m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Язловець. Замок. Частина 2/Наследие. Язловец. Замок. Часть 2.

Початок тут/Начало здесь.

Зайдемо у внутрішній периметр/Зайдем во внутренний периметрГрудень 1673 рік. У перших числах місяця під натиском поляків, очолюваних Яном Конєцпольським, турки були змушені залишити захоплений Язловець.
1675 рік. Бучацький мирний договір (18 жовтня 1672 року) підсумував перший етап Польсько-турецької війни, але не був затверджений польським сеймом. Фактично польська сторона відмовлялася надалі дотримуватися умов цього договору і тому війна відновилася. У 1675 році турецький паша Ібрагім Шишман почав масштабний наступ на Львів. Під його командуванням було 20 - 30 тисяч турків і близько 30 тисяч татар. Ці сили почали спустошувати Поділля. У 1676 році турки захопили, зруйнували і спустошили Язловець, який був зданий ворогові без бою. Протягом 8 років (до 1683 роки) місто перебувало під турецьким контролем. Язловецький замок, який став основним опорним пунктом турецького гарнізону, підтримувався в хорошому стані і навіть додатково зміцнювався.
-----
Декабрь 1673 год. В первых числах месяца под натиском поляков, возглавляемых Яном Конецпольским, турки были вынуждены оставить захваченный Язловец.
1675 год. Бучачский мирный договор (18 октября 1672 года), подытоживший первый этап Польско-турецкой войны, не был утверждён польским сеймом. Фактически польская сторона отказывалась в дальнейшем соблюдать условия этого договора и потому война возобновилась. В 1675 году турецкий паша Ибрагим Шишман начал масштабное наступление на Львов. Под его командованием было 20 – 30 000 турок и около 30 000 татар. Эти силы начали опустошать Подолье. В 1676 году турки захватили, разрушили и опустошили Язловец, который был сдан врагу без боя. В течение 8 лет (до 1683 года) город находился под турецким контролем. Язловецкий замок, ставший основным опорным пунктом турецкого гарнизона, поддерживался в хорошем состоянии и даже дополнительно укреплялся.1683 рік. Після того, як 12 вересня 1683 року турецька армія була розгромлена в битві під Віднем, король Ян III Собеський (1629 - 1696) починає звільняти захоплені турками землі Речі Посполитої. У цей період був звільнений і Язловець. За однією версією турки здали замок без бою, за іншою - гарнізон погодився капітулювати на початку облоги, до якої поляки почали готуватися. Так чи інакше, Язловець знову перейшов під владу поляків. Основні сили поляків продовжили свій похід у напрямку до Жванця, а в місті залишився сильний гарнізон, оскільки окремі загони турків і татар все ще могли діяти в околицях міста. Командування гарнізоном доручили Гетьману польному коронному, що свідчить про важливість міста як стратегічного пункту.
1685 - 1699 роки. Язловець не раз служив плацдармом, де збиралися війська, в завдання яких входило звільнення Кам'янця або боротьба з окремими турецько-татарськими сполуками.
1699 рік. Між Османською імперією і «Священної Лігою» (Австрія, Венеція, Річ Посполита і Росія) був укладений Карловицький мирний договір, згідно з яким Річ Посполита знову отримувала контроль над Поділлям. Язловець остаточно повернувся під владу поляків. Однак збитки, нанесені війною і подальшою польською окупацією, виявилися непоправними. Місту вже не судилося повернути свій колишній вплив і могутність. Місто занепадає, а разом з ним і замок.
-----
1683 год. После того как 12 сентября 1683 года турецкая армия была разгромлена в битве под Веной, король Ян III Собеский (1629 - 1696) начинает освобождать захваченные турками земли Речи Посполитой. В этот период был освобождён и Язловец. По одной версии турки сдали замок без боя, по другой – гарнизон согласился капитулировать в начале начавшейся осады, к которой поляки начали готовиться. Так или иначе, Язловец снова перешёл под власть поляков. Основные силы поляков продолжили свой поход по направлению к Жванцу, а в городе остался сильный гарнизон, поскольку в отдельные отряды турок и татар всё ещё могли действовать в окрестностях города. Командование гарнизоном поручили Гетману польному коронному, что свидетельствует о важности города как стратегического пункта.
1685 – 1699 годы. Язловец не раз служил плацдармом, где собирались войска, в задачу которых входило освобождение Каменца или борьба с отдельными турецко-татарскими соединениями.
1699 год. Между Османской империей и «Священной Лигой» (Австрия, Венеция, Речь Посполитая и Россия) был заключён Карловицкий мирный договор, согласно которому Речь Посполитая снова получала контроль над Подольем. Язловец окончательно вернулся под власть поляков. Однако ущерб, нанесённый войной и последовавшей за ней польской оккупацией, оказался непоправимым. Городу уже не суждено было вернуть своё былое влияние и могущество. Город приходил в упадок, а вместе с ним и замок.

1711 рік. Язловець все ще вважався важливим стратегічним пунктом і значним укріпленням, оскільки саме тут відбулася зустріч між представниками Речі Посполитої, Османської імперії та Кримського ханства. Ця зустріч підсумувала багатовіковий конфлікт і з того часу ні турки, ні їхні вірні піддані (татари) до кордонів Речі Посполитої більше не наближалися.
1723 -1745 роки. Язловець у власності Любомирських.
1745 (або 1746) рік. Від Любомирських місто переходить у власність Станіслава Понятовського (1676 - 1762), батька майбутнього короля Речі Посполитої Станіслава II Августа Понятовського (1732 - 1798). Понятовський мало цікавився Старим замком, в той же час активно зайнявся перебудовою (в 1747-му?) споруд Нового замку.
-----
1711 год. Язловец всё ещё считался важным стратегическим пунктом и значительным укреплением, поскольку именно здесь состоялась встреча между представителями Речи Посполитой, Османской империи и Крымского ханства. Эта встреча подытожила многовековой конфликт и с той поры ни турки, ни их верные подданные (татары) к границам Речи Посполитой более не приближались.
1723 -1745 годы. Язловец в собственности Любомирских.
1745 (или 1746) год. От Любомирских город переходит в собственность Станислава Понятовского (1676 - 1762), отца будущего короля Речи Посполитой Станислава II Августа Понятовского (1732 - 1798). Понятовский мало интересовался Старым замком, в то же время активно занялся перестройкой (в 1747-м?) сооружений Нового замка.При Понятовському північна, південна і західні секції Нового замку були перетворені в палацовий комплекс, для будівництва якого використовувався камінь і цегла. Нововозведенні бічні крила палацу включили в свої обсяги північну і південну оборонні стіни Нижнього замку. У фіналі будівельних робіт на місці Нижнього замку сформувалася П-образна палацова будівля. Дві кутові вежі замкових укріплень перетворені в ризаліти палацу. Всі три палацових корпуси (західний, північний і південний) були 2-поверховими, і лише надбрамний корпус мав 3 поверхи. У нижньому ярусі надвратного корпусу був влаштований наскрізний проїзд, перекритий напівциркульним склепінням з розпалубками. В'їзд з боку парку і з боку внутрішнього двору був прикрашений порталами, виконаними в стилі ренесансу і бароко. Особливою пишністю відрізняється портал палацу з боку зовнішнього (паркового) фасаду. Його широка напівциркульна арка Рустовані, об'ємно виділена на гладі стін двома напівколонами інтерпретованого іонічного ордера і рельєфними зображеннями алегорій і масок. Верхняя частина надвратного корпусу завершена по обох фасадах трикутними щипцями з гербами і атрибутами геральдичної тематики в бубнах. Великий парадний двір (курдонер) розкривався в сторону Старого замку. Через проїзд в Надбрамному корпусі двір сполучався з замковим парком, який витягнувся в західному напрямку від палацу.
З того моменту, як основна резиденція розмістилася в палаці, Старий замок втрачає своє значення в очах своїх господарів, починає приходити в запустіння, занепадає.
-----
При Понятовском северная, южная и западные секции Нового замка были превращены в дворцовый комплекс, для строительства которого использовался камень и кирпич. Нововозведённые боковые крылья дворца включили в свои объёмы северную и южную оборонительные стены Нижнего замка. В финале строительных работ на месте Нижнего замка сформировалось П-образное дворцовое здание. Две угловые башни замковых укреплений превращены в ризалиты дворца. Все три дворцовых корпуса (западный, северный и южный) были 2-этажными, и лишь надвратный корпус имел 3 этажа. В нижнем ярусе надвратного корпуса был устроен сквозной проезд, перекрытый полуциркульным сводом с распалубками. Въезд со стороны парка и со стороны внутреннего двора был украшен порталами, выполненными в стиле ренессанса и барокко. Особенной пышностью отличается портал дворца со стороны внешнего (паркового) фасада. Его широкая полуциркульная арка рустована, объемно выделена на глади стен двумя полуколоннами интерпретированного ионического ордера и рельефными изображениями аллегорий и масок.Верхняя часть надвратного корпуса завершена по обоим фасадам треугольными щипцами с гербами и атрибутами геральдической тематики в тимпанах. Обширный парадный двор (курдонер) раскрывался в сторону Старого замка. Через проезд в надвратном корпусе двор сообщался с замковым парком, который вытянулся в западном направлении от дворца.
С того момента, как основная резиденция разместилась во дворце, Старый замок теряет своё было значение в глазах своих хозяев, начинает приходить в запустение, ветшает.?. Після Першого поділу Речі Посполитої (1772 рік) місто разом із замком переходять під владу Австрії.
1777 рік. Замок переходить у власність роду Потоцьких. Нових власників доля старого укріплення не хвилювала. Незабаром Старий замок покинули його останні мешканці, твердиню кинули напризволяще. Залишений без нагляду замок був розграбований, інтер'єр його внутрішніх приміщень пошкоджений.
-----
?. После Первого раздела Речи Посполитой (1772 год) город вместе с замком переходят под власть Австрии.
1777 год. Замок переходит в собственность рода Потоцких. Новых владельцев судьба старого укрепления не волновала. Вскоре Старый замок покинули его последние обитатели, твердыню бросили на произвол судьбы. Оставленный без присмотра замок был разграблен, интерьер его внутренних помещений повреждён.

Перейдемо в нижній замок/Перейдем в нижний замок


1783 рік. Язловецька міська рада, провівши обстеження території Старого замку, постановила, що з замкової каплиці образ Святої Матері Божої Ченстоховської потрібно забрати. До таких висновків рада прийшла, побачивши, що розвалюються стіни і підлога каплиці, крізь діри в якій виднілися труни, що покоялися в нижньому ярусі каплиці.
-----
1783 год. Язловецкий городской совет, обследовав территорию Старого замка, постановил, что из замковой часовни образ Святой Матери Божьей Ченстоховской нужно унести. К таким выводам совет пришёл, увидев разваливающиеся стены и пол часовни, сквозь дыры в котором виднелись гробы, покоящиеся в нижнем ярусе часовни.1800 - 1815 роки. Місто і замок знаходяться у власності Кшиштофа Грудницького, якого не сильно турбував стан архітектурних пам'яток в його нових володіннях.
1816 рік (?). Язловець переходить у власність барона Віктора Блажовського, якого, як і Грудницького, не особливо турбувала доля замкового комплексу.
-----
1800 – 1815 годы. Город и замок находятся в собственности Кшиштофа Грудницкого, которого не сильно беспокоило состояние архитектурных памятников в его новых владениях.
1816 год (?). Язловец переходит в собственность барона Виктора Блажовского, которого, как и Грудницкого, не особо беспокоила судьба замкового комплекса.1841 рік. Замок переходить у власність Кшиштофа Блажовських, сина Віктора. Новий господар чимало зробив для відновлення торгово-економічного потенціалу міста. І хоча Кшиштоф не прагнув відновлювати Старий замок, палац Нового замку він все ж ремонтував.
-----
1841 год. Замок переходит в собственность Кшиштофа Блажовского, сына Виктора. Новый хозяин немало сделал для восстановления торгово-экономического потенциала города. И хотя Кшиштоф не стремился восстанавливать Старый замок, дворец Нового замка он всё же ремонтировал.

1861 рік. Священик Садок Баронч видав книгу «Pamiatki Jazlowiecki» - одна з фундаментальних праць з дослідження історії міста, багата унікальними матеріалами.
1863 рік. Кшиштоф Блажковскій передає палац Марцеліни Даровській, сестрі Непорочного зачаття, яка перетворює його в монастир. Палац пристосовується під школу для юних дівчат. Як монастир Нижній замок служить до 1946 року, коли обитель закривають за наказом радянської влади.
-----
1861 год. Священник Садок Баронч издал книгу «Pamiatki Jazlowiecki» - один из фундаментальных трудов по исследованию истории города, изобилующий уникальными материалами.
1863 год. Кшиштоф Блажковский передаёт дворец Марцелине Даровски, сестре Непорочного зачатия, которая превращает его в монастырь. Дворец приспосабливается под школу для юных девиц. В качестве монастыря Нижний замок служит до 1946 года, когда обитель закрывают по приказу советской власти.

1915 рік (?). У період Першої Мирової війни значна частина палацу була пристосована під військовий госпіталь. Через палацову лікарню пройшло понад 1100 поранених російських солдатів.
1916 рік. Лінія фронту пройшла крізь Язловець. У цей період палац займав угорський військовий штаб, потім штаб російських військових частин, а потім і наступаючі прусські частини вибрали палац в якості штабного приміщення.
1918 - 1919 рік. Замковий палац був свідком декількох зіткнень українців і поляків, які конфліктують на національному ґрунті.
-----
1915 год (?). В период Первой Мировой войны значительная часть дворца была приспособлена под военный госпиталь. Через дворцовую больницу прошло более 1100 раненых российских солдат.
1916 год. Линия фронта прошла через Язловец. В этот период дворец занимал венгерский военный штаб, затем штаб русских военных частей, а потом и наступающие прусские части выбрали дворец в качестве штабного помещения.
1918 – 1919 год. Замковый дворец был свидетелем нескольких столкновений украинцев и поляков, конфликтующих на национальной почве.паркова алея яка веде в склеп-колумбарій/парковая аллея ведущая в склеп-колумбарий


1930-і роки. Серйозні дослідження території Язловецького замку провів Богдан Гверкен (1904 - 1979), фахівець з історії архітектури. На основі досліджень була створена монографія, що детально описує основні етапи зведення замку. Так само монографія містила аналітичний матеріал з історії цієї споруди і порівняльний аналіз замкового комплексу щодо зразків європейської та подільської фортифікації. Прийнято вважати, що ця монографія - одна з найзначніших робіт з історії замку.
1946 рік. Монастир за наказом радянської влади закривають.
?. У радянський період в приміщенні палацу розміщувалося санаторно-оздоровчий заклад для хворих на туберкульоз.
-----
1930-е годы. Серьёзные исследования территории Язловецкого замка провёл Богдан Гверкен (1904 - 1979), специалист по истории архитектуры. На основе исследований была создана монография, детально описывающая основные этапы возведения замка. Так же монография содержала аналитический материал по истории этого сооружения и сравнительный анализ замкового комплекса относительно образцов европейской и подольской фортификации. Принято считать, что эта монография – одна из самых значительных работ по истории замка.
1946 год. Монастырь по приказу советской власти закрывают.
?. В советский период в помещении дворца размещалось санаторно-оздоровительное учреждение для больных туберкулёзом.1983 рік. Група архітекторів інституту «Укрзахідпроектреставрація» на підставі історичних відомостей та архітектурно-археологічних обстежень розробила ескізний проект реставрації та пристосування споруд Язловецького замку під культурно-туристичний центр. Проект передбачав консервацію і часткову реставрацію Верхнього замку, реставрацію та часткову реконструкцію палацу Нижнього замку і відновлення замкового парку.
1996 рік (?). У західній і південній секціях палацу відновив свою діяльність жіночий монастир. Північна секція палацу залишилася у власності лікарні.
5 листопада 2008 року. За розпорядженням Кабінету Міністрів України замок в селі Язловець увійшов до складу Національного заповідника «Замки Тернопілля» (ДІАЗ «Замки Тернопілля»).
-----
1983 год. Группа архитекторов института «Укрзахідпроектреставрація» на основании исторических сведений и архитектурно-археологических обследований разработала эскизный проект реставрации и приспособления сооружений Язловецкого замка под культурно-туристический центр. Проект предусматривал консервацию и частичную реставрацию Верхнего замка, реставрацию и частичную реконструкцию дворца Нижнего замка и восстановление замкового парка.
1996 год (?). В западной и южной секциях дворца возобновил свою деятельность женский монастырь. Северная секция дворца осталась в собственности больницы.
5 ноября 2008 года. По распоряжению Кабинета Министров Украины замок в селе Язловец вошёл в состав Национального заповедника «Замки Тернопілля» (ДІАЗ «Замки Тернопілля»).

Наші дні. Дві складові частини комплексу - Верхній замок і Нижній замок - все ще підносяться над Язловцем.
Верхній замок дійшов до наших днів у руїнах. Втрачена велика частина внутрішньої забудови замку (частина забудови збереглася на висоту одного ярусу, інша частина зруйнована до рівня фундаментів). Замкові стіни втратили верхні оборонні яруси, східна оборонна вежа втрачена до рівня уцілілих замкових стін. Найкраще збереглася масивна надбрамна вежа замку, всі чотири оборонних яруси якої (з початковими перекриттями) вціліли. Північна бастея вціліла на висоту трьох ярусів, втративши, певно, тільки аттик. Замчище не забудоване.
-----
Наши дни. Две составные части комплекса – Верхний замок и Нижний замок – всё ещё возвышаются над Язловцем.
Верхний замок дошёл до наших дней в руинах. Утрачена большая часть внутренней застройки замка (часть застройки сохранилась на высоту одного яруса, другая часть разрушена до уровня фундаментов). Замковые стены утратили верхние оборонные ярусы, восточная оборонная башня утрачена до уровня уцелевших замковых стен. Лучше всего сохранилась массивная надвратная башня замка, все четыре оборонных яруса которой (с изначальными перекрытиями) уцелели. Северная бастея уцелела на высоту трёх ярусов, утратив, вероятно, только аттик. Замчище не застроено.

Стіни Нижнього замку, що захищали зі сходу і півночі ближні підступи до Верхнього замку, збереглися погано. Надбрамна вежа 2-ий лінії укріплень вціліла на висоту одного ярусу, значні ділянки північної і південної стіни перестали існувати.
Західна секція Нижнього замку, перебудована в П-образну будівлю палацу, і збереглася досить добре завдяки тому, що споруда практично постійно експлуатувалася і не приходила в повне запустіння.
-----
Стены Нижнего замка, защищавшие с востока и севера ближние подступы к Верхнему замку, сохранились плохо. Надвратная башня 2-ой линии укреплений уцелела на высоту одного яруса, значительные участки северной и южной стены перестали существовать.
Западная секция Нижнего замка, перестроенная в П-образное здание дворца, сохранилась достаточно хорошо благодаря тому, что сооружение практически постоянно эксплуатировалось и не приходило в полное запустенье.

Zdobycie zamku jazłowieckiego w 1684. Data powstania dokumentu: 1875.


Zdobycie zamku jazłowieckiego w 1684. Почтівка 1925 року/Открытка 1925 года.


далі буде тут/продолжение здесь

Джерела/источники:
zamki-kreposti.com.ua
polona.pl
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, дворец, замок, монастир, монастырь, палац, руина, руїна
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments