m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Язловець. Замок. Частина 1/Наследие. Язловец. Замок. Часть 1.Тип споруди: замок, який виконував функції міської цитаделі/Тип сооружения: замок, выполнявший функции городской цитадели

Так само відомий як/Так же известен как:
- Яблунівській замок (укр.), Яблоновский замок (ру)
- Замок у селі Яблунівка (укр.), замок в селе Яблоновка (ру)
- Монастир Згромадження сестер Непорочного Зачаття Пречістої Діви Марії (укр.), Монастырь общины сестер Непорочного Зачатия Пречистои Девы Марии (ру).

Перший етап будівництва: 2-а половина 14 століття
Останній етап будівництва: 2-а половина 18 століття (?)
-----
Первый этап строительства: 2-ая половина 14 века
Последний этап строительства: 2-ая половина 18 века (?)

Поселення (майбутній місто / село Язловець) було засновано у річки Вільховець (притока річки Стрипа). У цій місцевості переважав горбистий рельєф, а річка підковоподібним вигином свого русла створила ділянку річкового берега, добре захищену з декількох сторін водами Вільхівці. На території цієї ділянки, яку огинає річка з трьох сторін, простяглася довгаста височина, яка і була обрана в якості місця для будівництва перших укріплень. Місце підібрали дуже вдало - укріплення з трьох сторін були захищені стрімкими схилами височини, доступ до якої в свою чергу ускладнювали річкові води.
-----
Поселение (будущий город/село Язловец) было основано у реки Ольховец (приток реки Стрыпа). В этой местности преобладал холмистый рельеф, а река подковообразным изгибом своего русла создала участок речного берега, хорошо защищённый с нескольких сторон водами Ольховца. На территории этого участка, огибаемого рекой с трёх сторон, протянулась продолговатая возвышенность, которая и была выбрана в качестве места для строительства первых укреплений. Место подобрали очень удачно – укрепления с трёх сторон были защищены стремительными склонами возвышенности, доступ к которой в свою очередь затрудняли речные воды.

2-а половина 14 - початок 15 століття. На височини зводиться перший кам'яний замок. Це було невелике укріплення, яке займало половину площі майбутнього Старого (Високого) замку. У плані - п'ятикутник. Три стіни замку (північна, південна і східна) окреслювали прямокутну в плані територію замкового двору, з західної сторони ще 2 замкові стіни сходилися одна з іншою під прямим кутом, утворюючи клин. На піку клина була зведена квадратна в плані вежа, на той момент, ймовірно, єдина вежа замку. Ворота були влаштовані в північно-західній стіні. З трьох сторін (північної, західної та східної) доступ до замку ускладнювали круті схили височини, з напільного (східної) сторони був викопаний рів, що відрізав замчище від основного масиву довгастого пагорба.
-----
2-ая половина 14 – начало 15 века. На возвышенности возводится первый каменный замок. Это было небольшое укрепление, которое занимало половину площади будущего Старого (Высокого) замка. В плане – пятиугольник. Три стены замка (северная южная и восточная) очерчивали прямоугольную в плане территорию замкового двора, с западной стороны ещё 2 замковые стены сходились друг с другом под прямым углом, образовывая клин. На пике клина была возведена квадратная в плане башня, на тот момент, вероятно, единственная башня замка. Ворота были устроены в северо-западной стене. С трёх сторон (северной, западной и восточной) доступ к замку затрудняли крутые склоны возвышенности, с напольной (восточной) стороны был вырыт ров, отрезавший замчище от основного массива продолговатого холма.

1373 рік. Перша письмова згадка Язловця в жалуваній грамоті Михайла Бучацького. У цій же грамоті було зазначено, що поселення знаходилося під управлінням воєводи Стефана-Каспара, який, мабуть, знаходився в підпорядкуванні у Михайла Бучацького. Якщо замок в той час вже був зведений, то він міг бути (був) резиденцією воєводи.
1417 рік. Король Ягайло передає Язловець у власність Теодоріка Бучацького. На той момент землі в околицях Язловця вже не перше десятиліття належали Бучацьким, які отримали їх в свою власність ще в середині 14 століття. Згодом представники роду Бучацький, що проживали в Язлівці, називатимуть себе вже не Бучацькими, а Язловецькими. Шляхтичам з роду Язловецьких місто буде належати до 1607 роки (момент згасання роду по чоловічій лінії). Замок отримає статус головної резиденції роду Язловецьких.
3 лютого 1436 року. У документі цього періоду значилося, що Теодорик Бучацький був єдиним власником Язловця і декількох сіл в околицях містечка. Документ повідомляв, що в цей час в Язлівці був замок, міські укріплення і передмісття.
-----
1373 год. Первое письменное упоминание Язловца в жалованной грамоте Михаила Бучачского. В этой же грамоте было отмечено, что поселение находилось под управлением воеводы Стефана-Каспара, видимо, находящегося в подчинении у Михаила Бучачского. Если замок в то время уже был возведён, то он мог быть (был) резиденцией воеводы.
1417 год. Король Ягайло передаёт Язловец в собственность Теодорика Бучачского. На тот момент земли в окрестностях Язловца уже не первое десятилетие принадлежали Бучачским, которые получили их в свою собственность ещё в середине 14 века. Впоследствии представители рода Бучачских, проживавших в Язловце, будут именовать себя уже не Бучачскими, а Язловецкими. Шляхтичам из рода Язловецких город будет принадлежать до 1607 года (момент угасания рода по мужской линии). Замок получит статус главной резиденции рода Язловецких.
3 февраля 1436 года. В документе этого периода значилось, что Теодорик Бучачский был единственным владельцем Язловца и нескольких сёл в окрестностях городка. Документ сообщал, что в это время в Язловце был замок, городские укрепления и предместье.1-ша половина 15 століття. У цей період (при Теодоріку Бучацькому-Язловецькому) починається новий етап перебудови замку. Рів, який захищав замок зі східного боку, засипають. У східну сторону витягнувся комплекс нововозведенних замкових укріплень, які були практично дзеркальним відображенням західного п'ятикутника ранніх укріплень. Таким чином, новий замок складався з двох п'ятикутників (старого західного і нового східного), що приєднувалися один до одного. Тепер і з східної сторони замку з'явився клин з 2-х стін, подібний до того, який був зведений раніше в західній частині замкових укріплень. Товщина замкових стін становила близько 2-х метрів. Клин в східній частині замкових укріплень також увінчала квадратна в плані вежа (вона була трохи більш масивною, ніж раніше зведена західна башта). Після розширення укріплень в східну сторону замковий рів (засипаний в ході будівництва) і зовнішня стіна західного п'ятикутника укріплень виявилися всередині розширеної твердині. На місці рову і старої оборонної стіни, в яких потреба в якій відпала, було побудовано житлове приміщення, що поділило замок на два двори - західний (старий п'ятикутник) і східний (новий п'ятикутник). Спорудження замку хоч і було в загальних рисах симетричним (два п'ятикутника, розділених житловою спорудою), але одночасно з цим в осі, вздовж якої витягнувся замковий комплекс, був помітний вигин. Зі східного боку замку був виритий новий рів. В ході перебудови 15 століття замок вдвічі збільшив свою площу.
-----
1-ая половина 15 века. В этот период (при Теодорике Бучачском-Язловецком) начинается новый этап перестройки замка. Ров, защищавший замок с восточной стороны, засыпают. В восточную сторону вытянулся комплекс нововозведённых замковых укреплений, которые были практически зеркальным отображением западного пятиугольника ранних укреплений. Таким образом, новый замок состоял из двух пятиугольников (старого западного и нового восточного), примкнувших друг к другу. Теперь и с восточной стороны замка появился клин из 2-х стен, подобный тому, который был возведён ранее в западной оконечности замковых укреплений. Толщина замковых стен составляла около 2-х метров. Клин в восточной оконечности замковых укреплений также увенчала квадратная в плане башня (она была чуть более массивной, чем ранее возведённая западная башня). После расширения укреплений в восточную сторону замковый ров (засыпанный в ходе строительства) и внешняя стена западного пятиугольника укреплений оказались внутри расширенной твердыни. На месте рва и старой оборонной стены, надобность в которой отпала, было построено жилое помещение, разделившее замок на два двора – западный (старый пятиугольник) и восточный (новый пятиугольник). Сооружение замка хоть и было в общих чертах симметричным (два пятиугольника, разделённых жилым сооружением), но одновременно с этим в оси, вдоль которой вытянулся замковый комплекс, заметен изгиб. С восточной стороны замка был вырыт новый ров. В ходе перестройки 15 века замок вдвое увеличил свою площадь.

Обійдемо Верхній замок навкруги/Обойдем Верхний замок вокруг.
1550 - 1560 роки. Великий гетьман коронний Юрій (Єжи) Язловецький (близько 1510 — 1575 роки) починає роботи по модернізації і перебудові старих укріплень.
Основний масив будівельних робіт був напрямлений на посилення південно-західного боку замку, де був влаштований новий в'їзд (старі ворота в північно-західній стіні перестають існувати). Для захисту воріт була зведена потужна надбрамна вежа. Вежа була п'ятигранної, в плані її накреслення наближалися до ромбовидної форми. Довжина сторін довгих граней становила 25 метрів, коротких - 20 метрів. Товщина стін башти досягала 4 метрів. Споруда складалась з 4-х ярусів, кожен з яких був добре пристосований до оборони. Перекриття всіх ярусів - склепінні. На рівні кожного з ярусів стіни башти були поцятковані безліччь бійниць, що дозволяли повністю прострілювати простір перед воротами, а також фланкувати стіни, примикали до вежі. Бійниці мали складну структуру здвоєних і прибудованих каналів (характерна риса замків цього періоду), бійниці перекриті лучковими перемичками. Арка в'їзду в башті була влаштована на досить переконливій висоті - на рівні 3-го ярусу башти. Потрапити до воріт можна було по дерев'яному похилому мосту, остання секція якого (що примикала до башти) була підйомною. 20-метровий тунель головного входу пронизував вежу наскрізь і виходив на замковий двір. Арка входу як зовні, так і з боку замкового двору була прикрашена кам'яними різьбленими ренесансними порталами. Вежу вінчала висока покрівля, крита гонтом.
Житлова споруда, що розділяє західний і східний двори Старого замку, добудовується. Два замкових двора повідомлялися один з одним через арочний проїзд, який пронизував будівлю наскрізь.
-----
1550 – 1560 годы. Великий гетман коронный Юрий (Ежи) Язловецкий (около 1510 - 1575) начинает работы по модернизации и перестройке старых укреплений.
Основной массив строительных работ был направлен на усиление юго-западной стороны замка, где был устроен новый въезд (старые ворота в северо-западной стене перестают существовать). Для защиты ворот была возведена мощная надвратная башня. Башня была пятигранной, в плане её начертания приближались к ромбовидной форме. Длина сторон длинных граней составляла 25 метров, коротких – 20 метров. Толщина стен башни достигала 4 метров. Сооружение состояло из 4-х ярусов, каждый из которых был хорошо приспособлен к обороне. Перекрытия всех ярусов - сводчатые. На уровне каждого из ярусов стены башни были испещрены множеством бойниц, позволяющих полностью простреливать пространство перед воротами, а также фланкировать примыкающие к башне замковые стены. Бойницы имели сложную структуру сдвоенных и строенных каналов (характерная черта замков этого периода), бойницы перекрыты лучковыми перемычками. Арка въезда в башне была устроена на довольно внушительно высоте – на уровне 3-го яруса башни. Попасть к воротам можно было по деревянному наклонному мосту, последняя секция которого (примыкающая к башне) была подъёмной. 20-метровый тоннель главного входа пронизывал башню насквозь и выходил на замковый двор. Арка входа как снаружи, так и со стороны замкового двора была украшена каменными резными ренессансными порталами. Башню венчала высокая кровля, крытая гонтом.
Жилое сооружение, разделяющее западный и восточный дворы Старого замка, достраивается. Два замковых двора сообщались друг с другом через арочный проезд, который пронизывал здание насквозь.

1575 - 1595 рік. У період правління Миколи Язловецького замок продовжують зміцнювати. Так само в цей період на території східного замкового двору була зведена каплиця.
1607 рік. Після смерті Ієроніма Язловецького рід Язловецький згас по чоловічій лінії. Замок переходить у власність сестер Миколи - Анни і Ядвіги.
1641 рік. Після смерті Анни, останньої спадкоємиці по лінії Язловецьких, замок перейшов у власність спадкоємців по лінії її чоловіка, представників роду Чурилів.
1641 - 1643 роки. Замок знаходиться у власності роду Чурилів.
-----
1575 – 1595 год. В период правления Николая Язловецкого замок продолжают укреплять. Так же в этот период на территории восточного замкового двора была возведенная часовня.
1607 год. После смерти Иеронима Язловецкого род Язловецкий угас по мужской линии. Замок переходит в собственность сестёр Николая – Анны и Ядвиги.
1641 год. После смерти Анны, последней наследницы по линии Язловецких, замок перешёл в собственность наследников по линии её мужа, представителей рода Чурилов.
1641 – 1643 годы. Замок находится в собственности рода Чурилов.1643 рік. Замок переходить у власність Станіслава Конєцпольського (1591 - 1646), Великого Коронного Гетьмана Речі Посполитої. Ймовірно, ще при Станіславі почалася модернізація замкових укріплень, яку продовжив і завершив його син Олександр.
1646 рік. Після смерті Станіслава, замок переходить у власність його сина Олександра Конєцпольського (+1620 - 1659). Олександр в роки свого правління розширює територію замку, будує нові укріплення і модернізує старі. У цей період у замку з'являється друга лінія кам'яних укріплень. В цілому нова перебудова замку тривала близько 10-15 років.
-----
1643 год. Замок переходит в собственность Станислава Конецпольского (1591 - 1646), Великого Коронного Гетмана Речи Посполитой. Вероятно, ещё при Станиславе началась модернизация замковых укреплений, которую продолжил и завершил его сын Александр.
1646 год. После смерти Станислава, замок переходит в собственность его сына Александра Конецпольского (1620 - 1659). Александр в годы своего правления расширяет территорию замка, строит новые укрепления и модернизирует старые. В этот период у замка появляется вторая линия каменных укреплений. В общей сложности новая перестройка замка продолжалась около 10-15 лет.

Старий (Верхній) замок.
При Олександрі Конецпольському північна стіна замку зміцнюється багатоярусною потужною бастеєю, що в плані має форму півкола. Бастея складалася з 3-х оборонних ярусів. Споруда була увінчана аттиком. У цей період північна стіна замку була додатково захищена декількома еркерами (хоча можливо еркери з'явилися тут ще до Конєцпольського).
Нижній (Новий) замок.
Верхній замок при Олександрі лише добудовувався, в той же час біля основи стародавньої споруди велося нове будівництво. Тут, на майданчику пагорба, над яким височів Старий замок, починається будівництво нової лінії укріплень, котра захистила Верхній замок зі сходу, півдня і заходу.
-----
Старый (Верхний) замок.
При Александре Конецпольском северная стена замка укрепляется многоярусной мощной бастеей, в плане имеющей форму полукруга. Бастея состояла из 3-х оборонных ярусов. Сооружение было увенчано аттиком. В этот период северная стена замка была дополнительно защищена несколькими эркерами (хотя возможно эркеры появились здесь ещё до Конецпольского).
Нижний (Новый) замок.
Верхний замок при Александре лишь достраивался, в то же время у основания древнего сооружения велась новая стройка. Здесь, на площадке холма, над которым возвышался Старый замок, начинается строительство новой линии укреплений, защитившей Верхний замок с востока, юга и запада.

Зі східного боку ближній під'їзд до замку захистили 30-метровою стіною, посиленою двома кутовими вежами (північною та південною). Вежі були квадратними в плані (близько 10х10 метрів), 2-ярусними з шатровими покрівлями. У нижньому ярусі північної вежі була влаштована арка воріт з підйомним мостом. Від північної вежі, паралельно старому Замчищу простяглася стіна, утворивши захищену дорогу, що тягнеться уздовж південного боку замкового пагорба. У цій стіні, навпроти надбрамної вежі Старого замку, була споруджена невелика бастея, напівкругла в плані і відкрита з внутрішньої сторони.
Таким чином, східна і південна частина нових укріплень, що розташувалися навпроти Старого замку, виконувала лише допоміжні другорядні оборонні функції. У той же час територія замку грунтовно розширюється в західну сторону. Стіни Нового замку охоплювали на захід від старого замчища територію приблизно 120х50 метрів, утворивши великий двір Нижнього замку. Кути західної стіни були захищені двома невеликими майже квадратними в плані 3-ярусними (?) баштами, одна з яких (південно-західна) була надбрамною. Із зовнішнього боку західної стіни був викопаний рів, через який був перекинутий міст, що веде до надбрамної вежі.
-----
С восточной стороны ближний подъезд к замку защитили 30-метровой стеной, усиленной двумя угловыми башнями (северной и южной). Башни были квадратными в плане (около 10х10 метров), 2-ярусными с шатровыми кровлями. В нижнем ярусе северной башни была устроена арка ворот с подъёмным мостом. От северной башни, параллельно старому замчищу протянулась стена, образовав защищённую дорогу, тянущуюся вдоль южной стороны замкового холма. В этой стене, напротив надвратной башни Старого замка, была сооружена небольшая бастея, полукруглая в плане и открытая с внутренней стороны.
Таким образом, восточная и южная часть новых укреплений, расположившихся напротив Старого замка, выполняла лишь вспомогательные второстепенные оборонительные функции. В то же время территория замка основательно расширяется в западную сторону. Стены Нового замка охватывали к западу от старого замчища территорию приблизительно 120х50 метров, образовав обширный двор Нижнего замка. Углы западной стены были защищены двумя небольшими почти квадратными в плане 3-ярусными (?) башнями, одна из которых (юго-западная) была надвратной. С внешней стороны западной стены был вырыт ров, через который был переброшен мост, ведущий к надвратной башне.

1648 - 1657 роки. У період Національно-Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького Язловецький замок, ймовірно, так і не був захоплений повстанцями. Судячи з усього, основні козацькі сили минули Язловець і проти міста діяли окремі формування, сил яких не було достатньо для захоплення його солідних укріплень.
9 січня 1672 рік. Замок відвідав шведський мандрівник Ульріх фон Вердум, який в своєму щоденнику засвідчив його занепад: «Замок височить на відстані гарматного пострілу на захід від міста на окремому пагорбі, який спускається в довгу долину. Він великий, добре побудований італійським способом з високими стінами, плоским дахом і безліччю каменів, але вже частково спустошений ». Причина, по якій замок прийшов до занепаду до 1672 році, не ясна.
1672 рік. Османська імперія почала війну (1672 - 1676) з Річчю Посполитою і вторглася на підконтрольні полякам землі. Величезна турецько-татарська армія, очолювана особисто султаном Мехмедом IV (1642 - 1692) на своєму шляху осаджує, штурмує і руйнує безліч замків і фортець. У вересні - жовтні турки захопили місто і замок (без бою?). У Язлівці закріпився гарнізон на чолі з пашею Османом.
-----
1648 – 1657 годы. В период Национально-Освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого Язловецкий замок, вероятно, так и не был захвачен повстанцами. Судя по всему, основные казацкие силы миновали Язловец и против города действовали отдельные формирования, сил которых не хватало для захвата его солидных укреплений.
9 января 1672 год. Замок посетил шведский путешественник Ульрих фон Вердум, который в своём дневнике засвидетельствовал его упадок: «Замок возвышается на расстоянии пушечного выстрела на запад от города на отдельном холме, который спускается в длинную долину. Он большой, хорошо построенный итальянским способом с высокими стенами, плоской крышей и множеством каминов, но уже частично опустошён». Причина, по которой замок пришёл к упадку к 1672 году, не ясна.
1672 год. Османская империя начала войну (1672 - 1676) с Речью Посполитой и вторглась на подконтрольные полякам земли. Огромная турецко-татарская армия, возглавляемая лично султаном Мехмедом IV (1642 - 1692) на своём пути осаждает, штурмует и разрушает множество замков и крепостей. В сентябре - октябре турки захватили город и замок (без боя?). В Язловце закрепился гарнизон во главе с пашой Османом.

Далі буде тут.../Продолжение здесь...

Джерела/источники:
zamki-kreposti.com.ua
polona.pl
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, дворец, замок, монастир, монастырь, палац, руина, руїна
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments