битвы перед Берестечком казацкие войска захватили и разграбили замок. Замок лишился всей своей артиллерии, поскольку казаки вывезли из крепости все пушки.
1655 год. Нападение татар.
1666 год. Нападение татар.
1675 год. Замок захватили турецкие войска под предводительством Ибрагима Шишмана. Они разрушили укрепления замка и сожгли город. Позже (в течение нескольких лет) укрепления будут восстановлены.
1734 год. Мещане Збаража помогли полковнику Верлану, предводителю отряда гайдамаков, захватить без кровопролития город и замок.

панорама
Середина 18 століття. Замок переходить Потоцьким, які частково проводили там будівельні роботи. Другий ярус надбрамної вежі замку був перероблений в дусі барокових форм.
1840 рік. Нащадок Потоцьких генерал Бем влаштував в замку цукровий завод.
1899 року. А. Чоловський, який оглядав замок, зазначив, що північний і західний бастіони повністю зруйновані, східний - частково зруйнований, щодо цілий лише південний бастіон. З північного заходу було грунтовно знищений ескарпірованний вал, з південного заходу ескарп вала зберігся добре, з двох інших сторін ескарп валів знищений частково.
———— 
Середина 18 века. Замок переходит Потоцким, которые частично проводили там строительные работы. Второй ярус надвратной башни замка был переделан в духе барочных форм.
1840 год. Потомок Потоцких генерал Бем устроил в замке сахарный завод.
1899 год. А. Чоловский, осматривавший замок, отметил, что северный и западный бастионы полностью разрушены, восточный – частично разрушен, относительно цел лишь южный бастион. С северо-запада было основательно уничтожен эскарпированный вал, с юго-запада эскарп вала сохранился хорошо, с двух других сторон эскарп валов уничтожен частично.

1935 рік (за іншими даними - 1920-ті роки). Були розпочаті роботи по реставрації замку. Тоді палацові приміщення планували пристосувати під гімназію.
1930-і роки. У приміщенні палацу планували відкрити музей.
?. Замок зберіг свою основну структуру, але оборонні споруди твердині перебували в стані руїн. Від ескарпових галерей залишилися лише фрагменти стін. Від внутрішніх укріплень - тільки південно-західна ескарпова стіна і фрагмент східного бастіону. Верхній ярус в'їзної вежі був повністю втрачений, її первинний об'єм зберігся на висоту одного ярусу.
Початок 1990-х років. У замкових приміщеннях працювали спортивні секції та дитячі гуртки. Замок знаходився в стані занепаду, але в той же час були всі передумови для повноцінного відновлення укріплень могутньої фортеці, оскільки територія замку була забудована, а його головні споруди дійшли до наших днів у своїх основних рисах.
8 лютого 1994 року. Постановою кабінету Міністрів України в місті Збараж був створений Державний історико-архітектурний заповідник. Збаразький замок - головна архітектурна пам'ятка міста - стає першим і основним об'єктом реставраційно-відновлювальних робіт. В ході цих робіт була відреставрована велика частина палацу, встановлено газове опалення, проведені роботи по відновленню всіх замкових казематів, реставрується надбрамна вежа. Навколо замку поступово відновлюють і облагороджують парк, історія якого налічує понад 100 років. Каземати правого крила замку були пристосовані під сучасний ресторанний комплекс, що носить назву «Легенда».
———— 
1935 год (по другим данным - 1920-е годы). Были начаты работы по реставрации замка. Тогда дворцовые помещения планировали приспособить под гимназию.
1930-е годы. В помещении дворца планировали открыть музей.
?. Замок сохранил свою основную структуру, но оборонные сооружения твердыни пребывали в состоянии руин. От эскарповых галерей остался лишь фрагменты стен. От внутренних укреплений - только юго-западная эскарповая стена и фрагмент восточного бастиона. Верхний ярус въездной башни был полностью утрачен, её первоначальный объём сохранился на высоту одного яруса.
Начало 1990-х годов. В замковых помещениях работали спортивные секции и детские кружки. Замок находился в состоянии упадка, но в тоже время были все предпосылки для полноценного восстановления укреплений могучей крепости, поскольку территория замка не была застроена, а его главные сооружения дошли до наших дней в своих основных чертах.
8 февраля 1994 года. Постановлением кабинета Министров Украины в городе Збараж был создан Государственный историко-архитектурный заповедник. Збаражский замок – главная архитектурная достопримечательность города – становится первым и основным объектом реставрационно-восстановительных работ. В ходе этих работ была отреставрирована большая часть дворца, установлено газовое отопление, проведены работы по восстановлению всех замковых казематов, реставрируется надвратная башня. Вокруг замка постепенно восстанавливают и облагораживают парк, история которого насчитывает более 100 лет. Казематы правого крыла замка были приспособлены под современный ресторанный комплекс, носящий название «Легенда».?. Збаразький замок увійшов до складу Національного заповідника «Замки Тернопілля» (ДІАЗ «Замки Тернопілля»).
2002 год. Обвалився північно-східний ескарп. Куртини і бастіони замку перебувають в аварійному стані, викликаному поганим станом підстав замкових укріплень.
2010 рік. Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про підготовку та відзначення 800-річчя Заснування м. Збаража Тернопільської області». В рамках цієї програми, зокрема, передбачалося провести ремонтні та реставраційні роботи в замку, а так само впорядкувати прилеглу до пам'ятника територію і замковий парк.
Наші дні. Замок перебуває в стадії перманентної реставрації.
———— 
?. Збаражский замок вошёл в состав Национального заповедника «Замки Тернополя» (ДІАЗ «Замки Тернополя»).
2002 год. Обвалился северо-восточный эскарп. Куртины и бастионы замка пребывают в аварийном состоянии, вызванном плохим состоянием оснований замковых укреплений.
2010 год. Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Про підготовку та відзначення 800-річчя заснування м. Збаража Тернопільської області». В рамках этой программы, в частности, предполагалось провести ремонтные и реставрационные работы в замке, а так же благоустроить прилегающую к памятнику территорию и замковый парк.
Наши дни. Замок пребывает в стадии перманентной реставрации.

Погляд на останок/
Взгляд на последокДжерело/источнік: http://zamki-kreposti.com.ua/ternopolskaya-oblast/zbarazhskij-zamok
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, замок, музей
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments