m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Сатанів. Оборонна синагога/Наследие. Сатанов. Оборонная синагога.Сатанівська синагога - одна з найбільш значущих серед стародавніх синагог України. Досить сказати, що це друга за віком з подібних споруд нашої країни. У «віковому рейтингу» її випереджає тільки Луцька.
Згідно з письмовими джерелами, Велику Синагогу в Сатанові (Хмельницька обл.) Звели ще в 1514, за іншою версією в - 1532 році. Однак місцева легенда стверджує, що її і не будували зовсім. Мовлять, вона нерукотворна і існувала з моменту створення всесвіту, але до пори до часу була похована під землею. Почали люди одного разу розкопувати пагорб і відкопали ... синагогу.
Зауважимо, що ця легенда повністю відповідає легенді про знамениту Празької синагозі - найстарішою в Східній Європі.
—————
Сатановская синагога - одна из самых значимых среди древних синагог Украины. Достаточно сказать, что это второе по древности из подобных сооружений нашей страны. В «возрастном рейтинге» ее опережает только Луцкая.
Согласно письменным источникам, Большую Синагогу в Сатанове (Хмельницкая обл.) возвели еще в 1514, по другой версии в - 1532 году. Однако местная легенда утверждает, что ее и не строили вовсе. Мол, она нерукотворная и существовала с момента создания мироздания, но до поры до времени была погребена под землей. Начали люди однажды раскапывать холм и откопали... синагогу.
Заметим, что эта легенда полностью соответствует легенде о знаменитой Пражской синагоге - самой старой в Восточной Европе.

така вона раніше була/такая она раньше была

Молитовний зал, 2011 рік/Молитвенный зал, 2011 год.Байку за розкопаний пагорб історики пояснюють давньою технологією будівництва, коли замість дерев'яних лісів навколо вже зведених стін насипали землю, а по завершенню робіт її прибирали.
З Празької синагогою Сатановську ріднить і те, що підлога всередині молитовного залу тут теж набагато нижче рівня землі. Цьому є два пояснення. Згідно з однією версією - тодішні європейські закони забороняли євреям будувати синагоги вище християнських храмів. Щоб збільшити внутрішній обсяг хитрі євреї де опустили підлогу. Але швидше за все це зроблено щоб обстановка в молитовному залі повністю відповідала словами з Псалмів (129/130) - «... з глибини я взиваю до тебе, Господи ....»
—————
Байку о раскопанном холме историки объясняют древней технологией строительства, когда вместо деревянных лесов вокруг уже возведенных стен насыпали землю, а по завершению работ ее убирали.
С Пражской синагогой Сатановскую роднит и то, что пол внутри молитвенного зала здесь тоже намного ниже уровня земли. Этому есть два объяснения. Согласно одной версии — тогдашние европейские законы запрещали евреям строить синагоги выше христианских храмов. Чтобы увеличить внутренний объем хитрые евреи де опустили пол. Но скорее всего это сделано чтобы обстановка в молитвенном зале полностью соответствовала словам из Псалмов (129/130) - «...из глубины взываю, к тебе, Господи....»


Міські ворота і синагога. Малюнок Наполеона Орди. Орієнтовно 1881 рік. Міські стіни розібрали в 1831 році/Городские врата и синагога. Рисунок Наполеона Орды. Ориентировочно1881 г. Городские стены разобрали в 1831г.
2014
2014


2014

Ще зовсім недавно синагога нічим не відрізнялася від сусідніх міських воріт (XV-XVIII ст.) Або веж місцевого замку. Такі ж, складені з вапнякових блоків товстелезні стіни, потужні контрфорси, гарматні і мушкетні бійниці по периметру. Та й сьогодні різниця лише в тому, що замок і врата дихають сивою давниною, а синагога сяє новеньким ремонтом.
Що Божий дім звели ще й як фортеця - нічого дивного немає. У ті століття Поділля було прикордонним, а війна - звичним станом. Ось і зміцнювали все і вся, в тому числі і сакральні споруди. Як добре видно на панорамному знімку Сатанова 1890 року, стоячий неподалік Воскресенський храм (ровесник синагоги, знищений комуністами) теж несе яскраво виражені фортифікаційні риси.
—————
Еще совсем недавно синагога ничем не отличалась от соседних городских врат (XV-XVIII вв.) или башен местного замка. Такие же, сложенные из известняковых блоков толстенные стены, мощные контрфорсы, пушечные и мушкетные бойницы по периметру. Да и сегодня разница лишь в том, что замок и врата дышат седой древностью, а синагога сияет новеньким ремонтом.
Что Б-жий дом возвели еще и как крепость - ничего удивительного нет. В те века Подолье было приграничьем, а война - привычным состоянием. Вот и укрепляли всё и вся, в том числе и сакральные сооружения. Как хорошо видно на панорамном снимке Сатанова 1890 года, стоящий невдалеке Воскресенский храм (ровесник синагоги, уничтожен коммунистами) тоже несет ярко выраженные фортификационные черты.


Панорама. 1890.


початок ХХ віку/начало ХХ века

Стояча на вершині пагорба синагога є головною архітектурною домінантою не тільки південної частини Сатанова, а й усього Старого Міста. Це типова архітектурна споруда в стилі ренесансу. У плані вона складається з прямокутного (майже квадратного) молитовного залу та прилеглих до нього бічних приміщень - жіночої галереї, бібліотеки, кімнати рабина і т.д. Молитовний зал перекритий напівкруглим коробовим склепінням, без всяких колон.
Основним засобом художньої виразності пам'ятника є вузькі стрілчасті вікна і глуха аркада аттика, що йде по всьому периметру споруди на її даху. Аттик грав також і роль бойового ярусу, про що свідчать мушкетні і гарматні бійниці. Вони тут не просто так, для краси і "форсу". Колись на даху синагоги стояла гарматна батарея, що міститься коштом громади. Це був один з найважливіших вузлів оборони Сатанова - синагога домінує над околицями і з її бійниць обстрілювали все підступи до містечка.
—————
Стоящая на вершине холма синагога является главной архитектурной доминантой не только южной части Сатанова, но и всего Старого Города. Это типичное архитектурное сооружение в стиле ренессанса. В плане она состоит из прямоугольного (почти квадратного) молитвенного зала и прилегающих к нему боковых помещений — женской галереи, библиотеки, комнаты раввина и т.д. Молитвенный зал перекрыт полукруглым коробовым сводом, без всяких колонн.
Основным средством художественной выразительности памятника являются узкие стрельчатые окна и глухая аркада аттика, идущая по всему периметру сооружения на ее крыше. Аттик играл также и роль боевого яруса, о чем свидетельствуют мушкетные и пушечные бойницы. Они здесь не просто так, для красоты и "форсу". Когда-то на крыше синагоги стояла пушечная батарея, содержащаяся средством общины. Это был один из важнейших узлов обороны Сатанова - синагога доминирует над окрестностями и из ее бойниц обстреливались все подступы к местечку.

У разі нападу ворога на місто кожна національно-релігійна громада відповідала за свою ділянку оборони. Єврейської, зокрема, були відведені південні стіни з Південними ж (Кам'янецького) вратами. На старовинному єврейському кладовищі Сатанова досі зберігся надгробок XVII століття де в епітафії зазначено, що похований загинув в битві під вратами під час війни з «тугарімамі». Нагадаємо, що в древніх єврейських текстах «тугарімамі» (рідше тугаринами) називали турків і татар.
—————
В случае нападения врага на город каждая национально-религиозная община отвечала за свой участок обороны. Еврейской, в частности, были отведены южные стены с Южными же (Каменецкими) вратами. На старинном еврейском кладбище Сатанова до сих пор сохранилось надгробие XVII века где в эпитафии указано, что погребенный погиб в битве во вратах во время войны с «тугаримами». Напомним, что в древних еврейских текстах «тугаримами» (реже тугаринами) называли турок и татар.В ході ремонтних робіт було знайдено численні монети Речі Посполитої, Австрії, Австро-Угорської та Російської імперій, СРСР і, чомусь, 2 гроша сучасної Польщі, гудзики і, що найцікавіше, мушкетна куля/В ходе ремонтных работ были найдены многочисленные монеты Речи Посполитой, Австрии, Австро-Венгерской и Российской империй, СССР и, почему то, 2 гроша современной Польши, пуговицы и, что самое интересное, мушкетная пуля.

До реставрації/До реставрации
дах, початок реставрвції/крыша, начало реставрации


У разі ж, якщо ворога не вдавалося затримати на стінах міста - синагогу використовували, як останній оплот, такий собі «донжон» (т.е. фортеця всередині фортеці). Так сталося, наприклад, коли 1676 році Сатанів захопили війська султана Мехмеда IV. Того самого якому козаки в тому ж 1676 році свій знаменитвй лист написали. На жаль, перед яничарами тоді не встояли ні стіни Сатанова, ні стіни синагоги. Ще в ХІХ столітті у північної стіни будівлі була насип-курган на місці поховання жертв тієї різанини.
До бійниць на даху веде прокладений в товщі стіни вузький прохід. До недавнього часу ці сходи були чи не найбільш красномовним підтвердження поважного віку синагоги. Кожна сходинка витерта ногами настільки, що нагадувала перевернутий на спину півмісяць (див. Фото). Скільки ж поколінь треба було тут ходити щоб так потоптати камінь !? Це враховуючи, що проходом користувалися нечасто (ви, наприклад, скільки разів за рік ходите на горище?). Однак під час останньої реставрації сходи довелося підправити - старі стерті сходинки були небезпечними для відвідувачів.
—————
В случае же, если врага не удавалось задержать на стенах города — синагогу использовали, как последний оплот, эдакий «донжон» (т. е. крепость внутри крепости). Так случилось, например, когда в 1676 г. Сатанов захватили войска султана Мехмеда IV. Того самого которому казаки в том же 1676 г. своё знаменитое письмо написали. К сожалению, перед янычарами тогда не устояли ни стены Сатанова, ни стены синагоги. Еще в ХIХ веке у северной стены здания была насыпь-курган на месте погребения жертв той резни.
К бойницам на крыше ведет проложенный в толще стены узкий проход. До недавнего времени эта лестница являлась едва ли не самым красноречивым подтверждение почтенного возраста синагоги. Каждая ступенька истерта ногами настолько, что напоминала перевернутый на спину полумесяц (см. фото). Сколько же поколений надо было здесь ходить чтобы ТАК истоптать камень!? Это учитывая, что проходом пользовались не часто (вы, например, сколько раз за год ходите на чердак?). Однако во время последней реставрации лестницу пришлось подправить - старые истертые ступеньки были опасными для посетителей.

У 1754 році провели генеральну реконструкцію синагоги. Про це повідомляє прикрашений грифонами різьблений кам'яний медальйон, встановлений над проходом в центральний зал. Тоді ж спорудили і новий арон а-кодеш - спеціальний нішу-шафа для зберігання сувоїв Тори. Арон а-кодеш пишно прикрашена білокам'яної різьбленням. Цікава його символіка - вінчає все корона - символізує Господа, леви - єврейський народ, колони - нагадування про зруйнований Єрусалимському Храмі.
—————
В 1754 году провели генеральную реконструкцию синагоги. Об этом извещает украшенный грифонами резной каменный медальон, установленный над проходом в центральный зал. Тогда же соорудили и новый арон а-кодеш - специальный нишу-шкаф для хранения свитков Торы. Арон а-кодеш пышно украшено белокаменной резьбой. Интересна его символика — венчающая всё корона - символизирует Господа, львы - еврейский народ, колоны - напоминание о разрушенном Иерусалимском Храме.


Слід від кулі в благословляючою руці/След от пули в благословляющей руке
Лев з підстріленим хвостом. З такого ракурсу зняти лева вдалося тільки з реставраторських лісів/Лев с отстреленным хвостом. С такого ракурса снять льва удалось только с реставраторских лесов

Арон а-кодеш несе на собі страшні відмітини бурхливої ​​історії ХХ століття. На фресці, що прикрашає його центральну частину зяють вибоїни від куль. Добре видно, що стрілки використовували арон а-кодеш в якості своєрідної мішені. Зокрема, відмітини від куль видно в самому центрі благословляючою руки і якраз посередині намальованою корони. Стріляли і по різьбленим левам. У правого - отстрелили частина хвоста (зараз дефект поправили). Лівому теж хотіли отстрелить хвіст, але куля залишила мітку буквально в декількох сантиметрах від нього.
Раніше стіни і звід молитовного залу прикрашали ще й яскраві розписи - рослинні орнаменти, зображення тварин і птахів, а також Райського Саду зі знаменитим Деревом Життя.
Фрески, зауважимо ніхто спеціально не знищував.
—————
Арон а-кодеш несет на себе страшные отметины бурной истории ХХ века. На фреске, украшающей его центральную часть зияют выбоины от пуль. Хорошо видно, что стрелки использовали арон а-кодеш в качестве своеобразной мишени. В частности, отметины от пуль видны в самом центре благословляющей руки и аккурат посередине нарисованной короны. Стреляли и по резным львам. У правого — отстрелили часть хвоста (сейчас дефект поправили). Левому тоже хотели отстрелить хвост, но пуля оставила отметину буквально в нескольких сантиметрах от него.
Ранее стены и свод молитвенного зала украшали еще и яркие росписи - растительные орнаменты, изображения животных и птиц, а также Райского Сада со знаменитым Древом Жизни.
Фрески, заметим никто специально не уничтожал.
 

Розписи саратовської синагоги. Початок ХХ ст./Росписи сатановской синагоги. Начало ХХ в.
2014

Все, що збереглося до наших днів .../Всё, что сохранилось до наших дней...

У тридцяті роки, після закриття синагоги, капітальну і дуже могутню будівлю передали у відання Червоної армії, де її пристосували під склад боєприпасів для потреб «Лінії Сталіна». Нагадаємо - вона йшла вздовж «старого кордону», а остання проходила всього в сотні метрів від стін древньої святині.
Відразу ж після війни в синагозі облаштували овочесховище для картоплі, моркви та буряка. У будівлі розлучилася вогкість, що дало поштовх до бурхливого розвитку грибка і через кілька років вся штукатурка обсипалася сама собою.
З початку 1970-х і до другої половини 1980-х, будівля використовувалася в більш щадному режимі - як склад місцевої райспоживспілки, але фрески на той час уже були знищені.
—————
В тридцатые годы, после закрытия синагоги, капитальное и очень мощное здание передали в ведение Красной армии, где ее приспособили под склад боеприпасов для нужд «Линии Сталина». Напомним - она шла вдоль «старой границы», а последняя проходила всего в сотне метров от стен древней святыни.
Сразу же после войны в синагоге обустроили овощехранилище для картошки, моркови и свеклы. В здании развелась сырость, что дало толчок к бурному развитию грибка и спустя несколько лет вся штукатурка осыпалась сама собой.
 С начала 1970-х и до второй половины 1980-х, здание использовались в более щадящем режиме — как склад местного райпотребсоюза, но фрески к тому времени уже были уничтожены.З внутрішнього оздоблення синагоги, крім арон а-кодеш і присвяченого реконструкції медальйона, збереглися і надзвичайно красиві різьблені білокам'яні портали. Один - прикрашає вхід в молитовний зал. Другий - виявили в ході реставраційних робіт. До того ця краса була прихована від сторонніх очей. Першим порталом, до того ж любовно очищеним від багатовікових нашарувань вапна, сьогодні може помилуватися будь-який відвідувач. Другий поки недоступний, але незабаром його встановлять в музеї історії синагоги на загальний огляд.
У музеї виставлять і виявлені в ході останньої реставрації фрагменти більш давнього декору демонтованого в ході перебудови 1754 року, зокрема, під кам'яними плитами, якими раніше була встелена підлога, реставратори знайшли кілька прикрашених різьбою вапнякових блоків датованих ще XVI в.
—————
Из внутренней отделки синагоги, кроме арон а-кодеш и посвященного реконструкции медальона, сохранились и чрезвычайно красивые резные белокаменные порталы. Один - украшает вход в молитвенный зал. Второй — обнаружили в ходе реставрационных работ. До того эта красота была скрыта от посторонних глаз. Первым порталом, к тому же любовно очищенным от многовековых наслоений извести, сегодня может полюбоваться любой посетитель. Второй пока недоступен, но вскоре его установят в музее истории синагоги на всеобщее обозрение.
В музее выставят и обнаруженные в ходе последней реставрации фрагменты более древнего декора демонтированного в ходе перестройки 1754 г. В частности, под каменными плитами, ранее устилавшими пол, реставраторы нашли несколько украшенных резьбой известняковых блоков датируемых еще XVI в.
 
интер'єри зараз/интерьеры сейчас
наборна мармурова підлога/наборной мраморний пол
На одному камені зберігся навіть фрагмент тексту на івриті зі словами «матан» і «іхпе». Швидше за все повністю це звучало: «Матан басетер іхпе аф». У перекладі: «Подарунок, зроблений таємно, втішає гнів». Тобто таємне пожертвування втішає гнів Господа за гріхи. Це стандартний текст, яким в давнину прикрашали нішу для «скарбонкі», - шкатулки для пожертвувань.
—————
На одном камне сохранился даже фрагмент текста на иврите со словами «матан» и «ихпе». Скорее всего полностью это звучало: «Матан басетер ихпе аф». В переводе: «Подарок, сделанный тайно, утешает гнев». То есть тайное пожертвование утешает гнев Господа за грехи. Это стандартный текст, которым в древности украшали нишу для «скарбонки», - шкатулки для пожертвований.

З знайденого під час реставраційних робіт варто згадати уламок декоративного кам'яного підсвічники, можливо менори. Це теж фрагмент декору, який прикрашав інтер'єри синагоги до її перебудови в 1754 році. Підсвічник, швидше за все, колись кріпився до стіни і використовувався не тільки, як прикраса, але і для освітлення. В ході розчищення підлоги також знайшли кілька предметів ХІХ початку ХХ ст. - уламки мідних свічників, фрагменти кріплення лампад, щипчики для зняття нагару зі свічок і т.д. Під час розчищення підвалів робочі також знайшли кілька фрагментів спеціального ритуального страви, що використовувалася під час урочистої вечері (седер) на Песах, а також позеленіли від часу патрони, що залишилися тут з часів, коли синагогу використовували під склад боєприпасів. Все це теж буде виставлено в експозиції майбутнього музею.
—————
Из найденного во время реставрационных работ стоит упомянуть обломок декоративного каменного подсвечника, возможно меноры. Это тоже фрагмент декора, который украшал интерьеры синагоги до ее перестройки в 1754 г. Подсвечник, скорее всего, когда-то крепился к стене и использовался не только, как украшение, но и для освещения. В ходе расчистки пола также нашли несколько предметов ХІХ- начала ХХ вв. - обломки медных подсвечников, фрагменты крепления лампад, щипчики для снятия нагара со свечей и т.д. При расчистке подвалов рабочие также нашли несколько фрагментов специального ритуального блюда, использовавшегося во время торжественного ужина (седер) на Песах, а также позеленевшие от времени патроны, оставшиеся здесь со времен, когда синагогу использовали под склад боеприпасов. Всё это тоже будет выставлено в экспозиции будущего музея.
Синагога і міську браму. Панорама Сатанова. Початок ХХ ст./Синагога и городские врата. Панорама Сатанова. Начало ХХ ст.


Східна стіна. Початок ХХ ст./Восточная чтена. Начало ХХ в.

ще декільк фото з 2014/еще несколько фото из 2014
подвал


Погляд на останок/взшляд на последок
Джерела/источики:
ujew.com.ua
new.vk.com
forum.zamki-kreposti.com.ua
travel9life.livejournal.com
facebook
facebook
ну как то так =))
Tags: Хмельниччина, реставрация, синагога
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments